Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

1. "Загальні питання"


1. Клiнiчна iмунологiя є
2. Якi субспецiальностi видiленi в якостi самостiйних наказом МОЗ України №98 вiд 1995 р.?
3. Вкажiть основнi роздiли клiнiчної iмунологiї
4. В яких країнах найбiльш часто виявляються iмунопатологiчнi захворювання
5. Серед якого контингенту населення частiше виявляються iмунопатологiчнi захворювання
6. Вкажiть головнi задачi закладiв клiнiчної iмунологiї
7. Вкажiть головнi задачi закладiв клiнiчної iмунологiї
8. Який вид iмунiтету формується пiд дiєю анатоксину?
9. Який вид iмунiтету формується при введеннi антитоксину?
10. Природний набутий пасивний iмунiтет це
11. До якого виду специфiчної резистентностi вiдноситься iмунiтет, що формується пiсля перенесеного захворювання?
12. Як називається iмунiтет, що формується в результатi вакцинацiї?
13. Вкажiть найбiльш фiлогенетично ранню неспецифiчну захисну реакцiю органiзму
14. До вродженого (неспецифiчного) iмунiтету вiдносяться
15. До вродженого (неспецифiчного) iмунiтету не вiдносяться
16. До специфiчного (набутого) iмунiтету вiдносяться
17. До специфiчного (набутого) iмунiтету не вiдносяться
18. Характеристикою вродженого iмунiтету є все перераховане, за винятком
19. Функцiєю лiмфоїдної системи є
20. Вкажiть основнi властивостi iмунної вiдповiдi
21. Вкажiть фази iмунної вiдповiдi
22. Згiдно до клонально-селекцiйної теорiї
23. Система комплементу це
24. Який з компонентiв комплементу присутнiй в плазмi в найбiльшiй кiлькостii
25. Вкажiть синонiм альтернативного шляху активацiї комплементу
26. Вкажiть активатор класичного шляху активацiї комплементу
27. Комплекс антиген-антитiло є активатором
28. При активацiї якого шляху системи комплементу утворюється С3-конвертаза?
29. До альтернативного шляху активацiї комплементу належать наступнi компоненти, за винятком
30. При активацiї якого шляху системи комплементу вiдбувається утворення мембраноатакуючого комплексу?
31. Який з перерахованих компонентiв не входить до мембранного атакуючого комплексу?
32. На якiй стадiї система комплементу досягає максимальної активацiї?
33. Що з перерахованого не вiдноситься до комплементконтролюючих протеїнiв?
34. Результатом активацiї системи комплементу є все перераховане, за винятком
35. До бiологiчних функцiй системи комплементу вiдноситься
36. Для противiрусної дiї системи комплементу є характерним усе, за винятком
37. CR-1 рецептори комплементу є на мембранi наступних клiтин, за винятком
38. Вкажiть функцiї, за якi вiдповiдає CR-1 рецептор комплементу
39. Функцiєю С1 інгібітору є усе перераховане, за винятком
40. При якi ситуацiї спостерiгається зниження рiвня С4 компоненту комплементу?
41. При яких станах спостерiгається зниження значення 50% гемолітичної активності системи комплементу (СН50)?
42. При якому iз названих станiв може вiдмiчатися гiперкомплементемiя?
43. Дефiцит якого компоненту комплементу найчастіше супроводжується розвитком рецидивуючих бактерiальних (пiогенних) iнфекцiй?
44. Дефiцит якого компоненту комплементу зустрiчається найчастiше при рецидивуючiй менiнгококовiй iнфекцiї?
45. Яка патологiя характерна для хворих з дефiцитом С1-iнгiбiтора?
46. Якi клiтини не вiдносяться до системи гранулоцитiв?
47. Якi з перерахованих клiтин беруть участь у реакцiях фагоцитозу?
48. Видiляють наступнi стадiї розвитку нейтрофiлу в кiстковому мозку, за винятком
49. Чим вiдрiзняються зрiлi (сегментоядернi) нейтрофiли вiд юних форм?
50. Вкажiть тривалiсть дозрiвання нейтрофiлiв в кiстковому мозку за фiзiологiчних умов
51. Видiляють такi головнi компоненти вмiсту первинних (азурофiльних) гранул нейтрофiлiв, за винятком
52. Головнi компоненти вмiсту вторинних (специфiчних) гранул, за винятком
53. Що не належить до адгезивних молекул мембрани нейтрофiлiв?
54. Вкажiть активатор нейтрофiлiв
55. До основних функцiй нейтрофiлiв вiдносяться наступнi, за винятком
56. До клiтин фагоцитарної системи не вiдносяться
57. Яка противiрусна речовина продукується макрофагами?
58. Бiологiчною функцiєю макрофагiв є
59. Перерахованi цитокiни синтезуються макрофагами, за винятком
60. Поверхневими рецепторами макрофагiв є усi перерахованi, за винятком
61. Продуктами синтезу макрофагiв є
62. Вкажiть головне клiтинне джерело простагландинiв
63. Якi властивостi мають опсонiни?
64. Який з перерахованих факторiв бере участь в опсонiзацiї?
65. Що є характерним для макрофагiв?
66. Гостра фаза запалення складається з
67. Протеїни гострої фази запалення синтезуються
68. При реакцiї гострої фази запалення
69. Рiвень яких протеїнiв кровi не пiдвищується пiд час реакції гострої фази запалення?
70. Рiвень яких протеїнiв кровi знижується пiд час реакції гострої фази запалення?
71. Рiвень яких протеїнiв пiдвищується пiд час реакції гострої фази запалення?
72. Змiни значення якого лабораторного показника є наслiдком пiдвищення рiвню фiбриногену пiд час вiдповiдi гострої фази запалення?
73. Яке з тверджень щодо С-реактивного протеїну є вiрним?
74. Сказане про синтез бiлкiв гострої фази запалення є правильним, за винятком наступного твердження
75. Що є нехарактерним для С-реактивного протеїну?
76. При яких захворюваннях рiвень С-реактивного протеїну практично не пiдвищується?
77. Якi з приведених цитокiнiв не мають пiрогенної активностi?
78. Якi з приведених цитокiнiв не синтезуються макрофагами?
79. Продукцiя iнтерлейкiну-1 макрофагами та ендотелiальними клiтинами може бути посилена
80. Яка з характеристик iнтерлейкiну 1 (IЛ-1) вказана невiрно?
81. Яка з характеристик iнтерферонiв першого типу вказана невiрно?
82. Додатково до антивiрусних властивостей, iнтерферони можуть впливати й на iншi функцiї клiтин органiзму. Введення екзогенного iнтерферону впливає на, за винятком
83. Якi iнтерферони називають лейкоцитарними?
84. Головним джерелом продукцiї альфа iнтерферону є
85. Фiбробластним iнтерфероном називають наступний iнтерферон
86. До iнтерферонiв першого типу вiдносять
87. Посилення експресiї якого класу молекул головного комплексу гiстосумiсностi переважно стимулюють iнтерферони 1 типу?
88. Яка з характеристик iнтерлейкiну-6 (IL-6) вказана вiрно?
89. Який з вказаних цитокiнiв є фактором росту для активованих В-лiмфоцитiв?
90. Фактор некрозу пухлин продукується
91. Виберiть правильне твердження щодо системної дiї фактору некрозу пухлин, який утворюється в органiзмi у відповідь на iнфекцiю за фiзiологiчних умов
92. Яке з тверджень щодо дiї фактору некрозу пухлин при розвитку грам негативного бактерiального сепсису є невiрним?
93. Яке з тверджень щодо фактору некрозу пухлин вказано невiрноi?
94. В низьких концентрацiях фактор некрозу пухлин є важливим медiатором мiсцевого запалення, оскiльки
95. Правильним твердженням щодо клiтин натуральних кiлерiв (NK) є наступне
96. Великi гранулярнi лiмфоцити, якi є посередниками антитiлозалежної клiтинної цитотоксичностi, вiдомi як
97. До функцiї клiтин натуральних кiлерiв не вiдноситься
98. До механiзмiв дiї клiтин натуральних кiлерiв не вiдноситься
99. Який клас iмуноглобулiнiв (Ig) бере участь в реакцiї антитiло залежної клiтинної цитотоксичностi (АЗКЦ)?
100. Вкажiть клiтини, що не беруть участi в формуваннi специфiчного (набутого) iмунiтету
101. Виберiть твердження, що узгоджується iз сучасними знаннями про натуральнi кiлери
102. У людей первинними органами iмунної системи є
103. Процеси антигеннезалежного диференцiювання лiмфоцитiв вiдбуваються в наступних органах iмунної системи, за винятком
104. Процеси антигензалежного диференцiювання лiмфоцитiв вiдбуваються в наступних органах iмунної системи, за винятком
105. Вкажiть центральний орган iмунiтету
106. Процесами спiльними для первинних та вторинних органiв iмунної системи є наступнi, за винятком
107. Що є властивим виключно для вторинних лiмфоїдних органiв?
108. Результатом видалення сумки Фабрiцiуса у курчат є
109. Гермiнативнi центри, що знаходяться в кортикальнiй зонi лiмфатичних вузлiв
110. Тимус є необхiдним для дозрiвання наступних клiтин, за винятком
111. Яка з характеристик тимусу вказана невiрно?
112. В корковому шарi тимусу не виявляються наступнi клiтини
113. В тимусi можуть бути виявленi наступнi клiтини, за винятком
114. Якi клiтини дозрiвають в тимусii?
115. До процесiв дозрiвання Т-лiмфоцитiв в тимусi не вiдноситься
116. Виходячи з тимусу диференцiйованi Т-лiмфоцити
117. Що вважається аналогом сумки Фабрiцiуса у людини?
118. Який орган у людини вiдноситься до центральних органiв iмунiтету?
119. В кiстковому мозку дозрiвають наступнi клiтини
120. Вкажiть який з наведених процесiв не вiдбувається в кiстковому мозку
121. Де не виявляються В-лiмфоцити?
122. Селезiнка мiстить наступнi структури
123. Лiмфатичний вузол не мiстить наступнi структури
124. Якi структури утворюються в лiмфатичних вузлах в результатi активацiї В-лiмфоцитiв антигеном?
125. До iмунної системи слизових оболонок належить
126. iмунокомпетентними є наступнi клiтини
127. Якi клiтини є iмунокомпетентними?
128. Клiтини мiкрооточення первинних органiв iмунної системи впливають на розвиток попередникiв iмунокомпетентних клiтин шляхом
129. Яке з тверджень щодо тимiчних пептидiв є невірним?
130. Що таке молекули головного комплексу гiстосумiсностi?
131. Що таке головний комплекс гiстосумiсностi?
132. Якi iснують класи молекул головного комплексу гiстосумiсностi?
133. Якi молекули кодуються в дiлянцi головного комплексу гiстосумiсностi III-го класу?
134. Що таке людськi лейкоцитарнi антигени?
135. Які людськi лейкоцитарнi антигени (HLA) не належать до молекул головного комплексу гiстосумiсностi I класу?
136. Які людськi лейкоцитарнi антигени (HLA) не належать до молекул головного комплексу гiстосумiсностi II класу?
137. Що таке гаплотип головного комплексу гiстосумiсностi?
138. В якiй хромосомi розташованi гени головного комплексу гiстосумiсностi?
139. Молекули головного комплексу гiстосумiсностi I класу розташованi на всiх перелiчених клiтинах, за винятком
140. До структури молекули головного комплексу гiстосумiсностi I класу не належить
141. Яка дiлянка молекули головного комплексу гiстосумiсностi І класу вiдповiдає за специфiчний зв'язок з антигеном?
142. Якi функцiї бета-2-мiкроглобулiну?
143. Якi функцiї дiлянки "подiбної до iмуноглобулiну" молекули головного комплексу гiстосумiсностi I класу?
144. З якими клiтинами взаємодiють молекули головного комплексу гiстосумiсностi I класу?
145. Назвiть складовi частини молекули головного комплексу гiстосумiсностi II класу
146. Назвiть складовi частини полiпептидних ланцюгiв молекули головного комплексу гiстосумiсностi II класу
147. Якi клiтини не мiстять молекули головного комплексу гiстосумiсностi II класу на своїй поверхнi?
148. Якi клiтини мiстять молекули головного комплексу гiстосумiсностi II класу на своїй поверхнi?
149. Якi фактори пiдвищують експресiю молекул головного комплексу гiстосумiсностi II класу?
150. Якi фактори пригнiчують експресiю молекул головного комплексу гiстосумiсностi II класу?
151. Вкажiть роль полiморфiзму людських лейкоцитарних антигенiв в популяцiї
152. До етапiв антигеннезалежного диференцiювання В-лiмфоцитiв вiдноситься
153. Вкажiть правильне твердження щодо незрiлих В-лiмфоцитiв
154. Внаслiдок диференцiювання в кiстковому мозку зрiлий В-лiмфоцит має на своїй поверхнi наступнi структури, за винятком
155. Вкажiть твердження, що є правильним щодо незрiлих В-лiмфоцитiв
156. Вкажiть, якi з рецепторiв є загальними для усiх В-лiмфоцитiв?
157. Вкажiть молекули, що присутнi на поверхнi В-клiтин та вiдсутнi на Т-клiтинах
158. Яка з характеристик В-лiмфоцитiв людини вказана невiрно?
159. Яка з характеристик В-лiмфоцитiв вказана вiрно?
160. Вкажiть поверхневi молекули, що є основними маркерами В-лiмфоцитiв
161. Активацiя зрiлих В-лiмфоцитiв пiсля зв'язування iз специфiчним антигеном призводить до
162. Вкажiть типову послiдовнiсть замiни продукцiї плазматичними клiтинами iмуноглобулiнiв (Іg) рiзних класiв
163. Вкажiть найбiльш правильне твердження щодо формування гуморальної iмунної вiдповiдi
164. Вкажiть головний фактор регуляцiї гуморального iмунiтету
165. Вiдсутнiсть В-лiмфоцитiв в периферiйнiй кровi є диференцiйною ознакою наступної хвороби
166. iмуноглобулiни рiзних класiв вiдрiзняються один вiд одного наступними ознаками
167. Яке з наступних тверджень, що характеризують Fс-фрагменти антитiл, є вiрним?
168. Якi фрагменти утворюються при розщепленнi молекули iмуноглобулiну пепсином?
169. З яких полiпептидних ланцюгiв складається молекула антитiла?
170. Якими хiмiчними зв'язками з'єднанi мiж собою важкi та легкi ланцюги в молекулi антитiла?
171. Що є пiдставою для подiлу молекул iмуноглобулiнiв на пiдкласи?
172. В якiй дiлянцi молекули імуноглобуліну G знаходяться гiперварiабельнi домени?
173. На якi фрагменти папаїн розщеплює мономер імуноглобуліну G?
174. Якi структурнi компоненти знаходяться в молекулах iмуноглобулiнiв?
175. Як називається унiкальна послiдовнiсть амiнокислот у варiабельнiй (V) дiлянцi молекул iмуноглобулiнiв, яка визначає антиген-зв'язуючу здатнiсть молекули?
176. Вкажiть моновалентний фрагмент, який зв'язує антиген
177. Вкажiть фрагмент iмуноглобулiнiв, через який фiксується комплемент
178. Якi фрагменти утворюються при розщепленнi молекули iмуноглобулiну пепсином?
179. Залежно вiд структури яких областей iмуноглобулiни подiляються на класи?
180. Який тип iмуноглобулiнiв можна визначити за Gm та КМ маркерами?
181. В якiй частинi молекули iмуноглобулiну розмiщенi iдiотипiчнi детермiнанти?
182. Через який фрагмент вiдбувається фiксацiя імуноглобуліну Е до тучних клiтин?
183. Якi класи iмуноглобулiнiв (Ig) синтезуються антитiлопродукуючими клiтинами?
184. До якої фракцiї бiлкiв сироватки кровi вiдносяться антитiла?
185. Вкажiть переважаючий клас iмуноглобулiнiв (Ig) в сироватцi крові
186. Який з класiв iмуноглобулiнiв (Ig) здатний проникати через плаценту?
187. Який клас iмуноглобулiнiв (Ig) перший утворюється при iмуннiй вiдповiдi?
188. Який клас iмуноглобулiнiв (Ig) не має субкласiв?
189. Імуноглобулiни (Ig) якого класу активують комплемент тiльки за альтернативним шляхом?
190. Імуноглобулiни (Ig) якого класу найбiльш мiцно зв'язують комплемент?
191. Який клас iмуноглобулiнiв (Ig) найбiльш ефективно фiксує комплемент?
192. Імуноглобулiни (Ig) якого класу мають найбiльшу валентнiсть при зв'язуваннi антигену?
193. Імуноглобулiни (Ig) якого класу вiдомi пiд назвою "реагiни"?
194. Який з класiв iмуноглобулiнiв (Ig) прикрiплюється до високоафiнних Fc рецепторiв на тучних клiтинах?
195. Синонiмами термiну "тучнi клiтини" є
196. Усi наступнi твердження щодо сироваткового імуноглобуліну Е (ІgЕ) є вiрними, за винятком
197. Наступнi твердження, що стосуються сироваткового імуноглобуліну D (IgD) є вiрними, за винятком
198. Який клас iмуноглобулiнiв (Ig) має чотири субкласи, що вiдрiзняються мiж собою за важкими ланцюгами?
199. Здатнiсть блокувати зв'язування імуноглобуліну Е (IgЕ) з Fc-рецепторами тучних клiтин має наступний субклас IgG
200. Салiт Gа, що реагує з ревматоїдним фактором, присутнiй у молекулi ІgG усiх пiдкласiв, за винятком
201. Здатнiсть долати плацентарний бар'єр має
202. Який клас iмуноглобулiнiв (Ig) переважає в секретах слизових оболонок?
203. Вкажiть головний клас iмуноглобулiну (Ig), що секретується лiмфоїдною тканиною, асоцiйованою iз слизовими оболонками
204. Вкажiть iмуноглобулiн (Ig), який знаходиться у комплексi з секреторним компонентом в секретах
205. Функцiї секреторного iмунологлобулiну А (IgА)
206. Яка з характеристик імуноглобуліну A (IgА) людини вказана вiрно?
207. Усi наступнi твердження щодо імуноглобуліну А (ІgА) є вiрними, за винятком
208. Яке з наступних тверджень правильне щодо iмунiтету при локалiзованiй вiруснiй iнфекцiї на слизових оболонках?
209. Вкажiть правильне твердження щодо секреторного компоненту
210. Що таке спiльна iмунна система слизових оболонок?
211. Що не вiдноситься до спiльної iмунної системи слизових оболонок?
212. Який iмуноглобулiн (Ig) переважає в секретах слизових оболонок?
213. Вкажiть властивостi секреторного імуноглобуліну А, якi забезпечують виконання функцiї захисту слизових оболонок
214. Приведенi захиснi фактори мiстяться в грудному молоцi, за винятком
215. Назвiть особливостi функцiонування системи мiсцевого iмунiтету (спiльної iмунної системи слизових оболонок)
216. Де синтезується імуноглобулін A, який мiститься в секретах слизових оболонок?
217. Де вiдбувається утворення секреторного імуноглобуліну A?
218. На вiдмiну вiд периферичних лiмфовузлiв, у Пейєрових бляшках кишкiвника мiстяться наступнi клiтини
219. Вкажiть функцiю М-клiтин Пейєрових бляшок кишкiвника
220. Чи можуть В-клiтини мiгрувати в iншi дiлянки слизових оболонок пiсля антигенної стимуляцiї?
221. Що визначає напрямки мiграцiї В-лiмфоцитiв мiж складовими частинами iмунної системи слизових оболонок?
222. Порушення функціонування спільної імунної системи слизових оболонок шлунково-кишового тракту сприяє виникненнюу людей наступного захворювання
223. Що таке "оральна толерантнiсть"?
224. Яку роль вiдiграє "оральна толерантнiсть"?
225. Порушення функцiонування спiльної iмунної системи слизових оболонок сприяє розвитку наступних захворювань
226. Вкажiть можливі механiзми розвитку "оральної толерантностi"
227. Вкажiть, яке висловлювання щодо секреторного компоненту є невiрним
228. Вкажiть фактори, якi перешкоджають проникненню збудникiв iнфекцiї до макроорганiзму
229. Вкажiть фенотип Т-хелперiв
230. Вкажiть фенотип Т-цитотоксичних лiмфоцитiв
231. Якi клiтини вiдiграють головну роль у реалiзацiї iмунної вiдповiдi клiтинного типу?
232. Т-лiмфоцити людини можна вiдрiзнити вiд В-лiмфоцитiв та iнших клiтин за наступними ознаками
233. Т-лiмфоцити вiдрiзняються вiд В-лiмфоцитiв за наступною ознакою
234. Вкажiть мiтоген, що не стимулює пролiферацiю Т-лiмфоцитiв людини
235. У виглядi якого дiмеру можна уявити Т-клiтинний рецептор?
236. Т-лiмфоцити хелпери переважно мають на своїй поверхнi наступнi молекули
237. Якi з поверхневих молекул Т-лiмфоцитiв розпiзнають молекули головного комплексу гiстoсумiсностi класу 2 на антигенпрезентуючих клiтинах?
238. Якi з поверхневих молекул Т-лiмфоцитiв розпiзнають молекули головного комплексу гiстосумiсностi класу 1 на клiтинах?
239. Яка з поверхневих молекул бере участь в утвореннi комплексного антигенного рецептору Т лiмфоцитiв?
240. Яка з поверхневих молекул Т-лiмфоцитiв прикрiплюється до молекули В7 на поверхнi антигенпрезентуючих клiтин, забезпечуючи ко-стимулюючий сигнал?
241. Яка з поверхневих молекул Т-лімфоцитів є рецептором для еритроцитiв барана?
242. Яка з характеристик Т-лiмфоцитiв людини вказана вiрно?
243. Яка з характеристик iмунофенотипу Т-лiмфоцитiв вказана невiрно?
244. Яке з тверджень щодо Т-клiтинного iмунiтету є невiрне?
245. Вкажiть правильне визначення поняття антигену
246. Антиген повинен мати всi перерахованi властивостi, за винятком
247. Якi двi властивостi повинен мати антиген?
248. Що означає поняття iмуногеннiсть антигену?
249. Як називаються дiлянки антигенiв, з якими реагують антитiла?
250. Як називаються дiлянки на антигенах, з якими взаємодiють антитiла?
251. На ступiнь iмуногенностi антигену впливають усi перерахованi фактори, за винятком
252. Вкажiть властивостi, що забезпечують iмуногеннiсть субстанцiї
253. Яким чином молекулярна вага антигену впливає на його iмуногеннiсть?
254. Якi з перерахованих речовин мають найбiльшу iмуногеннiсть?
255. Якi дiлянки антигену не впливають на його специфiчнiсть?
256. Чим визначається iмунологiчна специфiчнiсть бiлкових антигенiв?
257. Захист проти натуральної вiспи пiсля попереднього iнфiкування коров'ячою вiспою можливий внаслiдок
258. Як називаються неповнi антигени?
259. Яка iз вказаних речовин здатна викликати iмунну вiдповiдь?
260. Яка з характеристик гаптенiв вказана невiрно?
261. Вкажiть властивостi, що мають гаптени?
262. Як називаються власнi антигени органiзму, якi можуть iндукувати утворення антитiл?
263. Що означає поняття "ксеногеннi антигени"?
264. Де локалiзуються антигени груп кровi людини?
265. Що собою являють антигени груп кровi людини за хiмiчним складом?
266. Ад'юванти - це неспецифiчнi речовини, котрi використовуються для
267. Ад'юванти це субстанцiї, що
268. Вкажiть, який вплив справляють ад'юванти на iмуногеннiсть антигену
269. Вкажiть препарати, до складу яких завжди входять ад'юванти
270. До яких препаратiв входить ад'ювант солi алюмiнiю?
271. Вкажiть наслiдки перетворення токсину на анатоксин
272. Епiтопи, якi розпiзнаються Т-лiмфоцитами - це дiлянки антигену, що
273. Якi антигени можуть iндукувати утворення антитiл без взаємодiї В-клiтин з Т-лiмфоцитами?
274. Яким чином Т-незалежнi антигени iндукують пролiферацiю В-лiмфоцитiв?
275. Утворення iмуноглобулiнiв якого класу переважно стимулюють Т-незалежнi антигени?
276. Вкажiть клiтиннi взаємодiї, що є необхiдними для активацiї В-лiмфоцитiв Тимус-залежними антигенами
277. Лiпополiсахариди клiтинної стiнки яких бактерiй є тимус незалежними антигенами?
278. Тимус-незалежними антигенами є ліпополвсахариди стінки наступних бактерій, за винятком


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів