Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

2. "Теоретичні основи алергології."


17. Чим антиген вiдрiзняється вiд алергену?
18. Зазначте основнi властивостi алергенiв:
19. Якi речовини можуть бути гаптенами?
20. Що утвориться пiсля з'єднання гаптена з бiлками кровi i клiтин?
21. Чи є алерген антигеном?
22. Чи можуть антигени призвести до розвитку алергiчної реакцiї?
23. Чи можуть гаптени призвести до розвитку алергiчної реакцiї?
24. Чи завжди розвиток алергiчної реакцiї обумовлено тiльки повторним утворенням коньюгованого антигену при повторному надходженнi в органiзм гаптена?
25. Який пусковий механiзм розвитку алергiчної реакцiї при повторному надходженнi в сенсибiлiзований органiзм гаптена?
26. Для розвитку якого виду алергiї гаптени мають велику значимiсть?
27. Гаптени якої природи при утвореннi комплексного антигену можуть викликати розвиток алергiї неiнфекцiйного генеза?
28. Що лежить в основi iснуючих класифiкацiй алергенiв?
29. Який iз перерахованих хiмiчних елементiв обумовлює активнiсть гаптенiв?
30. Якi з перерахованих алергенiв вiдносяться до алергенiв iнфекцiйного походження?
31. Який iз перерахованих алергенiв переважає серед побутових алергенiв?
32. Назвiть основнi алергеннi компоненти домашнього пилу?
33. Перерахуєте алергени, що вiдносяться до групи iнсектних:
34. Якi з перерахованих реакцiй вiдносяться до реакцiй реагінового типу?
35. На протязi якого часу розвивається реакцiя негайного типу?
36. На протязi якого часу звичайно розвивається реакцiя гiперчутливостi уповiльненого типу?
37. Що лежить в основi класифiкацiї алергiчних реакцiй Gell and Coombs (1968)?
38. Яким клiтинам належить основне значення в розвитку патохiмiчної стадiї алергiї реагінового типу?
39. Переважна локалiзацiя клiтин, що забезпечують розвиток патохiмiчної стадiї алергiї реагінового типу:
40. Скiльки гiстамiну видiляється з опасистої клiтини або базофiла при їх дегрануляцiї?
41. Якi медiатори знаходяться в базофiлi у готовому виглядi?
42. Якi медiатори синтезуються в базофiлах при стимуляцiї клiтин комплексом реагін-антиген?
43. Якi клiтини розглядаються як вториннi джерела бiологiчно активних речовин при розвитку реакцiї реагінового типу?
44. Якi медiатори алергiчного запалення вiдносяться до тих, що утворюються вторинно?
45. Зазначте мiсце переважної локалiзацiї гiстамiну в органiзмi:
46. Як впливає на базофiли або опасисту клiтину утворення комплексу реагін-алерген?
47. Яка частина мембрани базофiла активується при утвореннi комплексу реагін-алерген ?
48. Зазначте, якi енергетичнi процеси вiдбуваються при дегрануляцiї опасистих клiтин або базофiлiв?
49. Зазначте речовини, що гальмують звiльнення гiстамiну з базофiлiв?
50. Як змiнюються стiнки судин пiд впливом медiаторiв запалення?
51. Якi судини найбiльш схильнi до впливу медiаторiв алергiчного запалення?
52. Зазначте, де пiдвищується вмiст еозинофiлiв при алергiчних захворюваннях органiв дихання реагінового типу?
53. Що лежить в основi класифiкацiї алергiчних реакцiй R.Cooke (1930)?
54. Який тип реакцiї по класифiкацiї Gell and Coombs є першим?
55. Зазначте другий тип алергiчних реакцiй по класифiкацiї Gell and Coombs:
56. Зазначте третiй тип алергiчних реакцiй по класифiкацiї Gell and Coombs:
57. Зазначте четвертий тип алергiчних реакцiй по класифiкацiї Gell and Coombs:
58. Якi рiзновиди сенсибiлiзацiї розрiзняють, виходячи з засобу її вiдтворення?
59. Як називається сенсибiлiзацiя при пiдвищенiй чутливостi до одного алергену?
60. Як називається сенсибiлiзацiя при пiдвищенiй чутливостi до багатьох алергенiв?
61. Як називається сенсибiлiзацiя при пiдвищенiй чутливостi сенсибiлiзованого органiзму до iнших антигенiв, що мають загальнi детермiнанти з алергеном, що викликав сенсибiлiзацiю?
62. Зазначте стадiї розвитку алергiчних реакцiй:
63. На якiй стадiї розвитку алергiчних реакцiй утворюються антитiла i/або сенсибiлiзованi лiмфоцити i вiдбувається з'єднання їх iз алергеном, що потрапив повторно або алергеном, що персистує в органiзмi?
64. На якiй стадiї розвитку алергiчних реакцiй утворюються i видiляються бiологiчно активнi речовини?
65. Як називається стадiя алергiчних реакцiй, обумовлена дiєю медiаторiв алергiї на клiтини, органи i тканини органiзму?
66. До якої стадiї розвитку алергiчних реакцiй вiдносять стадiю клiнiчних проявiв?
67. Якi механiзми лежать в основi розвитку стану сенсибiлiзацiї?
68. Що є "центральною фiгурою" iмунної системи ?
69. Якi основнi субпопуляцiї утворюють посттимiчнi лiмфоцити?
70. Якi класи iмуноглобулiнiв синтезуються клiтинами, що виробляють антигени?
71. Якi синонiми використовуються для позначення алергiчних реакцiй реагінового типу?
72. Який перiод пiвжиття циркулюючих iмуноглобулiнiв класу Е?
73. Який перiод пiвжиття фiксованих на базофiлах iмуноглобулiнiв класу Е?
74. Якi органи можуть бути "шоковими "при алергiї реагінового типу?
75. Якi з чинникiв визначають локалiзацiю "шокового "органу при алергiї реагінового типу?
76. Зазначте захворювання, розвиток яких може бути обумовлено реакцiями реагінового типу?
77. Як змiнюється рiвень iмуноглобулiну Е при розвитку реагінової алергiї?
78. Яка динамiка рiвня специфiчного iмуноглобулiну Е в периферичній кровi при розвитку реагінової алергiї?
79. Зазначте, рiвнi яких iмуноглобулiнiв пiдвищуються при алергiї реагінового типу:
80. Якi речовини вiдносяться до реагiнiв?
81. У мембранах яких клiтин є високоафінні рецептори до реагiнiв?
82. У мембранах яких клiтин є низькоафiннi рецептори до реагiнiв?
83. Чим вiдрiзняються високоафiннi рецептори до iмуноглобулiну вiд низькоафiнних?
84. Скiльки молекул iмуноглобулiну Е може приєднатися до опасистої клiтини?
85. Яких iмуноглобулiнiв Е бiльше подано на тканинних базофiлах?
86. Чи залежить афiннiсть антигену вiд його специфiчностi?
87. Зазначте основний медiатор алергiчної реакцiї реагінового типу:
88. Скiльки гiстамiну мiститься у венознiй кровi?
89. Скiльки гiстамiну мiститься в плазмi кровi?
90. Зазначте, через якi рецептори гiстамiн впливає на організм?
91. Зазначте основний шлях iнактивацiї гiстамiну:
92. Що таке гiстамiнопексiя?
93. У яких клiтинах мiститься фосфолiпаза Д?
94. Фосфолiпаза Д iнактивує
95. Гiстамiназа мiститься в основному в:
96. Катiоннi бiлки гранул еозинофiлiв це:
97. Катiоннi бiлки гранул еозинофилiв беруть участь у:
98. Якi клiтини видiляють тромбоцитактивуючий фактор?
99. Активацiя якого ферменту збiльшує секрецiю клiтинами тромбоцитактивуючого фактору?
100. Тромбоцитактивуючий фактор викликає:
101. Якими шляхами реалiзується метаболiзм арахiдонової кислоти?
102. Пiд впливом циклоксигенази з арахiдонової кислоти утворяться:
103. Простагландини групи F викликають:
104. Простагландини групи E викликають:
105. Дiя простагландинiв групи Е аналогiчна:
106. Дiї простагландинiв групи F2( аналогiчно:
107. Всi впливи, що призводять до накопичення в опасистих клiтинах цГМФ:
108. Всi впливи, що призводять до накопичення в опасистих клiтинах ц-АМФ:
109. Стимуляцiя парасимпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи, як правило:
110. Стимуляцiя симпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи, як правило:
111. Пiд впливом лiпоксигенази з арахiдонової кислоти утворяться:
112. Лейкотрiєни С4 i Д4 викликають:
113. Лейкотрiєн В4 має:
114. Лейкотрiєн Е4 викликає розвиток:
115. У людей, що страждають алергiчними захворюваннями, спостерiгаються в основному:
116. Активiзацiя гипофiзарно-наднирникової системи:
117. Активацiя симпато-адреналової системи:
118. Прояви алергiчних захворювань у предменструальный перiод, як правило:
119. Алергiчнi реакцiї у перiод вагiтностi як правило:
120. Як впливає тривалий перебiг алергiчних захворювань на функцiю статевих залоз?
121. У хворих iз гiперфункцiєю щитовидної залози алергiчнi реакцiї як правило:
122. У хворих iз гiперглiкемiєю алергiчнi реакцiї як правило,
123. Псевдоалергiчна реакцiя вiдрiзняється вiд дiйсно алергiчної вiдсутнiстю:
124. Iнфекцiйними алергенами є:
125. Природними первинними органоспецифiчними алергенами є:
126. По шляхах проникнення в органiзм алергени дiляться на ті що попадають в організм:
127. По походженню екзогеннi алергени по А.Д.Адо й А.А.Польнеру (1963) пiдроздiляються на:
128. По походженню алергени дiляться на:
129. До якої фракцiї сироваткових бiлкiв вiдносяться антитiла?
130. Зазначте клас iмуноглобулiнiв, кількість яких найбільша у сироватцi кровi?
131. Зазначте центральний орган iмунiтету:
132. Iмунологiчно компетентними є:
133. Зазначте субпопуляцiю тимусзалежних лiмфоцитiв:
134. Бiологiчнi функцiї секреторного iмуноглобулiну А:
135. Iмунна вiдповiдь у легенях залежить вiд:
136. Синонiмами термiна "опасистi клiтини "є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів