Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

5. "Принципи діагностики алергічних захворювань"


222. Якi основнi роздiли включає в себе дiагностика алергiчних захворювань?
223. Зазначте методи клiнiчного обстеження хворих алергiчними захворюваннями?
224. Якi основнi задачi дiагностики алергiчних захворювань?
225. Якi данi мiстить у собi алергологiчний анамнез?
226. Ефективнiсть яких методiв терапiї з'ясовують при зборi алергологiчного анамнезу?
227. Яким чином вводиться алерген при постановцi аплiкацiйних алергiчних проб?
228. Зазначте, яким чином виконуються пасивнi шкiрянi алергологiчнi проби?
229. У якiй фазi захворювання можна проводити алергологiчнi шкiрянi проби?
230. За який час до проведення шкiряних алергiчних проб необхiдно скасувати антигiстамiннi препарати?
231. При яких алергiчних захворюваннях частiше використовують аплiкацiйнi шкiрянi проби?
232. Через який час оцiнюються результати аплiкацiйних шкiряних проб?
233. Зазначте, який клас антитiл можна виявити при проведеннi реакцiї Праустнiца-Кюстнера?
234. Для дiагностики яких алергiчних захворювань застосовують реакцiю Праустнiца-Кюстнера?
235. Зазначте час, через який враховуються скарифiкацiйнi шкiрянi проби при полiнозi?
236. Зазначте, який тип алергiчної реакцiї можна виявити при проведеннi скарифiкацiйних шкiряних проб при полiнозi?
237. Зазначте, для визначення сенсибiлiзацiї до яких алергенiв можна проводити внутрiшньошкiрянi проби?
238. Зазначте основну ознаку, по якiй оцiнюють внутрiшньошкiрянi проби з бактерiальними алергенами?
239. С якими алергенами проводяться кон'юнктивальнi провокацiйнi алергiчнi тести?
240. С якими алергенами проводять назальнi провокацiйнi алергiчнi проби?
241. Якi проби використовуються для визначення гiперчутливостi до фiзичних чинникiв?
242. У якому перiодi захворювання проводяться елiмiнацiйнi алергiчнi проби?
243. Зазначте частоту виявлення при диференцiальнiй дiагностицi атопiчних захворювань псевдопозитивної алергiчної реакцiї:
244. Яка кiлькiсть алергену викликає псевдоалергiчну реакцiю?
245. Чи iснує залежнiсть мiж дозою алергену i виразнiстю псевдопозитивної алергiчної реакцiї?
246. Вмiст загального iмуноглобулiну Е в сироватцi кровi при псевдопозитивних алергiчних реакцiях:
247. Зазначте, чи виявляється специфiчний iмуноглобулiн Е при псевдопозитивних реакцiях:
248. Яка виразнiсть реакцiї Праустнiца-Кюстнера при псевдопозитивних реакцiях?
249. Яким методом можна визначити антитiла, що вiдносяться до iмуноглобулiну Е?
250. Який метод застосовується для виявлення сенсибiлiзованих клiтин при алергiчнiй дiагностицi "in vitro"?
251. Задачами специфiчної алергологiчної дiагностики є:
252. Основними етапами специфiчної алергологiчної дiагностики є:
253. Специфiчна алергологiчна дiагностика складається з:
254. Метою алергологiчного анамнезу є:
255. Шкiрянi проби при специфiчнiй алергологiчнiй дiагностицi можуть бути:
256. Якiсна проба дозволяє вiдповiсти на запитання:
257. Кiлькiсна алергiчна проба дозволяє вiдповiсти на запитання:
258. При прямих шкiряних алергiчних пробах:
259. При пасивних шкiряних алергiчних пробах
260. Для проведення специфiчної алергологiчної дiагностики використовуються:
261. Алергени - це тiльки:
262. Час прояву шкiряних реакцiй при специфiчнiй алергологiчнiй дiагностицi залежить вiд:
263. При реагiновому типi алергiчнi реакцiї виявляються через:
264. При iмунокомплексному типi алергiчнi реакцiї виявляються через:
265. При клiтинному типi алергiчнi реакцiї виявляються через:
266. По технiцi виконання шкiрянi проби дiляться на:
267. Провокацiйнi тести це:
268. Провокацiйнi тести дiляться по:
269. Видiляють такi види провокацiйних тестiв
270. Провокацiйнi тести можуть бути:
271. Елiмiнацiйнi тести - це:
272. Елiмiнацiйнi тести необхiдно враховувати максимум через:
273. Лабораторнi методи специфiчної алергологiчної дiагностики:
274. Лабораторнi методи несуть iнформацiю:
275. При проведеннi лабораторного обстеження необхiдно:
276. При оцiнцi скарифiкацiйних проб iз побутовими, епiдермальними i пилковими алергенами враховується:
277. При оцiнцi скарифiкацiйних проб iз побутовими, епiдермальними i пилковими алергенами реакцiя:
278. При оцiнцi скарифiкацiйних проб iз побутовими, епiдермальними i пилковими алергенами реакцiя:
279. При оцiнцi скарифiкацiйних проб iз побутовими, епiдермальними i пилковими алергенами реакцiя:
280. При оцiнцi скарифiкацiйних проб iз побутовими, епiдермальними i пилковими алергенами реакцiя:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів