Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

14. "Кропив'янка"


692. Кропив'янка є:
693. При кропив'янці до патологiчного процесу вибiрково втягуються:
694. При ангiоневротичному набряку до патологiчного процесу можуть втягуватися:
695. Ангiоневротичний набряк Квiнке вiдрiзняється вiд кропив'янки:
696. Кропив'янка зустрiчається:
697. Частота випадкiв кропив'янки серед всього населення:
698. Яке мiсце у структурi алергiчних захворювань займає кропив'янка?
699. Кропив'янка частiше спостерiгається у:
700. Кропив'янка частiше спостерiгається у:
701. При кропив'янці генетична схильнiсть до алергії:
702. За етiологiєю кропив'янка:
703. Лiкарськi засоби є причиною виникнення кропив'янки у:
704. Алергiя до харчових продуктiв лежить в основi розвитку кропив'янки у:
705. Провокують прояви спадкового ангiоневротичного набряку наступнi фактори:
706. У формуваннi i реалізацiї алергiчної кропив'янки та ангiоневротичного набряку Квiнке частiше за все приймають участь iмуноглобулiни класу:
707. Опасистi клiтини мають рецептори до:
708. Опасистi клiтини мiстять у своїх гранулах в готовому виглядi наступнi бiологiчно-активнi речовини:
709. У вiдповiдь на антигенну стимуляцiю в опасистих клiтинах утворюються наступнi біологiчно активнi речовини:
710. Специфiчну дегрануляцiю базофiлiв викликають:
711. Чи порушуються опасистi клiтини при дегрануляцiї:
712. Лейкотрієни утворюються при метаболізмі арахідонової кислоти:
713. Шкiрнi прояви кропив'янки носять, загалом, характер :
714. Характерним елементом висипань при кропив'янці є:
715. Форма окремих шкiрних елементiв при кропив'янці буває:
716. Розмiри окремих шкiрних елементiв при кропив'янці можуть бути:
717. Найбiльш типова локалiзацiя висипань при кропив'янці:
718. Вiдносно рiдка локалiзацiя висипань при кропив'янці:
719. Висипання при кропив'янці частiше за все супроводжуються:
720. Чи притаманнi для кропив'янки вториннi патологiчнi шкiрнi елементи
721. Важкий перебiг генералiзованої кропив'янки може супроводжуватися:
722. Чи можуть висипання при кропив'янці супроводжуватися судинними реакцiями?
723. Колаптоїднi стани при кропив'янці:
724. У рядi випадкiв необхiдно диференцiювати кропив'янку з:
725. Специфiчна iмунотерапiя при кропив"янці викликає:
726. Рiзка вiдмiна глюкокортикостероїдiв, що призначенi при генералiзованiй кропив'янці з важким перебiгом, може викликати:
727. Чи спостерiгається терапевтичний ефект глюкокортикостероїдiв, що введенi парентерально, миттєво :


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів