Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


19. Дитяча гематологія

5. "Основи імунології"


207. Центральним органом імунної системи людини є:
208. Імуноцити дозрівають в Т-лімфоцити в:
209. Імуноцити дозрівають в В-лімфоцити в:
210. Антигенна характеристика Т-супресорів:
211. Антигенна характеристика Т-хелперів:
212. Антигенна характеристика ні-Т-, ні-В-лімфоцитів:
213. Імуноглобуліни продукуються:
214. При первинній імунній відповіді синтезуються імуноглобуліни класу:
215. При вторинній імунній відповіді синтезуються імуноглобуліни класу:
216. При алергічних реакціях і захворюваннях підвищується продукція імуноглобулінів класу:
217. До секреторних імуноглобулінів відносяться:
218. У реалізації імунної відповіді організму беруть участь:
219. Межі коливань вмісту Т-лімфоцитів /%/ у дітей 14 років за даними реакції розеткоутворення:
220. Межі коливань вмісту В-лімфоцитів в крові дітей 14 років /%/ за даними методу розеткоутворення:
221. Яка із ланок імунної системи відповідає за секрецію лімфокінів:
222. Величина співвідношення Т-хелпери/Т-супресори >2 свідчить про наявність:
223. Межі коливань вмісту сироваткових імуноглобулінів класу JgG /г/л/ у дітей 14 років:
224. Межі коливань вмісту сироваткових імуноглобулінів класу JgМ /г/л/ у дітей 14 років:
225. Межі коливань вмісту сироваткових імуноглобулінів класу JgА /г/л/ у дітей 14 років:
226. Які зміни в імунограмі при алергічних захворюваннях є найбільш характерними:
227. Який імунний механізм лежить в основі ангіоневротичного набряку:
228. До імунодіагностичних тестів І рівня відносять:
229. До імунодіагностичних тестів ІІ рівня відносять:
230. Фактори неспецифічної резистентності організму людини:
231. Межі коливань кількості фагоцитуючих нейтрофілів /ФАН/ крові здорової людини за даними мікробіологічних тестів /%/:
232. Межі коливань фагоцитарного числа у нейтрофілах крові здорової людини за даними мікробіологічних тестів:
233. Межі коливань показника завершеності фагоцитозу у нейтрофілах крові здорової людини за даними мікробіологічних тестів:
234. Межі коливань кількості великих гранулярних лімфоцитів крові у здорової людини /%/:
235. Значення імунорегуляторного індексу (Т-хелпери/Т-супресори) нижче норми свідчить про наявність:
236. Основний принцип, що використовується для виявлення аутоантитіл при імунофлюоресцентному методі:
237. Порушення імунної системи, що сприяє утворенню циркулюючих імунних комплексів:
238. Основною ланкою патогенезу синдрому набутого імунодефіциту є ушкодження вірусом:
239. Клінічні прояви депресії гуморальної ланки імунітету:
240. Клінічні прояви депресії клітинної ланки імунітету:
241. Клінічні прояви зниження фагоцитарної ланки неспецифічної резистентності:
242. Основою імунопатогенезу при мієломній хворобі є ураження клітин-попередників:
243. Тип патологічного імуноглобуліну /парапротеїну/, що найчастіше зустрічається в клінічній практиці при мієломній хворобі:
244. Яким методом визначається кількість сироваткових імуноглобулінів різних класів:
245. Яка частина імуноглобулінів входить до складу білка Бенс-Джонса:
246. До пухлинних захворювань імунної системи відносяться:
247. До злоякісних захворювань імунної системи відносяться:
248. Основою імунопатогенезу аутоімунних захворювань є:
249. Патогенез аутоімунних цитопеній пов'язаний з:
250. Функціональний стан В-клітинної ланки імунопоезу при аутоімунних цитопеніях в порівнянні з нормальним:
251. Кількість сироваткових імуноглобулінів при аутоімунних захворюваннях в порівнянні з нормальним:
252. Функціональний стан фагоцитарної ланки імунітету при аутоімунних захворюваннях /в порівнянні з нормальним/:
253. Основні механізми руйнування клітин-мішеней при аутоімунних цитопеніях:
254. Роль антитіло-залежної клітинної цитотоксичності в генезі руйнування клітин-мішеней при аутоімунних захворюваннях:
255. Який клас імуноглобулінів найчастіше виявляється на поверхні клітин-мішеней при аутоімунних цитопеніях:
256. Основою імунопатогенезу гетероімунних захворювань є:
257. Якій субпопуляції Т- або В-лімфоцитів належить провідна роль в патогенезі гетероімунних цитопеній:
258. Кількість сироваткових імуноглобулінів при гетероімунних захворюваннях в порівнянні з нормальним:
259. Функціональний стан фагоцитарної ланки при гетероімунних цитопеніях в порівнянні з нормальним:
260. Проліферуючий клас імуноглобулінів, що найчастіше виявляється на клітинах-мішенях при гетероімунних цитопеніях:
261. Основні механізми руйнування клітин-мішеней при гетероімунних цитопеніях:
262. Роль антитіло-залежної клітинної цитотоксичності в генезі руйнування клітин-мішеней при гетероімунних захворюваннях:
263. Клінічні форми ауто- і гетероімунних захворювань в гематологічній практиці:
264. Деструкція еритроцитів ІgG антитілами відбувається шляхом:
265. Деструкція еритроцитів ІgМ антитілами відбувається шляхом:
266. Основним лабораторним діагностичним методом аутоімунної гемолітичній анемії є:
267. Основним лабораторним діагностичним методом при агранулоцитозах є:
268. Основним лабораторним діагностичним методом при аутоімунній тромбоцитопенічній пурпурі є:
269. До імуномодулюючих препаратів екзогенного походження відносять:
270. До імунодепресантних препаратів відносяться:
271. Біологічні імуномодулюючі препарати:
272. Яка спрямованість біологічної дії цитокінів:
273. Яка група цитокінів стимулює кровотворні клітини:
274. Яка група цитокінів пригнічує клітинну проліферацію:
275. Клітини, що продукують альфа-інтерферон:
276. Клітини, що продукують гама-інтерферон:
277. Який вид інтерферону застосовується в онкогематології:
278. До якої групи цитокінів відноситься інтерлейкін-3:
279. Який цитокін є стимулятором Т-лімфоцитів:
280. Які цитокіни застосовують для лікування нейтропенії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів