Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

8. "Гемобластози"


364. Які найбільш відмітні особливості змін периферичної крові і кісткового мозку, що дозволяють запідозрити мієлодиспластичний синдром?
365. При якому варіанті мієлодиспластичного синдрому може спостерігатися спленомегалія?
366. Які критерії клініко-лабораторної діагностики ХММЛ?
367. Які хромосомні аномалії є маркерними для мієлодиспластичного синдрому?
368. Які цитоморфологічні критерії для постановки діагнозу рефрактерної анемії з надлишком бластів в трансформації?
369. Які методи лікування мієлодиспластичних синдромів є оптимальними?
370. До якої групи захворювань відноситься мієлодиспластичний синдром за своєю природою?
371. Основні критерії для діагностики гострого лейкозу:
372. Метод дослідження для діагностики форми гострого лейкозу:
373. Діагностика гострого лейкозу засновується на критеріях:
374. Наявність представлених на малюнку клітин в мазку периферичної крові свідчить про
375. Наявність в стернальному пунктаті значної кількості представлених на малюнку клітин свідчить про
376. Яка форма гострого лейкозу за FАВ-класифікацією позначена М0?
377. Яка форма лейкозу за FАВ класифікацією позначена М1
378. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена М2
379. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена М3
380. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена М4
381. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена М5b
382. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена М5а
383. Який варіант лейкозу за FАВ-класифікацією позначено М6
384. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена L1
385. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена L2
386. Яка форма лейкозу за FАВ-класифікацією позначена L3
387. Зміни в периферичній крові при алейкемічній формі гострого лейкозу:
388. Який варіант лейкозу за FАВ-класифікацією позначено М7
389. Цитохімічні критерії гострого лімфобластного лейкозу:
390. Цитохімічні критерії гострого мієлобластного лейкозу:
391. Цитохімічні особливості гострого мієлоїдного лейкозу М0:
392. Цитохімічні критерії гострого монобластного лейкозу М5:
393. Цитохімічні критерії промієлоцитарного лейкозу М3:
394. Для еритромієлоза характерно наявність клітин в кістковому мозку:
395. Особливості периферичної крові при еритромієлозі:
396. Цитохімічні критерії гострого еритромієлозу:
397. Кількість ретикулоцитів в периферичній крові при еритромієлозі:
398. При яких формах гострого лейкозу найчастіше виникають лейкеміди на шкірі?
399. При яких формах гострого лейкозу найчастіше виникає ураження яєчок?
400. Лейкемічна інфільтрація ясен найчастіше зустрічається при варіанті гострого лейкозу:
401. Нейролейкемія найбільш часто ускладнює перебіг гострого лейкозу:
402. Діагностичні критерії нейролейкозу:
403. Збільшення лімфатичних вузлів і селезінки найчастіше зустрічається при:
404. Для якої форми гострого лейкозу характерна значна еозинофілія?
405. Особливості клінічної картини гострого промієлоцитарного лейкозу:
406. Для якої форми гострого лейкозу характерні некротичні зміни слизових оболонок порожнини рота і глотки:
407. Яка хромосомна транслокація характерна для М2-варіанта гострого лейкозу?
408. Яка хромосомна транслокація характерна для М3-варіанта гострого лейкозу?
409. Яка хромосомна транслокація характерна для монобластного варіанту гострого лейкозу?
410. Яка хромосомна транслокація пов'язана з М6-варіантом гострого лейкозу?
411. Які хромосомні транс локації пов'язані з М7-варіантом гострого лейкозу?
412. Імунологічний підваріант гострого лімфобластного лейкозу найбільш поширений у дітей
413. Морфологічний варіант частіше зустрічається при ГЛЛ у дітей
414. Який морфологічний варіант корелює з В-зрілоклітинним варіантом ГЛЛ
415. Наявність якого антигену на поверхні бластних клітин підтверджує належність до "загального" підваріанту ГЛЛ
416. Які антигенні детермінанти дозволяють визначити належність бластів до В-зрілоклітинного ГЛЛ
417. При якому імунологічному підваріанті ГЛЛ виявляється Філадельфійська хромосома?
418. Який варіант хромосомної транслокації є специфічним для "нульового" ГЛЛ?
419. Який варіант хромосомної транслокації є специфічним для В-зрілоклітинного ГЛЛ?
420. Який варіант хромосомної транслокації при ГЛЛ обумовлює поганий прогноз?
421. Яка аномалія каріотипу однозначно зв'язується з хорошим прогнозом при ГЛЛ
422. Який найбільш вірогідний імунофенотип РАS-позитивних бластів при ГЛЛ у дітей
423. Наслідки гіперлейкоцитозу при ГЛЛ
424. Найбільш небезпечне ускладнення гіперплазії тимуса при ГЛЛ
425. Найбільш часте ускладнення гіперлейкоцитозу при гострому мієлоїдному лейкозі
426. Антиметаболіти для лікування гострого лейкозу:
427. До якої групи належить тіогуанін?
428. Алкілуючі препарати:
429. Похідні етиленамінів:
430. Похідні хлоретиламінів:
431. До якої групи цитостатиків належить цитозар?
432. До антрациклінових антибіотиків для лікування гострого лейкозу відносять:
433. Ферментні препарати для лікування гострих лейкозів:
434. Препарати рослинного походження для лікування гемобластозів та лімфом:
435. До інгібіторів топоізомерази ІІ відносять цитостатичні препарати:
436. До антагоністів фолієвої кислоти відносять:
437. Принципи терапії гострого лейкозу:
438. Найбільш благоприємний варіант гострого лімфобластного лейкозу:
439. Найбільш неблагоприємний варіант гострого лімфобластного лейкозу:
440. Найбільш ефективним методом індукції ремісії гострого лімфобластного лейкозу з благоприємним прогнозом є:
441. Найбільш ефективним методом індукції ремісії гострого лімфобластного лейкозу з неблагоприємним прогнозом є:
442. Найбільш ефективним методом індукції ремісії Рh-позитивного гострого лімфобластного лейкозу є:
443. Профілактика нейролейкозу проводиться інтралюмбальним введенням препаратів:
444. Основою сучасного лікування мієлоїдних форм гострого лейкозу є:
445. Препарати вибору для лікування гострого промієлоцитарного лейкозу:
446. Профілактика ДВЗ-синдрому при терапії гострого промієлоцитарного лейкозу проводиться з використанням препаратів:
447. Критерії повної ремісії при гострому лейкозі:
448. Лікування мієлодиспластичного синдрому: рефрактерної анемії з надлишком бластів -
449. Профілактика нейролейкозу при ГЛЛ у дітей включає:
450. Оптимальна профілактика нейролейкозу у дітей з гострим мієлоїдним лейкозом
451. З якого віку проводиться профілактичне опромінення головного мозку у дітей з гострим лейкозом?
452. Терапевтична доза опромінення головного мозку у дітей віком понад 1 рік при ГЛЛ?
453. Профілактична доза опромінення головного мозку у дітей віком понад 2 роки при ГМЛ:
454. Терапевтична доза опромінення головного мозку у дітей віком понад 2 роки при ГМЛ:
455. Доза інтратекального метотрексату у дітей віком понад 3 роки:
456. Яка разова доза цитозару при інтратекальному введенні є оптимальною у дітей віком понад 3 роки:
457. У яких випадках проведення трансплантації кісткового мозку є альтернативою хіміотерапії у хворих на ГЛЛ?
458. У яких випадках проведення трансплантації кісткового мозку є альтернативою хіміотерапії для пацієнтів з мієлоїдними варіантами гострого лейкозу?
459. Який вид токсичності препаратів антрациклінового ряду є найбільш небезпечним для пацієнта?
460. Препарати, кумулятивна доза яких розраховується сумарно з метою профілактики можливої кардіотоксичності:
461. Який вид токсичності найбільш небезпечний для пацієнта при використанні меркаптопурину і тіогуаніну?
462. Який вид токсичності найчастіше ускладнює застосування циклофосфану?
463. Які ускладнення частіше пов'язані із застосуванням L-аспарагінази?
464. Які цитостатичні препарати представляють небезпеку в плані розвитку вторинних пухлин?
465. Поняття "гібридний" лейкоз?
466. Що таке "білінійний" лейкоз?
467. Клінічні прояви ювенільної форми ХМЛ:
468. Картина периферичної крові при ювенільній формі ХМЛ:
469. Лабораторні критерії діагнозу зрілої форми ХМЛ
470. Критерії діагностики бластного кризу ХМЛ:
471. Найбільш частий варіант бластного кризу при ХМЛ
472. Принцип терапії бластного кризу ХМЛ
473. Клінічні прояви фази акселерації або передбластного кризу
474. Картина периферичної крові в розгорнутій стадії хронічного мієлолейкозу:
475. Картина кісткового мозку в розгорнутій стадії хронічного мієлолейкозу:
476. Повна гематологічна ремісія при хронічному мієлолейкозі: (за Міжнародними критеріями):
477. Препарат вибору для лікування хронічного мієлолейкозу в розгорнутій стадії:
478. Основне правило мієлосанотерапії при лікуванні хронічного мієлолейкозу:
479. Підтримуюча терапія мієлосаном при лікуванні хронічного мієлолейкозу:
480. Доза гідроксимочевини на добу при лікуванні хронічного мієлолейкоза::
481. Лікування хронічного мієлолейкозу в фазі акселерації:
482. Особливості клінічної картини сублейкемічного мієлозу:
483. Найбільш часта і рання ознака при сублейкемічному мієлозі:
484. Дані трепанобіопсії, характерні для першої стадії сублейкемічного мієлозу:
485. Дані трепанобіопсії при ІІ стадії сублейкемічного мієлозу:
486. Трепанобіоптат при ІІІ - ІV стадії сублейкемічного мієлозу:
487. Причини анемії при сублейкемічному мієлозі:
488. Причини портальної гіпертензії при сублейкемічному мієлозі:
489. Перші передвісники бластного кризу при сублейкемічному мієлозі:
490. Метод вибору лікування сублейкемічного мієлозу:
491. Показання до спленектомії при сублейкемічному мієлозі:
492. Показання до призначення глюкокортикоїдної терапії при сублейкемічному мієлозі:
493. Характерні патологоанатомічні ознаки справжньої поліцитемії, що не лікувалася:
494. Клінічні ознаки справжньої поліцитемії:
495. Ознаки І стадії справжньої поліцитемії :
496. Гематологічні ознаки ІІ стадії (стабільної) справжньої поліцитемії:
497. Особливості ІІІ стадії справжньої поліцитемії:
498. Показання до кровопускань при справжній поліцитемії:
499. Протипоказання до кровопускань при еритремії:
500. Показання до цитостатичної терапії при еритремії:
501. Препарат вибору для лікування еритремії:
502. Високий рівень лізоциму в сироватці крові і сечі у хворих на:
503. Показання до призначення глюкокортикостероїдів при хронічному моноцитарному лейкозі:
504. Особливості есенціальної тромбоцитемії:
505. Клінічні особливості есенціальної тромбоцитемії:
506. Яка хромосомна аномалія характеризує лейкемічний клон при транзиторному мієлопроліферативному синдромі у дітей перших місяців життя?
507. Який метод лікування є оптимальним для пацієнтів з транзиторним мієлопроліферативним синдромом?
508. Представлена на малюнку картина кісткового мозку свідчить про
509. Наявність представлених на малюнку клітин свідчить про
510. Представлена картина периферичної крові спостерігається при
511. Представлена картина кісткового мозку характерна для
512. Представлена картина кісткового мозку свідчить про
513. В пунктаті кісткового мозку понад 15% представлених на малюнку клітин. ВАШ ВИСНОВОК:
514. При якому захворюванні плазматичні клітини знаходять в периферичній крові?
515. На протеїнограмі М-градієнт у вигляді піку при:
516. Гемобластози з парапротеінемією, кріоглобулінемією:
517. Біль в кістках найбільш частий симптом при яких захворюваннях?
518. Що таке парапротеїн?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів