Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

20. "Харчова алергія та її прояви"


921. Харчова алергiя (ХА) - одна з форм не переносності їжi, що обумовлена:
922. Харчова алергiя частiше зустрiчається:
923. Поширенiсть харчової алергiї серед дiтей:
924. Харчова алергiя у дiтей в структурi алергологiчних захворювань складає:
925. Розповсюдженiсть харчової алергiї у дорослих:
926. Харчова алергiя в структурi алергологiчних захворювань у дiтей i дорослих складає:
927. Харчову алергiю частiше всього викликають:
928. Вiдзначте найбiльш поширенi харчовi алергени:
929. В структурi харчової алергiї алергiя до молока в європейцiв складає:
930. Найбiльш алергенним компонентом молока є:
931. (-лактоглобулiн складає вiд загальної кiлькостi перевiрки молока:
932. (-лактоглобулiн є:
933. При кип'ятiннi молока В-лактоглобулiн:
934. У хворих, сенсибiлiзованих до В-лактоглобулiну, алергiчнi реакцiї розвиваються на:
935. Казеїн молока є:
936. Сенсибiлiзацiя до казеїну при харчовiй алергiї до молока визначається у
937. Алергеннiсть молока зменшується при:
938. Риба має:
939. Алергени риби є:
940. Чи впливає кулiнарна обробка на алерегеннiсть риби?
941. Вiдзначте харчовi алергени, що володiють перехресними алергенами з креветками:
942. М'ясо викликає харчову алергiю (ХА) у:
943. Злаки викликають харчову алергiю (ХА) у:
944. Овочi, фрукти, ягоди викликають харчову алергiю (ХА) у:
945. Горiхи викликають харчову алергiю (ХА):
946. Шляхи надходження алергенiв, що викликають харчову алергiю:
947. Мiнiмальна кiлькiсть харчових алергенiв, що викликає у бiльшостi хворих клiнiчнi прояви харчової алергiї при надходженнi алергену через рот:
948. Мiнiмальна кiлькiсть харчових алергенiв, що викликають клiнiчнi прояви харчової алергiї при надходженнi алергенiв через органи дихання:
949. Чи розрiзняються по антигенностi жовток i бiлок яєць?
950. Найбiльш алергеннi:
951. Чи можуть давати перехреснi алергiчнi реакцiї алергени яйця курок, качок, гусей та iншої птицi?
952. Чи можуть давати перехреснi алергiчнi реакцiї алергени яєць i м'яса птицi?
953. Чи можуть клiнiчнi прояви харчової алергiї до яєць виникнути при застосуваннi в їжу продуктiв, що мiстять невелику кiлькiсть антигенiв яєць?
954. Тип алергiчних реакцiй, що обумовлюють розвиток харчової алергiї:
955. Найчастіше в розвитку харчової алергiї мають місце:
956. Зазначте чинники, що сприяють розвитку харчової алергiї:
957. Вiдзначте клiнiчнi прояви харчової алергiї:
958. Яка частота ураження шлунково-кишкового тракту при харчовiй алергiї?
959. Яка частота ураження шкiри при харчовiй алергiї?
960. Яка частота ураження нервової системи при харчовiй алергiї?
961. Яка частота ураження респiраторної системи при харчовiй алергiї?
962. Вiдзначте харчовi алергени, що у хворих найчастіше викликають гострi генералiзованi реакцiї:
963. Вiдзначте найважливiшi клiнiчнi прояви ураження травної системи при харчовiй алергiї:
964. Вiдзначте найважливiшi шкiрнi прояви харчової алергiї:
965. Вiдзначте найбiльш частi клiнiчнi прояви ураження нервової системи при харчовiй алергiї?
966. Вiдзначте найбiльш поширенi клiнiчнi ураження органiв дихання при харчовiй алергiї:
967. З якого етапу починається процес дiагностики харчової алергiї:
968. Зазначте найбiльш iстотнi для постановки дiагнозу харчової алергiї данi анамнезу:
969. Вiдзначте, якi з зазначених ознак побiчно пiдтверджують роль харчової алергiї в непереноснiсті їжi (НП):
970. Зазначте, iз якого заходу, що пiдтверджує зв'язок клiнiчних проявiв харчової алергiї з прийомом харчових продуктiв, починається дiагностика харчової алергiї:
971. Вiдзначте питання, що повиннi бути поданi в харчовому щоденнику:
972. Як довго необхiдно вести харчовий щоденник:
973. З якого варiанту елiмiнацiйної дiєти бажано почати дiагностику харчової алергiї при наявностi позитивного алергологiчного анамнезу:
974. За скiльки днiв до проведення провокацiйного тесту варто виключити прийом "пiдозрюваного" алергену?
975. Як часто бувають позитивними шкiрнi проби з харчовими алергенами?
976. Яка дiагностична цiннiсть виявлення IgE-антитiл до антигенiв молока i риби, обумовлених iмуноферментним методом?
977. Яка дiагностична цiннiсть виявлення IgE-антитiл при алергiї до яйця?
978. Яке мiнiмальне зменшення числа лейкоцитiв i тромбоцитiв через 30 хв. пiсля прийому харчового продукту є дiагностично значущiм при харчовiй алергiї?
979. Зазначте найбiльш радикальний засiб усунення клiнiчних проявiв харчової алергiї?
980. Чи можливо спонтанне одужання дiтей, що страждають на харчову алергiю?
981. У якому вiцi у бiльшостi дiтей iз харчовою алергiєю спостерiгається спонтанне одужання?
982. Вiдзначте найважливiшi із зазначених умов успiшної терапiї харчової алергiї:
983. Якi з перерахованих медикаментiв використовують для припинення клiнiчних проявiв харчової алергiї?
984. Якi з перерахованих медикаментiв використовують для попередження клiнiчних проявiв харчової алергiї?
985. Зазначте оптимальнi схеми застосування кромглікат-натрію при харчовiй алергiї:
986. Вiдзначте оптимальнi схеми застосування гiстаглобулiну:
987. Вiдзначте правильнi схеми застосування алергоглобулiну:
988. Зазначте оптимальнi схеми застосування Зиксорiну:
989. Вiдзначте показання для гiпосенсибiлiзацiї по Безредко при харчовiй алергiї:
990. Зазначте правильнi схеми гiпосенсибiлiзацiї при харчовiй алергiї:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів