Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

9. "Бронхіальна астма та астматичний стан."


372. Бронхiальна астма - це:
373. Астматичний стан - це:
374. "При бронхiальнiй астмi генетична схильнiсть:
375. До типових неспецифiчних подразникiв, що можуть викликати напад бронхiальної астми, вiдносяться слiдуючi :
376. З якими захворюваннями необхiдно проводити диференцiйну дiагностику бронхiальної астми ?
377. Зазначте обов'язковi умови розвитку бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними факторами :
378. Захворювання, якi супроводжуються iнтенсивною продукцiєю бiогенних амiнiв, i з якими проводиться диференцiйна дiагностика бронхiальної астми, це:
379. Захворювання, якi супроводжуються оклюзiєю трахеї та крупних бронхiв i можуть викликати астмоподiбний стан це:
380. Який тип реакцiї обумовлює розвиток бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними чинниками?
381. В патогенезi бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними чинниками в основному беруть участь антитiла - iмуноглобулiни класiв:
382. Напад ядухи при бронхiальнiй астмi викликають:
383. Зазначте найбiльше поширенi етiологiчнi чинники бронхiальної астми:
384. Зазначте можливi шляхи передачi схильностi до розвитку бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними чинниками:
385. Зазначте частоту поширення бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними чинниками:
386. Для бронхiальної астми, викликаної iнфекцiйними етiологiчними чинниками характернi:
387. Зазначте функцiї, які найбiльш iстотно порушуються при бронхiальнiй астмi:
388. Алергiчнi реакцiї якого типу переважають при розвитку бронхiальної астми, викликаної iнфекцiйними етiологiчними чинниками:
389. У патогенезi бронхiальної астми, викликаної iнфекцiйними етiологiчними чинниками в основному беруть участь:
390. До неiмунологiчних форм бронхiальної астми вiдносять:
391. Характернi ознаки "аспiринової "бронхiальної астми:
392. Найбiльш частi причини виникнення астми фiзичної напруги:
393. Порушення функцiї зовнiшнього дихання при бронхiальнiй астмi залежить вiд:
394. Виникнення нападiв ядухи при бронхiальнiй астмi i їх частота найбiльш iстотно залежать вiд таких екзогенних чинникiв:
395. Зазначте найбiльш характернi клiнiчнi ознаки, що виявляються при фiзикальному обстеженнi хворого в перiод нападу бронхiальної астми:
396. Бронхiальною астмою частiше хворiють:
397. Основнi причини росту захворюваностi на бронхiальну астму:
398. Можливi механiзми розвитку обструкцiї при вдиханнi холодного повiтря в хворих на бронхiальну астму:
399. Показання до проведення бронхоскопiї при астматичному статусi:
400. Зазначте основнi ускладнення бронхiальної астми:
401. До основних лiкарських засобiв неспецифiчної терапiї хворих на бронхiальну астму, якi застосовуються для впливу на патофiзiологiчну стадiю алергiчної реакцiї, вiдносяться:
402. Циклiчний нуклеотид аденозинмонофосфат /ц-АМФ/, синтез якого активується аденiлатциклазою пiсля її стимуляцiї адреномiметиком:
403. Бета-адреностимулятори i метилксантини пiдвищують рiвень циклiчного аденозин-монофосфату /ц-АМФ/, якому, крiм основного бронходилятуючого ефекту, властиво:
404. При якiй формi бронхiальнiй астмi може бути застосований адреналiн для припинення астматичного статусу:
405. Хронiчний кашель i ядуха, що пiддається терапiї атропiном, свiдчить про поразку в першу чергу:
406. Фармакологiчнi ефекти метилксантинiв обумовленi їх впливом на ряд iнтимних процесiв на клiтинно-молекулярному рiвнi, зокрема:
407. Крiм бронходилятуючого ефекту метилксантинам властивi й iншi фармакотерапевтичнi ефекти:
408. При бронхiальнiй астмi терапевтичний ефект найбiльше виражений при концентрацiї теофiлiну в кровi мкг/мл:
409. Знижують клiренс теофiлiну в органiзмi:
410. Зазначте, у кого клiренс теофiлiну нижчий:
411. Чи являються препарати теофiлiну i (-адреномiметики синергiстами при впливi на гладку мускулатуру бронхiв?
412. Якi з нижченаведених метилксантинових препаратiв доцiльно призначити на вечiрнiй прийом хворому побутовою бронхiальною астмою з метою попередження виникаючих у нього нiчних приступiв?
413. Який вплив метилксантини мають на дiяльнiсть серця в хворих на бронхiальну астму?
414. Чи у всiх хворих на бронхiальну астму холодна волога погода погiршує перебiг хвороби?
415. Чи змiнюється з часом гiперреактивнiсть бронхiв :
416. Зазначте фармакологiчну дiю хромглiкат-натрiю:
417. Чи залежить ефект iнталу вiд його всмоктування в кров?
418. Хромглiкат-натрiю -це фармакологiчна назва таких препаратiв:
419. Методом вибору при призначеннi планового лiкування вперше виявленої пилкової бронхiальної астми є:
420. Призначення хромглiкат-натрiю хворому з гормонозалежним перебігом бронхiальної астми може:
421. Чи може розвиватися "синдром вiдмiни "при лiкуваннi хромглiкат-натрiєм?
422. Основною причиною неефективностi терапiї хромглiкат-натрiєм при бронхiальнiй астмi є:
423. Якi iз зазначених показникiв використовують для монiторингу та оцiнки ступеня тяжкостi бронхiальної астми:
424. Стан, при якому забезпечується контроль над астмою характеризується слiдуючими ознаками:
425. При поетапному пiдходi до лiкування бронхiальної астми показаннями для переходу до слiдуючого "кроку" є:
426. Який спосiб введення препарату бiльш доцiльний при первинному плановому призначеннi глюкокортикостероїдної терапiї хворому iз середнiм ступенем тяжкостi бронхiальної астми:
427. Який спосiб введення глюкокортикостероїдного препарату бiльш доцiльний при астматичному стані:
428. До незворотних ускладнень глюкокортикостероїдної терапiї вiдносяться:
429. Чи являються протипоказаннями до планової глюкокортикостероїдної терапiї хворого на бронхіальну астму цукровий дiабет, виразкова хвороба, артерiальна гiпертензiя, хвороба Паркiнсона?
430. Якi з нижченаведених лiкарських засобiв абсолютно протипоказанi вагiтним хворим iз бронхiальною астмою:
431. Якi з нижченаведених антибактерiальних засобiв протипоказанi вагiтним хворим iз бронхiальною астмою?
432. Чи являється фiзичне навантаження i фiзична праця абсолютним протипоказанням при бронхiальнiй астмi фiзичної напруги:
433. Приступи бронхiальної астми фiзичної напруги найбiльш доцiльно попереджати прийомом:
434. Якi з зазначених нижче антибiотикiв не варто призначати при пневмонiї, що розвилася в хворих iз бронхiальною астмою:
435. Чи характерна клiнiка недостатностi лiвих вiддiлiв серця в хворих на бронхiальну астму:
436. При виникненнi ектопiчного ритму серцевої дiяльностi у хворого iз бронхiальною астмою хворому протипоказанi:
437. Астматичний статус - це:
438. Найчастiше причиною розвитку астматичного статусу є:
439. Обструкцiя бронхiв при астматичному статусi обумовлена:
440. Важкий бронхообструктивний синдром при астматичному статусi може бути наслiдком:
441. При якiй iнфекцiї пiдвищується гiперреактивнiсть бронхiв?
442. Чи має дiагностичне значення рентгенологiчне обстеження хворого з астматичним станом:
443. Першочерговою задачею лiкаря при астматичному статусi є:
444. До контрольних дослiджень при терапiї астматичного стану вiдносяться:
445. Яка з вен найбiльш зручна для проведення iнтенсивної iнфузiйно-трансфузiонної терапiї астматичного стану:
446. Якщо у хворого з астматичним статусом було передозування симпатомiметикiв на догоспiтальному етапi, то йому слiд:
447. При проведеннi невiдкладної терапiї при астматичному статусi препаратами першого вибору можуть бути такi лiкарськi засоби:
448. Межа мiж краплинним i струминним введенням лiкувальних розчинiв лежить у такому об'ємно-швидкiсному дiапазонi /число крапель за хвилину/:
449. При проведеннi iнфузiйно-трасфузiонної терапiї астматичного статусу використовують:
450. Для проведення регiдратацiйної терапiї при астматичному статусi в першу добу необхiдно ввести рiдини /мл/:
451. Зазначте значення центрального венозного тиску /мм водяного стовпа/ при достатньому ефектi iнфузiйної /регiдратацiйної/ терапiї, астматичного статусу:
452. Зазначте значення гематокрiту при достатньому ефектi iнфузiйно-трансфузiйної терапiї хворих з астматичним станом:
453. При погодиннiй реєстрацiї розмiрiв дiурезу в умовах нормального функцiонування органiзму дiурез у середньому складає /мл за 1 годину/:
454. Яку дозу еуфiлiну доцiльнiше усього призначити хворому при первинному призначеннi в умовах астматичного стану (мг/ кг маси тiла хворого одномоментно внутрiшньовенно швидкою краплею):
455. Яка доза еуфiлiну найбiльш ефективна при проведеннi пiдтримуючої терапiї астматичного статусу (мг/ кг маси тiла хворого за годину пiсля початкової дози безупинно внутрiшньовенно крапельно до припинення статусу):
456. Препаратом вибору при глюкокортикостероїднiй терапiї астматичного стану є:
457. Чи виявляється негайно "на кінчику голки" ефект глюкокортикостероїдiв при парентеральному введеннi препаратiв?
458. Зазначте сумарну дозу глюкокортикостероїдiв, необхiдну для припинення астматичного статусу /у мг, в еквiвалентному перерахунку на преднiзолон/:
459. Зазначте добову дозу глюкокортикостероїду в мг/ кг, що забезпечує, як правило припинення астматичного статусу в еквiвалентному перерахунку на преднiзолон/:
460. Протипоказанням до введення глюкокортикостероїдiв при астматичному станi є:
461. Показання для ендотрахеальної iнтубацiї хворого, що знаходиться в астматичному статусi, включають:
462. Зазначте можливi причини розвитку ядухи при бронхiальнiй астмi:
463. Зазначте основний симптом, по виразностi якого оцiнюється клiнiчний перебiг бронхiальної астми:
464. Зазначте захворювання, при яких може розвиватися гiперреактивнiсть бронхiв:
465. Якi змiни розвиваються в бронхах в умовах запалення:
466. Чи може симптом гiперреактивностi бронхiв зустрiчатися у здорових людей?
467. Якi адренергiчнi рецептори знаходяться винятково в дихальних шляхах людини?
468. Який найбiльш ефективний шлях введення в органiзм бета-адреномiметичних препаратiв:
469. Який iз перерахованих iнгаляцiйних бета-2-адреномiметикiв, є пролонгованим?
470. Зазначте основну причину зниження ефективностi профiлактичної дiї дозованих аерозолiв бета-адреностимуляторiв:
471. Який стан є абсолютним протипоказанням до призначення бета-адреномiметикiв?
472. На протязi якого часу дiють бета-2-агонiсти короткої дiї?
473. На протязi якого часу дiють пролонгованi бета-2-агонiсти?
474. В основу класифiкацiї симпатомiметикiв покладена спорiдненiсть препаратiв до:
475. До унiверсальних симпатомiметикiв вiдносяться препарати, якi дiють на:
476. Яким дозам адреналiну слiд надавати перевагу для припинення нападу ядухи при бронхiальнiй астмi?
477. До неселективних бета - агонiстiв вiдносять препарати, що стимулюють:
478. Зазначте можливу причину посилення ядухи в хворого при застосуваннi адреналiну:
479. Який механiзм дiї кортикостероїдiв враховується, при призначеннi в комплекснiй терапiї бронхiальної астми:
480. В залежностi вiд тривалостi гiпофiзарно-гiпоталамiчного заторможення, яке викликають глюкокортикоїди їх дiлять на:
481. Протипоказанням до пероральної кортикостероїдної терапiї бронхiальної астми є:
482. Глюкокортикоїди швидкої дiї мають перiод бiологiчного напiвжиття, який триває:
483. Глюкокортикостероїди середньої тривалостi дiї мають перiод бiологiчного напiвжиття:
484. Глюкокортикоїди тривалої дiї мають перiод бiологiчного напiвжиття:
485. Тривалiсть курсового лiкування антибактерiальними препаратами при бронхiальнiй астмi повинна складати (у середньому):
486. Антагонiсти кальцiю доцiльнiше призначати при:
487. Основним показанням до застосування кетотифену при бронхiальнiй астмi є:
488. Як довго необхiдно приймати кетотифен для визначення ефективностi його дiї при лiкуваннi хворого на бронхiальну астму?
489. Який препарат рекомендується застосовувати перед виходом iз теплого помешкання при гiперчутливостi до холоду?
490. У якiй формi ефективне застосування глюкокортикоїдiв при наявностi протипоказань для їх тривалого перорального застосування при бронхiальнiй астмi?
491. До найчастіших причин загострення бронхiальної астми вiдносяться:
492. Для лiкування хворих на бронхiальну астму найбiльш ефективно застосовують:
493. Чи можливо досягнення клiнiчного ефекту при монотерапiї бронхiальної астми блокаторами Н-1 препаратами?
494. Зазначте основний механiзм дiї препаратiв кетотифену та хромглiкату натрiю:
495. Терапевтичний ефект глюкокортикостероїдної терапiї при бронхiальнiй астмi частiше буває:
496. Неспецифiчна iмунотерапiя при бронхiальнiй астмi здiйснюється за допомогою:
497. До сучасних немедикаментозних методiв лiкування хворих iз бронхiальною астмою вiдноситься:
498. Зазначте основний механiзм дiї специфiчної гiпосенсибiлiзацiї при лiкуваннi хворих iз бронхiальною астмою:
499. Специфiчна гiпосенсибiлiзацiя показана:
500. Спосiб введення алергену при специфiчнiй гiпосенсибiлiзацiї хворих iз бронхiальною астмою, викликаною атопiчними етiологiчними факторами:
501. При проведеннi специфiчної гiпосенсибiлiзацiї при лiкуваннi хворих iз бронхiальною астмою частiше використовуються дози алергену:
502. Зазначте легеневi ускладнення при бронхiальнiй астмi:
503. Чи вiдносяться до невiдкладних заходiв при набряку легень: зменшення маси циркулюючої кровi, оксигенацiя, пiногашенння, зменшення тиску в малому колi кровообiгу, переливання кровi, у великих кiлькостях, посилення скоротливої спроможностi мiокарду
504. Преднiзолон iнодi не забезпечує вираженого терапевтичного ефекту при астматичному статусi, що може бути обумовлене:
505. Медикаментознi препарати з перiодом напiввиведення мiж 4 i 8 годинами доцiльно приймати не менше:
506. Механiзм дiї iнгаляцiйних антихолiнергiчних препаратiв має такi прояви, якi використовують в комплекснiй терапiї бронхiальної астми:
507. pH середовище не впливає на активнiсть:
508. При комбiнованiй антимiкробнiй терапiї припустимо сполучення напiвсинтетичних цефалоспоринiв iз:
509. Зазначте, якi з нижченаведених iмуномодуляторiв доцiльно призначати хворим на бронхiальну астму, викликану iнфекцiйними етiологiчними факторами, з пригнiченим клiтинним iмунiтетом?
510. Глюкокортикоїди посилюють дiю всiх перерахованих засобiв, за винятком:
511. Дiю глюкокортикоїдiв посилюють:
512. Лiкувальна фiзкультура при бронхiальнiй астмi рекомендується:
513. Якi засоби i форми лiкувальної фiзкультури використовують при бронхiальнiй астмi в реабілітаційний перiод?
514. Еластичнi волокна в харкотиннi найчастiше виявляються при таких захворюваннях легень:
515. Гострий бронхiт iз порушенням бронхiальної прохiдностi характеризується:
516. Поява задишки при хронiчному обструктивному бронхiтi обумовлена поразкою:
517. Показаннями для лiкування хронiчного обструктивного бронхiту антибiотиками служать:
518. Дiагностика ступеня активностi хронiчного обструктивного бронхiту грунтується на:
519. Для дiагностики хронiчного обструктивного бронхiту користуються даними:
520. Легкий перебiг хронiчного обструктивного бронхiту характеризується в стадiї ремiсiї:
521. Розвиток бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними факторами, пов'язане з:
522. Бронхiальна астма, яка викликана iнфекцiйними етiологiчними факторами, характеризується:
523. Синдром "рикошету" при бронхiальнiй астмi обумовлений:
524. Антагонiсти кальцiю мало ефективнi при:
525. Основним показанням для призначення препаратiв кетотифену є:
526. У патогенезi професiйної бронхiальної астми мають значення:
527. Якi типи iмунологiчних реакцiї беруть участь у формуваннi професiйної бронхiальної астми:
528. Основнi клiнiчнi особливостi професiйної бронхiальної астми:
529. У хворих якого вiку особливо небезпечно тривале застосування адреномiметичних засобiв:
530. Якi з перерахованих глюкокортикоїдiв у бiльшiй мiрi пригнiчують систему iмунiтету?
531. Зазначте концентрацiї еуфiлiну в кровi при якій,як правило, розвиваються побiчнi ефекти:
532. Який iз перерахованих глюкокортикоїдних препаратiв значною мiрою /до 60%/ зв'язується з бiлками плазми, що знижує його ефективнiсть?
533. Зазначте оптимальну схему розподiлу добової дози глюкокортикостероїдiв при лiкуваннi бронхiальної астми в перiод загострення:
534. Якi з нижченаведених алергiчних реакцiй обумовлюють розвиток бронхiальної астми, викликаної атопiчними етiологiчними факторами:
535. Алергiчнi реакцiї негайного типу при бронхiальнiй астмi здiйснюються:
536. Гiперреактивнiсть бронхiв являє собою:
537. Тонус м'язiв дихальних шляхiв регулюється:
538. Стимуляцiя холiнергiчних рецепторiв викликає:
539. Стимуляцiя адренергiчних рецепторiв викликає:
540. Стимуляцiя бета-2- рецепторiв призводить:
541. Стимуляцiя альфа-1 рецепторiв призводить:
542. Стимуляцiя парасимпатичних нервових волокон призводить:
543. Стимуляцiя симпатичних нервових волокон призводить:
544. Основну роль у регуляцiї тонусу бронхiв у вiдповiдь на подразники відіграють:
545. Пiдвищена реактивнiсть бронхiв при вдиханнi подразнюючих речовин пов'язана з:
546. Видiлення медiаторiв на поверхню епiтелiю бронхiв призводить до:
547. Iнгiбiцiя поглинання iонiв кальцiю клiтинами гладких м'язiв призводить до:
548. Провокацiйнi проби мають велике значення при:
549. Визначення регiонарних функцiональних дефектiв дихальних шляхiв:
550. Хворi на бронхiальну астму з поразкою периферичних вiддiлiв бронхiального дерева:
551. Хворi на бронхiальну астму з поразкою центральних вiддiлiв респiраторного тракту:
552. Гiстамiн i лейкотрiєни значно впливають на:
553. В центральних повiтроносних шляхах виражений вплив:
554. У хворих iз бронхiальною астмою бронхоспазм виникає у вiдповiдь на дiю:
555. Нейрогуморальним передавачем постганглiонарних симпатичних волокон є:
556. Нейрогуморальним передавачем нервових iмпульсiв у пре- i постганглионарних (холiнергiчних) волокнах є:
557. Введення альфа-адреноблокаторiв:
558. Введення бета-адреноблокаторiв:
559. На активнiсть блукаючого нерва ЦНС впливає через:
560. У здорових людей пiсля вiрусної iнфекцiї:
561. Слизова оболонка трахеї вислана:
562. Секрет бронхiв складається з:
563. Повiтропровiднi шляхи пiдроздiляються на:
564. Дихальний об'єм (ДО) - це об"єм:
565. Резервний об'єм вдиху (РОвд) - це об'єм:
566. Резервний об'єм видиху (РОвид) - це об'єм:
567. Залишковий об'єм легень(ЗОЛ) - це об'єм:
568. Ємнiсть вдиху (Евд) - це:
569. Функцiональна залишкова ємнiсть (ФЗЄ):
570. Життєва ємнiсть легень (ЖЄЛ) - це:
571. Загальна ємнiсть легень (ЗЄЛ) - це:
572. Форсована життєва ємнiсть легенях (ФЖЄЛ) - це:
573. Обсяг форсованого повiтря за 1 сек (ОФВ1) - це:
574. Максимальна об"ємна швидкість повітря 25% ( МОШ25 ) - це:
575. Максимальна швидкість видиху 50% ( МОШ50 ) це:
576. Максимальна об"ємна швидкiсть повітря 75% ( МОШ75 ) це:
577. Форсована життєва ємнiсть легень (ФЖЄЛ) у нормi:
578. Належнi величини спiротестiв:
579. Крива "потiк - об'єм" дозволяє:
580. Основнi способи вимiру загального об'єму легень"
581. Дифузiйна спроможнiсть легень визначається
582. Визначення газового складу артерiальної кровi при бронхiальнiй астмi:
583. Тiльця Креола це:
584. Вираженiсть обструкцiї бронхiв визначається:
585. Наявнiсть рестрикцiї виявляється:
586. ЖЄЛ може зменшуватися за рахунок:
587. Iндекс Вотчала-Тифно визначається спiввiдношенням:
588. Показник VС вiдповiдає:
589. Абревiатурою IRV позначається:
590. Абревiатурою ERV позначається:
591. Абревiатурою TV позначається:
592. Абревiатурою BF позначається:
593. Абревiатурою FVC позначається:
594. Абревiатурою FEVI позначається:
595. Абревiатурою FEVI\VC позначається:
596. Абревiатурою RV позначається:
597. Абревiатурою IC позначається:
598. Абревiатурою MEF75 позначається:
599. Абревiатурою MEF50 позначається:
600. Абревiатурою MEF25 позначається:
601. Абревiатурою Rin позначається:
602. Абревiатурою Rex позначається:
603. Абревiатурою Rhi позначається:
604. Дихання" в широкому змiстi слова включає:
605. Структура системи зовнiшнього дихання включає:
606. Кордон мiж верхнiми та нижнiми дихальними шляхами проходить помiж:
607. Самим вузьким мiсцем верхнiх дихальних шляхiв є:
608. Хрящова тканина iз стiнок бронхiв зникає приблизно у бронхах:
609. Бронхiолами називаються:
610. Дихальнi шляхи можна подiлити на зони:
611. Форма альвеол найбiльш близька до:
612. Загальна поверхня альвеол дорiвнює:
613. У генезi бронхiальної обструкцiї провiдну роль вiдiграє:
614. Звичайний механiзм розвитку гіпоксiї пiд час нападу бронхiальної астми:
615. Спiралi Куршмана це:
616. Кристали Шарко-Лейдена це:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів