Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


2. Алергологія

11. "Алергічний бронхолегеневий аспергильоз"


629. Причиною розвитку алергiчного бронхолегеневого аспергильозу можуть бути:
630. Чи можуть мати єдину причину розвитку наступнi захворювання: атопiчна бронхiальна астма, алергiчний альвеолiт, алергiчний бронхолегеневий аспергильоз, бронхiальна астма?
631. Яке з нижчеперелiчених захворювань не може мати спiльного з алергiчним бронхолегеневим аспергильозом чинника розвитку захворювання?
632. Де в природних умовах найбiльш поширенi гриби роду Аспергiлюс?
633. В побутових умовах гриби роду Аспергiлюс можуть знаходитися:
634. Вкажiть контингенти, які уражаються алергiчним бронхолегеневим аспергильозом?
635. Чи можна вiднести алергiчний бронхолегеневий аспергильоз до професiйної патологiї?
636. Спори грибiв, збудникiв аспергильозу, потрапляючи до легень, осiдають:
637. Вкажiть основнi типи алергiчних реакцiй, що обумовлюють розвиток алергiчного бронхолегеневого аспергильозу:
638. Який механiзм лежить в основi розвитку алергiчного бронхолегеневого аспергильозу?
639. При алергiчному бронхолегеневому аспергильозі розвиваються:
640. Якому класу iмуноглобулiнiв придiляється основна роль у патогенезi алергiчного бронхолегеневого аспергильозу:
641. При алергiчному бронхолегеневому аспергильозі рiвень специфiчних iмуноглобулiнiв класiв Е та G:
642. Дiагноз при алергiчному бронхолегеневому аспергильозі можна встановити на пiдставi:
643. Які з перерахованих особливостей допомагають у постановці діагнозу алергiчного бронхолегеневого аспергильозу:
644. При аускультації легень у хворих на алергiчний бронхолегеневий аспергильоз найчастiше спостерiгається:
645. Вкажiть типовi рентгенологiчнi ознаки алергiчного бронхолегеневого аспергильозу:
646. При лабораторному дослiдженнi у хворих на алергiчний бронхолегеневий аспергильоз спостерiгається:
647. Кiлькiсть еозинофiлiв у периферичнiй кровi хворих на алергічний бронхолегеневий аспергильоз становить:
648. При алергiчному бронхолегеневому аспергильозі ШОЭ, як правило:
649. Назвiть характернi клiнико-рентгенологiчнi прояви алергiчного бронхолегеневого аспергильозу
650. Чи можна встановити діагноз алергiчного бронхолегеневого аспергильозу при наявностi наступних показникiв: атопiчна бронхiальна астма, рецидивуючi еозинофiльнi iнфiльтрати, високий рiвень імуноглобулінів класу Е та специфiчних антитiл?
651. Вкажiть, з якими з нижчеперелiчених захворювань необхiдно диференцiювати алергiчний бронхолегеневий аспергильоз:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів