Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

8. "Поліноз."


329. Зазначте синонiми полiнозу:
330. Яка можлива поширенiсть полiнозу в рiзних регiонах свiту?
331. Якi з перерахованих мiкрочастинок, що знаходяться в повiтряному середовищi, викликають полiноз?
332. Якi властивостi повинен мати пилок рослин, що викликає полiноз?
333. Зазначте правильне визначення пилку рослин:
334. Зазначте, якi оболонки має пилкове зерно:
335. Якi морфологiчнi утворення дозволяють iдентифiкувати пилок:
336. Зазначте алергеннi компоненти пилку рослин:
337. Якi розмiри повинен мати пилок рослин, що викликає полiноз?
338. Зазначте основнi властивостi пилкових алергенiв:
339. Де локалiзуються алергени в пилкових зернах?
340. Якi методи використовуються для пiдрахунку пилку в повiтрi?
341. Зазначте можливi природнi шляхи проникнення алергену в органiзм при полiнозi:
342. Як пилок рослин попадає в органiзм через граничнi тканини?
343. Зазначте найважливiшi умови розвитку полiнозу:
344. Вiдзначте чинники, що сприяють розвитку полiнозу?
345. У який час доби клiнiчнi прояви полiнозу найбiльше вираженi:
346. Зазначте метеорологiчнi умови, найбiльше сприятливi для розвитку симптомiв полiнозу:
347. У якому вiцi частiше розвивається полiноз?
348. Зазначте найбiльш частi клiнiчнi прояви полiнозу:
349. Всi перерахованi симптоми характернi для пилкового кон'юнктивiту, крiм:
350. Якi симптоми характернi для пилкового ринiту?
351. Якими клiнiчними проявами може супроводжуватись пилковий ринiт?
352. Якi особливостi перебiгу пилкової бронхiальної астми?
353. Якими загальними симптомами виявляється полiноз у перiод загострення?
354. Який тип алергiчних реакцiй переважає в патогенезi полiнозу?
355. Якi з iмунокомпетентних клiтин вiдiграють роль у патогенезi полiнозу?
356. До якого класу iмуноглобулiнiв належать антитiла, що вiдiграють головну роль у реалiзацiї iмунологiчної стадiї патогенезу полiнозiв?
357. Якi змiни у формулi кровi вiдзначаються при полiнозi?
358. Якi з алергiчних дiагностичних проб застосовують при специфiчнiй дiагностицi полiнозу ?
359. С якими захворюваннями варто проводити диференцiальну дiагностику полiнозу ?
360. Якi види терапiї застосовуються при лiкуваннi полiнозу ?
361. Якi iз антигiстамiнних препаратiв бiльш ефективнi при лiкуваннi полiнозу?
362. На який iз перерахованих симптомiв алергiчного ринiту iстотно не впливають антигiстамiннi препарати?
363. Якi з перерахованих класiв препаратiв бiльш ефективнi при лiкуваннi полiнозу, нiж антагонiсти Н1-рецепторiв?
364. Який iз низькомолекулярних тимiчних препаратiв найбiльше ефективний при лiкуваннi полiнозу ?
365. З якими з перерахованих препаратiв доцiльно використовувати вiлозен при полiнозi ?
366. Вмiст секреторного Ig A у назальному секретi в хворих полiнозом частiше усього:
367. Про порушення якої ланки iмунiтету свiдчить змiна рiвня секреторного Ig A у назальному секретi в хворих полiнозом?
368. Зазначте, як часто зустрiчається поразка печiнки i жовчогiнних шляхiв у хворих на полiноз?
369. Зазначте одну з основних функцiй печiнки, що частiше усього порушується при тривалому захворюваннi полiнозом:
370. Як часто в хворих на полiноз розвивається пилкова бронхiальна астма?
371. Як часто пилкова бронхiальна астма супроводжується симптомами алергiчного ринiту i кон'юнктивiту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів