Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

19. "Сироваткова хвороба"


881. Сироваткову хворобу викликають:
882. Сироваткову хворобу частiше всього викликають:
883. Серед антибiотикiв сироватковоподiбну хворобу частiше всього викликають:
884. Сироваткова хвороба в бiльшостi випадкiв розвивається:
885. Сироваткова хвороба розвивається частiше при:
886. Сироваткова хвороба частiше всього розвивається через:
887. Сироваткова хвороба /СХ/ не може розвитися пiсля введення препарату пізніше нiж через:
888. Сироваткова хвороба починається найчастiше:
889. Який ступiнь важкостi частiше зустрiчається при сироватковiй хворобi?
890. Перебiг сироваткової хвороби частiше буває:
891. Сироваткова хвороба частiше розвивається:
892. Перебiг сироваткової хвороби тяжчий:
893. Клiнiчно сироваткова хвороба легкого та середнього ступеня найчастiше спочатку проявляється:
894. Які з перерахованих ознак характерні для сироваткової хвороби:
895. Який симптомокомплекс найхарактернiший для сироваткової хвороби?
896. Легка форма сироваткової хвороби спостерiгається в:
897. Сироваткова хвороба середнього ступеня вiдмiчається в:
898. Важка форма сироваткової хвороби вiдмiчається в:
899. Для легкої форми сироваткової хвороби бiльш характерна температура тiла:
900. Для легкої форми сироваткової хвороби характернi:
901. Легка форма сироваткової хвороби триває:
902. Для сироваткової хвороби середнього ступеня найбiльш характерно пiдвищення температури до:
903. Для сироваткової хвороби середнього ступеня найбiльш характерна лихоманка протягом до:
904. З якими захворюваннями необхідно проводити диференціальну діагностику сироваткової хвороби:
905. Для важкої форми сироваткової хвороби характерно:
906. Для важкої форми сироваткової хвороби характерна лихоманка:
907. Для важкої форми сироваткової хвороби характерна тривалiсть лихоманки протягом:
908. При важкiй формi сироваткової хвороби висипання:
909. При важкiй формi сироваткової хвороби бiль в суглобах i м'язах:
910. Лiкування хворих iз легкою формою сироваткової хвороби проводиться:
911. Лiкування хворих iз середнiм ступенем сироваткової хвороби проводиться:
912. Лiкування хворих iз важкою формою сироваткової хвороби проводиться:
913. Профiлактика сироваткової хвороби проводиться шляхом:
914. Iндивiдуальний добiр медикаментозних препаратiв проводиться на пiдставi:
915. З метою профiлактики сироваткової хвороби сироватки кровi особам iз необтяженим алергологiчним анамнезом вводять:
916. Для профiлактики сироваткової хвороби сироватки кровi особам з обтяженим алергологiчним анамнезом вводять:
917. При наявностi в анамнезi вказiвки на сироваткову хворобу використовують:
918. Хворим бронхiальною астмою профiлактичнi щеплення з цiллю попередження сироватковоподiбної хвороби проводять не ранiше, нiж через:
919. Хворим з обструктивним бронхiтом з метою профiлактики сироваткової хвороби профiлактичнi щеплення проводять не ранiше, нiж через:
920. Хворим на атопiчний дерматит i себорейною екземою з метою профiлактики сироваткової хвороби щеплення проводять не ранiше, нiж через:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів