Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

3. "Алергія, викликана неінфекційними алергенами"


137. Зазначте алергiчнi захворювання, що можуть бути викликанi неiнфекцiйними алергенами:
138. Чи можуть бути викликанi неiнфекцiйними алергенами такi захворювання: харчова алергiя, медикаментозна алергiя, алергічний кон'юктивiт, набряк Квiнке, атопiчний дерматит, iнсектна алергiя, полiноз?
139. Вiдзначте характерний початок розвитку алергiчних захворювань, викликаних неiнфекцiйними алергенами:
140. Зазначте умови, що сприяють розвитку алергiчних захворювань, обумовлених неiнфекцiйними алергенами:
141. Якi клiнiчнi прояви характернi для алергiчних захворювань реагінового типу?
142. Зазначте якi з перерахованих простих хiмiчних речовин спроможнi iндукувати розвиток неiнфекцiйної алергiї?
143. Зазначте якi з перерахованих низькомолекулярних з'єднань спроможнi викликати алергiю неiнфекцiйного генеза?
144. Чи можуть викликати розвиток алергiї неiнфекцiйного генезу макромолекулярнi речовини - продукти метаболiзму мiкроорганiзмiв?
145. При розвитку алергiї неiнфекцiйного генеза сенсибiлiзацiя може формуватися:
146. Бiлок-носiй - це чужорiдний бiлок, що потрапив в органiзм у перiод надходження в органiзм гаптена?
147. Чи вiдбувається змiна властивостей бiлка-носiя при утвореннi комплексного антигену?
148. При яких процесах може спостерiгатися змiна бiлкових компонентiв комплексних антигенiв?
149. Який тип алергiчної реакцiї може розвитися у випадку повторного надходження гаптена в органiзм?
150. Зазначте можливий шлях надходження алергену в органiзм при алергiї, викликаній неiнфекцiйними алергенами:
151. Зазначте поширенi iнгаляцiйнi алергени, що викликають розвиток алергiї неiнфекцiйного генеза
152. Побутовий пил - алерген, що викликає переважно:
153. Побутовий пил - це:
154. Якi компоненти побутового пилу провокують розвиток алергiї неiнфекцiйного генеза?
155. Чи може розвинутися алергiя до побутових алергенiв в умовах виробництва?
156. Чи може розвинутися алергiя неiнфекцiйного генеза у людини при годiвлi акварiумних риб кормом, що мiстить дафнiї, мотиля або дощових хробакiв?
157. Зазначте алергiчнi захворювання i стани, що можуть бути обумовленi надходженням в органiзм побутових алергенiв?
158. Чи можуть iнсектнi алергени спровокувати розвиток алергiї неiнфекцiйного генеза?
159. Якi конкретно iнсектнi алергени можуть викликати алергiю неiнфекцiйного генеза?
160. Якi реакцiї можуть виникнути при розвитку неiнфекцiйної алергiї, викликаної iнсектними алергенами?
161. Зазначте обов'язковi умови, при яких може розвинутися алергiчна реакцiя, iндукована iнсектними алергенами:
162. Зазначте чинники, що визначають виразнiсть алергiчної реакцiї в людей, сенсибiлiзованих до певного iнсектного алергену:
163. Зазначте, вiд чого може залежати вiрогiднiсть розвитку алергiї неiнфекцiйного генезу в генетично схильних до даного виду алергiї людей:
164. Зазначте, вiд чого може залежати вiрогiднiсть розвитку алергiї неiнфекцiйного генеза в людей з обтяженим алергологiчним анамнезом:
165. Епiдермальнi алергени викликають переважно:
166. До епiдермальних алергенiв вiдносяться: лупа, хутро тварин, перо птахiв, луска риб. Чи це так?
167. Розвиток неiнфекцiйної алергiї, викликаної епiдермальними алергенами частiше зустрiчається:
168. Зазначте частоту поширення неiнфекцiйної алергiї, викликаної епiдермальними алергенами:
169. Зазначте найбiльш iмовiрний засiб поширення епiдермальних алергенiв?
170. Чи є неiнфекцiйна алергiя, викликана епiдермальними алергенами, генетично обумовленою?
171. Чи завжди алергiчний кон'юнктивiт, викликаний епiдермальними алергенами, передається в спадщину?
172. Якi зi спадкових чинникiв можуть обумовити розвиток алергiї до епiдермальних алергенiв?
173. Якi генетично обумовленi конституцiональнi особливостi сприяють розвитку сенсибiлiзацiї епiдермальними алергенами?
174. Представники яких професiй частiше усього схильнi алергiї, що iндукована епiдермальними алергенами?
175. Чи є епiдермальнi алергени високоспецифiчними?
176. Якi з зазначених епiдермальних алергенiв найбiльш часто викликають алергiчну реакцiю при наявностi в людини сенсибiлiзацiї епiдермальним алергеном iншої тварини?
177. Зазначте алергiчнi захворювання i стани, що можуть бути обумовленi надходженням в органiзм епiдермальних алергенiв:
178. Зазначте якi чинники визначають форму клiнiчного прояву алергiї, викликаної епiдермальними алергенами:
179. Яка питома вага неiнфекцiйної алергiї, викликаної медикаментозними алергенами, у структурi алергiчних захворювань i станiв?
180. Чи можуть медикаментознi препарати при надходженнi в органiзм обумовити утворення кон'югованих алергенiв?
181. Спроможнiсть медикаментозних алергенiв викликати розвиток алергiї неiнфекцiйного генезу в процесi метаболiзму препарату:
182. Частота випадкiв розвитку алергiї неiнфекцiйного генезу, викликаної медикаментозними алергенами, залежить вiд:
183. Якi чинники визначають алергеннiсть пилку рослин?
184. Якого дiаметру пилковi зерна можуть викликати розвиток алергiчного захворювання?
185. Зазначте алергiчнi захворювання i стани, що можуть бути обумовленi надходженням в органiзм пилкових алергенiв:
186. Чи можуть пилковi алергени спровокувати розвиток алергiї iнфекцiйного генезу?
187. Для неiнфекцiйної алергiї, викликаної пилковими алергенами характернi:
188. У який час року може розвитися алергiчний ринiт, алергiчний кон'юнктивiт, викликаний пилковими алергенами?
189. Чи може неiнфекцiйна алергiя, викликана пилковими алергенами, розвинутися в побутових умовах?
190. Антигенний склад пилку одного виду рослин мiстить в основному:
191. Чи можуть мати загальнi антигеннi детермiнанти пилковi алергени рiзноманiтних видiв рослин?
192. Чи завжди розвиток алергiї неiнфекцiйного генезу, викликаний пилковими алергенами, пов'язаний тiльки з надходженням в органiзм пилку рослин?
193. Якi елементи рослин можуть мати загальну з пилком антигенну детермiнанту?
194. Чи має поширенiсть неiнфекцiйної алергiї, викликаної пилковими алергенами, свої клiматогеографiчнi особливостi?
195. Чи мають клiматогеографiчнi особливостi розвитку неiнфекцiйної алергiї, викликаної пилковими алергенами, дiагностичну значимiсть?
196. Поширенiсть неiнфекцiйної алергiї, викликаної харчовими алергенами:
197. Зазначте найбiльш iмовiрний шлях надходження харчових алергенiв в органiзм?
198. Алергеннiсть харчових продуктiв залежить вiд:
199. Зазначте алергiчнi захворювання i стани, що можуть бути обумовленi надходженням в органiзм харчових алергенiв?
200. Промисловi алергени викликають переважно:
201. Зазначте можливi шляхи надходження алергену в органiзм при алергiї, викликаної промисловими алергенами?
202. Промисловi алергени - це:
203. Чи може розвинутися неiнфекцiйна алергiя, викликана промисловими алергенами, у побутових умовах?
204. Якi речовини можуть викликати розвиток алергiї промисловими алергенами в побутових умовах?
205. Якi виробництва найбiльш несприятливi у вiдношеннi можливостi розвитку неiнфекцiйної алергiї?
206. Зазначте алергiчнi захворювання i стани, що можуть бути обумовленi надходженням в органiзм промислових алергенiв?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів