Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


18. Дитяча гінекологія

1. "Дитяча гiнекологiя"


1. До розвитку шоку звичайно призводять геморагiї, що супроводжуються дефiцитом:
2. Для вагiтностi, що протiкає фiзiологiчно, характерно:
3. У патогенезi геморагiчного шоку провiдну роль грає:
4. Важкiсть стану при гострiй крововтратi визначається:
5. Про стан органного кровотоку пiд час шоку можна судити по таких показниках:
6. Реологiчнi властивостi кровi погiршуються при:
7. Шоковий iндекс, рiвний 0,9-1,2, вiдповiдає дефiциту ОЦК:
8. При дефiцитi ОЦК, рiвному 30% (бiля 1500 мл) шоковий iндекс буде:
9. Артерiальна гiпотензiя при гострiй крововтратi у здорових породiль свiдчить:
10. Головним елементом лiкування геморагiчного шоку є:
11. Успiх терапiї геморагiчного шоку залежить вiд:
12. Iнфузiйну терапiю геморагiчного шоку необхiдно починати:
13. Для усунення циркуляторної i анемiчної гипоксiї при геморагiчному шоцi необхiдно насамперед:
14. При рiзкому падiннi тиску у хворих з геморагiчним шоком терапiю варто починати з негайного введення:
15. Реополiглюкiн доцiльно включати до складу iнфузiйних середовищ для лiкування геморагiчного шоку, завдяки його властивостям, за винятком:
16. Желатиноль застосовується при геморагiчному шоцi з метою:
17. У процесi збереження консервованої кровi в нiй вiдбуваються змiни, за винятком:
18. Причинами посттрансфузiйних ускладнень при переливаннi консервованої кровi можуть бути:
19. Масивнi переливання донорської кровi небезпечнi розвитком таких ускладнень:
20. З метою профiлактики порушення системи згортування кровi при лiкуваннi геморагiчного шоку на раннiх етапах застосовують:
21. Умови для застосування гепарина при геморагiчному шоцi такi:
22. Протипоказання для застосування гепарина при геморагiчному шоцi такi:
23. До складу протишокової терапiї включають антитромботичнi засоби, тому що:
24. Застосування ацетилсалiцилової кислоти при геморагiчному шоцi у вiдновному перiодi обумовлено її дiєю:
25. Частота показань до оперативного лiкування пухлин яєчникiв у дiвчат складає:
26. У частотi показань до оперативного лiкування пухлиноподiбних утворень додаткiв матки у дiвчат складають:
27. Якi пухлини яєчникiв частiше виникають у дiвчат?
28. Основний клiнiчний симптом злоякiсної пухлини у дiвчат:
29. Запальнi захворювання у дiвчат найчастiше бувають:
30. Лiкування атрезiї гiмена:
31. Який синдром є типовим для усiх видiв аномалiй розвитку статевих органiв?
32. Який додатковий метод дослiдження показаний для дiвчинок з аномалiями розвитку статевих органiв?
33. Який тип статури характерний для дiвчат з ювенiльними кровотечами?
34. При ювенiльнiй кровотечi, в першу чергу, необхiдно виключити:
35. При неефективностi симптоматичної i гормональної консервативної терапiї ювенiльної кровотечi необхiдно зробити:
36. Гормональний гемостаз при ювенiльнiй кровотечi:
37. Чим найчастiше супроводжується поранення статевих органiв у дiвчат?
38. Що необхiдно ввести ,в першу чергу, при пораненнi статевих органiв у дiвчат?
39. Етiологiя ревматизму:
40. Вмiст лейкоцитiв у 1 мл молока наприкiнцi вагiтностi у жiнок з ревматизмом:
41. Терапiя ревматизму у вагiтних:
42. Термiни профiлактики рецидивiв ревматизму у вагiтних:
43. Серед набутих вадiв серця у вагiтних частiше зустрiчаються:
44. Найбiльше навантаження на систему кровообiгу при набутих вадах серця у вагiтних виникає в термiни:
45. Основне ускладнення II половини вагiтностi у жiнок з вадами серця:
46. Оптимальний метод знеболювання при кесаревому розтинi у жiнок з вадами серця:
47. Найбiльш частi ускладнення пологiв у жiнок з вадами серця:
48. Серед вроджених вадiв серця у вагiтних частiше зустрiчаються:
49. Самовiльне переривання вагiтностi у жiнок з гiпертонiчною хворобою зустрiчається в:
50. Найчастiшi ускладнення вагiтностi у жiнок з гiпертонiчною хворобою:
51. Частота розвитку гiпотонiї у вагiтних:
52. Функцiя легень у вагiтних змiнюється в термiнi:
53. Частота поєднання проявiв бронхiальної астми i вагiтностi:
54. Часте ускладнення вагiтностi у хворих з бронхiальною астмою:
55. Найбiльш прерогативним методом родорозрiшення жiнок з бронхiальною астмою є:
56. Хронiчний гастрит при вагiтностi:
57. Найчастiший симптом, що зустрiчається при виразковiй хворобi у вагiтних:
58. При хронiчному гепатитi вагiтнiсть частiше ускладнюється:
59. Найчастiше ускладнення пологiв, що зустрiчається у вагiтних з патологiєю гепато-бiлiарноої системи:
60. Як змiнюються сечоводи при фiзiологiчнiй вагiтностi:
61. У якi термiни вагiтностi збiльшується обсяг сечовивiдних шляхiв:
62. Яка патологiя нирок частiше розвивається при вагiтностi?
63. У якi термiни вагiтностi частiше розвивається пiєлонефрит?
64. Яка ступiнь бактерiурiї потребує застосування антибактерiальної терапiї?
65. Як часто зустрiчається безсимптомна бактерiурiя при вагiтностi?
66. Що є головною ознакою пiєлонефрита?
67. Етiологiя гломелуронефрита:
68. Скiльки видiляють клiнiчних форм хронiчного гломерулонефрита?
69. Яка найбiльш часта форма хронiчного гломерулонефрита у вагiтних:
70. Як впливає вагiтнiсть на клiнiчний перебiг гломерулонефрита?
71. Головний компонент терапiї хронiчного гломерулонефрита:
72. Характерний синдром сечокам"яної хвороби у вагiтних:
73. Терапiя приступу ниркової колiки у вагiтних:
74. У якому випадку при єдинiй нирцi дозволена вагiтнiсть?
75. Пiд час фiзiологiчної вагiтностi спостерiгається:
76. Нижня межа норми показникiв червоної кровi при вагiтностi:
77. Вмiст залiза в кровi вагiтних:
78. Тривалiсть феротерапiї при анемiї вагiтних:
79. При яких показниках червоної кровi необхiдна гемотрансфузiя вагiтним з анемiєю?
80. Гемотрансфузiя у вагiтних з анемiєю проводиться:
81. Якi змiни перетерплює гiпофiз при вагiтностi?
82. Якi змiни перетерплює надниркова залоза при вагiтностi?
83. Коли починає функцiонувати щитовидна залоза плоду?
84. Основнi клiнiчнi симптоми нецукрового дiабету:
85. Особливостi перебiгу пiсляпологового перiоду у хворих з нецукровим дiабетом:
86. Ускладнення I половини вагiтностi при хворобi Iценко-Кушинга:
87. У якi термiни вагiтностi погiршується стан хворих при Аддисоновiй хворобi?
88. Тiреотоксикоз супроводжується:
89. Яка частота аномалiй розвитку у дiтей, народжених жiнками з тiреотоксикозом?
90. Гiпотиреоз супроводжується:
91. Основне ускладнення пологiв у жiнок з гiпотиреозом:
92. У якi термiни вагiтностi погiршується стан хворих на цукровий дiабет?
93. Якою повинна бути прибавка у вазi вагiтних з цукровим дiабетом?
94. При розвитку кетоацидозу у вагiтних показанi:
95. Скiльки разiв за вагiтнiсть показана планова госпiталiзацiя хворих на цукровий дiабет?
96. Оптимальний термiн родорозрiшення вагiтних, хворих на цукровий дiабет:
97. Як часто повинна вiдвiдувати жiночу консультацiю вагiтна, що хвора на цукровий дiабет?
98. Особливостi перебiгу пiсляпологового перiоду у хворих на цукровий дiабет:
99. У вагiтних, хворих на цукровий дiабет ,обсяг рiдини в органiзмi:
100. У вагiтної у термiнi 30тиж. розвився приступ гострого апендициту. Обсяг операцiї:
101. Ознаками апендициту в III триместрi вагiтностi є:
102. У вагiтної у термiнi 10тиж. вiдбулося загострення хронiчного апендициту. Тактика:
103. Фiзiологiчна вагiтнiсть, як правило:
104. Посилення короткозоростi може виникнути при ускладненнях вагiтностi:
105. Ускладненою мiопiєю називається короткозорiсть, що супроводжується:
106. Показаннями до переривання вагiтностi шляхом кесарева розтину при короткозоростi є такi, крiм:
107. Частота пологiв у юних первородящих у країнах з християнським вiросповiданням:
108. Частота пологiв у юних первородящих у країнах з мусульманським вiросповiданням:
109. Початок статевого життя дiвчинок в Українi:
110. У юних первородящих фiзiологiчнi пологи зустрiчаються в:
111. У якому вiдсотку спостережень зустрiчається пiзнiй токсикоз у юних первородящих 1111,0 " 5%
112. Якi форми пiзнього токсикозу переважають у юних первородящих:
113. Частота екстрагенiтальної патологiї у юних первородящих:
114. В структурi екстрагенiтальної патологiї у юних первородящих переважають:
115. Частота анемiї вагiтних у юних первородящих:
116. Частота передчасних пологiв у юних первородящих:
117. Частота переносу вагiтностi у юних первородящих:
118. Частота патологiї вiдходження навколоплiдних вод:
119. Частота розвитку аномалiй пологової дiяльностi у юних первородящих:
120. Що займає головне мiсце в структурi аномалiй пологової дiяльностi у юних первородящих:
121. Частота операцiї кесарева розтину у юних первородящих:
122. Частота використання акушерських щипцiв у юних первородящих:
123. Основним ускладненням пологiв у юних первородящих є:
124. Частота розвитку пiсляпологових гнiйносептичних ускладнень у юних первородящих:
125. Який вiдсоток крупних дiтей (понад 4000 г) у юних певородящих:
126. Яка перинатальна смертнiсть у юних первородящих?
127. Найбiльш часто передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти обумовлюється:
128. Передчасне вiдшарування нормально розташованої плаценти ,як правило ,виникає:
129. Хронiчна плацентарна недостатнiсть розвивається внаслiдок:
130. Больовий синдром при передчасному вiдшаруваннi плаценти обумовлений:
131. Вибiр засобу родорозрiшення при передчасному вiдшаруваннi плаценти визначається насамперед:
132. При встановленнi дiагнозу прогресуючого передчасного вiдшарування плаценти родорозрiшення повинне здiйснюватися:
133. При внутрiшньоутробнiй загибелi плоду внаслiдок передчасного вiдшарування плаценти первородящої , що у початку 1-го перiоду, необхiдно:
134. При розвитку гiпотонiї та атонiї матки пiсля пологiв жiнцi з передчасним вiдшаруванням плаценти потрiбно:
135. Клiнiчна симптоматика при передчасному вiдшаруваннi нормально розташованої плаценти складається з таких ознак, крiм:
136. Тромбогеморагiчний синдром виникає при таких патологiчних станах, за винятком:
137. У механiзмi розвитку ДВЗ-синдрома вiдiграють роль такi чинники:
138. Основними чинниками , запускаючими механiзм згортання кровi при тромбогеморагiчному синдромi, є такi, за винятком:
139. Звiльнення в кровообiг бiологiчно активних речовин при тромбогеморагiчному синдромi призводить до:
140. Синдром ДВЗ можна позначити такими термiнами, крiм:
141. Пiдвищення в кровi вiльного гепарину i поява продуктiв деградацiї фiбрину (ЦДФ) свiдчить:
142. Хронiчний ДВЗ-синдром при пiзньому токсикозi може в значнiй мiрi обумовити розвиток таких ускладнень, за винятком:
143. Для гострої форми ДВЗ-синдрома характерно:
144. Для хронiчної форми ДВЗ-синдрома характернi такi показники:
145. Лiкування синдрому ДВЗ повинно бути спрямоване:
146. Дефiцит чинникiв згортання кровi при ТГС переважно заповнювати:
147. Всi компоненти тромбоцитарної i коагуляцiйної ланки гемостазу мiстять:
148. Для iнгибiцiї фiбринолiзу при ДВЗ-синдромi доцiльно застосовувати:
149. Трансiлол, контрiкал, гордокс при ТГС призначають:
150. В основi алергiчних захворювань лежить:
151. Основним критерiєм, на пiдставi якого робиться висновок про наявнiсть алергiчної реакцiї, є:
152. Алерген вiдрiзняється вiд антигену:
153. Лiкарськими алергенами можуть бути:
154. Лiкарську терапiю алергiчного шоку необхiдно починати з введення:
155. Антигiстамiннi препарати при лiкуваннi алергичного шока вводяться:
156. Для зняття бронхоспазму при алергiчному шоцi застосовують:
157. Порушення в системi мiкроциркуляцiї при анафiлактичному шоцi обумовленi:
158. Застосування адреналiну при лiкарському алергичному шоцi обумовлено такими його властивостями:
159. Глюкокортикоїди для лiкування анафiлактичного шоку переважно застосовють:
160. Пiд анемiєю розумiють:
161. Бiлковоутворююча функцiя еритроцитiв:
162. Вагiтнiсть у жiнок з анемiєю часто ускладнюється:
163. Розвиток залiзодефiцитної анемiї у вагiтних обумовлено:
164. Потреба органiзму вагiтної у залiзi найбiльша:
165. Клiнiка анемiї вагiтних характеризується такими ознаками, крiм:
166. Профiлактичнi прийоми препаратiв залiза доцiльно рекомендувати :
167. Дiагноз анемiї встановлюється при таких даних лабораторних дослiджень:
168. При лiкуваннi ЗДА у вагiтної кращим є:
169. До групи пiдвищеного ризику розвитку залiзодефiцитної анемiї варто вiдносити вагiтних:
170. При призначеннi препаратiв залiза перорально варто рекомендувати:
171. Сивороточне залiзо є пластичним субстратом для таких процесiв, крiм:
172. Всмоктування залiза ,головним чином ,вiдбувається:
173. Всмоктування залiза пiд час вагiтностi в порiвняннi з невагiтними:
174. Залiзо в органiзмi зв'язується:
175. При ЗДА ,резистентної до препаратiв залiза ,доцiльно призначити:
176. Для усунення мiсцевоподразнюючої дiї залiза, необхiдно:
177. Передозування препаратiв залiза може викликати такi ускладнення, крiм:
178. Всiх жiнок, що страждають ревматичними вадами серця ,варто госпiталiзувати в плановому порядку у такi термiни вагiтностi, крiм:
179. Показаннями для переривання вагiтностi є:
180. Вагiтнiсть протипоказана хворим, що страждають ревматичними вадами серця, при наявностi у них:
181. Вагiтнiсть повинна бути перервана у хворих, що страждають ревматичними вадами серця, у яких є:
182. Вагiтнiсть протипоказана хворим, що страждають ревматичними вадами серця, у яких є такi ускладнення, крiм:
183. При стенозi лiвого атриовентрикулярного отвору характернi ознаки застою кровообiгу:
184. Лiжковий режим у пiсляпологовому перiодi призначається в таких ситуацiях, крiм:
185. Для лiкування активного ревматичного процесу у вагiтних жiнок використовуються такi антиревматичнi засоби, крiм:
186. Салiцилати:
187. Аспiрин недоцiльно призначати:
188. Пiразолоновi препарати рекомендують застосовувати при:
189. Антибiотики варто призначати хворим:
190. Стероїднi гормони варто застосовувати в таких ситуацiях, крiм:
191. Важкий пiзнiй токсикоз вагiтних частiше усього розвивається на фонi перерахованих захворювань, за винятком:
192. Середнiй гестацiйний термiн початку патологiчного збiльшення ваги:
193. Середнiй гестацiйний термiн розвитку артерiальної гiпертензiї при чистому токсикозi вагiтностi:
194. Середнiй гестацiйний термiн появи протеiнурiї при чистому пiзньому токсикозi вагiтних:
195. Гiпопротеiнемiя при пiзньому токсикозi є наслiдком:
196. При нефропатiї ,як правило ,вiдбуваються такi змiни в рiдинних просторах органiзму, за винятком:
197. В мiру складностi перебiгу токсикоза спостерiгається:
198. При важких формах пiзнього токсикозу частiше зустрiчаються:
199. Гiпертензiєю варто вважати рiвень середнього артерiального тиску:
200. Гiпертензiя при еклампсiї спостерiгається:
201. Важливе дiагностичне i прогностичне значення при пiзньому токсикозi має визначення в кровi концентрацiї таких азотистих речовин, крiм:
202. Пiсляпологова еклампсiя частiше усього дiагностується:
203. Для важких форм пiзнього токсикозу характерно:
204. Симптоми гiпомагнiємiї такi, крiм:
205. Магнiя сульфат робить таку дiю, за винятком:
206. При проведеннi магнезiальної терапiї пiзнього токсикозу необхiдно контролювати такi показники, крiм:
207. НЕlР-синдром включає такi ознаки:
208. Виражена гiподиспротеiнемiя свiдчить:
209. Найбiльш типовими для пiзнього токсикозу патоморфологiчними змiнами в печiнцi є:
210. При пiзньому токсикозi страждає функцiя печiнки:
211. Протеiнограма при пiзньому токсикозi характеризується такими показниками:
212. При збiльшеннi тяжкостi пiзнього токсикозу:
213. Пiдвищення концентрацiї бiлiрубiна звичайно спостерiгається:
214. Iмунологiчнi тести на вагiтнiсть заснованi на:
215. Iмунологiчна проба на вагiтнiсть може бути негативною при:
216. Ультразвукова эхоскопiя дає можливiсть встановити наявнiсть вагiтностi, починаючи з:
217. Рухова активнiсть ембрiона звичайно починає виявлятися при ультразвуковому дослiдженнi:
218. Складнi рухи плоду (дихальнi, смоктальнi, ковтальнi й iн.) спостерiгаються:
219. Найбiльш точним бiометричним показником для визначення термiна вагiтностi в 1-му триместрi є:
220. Провести точний вимiр довжини стегна при ультразвуковому скануваннi можна:
221. Бiологiчнi i серологiчнi реакцiї на вагiтнiсть дозволяють:
222. Вiдсутнiсть елементiв хорiона при децидуальнiй реакцiї строми вказує:
223. Переривання позаматкової вагiтностi за типом трубного аборту вiдбувається при локалiзацiї плодового яйця:
224. При наявностi внутриматкового контрацептиву розвиток позаматкової вагiтностi:
225. Хворiй з пiдозрою на позаматкову вагiтнiсть зроблена пункцiя заднього склепiння пiхви. Отримано кров, що згорнулася. Тактика:
226. Тактика при порушеннiй вагiтностi за типом трубного аборту включає:
227. При геморагiчнiй формi апоплексiї яєчника показано:
228. Лiкувальна тактика при больовiй формi апоплексiї яєчника:
229. У первородящих жiнок нормальними по тривалостi є роди:
230. У повторнородящих жiнок нормальними по тривалостi є роди :
231. Середня швидкiсть вiдкриття шийки матки при нормальнiй тривалостi родiв у первородящих:
232. Середня швидкiсть вiдкриття шийки матки при нормальнiй тривалостi родiв у повторнородящих:
233. Темп пологiв у другому перiодi визначається як навальний при тривалостi його у первородящих:
234. Темп пологiв у другому перiодi визначається як навальний при тривалостi його у повторнородящих:
235. Нормальною варто вважати тривалiсть послiдового перiоду:
236. Нормальнi пологи характеризуються частотою перейм:
237. При патологiчному прелiмiнарному перiодi необхiдно призначити:
238. Для слабкостi пологової дiяльностi, як правило, характерно:
239. Спазмолiтичнi засоби застосовують у 1-му перiодi родiв, тому що вони:
240. Спазмолiтичнi препарати найбiльш доцiльно застосовувати при:
241. Показаннями для раннього розкриття навколоплодового мiхура є такi, крiм:
242. Рання амнiотомiя протипоказана при:
243. Для вагiтностi, що нормально протiкає, характернi такi гемодинамiчнi змiни в серцево-судиннiй системi:
244. Для вагiтностi, що нормально протiкає, не характерно:
245. Кiлькiсть циркулюючих еритроцитiв при вагiтностi, що нормально протiкає:
246. При фiзiологiчнiй вагiтностi показник гематокрита знаходиться в межах:
247. Мiнiмальне (прикордонне) утримання гемоглобулина, при якому стан вагiтної трактується як фiзiологiчний, є:
248. Що з нижче зазначеного заперечить дiагноз внутрiшньоматкової вагiтностi?
249. Рiвень прогестерона в кровi вагiтних:
250. Розширення сечоводiв пiд час вагiтностi пов'язане з:
251. Який з естрогенiв найбiльш iнформативний пiд час вагiтностi?
252. З'єднання чоловiчої i жiночої статевих клiтин вiдбувається в такiй частинi статевого апарата:
253. Мiграцiя заплiдненного яйця закiнчується до:
254. Децидуальною оболонкою називають:
255. Ворсинчастий хорiон перетворюється в плаценту:
256. Плацента виконує функцiї:
257. Ворсинчаста оболонка (хорiон) утворюється:
258. Чи змiшується кров матерi та плоду?
259. По артерiї пуповини :
260. Пуповина являє собою шнуроподiбне утворення, у якому проходять:
261. Нормальна довжина пуповини:
262. Артерiальний проток при фiзiологiчнiй вагiтностi спадаєтся:
263. Ознаками зрiлостi плоду є все перераховане, крiм:
264. Чи дiйсне твердження, що другий прийом Леопольда дозволяє встановити висоту стояння дна матки i тiєї частини плоду, що знаходиться в днi?
265. Третiй прийом Леопольда призначається для:
266. Матка досягає розмiрiв чоловiчого кулака, дно на рiвнi верхнього краю симфiзу, це вiдповiдає:
267. Перебування дна матки на серединi вiдстанi мiж пупком i мечоподiбним вiдростком (ВСДМ - 30-32см ,окружнiсть живота 86-90 см - вiдповiдають термiну вагiтностi:
268. Чи вiдрiзняється пiдготовка хворих до планових i екстрених операцiй?
269. Чи завжди потрiбно вносити показання до операцiї в iсторiю хвороби перед оперативним втручанням?
270. Чи завжди необхiдний весь комплекс прийнятих клiнiко-лабораторних дослiджень перед плановими операцiями?
271. У яких випадках у план передоперацiйної пiдготовки входить корекцiя циркуляторного гомеостазу?
272. Чи може гiпокалiємiя призвести до розвитку парезу кишечника в пiсляоперацiйному перiодi?
273. Чи застосовується антикоагулянтна терапiя у дiвчинок з ознаками гiперкоагуляцiї перед плановими операцiями?
274. Чи можна призначити планову гiнекологiчну операцiю пiд загальним знеболюванням, якщо дiвчинка перенесла паренхiматозний гепатит?
275. Чи може гiпокалiємiя бути причиною гемодинамiчних розладiв?
276. Чи призначаються при медикаментознiй пiдготовцi до операцiї транквiлiзатори?
277. Чи мають седативний ефект антигiстамiннi препарати?
278. Через добу пiсля лапаротомної гiнекологiчної операцiї у хворої приступ ниркової кольки, сечовипускання вiльне, безболiсне, олiгурiя. Про що можна думати?
279. У ранньому пiсляоперацiйному перiодi пiсля лапаротомної гiнекологiчної операцiї у хворої анурiя, блiдiсть шкiряних покровiв, пульс частий, слабкий, низький тиск, температура тiла нормальна або субфебрильна. Про що можна думати?
280. У ранньому пiсляоперацiйному перiодi анурiя, гострi болi в поперековiй дiлянцi, пiдвищення температури тiла, лейкоцитоз, збiльшення СОЭ, частий пульс нормального наповнення, тиск нормальний або декiлька знижений. Д-з?
281. Чи є гемотрансфузiя методом профiлактики бронхопневмонiї в пiсляоперацiйному перiодi?
282. Чи можна застосовувати строфантiн одночасно з препаратами кальцiю?
283. Чи є трансфузiйна терапiя методом профiлактики серцево-судинних розладiв у пiсляоперацiйному перiодi?
284. Чи показана при масивнiй крововтратi iнфузiйна терапiя до припинення кровотечi оперативним шляхом?
285. Чи може з'явитися екстрасистолiя при передозуваннi серцевими глiкозидами?
286. Пiд час передозування серцевими глiкозидами необхiдно термiново ввести:
287. Чи можна для усунення вираженої тахiкардiї при заповненому ОЦК застосовувати обзидан або iндерал у пiсляоперацiйному перiодi?
288. Для контролю за ефективнiстю iнфузiйної терапiї використовують:
289. Для профiлактики бронхопневмонiї у пiсляоперацiйному перiодi проводяться такi заходи:
290. Чи є гiперкоагуляцiя єдиною причиною тромбоутворення в пiсляоперацiйному перiодi?
291. Чи залежить ступiнь гiперкоагуляцiї вiд травматичностi i тривалостi операцiї?
292. Чи є призначення аспiрину мiрою профiлактики тромбоемболiчних ускладнень?
293. Чи є iнфузiї низькомолекулярних декстранiв профiлактикою тромбозiв?
294. Чи можна рiзко вiдмiняти антикоагулянтнi препарати?
295. Чи можна контролювати дозу гепарина показниками протромбiнового iндексу?
296. Чи є тактика активного ведення пiсляоперацiйного перiоду мiрою профiлактики тромбоемболiчних ускладнень?
297. Чи можна застосовувати гепарин у пiсляоперацiйний перiод для профiлактики тромбоемболiчних ускладнень при протромбiновому iндексi вище 100% i низькому вмiсту фiбрiногена (нижче 2 р/л)?
298. Чи можна контролювати дозу антикоагулянтiв непрямої дiї показниками часу згортання кровi?
299. Скiльки клiнiчних рiзновидiв включає синдром Штейна-Левенталя?
300. Етiологiчнi чинники синдрому Штейна-Левенталя:
301. Клiнiка синдрому Штейна-Левенталя:
302. Що таке спанiоменорея?
303. Який вiдсоток безплiдностi при синдромi Штейна-Левенталя?
304. Який вiдсоток невиношування вагiтностi при синдромi Штейна-Левенталя?
305. Критерiї для визначення ступеню гирсутизма?
306. Рiвень прегнандiола при синдромi Штейна-Левенталя:
307. Розмiри яєчникiв при синдромi Штейна-Левенталя:
308. Адреногенiтальний синдром характеризується порушенням функцiї:
309. Скiльки iснує клiнiчних форм адреногенiтального синдрому?
310. Iнтранатальна форма адреногенiтального синдрому розвивається при термiнi вагiтностi:
311. Препубертатна форма адреногенiтального синдрому починає виявлятися з вiку:
312. Маса надниркових залоз при адреногенiтальному синдромi:
313. Норма екскрецiї 17-КС у дiвчинок 13-14 рокiв:
314. Норма екскрецiї 17-КС у дорослих жiнок:
315. Синдром Шихана обумовлений недостатнiстю функцiї:
316. Синдром Шихана проявляється:
317. Рiвень пролактину у невагiтних жiнок:
318. Який вiдсоток передменструального синдрому у здорових жiнок?
319. У яку фазу менструального циклу клiнiчно проявляється передменструальний синдром ?:
320. Гормональна терапiя синдрому Штейна-Левенталя застосовується з:
321. З якого дня менструального циклу використовується хорiонiчний гонадотропiн при синдромi Штейна-Левенталя:
322. Яка разова доза хорiонiчного гонадотропiна при синдромi Штейна-Левенталя?
323. Частота розвитку гiперплазiї ендометрiю при синдромi Штейна-Левенталя:
324. Найбiльш широко застосовувана операцiя при синдромi Штейна-Левенталя:
325. Яка частина яєчника видаляється при клиновиднiй резекцiї у хворих з синдромом Штейна-Левенталя?
326. З якою патологiєю необхiдно диференцiювати адреногенiтальный синдром?
327. Для диференцiальної дiагностики адреногенiтального синдрому i синдрому Штейна-Левенталя необхiдно провести проби:
328. Клiнiка недостатностi кори надниркових залоз характеризується такими симптомами, крiм:
329. Клiнiка порушень гонадотропної функцiї гiпофiза:
330. Синдром функцiональної галактореї та аменореї вперше описаний:
331. Для усiх форм синдрому галактореї та аменореї характернi такi причини, крiм:
332. У якому вiцi розвивається синдром галактореї та аменореї?
333. Блокада пролактина при синдромi галактореї та аменореї проводиться:
334. Патогенетичнi чинники, що сприяють розвитку адреногенiтального синдрому в постнатальному перiодi:
335. Клiнiчнi прояви адреногенiтального синдрому залежать вiд:
336. С якою патологiєю необхiдно диференцiювати передменструальний синдром?
337. Нейропсихичнi симптоми передменструального синдрому:
338. Вегето-судиннi симптоми передменструального синдрому, крiм:
339. Ендокринно-обмiннi симптоми передменструального синдрому:
340. При якiй формi адреногенiтального синдрому виявляються повторнi чоловiчi статевi ознаки?
341. При якiй формi адреногенiтального синдрому зберiгається урогенiтальний синус?
342. При якiй формi адреногенiтального синдрому початок захворювання виявляється гiпертрихозом?
343. При якiй формi адреногенiтального синдрому рентгенологiчний кiстковий вiк випереджає на 10 i бiльш рокiв?
344. У якому вiцi частiше усього розвивається синдром Штейна-Левенталя?
345. Статева диференцiацiя починається:
346. Синдром Майера-Рокитанского-Костнера - це:
347. Гiменальна атрезiя частiше може виникати:
348. Типовi скарги при гiменальнiй атрезiї:
349. Лiкування гiменальної атрезiї:
350. Гiменальна атрезiя нерiдко сполучається з:
351. Маткова атрезiя частiше усього розвивається внаслiдок:
352. Найчастiшим ускладненням маткової атрезiї є:
353. Лiкування хворих з матковою атрезiєю:
354. Частiше усього тактика оперативного лiкування хворих iз гiнатрезiєю i гемосальпiнксом при вiдсутностi нагноєння:
355. Як правило, аплазiя пiхви сполучається з такою аномалiєю будiвлi матки:
356. Хворi з аплазiєю пiхви ,як правило ,мають:
357. Аномалiї статевих органiв частiше усього сполучаються з:
358. У хворих з аплазiєю пiхви i матки функцiя яєчникiв, як правило:
359. При аплазiї пiхви i матки оперативне лiкування доцiльно проводити:
360. Uterus biparticus - це:
361. Найбiльш типова скарга при синдромi Майера-Рокитанского-Кюстнера:
362. Розвиток синдрому Майера-Рокитанского-Кюстнера обумовлений:
363. При синдромi Майера-Рокитанского-Кюстнера будiвля зовнiшнiх статевих органiв:
364. Частiше зустрiчається:
365. При кольпопоезi по Давидову штучна пiхва створюється:
366. Операцiя створення штучної пiхви називається:
367. Двi пiхви i двi матки розвиваються при:
368. Дворога матка виникає при:
369. При дворогой матцi:
370. Перегородки в матцi i в пiхвi виникають:
371. Перегородки в пiхвi й у матцi є слiдством:
372. При гiпопластичнiй матцi спiввiдношення мiж довжиною тiла i шийкою матки:
373. При iнфантильнiй матцi шийка частiше:
374. Uterus didelfus-це:
375. При uterus duplex:
376. Аномалiї матки з наявнiстю рудиментарного рогу виникають при:
377. Рудиментарний рiг матки:
378. Довжина тiла рудиментарної матки:
379. Нижня третина пiхви розвивається з:
380. Для ехоскопiчної картини при аплазiї матки характерно:
381. Для ехоскопiчної картини при дисгiнезiї характерно:
382. Ехоскопiчна картина при uterus didulphus i uterus duplex:
383. Для ехоскопiчної картини при перегородцi порожнини матки характерно:
384. Ехоскопiчна картина при вагiтностi в рудиментарному розi матки:
385. При пiдозрi на аномалiю розвитку матки УЗД варто проводити:
386. У хворих з дворогою маткою частiше є:
387. Для визначення функцiонального стану яєчникiв застосовуються такi методи дослiдження:
388. В залежностi вiд рiвня гормональної насиченостi в пiхвовому мазку змiнюється кiлькiсть таких типiв клiтин, крiм:
389. Iндекс дозрiвання вiдбиває процентне вiдношення таких типiв клiтин:
390. Для лютеiнової стимуляцiї характерний iндекс дозрiвання:
391. Гiперестрогенiя визначається такими спiввiдношеннями IД:
392. Гiпоестрогенiя визначається таким спiввiдношенням IД:
393. Для гiперестрогенiї характерно переваження такого типу клiтин у мазку:
394. Карiопiкнотичний iндекс вiдбиває:
395. Насиченiсть органiзму гестагенами оцiнюють по:
396. Еозинофiльний iндекс вiдбиває:
397. Еозинофiлiя є показником:
398. Для дифференцiацiї I-II естрогенних i I-II андрогенних типiв мазкiв використовують:
399. Тип кольпоцитограми, що свiдчить про погрозу самовiльного аборту:
400. При абортi, що не вiдбувся, через 1-7 днiв пiсля загибелi плоду характерним типом вагiнального мазка є:
401. Чи можливо використання кольпоцитодiагностики для диференцiацiї вагiтностi вiд патологiчної аменореї:
402. Доброякiснi патологiчнi процеси серед усiх змiн епiтелiю шийки матки займають:
403. До доброякiсних патологiчних процесiв вiдносять:
404. Клiнiчнi доброякiснi захворювання шийки матки виявляються як:
405. Диференцiальна дiагностика доброякiсної, предпухлинної i пухлинної патологiї шийки матки найбiльше якiсно проводиться шляхом:
406. До дисплазiї епiтелiю шийки матки вiдносять:
407. Макроскопiчно облiгатний предрак виявляється як:
408. Якому висновку вiдповiдає така колькоскопiчна картина: бiлуватi, плоскi, мономорфнi, добре обкресленi дiлянки з червоними точками:
409. Якому висновку вiдповiдає така кольпоскопiчна картина: навколо отворiв функцiонуючих залоз бiлi мономорфнi ободки, що виявляються пiсля впливу оцетової кислоти:
410. Якiй кольпоскопiчнiй картинi вiдповiдає даний гiстологiчний висновок: осередкова гiперплазiя i пролiферацiя багатошарового плоского епiтелiю, слабкий i помiрний ядерний полiморфiзм, деяке пiдвищення мiтотичної активностi?
411. При наявностi дисплазiї епiтелiя шийки матки застосовують такi види лiкування:
412. До передракових захворювань ендометрiя, вiдповiдно до клiнiко-морфологiчної класифiкацiї Г.М.Савельєвої та В.Н.Сєрова (1980), вiдносять:
413. Якому висновку вiдповiдає така гiстологiчна картина: цилiндричний епiтелiй залоз багаторядний, вiдзначається ядерний полiморфiзм залоз, що дуже розрослись, тiсно стикаються, практично вiдсутня строма мiж ними:
414. Причинами гiперплазiї ендометрiя є:
415. Морфологiчну характеристику предракiв ендометрiя визначають найбiльш точно в результатi:
416. Ступiнь активностi гiперпластичних процесiв можна визначити за допомогою дослiдження:
417. Лiкування гiперпластичних процесiв ендометрiя проводиться iз врахуванням:
418. При пiдозрi на передраковi захворювання ендометрiя лiкування варто починати з:
419. При атиповiй гiперплазiї ендометрiя для гормонотерапiї можна застосовувати такi препарати:
420. Контроль за результатами лiкування атипової гiперплазiї ендометрiя здiйснюється шляхом:
421. Виявлення пухлини солiдного характеру пiд час операцiї повинно вiдразу насторожити. Це може бути:
422. Асцит може зустрiчатися:
423. Наявнiсть асциту залежить вiд:
424. Для другої стадiї раку яєчника характерно:
425. Гранульозоклiтинна пухлина не вiдноситься до:
426. Дисгермiнома - це:
427. Типовим шляхом метастазування дисгермiном є:
428. Гiпоплазiя статевих органiв, iнодi гермафродитизм або ознаки iнтерсексуальностi, зустрiчаються не рiдко у дiвчат iз:
429. При однобiчнiй доброякiснiй пухлинi яєчника у дiвчинок доцiльно зробити:
430. Радикальною операцiєю з приводу злоякiсної пухлини яєчника вважається:
431. Лапаротомiю з приводу пухлин яєчника рекомендується робити:
432. Яке порушення менструальної функцiї у дiвчинок, хворих на ревматизм, зустрiчається частiше усього:
433. Як впливають регулярнi iнтенсивнi фiзичнi навантаження в пре- i пубертатному вiцi:
434. Зазначте нормальний жiночий набiр хромосом:
435. Зазначте патологiю набору хромосом при чистiй формi дисгенезiї гонад:
436. Чи можуть виникнути ювенiльнi кровотечi в зв'язку з неправильним положенням матки:
437. Чи спостерiгаються ювенiльнi кровотечi при пухлинах гiпофiзу:
438. Причиною дисфункцiональних маткових кровотеч у ювенiльному перiодi частiше усього є:
439. Етiологiчним фактором у дiвчат з адреногенiтальним синдромом є:
440. Ювенiльнi кровотечi частiше є:
441. Зазначте ,який iз вiтамiнiв обов'язково входить до схеми комплексного лiкування аменореї:
442. Причиною передчасної статевої зрiлостi частiше усього є:
443. Гiрсутизм у дiвчинок виникає в усiх випадках, крiм:
444. Синдром Шерешевського-Тернера виникає:
445. При адреногенiтальному синдромi до передчасного статевого дозрiвання призводять:
446. При вродженому адреногенiтальному синдромi лiкування доцiльно починати:
447. Який карiотип при адреногенiтальному синдромi у дiвчинок:
448. При вродженому адреногенiтальному синдромi призначаються засоби, переважно пiдвищуючi секрецiю АКТГ:
449. При якому з перерахованих захворювань рекомендуються тепловi фiзiотерапевтичнi методи:
450. Для дiагностики аномалiй статевого апарата застосовується усе, крiм:
451. Вiдсутнiстю органа називається:
452. Гiнатрезiя це:
453. Яким чином впливають на яєчник гормони щитовидної залози:
454. Який вплив роблять естрогени на функцiю щитовидної залози:
455. Якi з перерахованих препаратiв не застосовуються для лiкування погрози передчасних пологiв?
456. Найбiльш частою причиною спонтанного аборту у раннi термiни є:
457. Симптомами неповного аборту у раннi термiни вагiтностi є:
458. Дiагностика причин звичного невиношування вагiтностi доцiльна:
459. Як змiнюється розмiр карiопiкнотичного iндексу при погрозi переривання вагiтностi в III триместрi
460. Який препарат несприятливо дiє на дихальний центр недоношеного новонародженого при знеболюваннi передчасних пологiв?
461. Що є протипоказанням до токолiтичної терапiї при передчасних пологах?
462. Яке з лiкарських засобiв знiмає одну з побiчних дiй партусистена при проведеннi токолiтичної терапiї?
463. Пiсля якого термiна вагiтностi глюкокортикоїди не роблять iстотного впливу на легенi плоду:
464. Призначення кортикостероїдiв при погрозi самовiльного аборту показано в таких випадках:
465. Який препарат не використовується для лiкування погрози передчасних пологiв?
466. Як змiнюється кiлькiсть поверхневих клiтин у цитограмi пiхвового мазка при погрозi переривання вагiтностi?
467. Який з показникiв амнiотичної рiдини вiрогiдно вказує на зрiлiсть легень плоду?
468. Який показник спiввiдношення лецитин/сфiнгомiєлiн свiдчить про зрiлiсть легень новонародженого?
469. У регуляцiї менструального циклу беруть участь перерахованi нижче системи, крiм:
470. .Гiпоталамус синтезує такi речовини, крiм:
471. У гiпофiзi синтезуються перерахованi гормони,крiм:
472. Фолiкулостимулюючий гормон стимулює перерахованi нижче процеси, крiм:
473. Лютеiнiзуючий гормон (ЛГ) стимулює такi процеси, крiм:
474. Лютеотропний гормон (ЛТГ) впливає на такi процеси, крiм:
475. Тканини-мiшенi для естрогенiв такi, крiм:
476. Тканини-мiшенi для прогестерона такi, крiм:
477. Прогестерон синтезується перерахованими нижче тканинами, крiм:
478. Естрогени синтезуються перерахованими нижче тканинами, крiм:
479. У 1-ю фазу яєчникового циклу активно синтезуються такi гормони, крiм:
480. Механiзм овуляцiї забезпечується достатньою кiлькiстю перерахованих речовин, крiм:
481. Естрогени викликають такi змiни в ендометрiї, крiм:
482. Прогестерон викликає в ендометрiї такi змiни, крiм:
483. Естрогенну насиченiсть вiдбивають тести, крiм:
484. Гестагенну насиченiсть вiдбивають такi тести, крiм:
485. Пiдвищення базальної температури вище нiж 37 0С у 11-у фазу обумовлено такими процесами, крiм:
486. При метаболiзмi прогестерона основним метаболiтом, що визначається в сечi, є:
487. Яка з фракцiй естрогенiв має найбiльшу активнiсть:
488. У матковому циклi найбiльш тривалою є фаза:
489. Не є ознаками фiзiологiчного менструального циклу:
490. Пiковий рiвень утримання лютеiнiзуючого гормону спостерiгається:
491. Пiковий рiвень естрадiола спостерiгається:
492. Пiковий рiвень прогестерону має мiсце:
493. Рiдкi менструацiї називаються:
494. Гестагени в органiзмi жiнки не викликають:
495. До анаболiчних стероїдiв вiдносяться:
496. З перерахованих препаратiв не є гестагеном:
497. Пролактостатин виробляється:
498. До тестiв функцiональної дiагностики вiдносяться:
499. У перiод овуляцiї при оцiнцi тесту натягу шиїчного слизу довжина нитки складає в нормi:
500. Наявнiсть вираженого симптому зiницi протягом менструального циклу свiдчить про:
501. Чи впливають простагландини на перебiг менструального циклу?
502. Найбiльш високий рiвень лютропина в кровi при нормальному менструальному циклi має мiсце:
503. Чи можуть виникати повторнi гормональнi змiни внаслiдок перенесених запальних процесiв?
504. Чи може мати мiсце пролiферацiя ендометрiя або залозисто - кiстозна гiперплазiя ендометрiя при ювенiльних кровотечах?
505. Який препарат iз нижчезазначених не вiдноситься до комбiнованих синтетичних прогестинiв?
506. Антiестрогенним препаратом є:
507. Чи є гiстероскопiя iнформативним методом при обстеженнi дiвчин iз ДМК?
508. ДМК частiше пов'язанi:
509. Яке з тверджень є невiрним, стосовно гормонального гемостаза:
510. Овуляторнi кровотечi:
511. Чи застосовуються андрогени для лiкування ювенiльних кровотеч?
512. Причиною ДМК у ювенiльному перiодi частiше усього є:
513. Препарат, що не стимулює мускулатуру матки:
514. Рiвень естрогенiв в органiзмi при тривалiй персистенцii фолiкула?
515. Якi змiни вiдбуваються в ендометрiї при персистенцiї фолiкулiв?
516. Рiвень естрогенiв в органiзмi при тривалiй атрезiї незрiлих фолiкулiв:
517. Вмiст естрогенiв у кровi при персистенцiї жовтого тiла:
518. Вмiст прогестерона в кровi при персистенцiї жовтого тiла:
519. Змiни в ендометрiї при короткочаснiй персистенцiї фолiкула:
520. Чи залишається пiдвищеною базальна температура при тривалiй персистенцiї жовтого тiла
521. Початок статевого дозрiвання у дiвчинок вiдповiдає вiку:
522. Передчасним статевим дозрiванням вважається поява повторних статевих ознак до:
523. Iзосексуальне передчасне статеве дозрiвання виникає в зв'язку з надлишковим синтезом:
524. Гетеросексуальне передчасне статеве дозрiвання обумовлене надлишковим синтезом:
525. Справжнє передчасне статеве дозрiвання обумовлене пiдвищеним синтезом гормонiв:
526. Помилкове передчасне статеве дозрiвання обумовлене пiдвищеним синтезом гормонiв:
527. Клiнiчнi ознаки пiдвищеної естрогенiзацiї при передчасному статевому дозрiваннi усi нижче перерахованi, крiм:
528. Гетеросексуальне передчасне статеве дозрiвання не пов'язане з:
529. Справжнiй гермафродитизм характеризується наявнiстю в гонадах:
530. Помилковий жiночий гермафродитизм виникає при:
531. Чи можливо використовувати контрацептивнi таблетки у вiцi 14-18 рокiв?
532. Основне правило при призначеннi гормональної контрацепцiї в пiдлiтковому вiцi:
533. Як дiють комбiнованi контрацептивнi таблетки?
534. Через який час пiсля штучного аборту можна можна використовувати гормональнi контрацептиви?
535. Як довго рекомендується приймати гормональнi контрацептиви?
536. У якому вiцi не рекомендується гормональна контрацепцiя?
537. Якi симптоми вказують на недостатню контрацептивну активнiсть гормональних препаратiв?
538. Якi вiтамiни посилюють естрагенну активнiсть гормональних контрацептивiв?
539. При туберкульозi генiталiй труби ураженi в:
540. Який з перерахованих чинникiв не є умовою, що привертає до активацiї генiтального туберкульозу?
541. В умовах застосування антибактерiальних засобiв латентний перiод при туберкульозi генiталiй подовжується:
542. При туберкульозi генiталiй у перiод статевого дозрiвання вiдзначенi порушення, крiм:
543. При туберкульозi генiталiй рiдше усього ураженi:
544. Одним iз найчастiших симптомiв при туберкульозi генiталiй у генеративному перiодi є:
545. Який iз перерахованих методiв найменш iнформативний для дiагностики туберкульозу генiталiй?
546. Рiдше усього при туберкульозi генiталiй спостерiгається:
547. Чи має проба Манту пряме дiагностичне значення для дiагностики туберкульозу генiталiй?
548. Чи проводиться проба Коха при активному туберкульозi генiталiй?
549. Повторна проба Коха може проводитися для дiагностики внелегеневих форм туберкульозу:
550. Найменш iнформативний метод дiагностики туберкульозу генiталiй:
551. Гонокок малостiйкий поза людським органiзмом i гине швидко, крiм:
552. В/шкiрна реакцiя з гонококовим антигеном стає позитивною:
553. Чи показано при пiдозрi на гостру висхiдну гонорею призначення методiв провокацiї?
554. Чи призначають антибактерiальну терапiю при наявностi гострої висхiдної гонореї до одержання бактерiологiчного дослiдження?
555. При лiкуваннi гонококової iнфекцiї найбiльш прийнятi антибiотики групи:
556. Чи забезпечується виробiтком специфiчних антитiл при гонорейнiй iнфекцiї несприятливiсть до реiнфекцiї?
557. Чи iснує вроджений iмунiтет до гонорейної iнфекцiї у дiтей до 1 року?
558. Найбiльш частий шлях зараження гонореєю у дiтей:
559. Чи дозволяється дiвчинкам дошкiльного вiку пiсля закiнчення лiкування гонореї i мiсячного перебування в стацiонарi вiдвiдування дитячих садкiв?
560. Чи є гостра гонорея протипоказанням для штучного аборту?
561. У дiвчинок трихомонiаз протiкає бiльш гостро, чим у жiнок:
562. Критерiєм вилiкування трихомонадного кольпiту є:
563. У дiтей iз клiнiкою вродженого токсоплазмоза для остаточної дiагностики необхiдно:
564. Позитивною в/ш проба вважається, коли дiаметр гiперемiї складає:
565. Хворих при позитивнiй в/ш пробi на токсоплазм обов'язково обслiдують на РЗК?
566. Переважна локалiзацiя запальних процесiв генiталiй у дiтей:
567. Серед збудникiв iнфекцiйного запалення генiталiй у дiтей перше мiсце займає:
568. Повторне запалення генiталiй у дiтей можуть викликати перерахованi захворювання, крiм:
569. Найбiльш частi екзогеннi чинники, що сприяють розвитку запалень генiталiй у дiтей:
570. При мiкотичних вагiнiтах у дiтей двополярний синдром проявляється перерахованим нижче, крiм:
571. Для забезпечення ефективностi лiкування вульвовагiнiтiв при використаннi антiбактериiльної терапiї можливо застосування iнших методiв, крiм:
572. Рацiональнi термiни лiкування кандидозного вульвовагiнiта:
573. Для лiкування кандидозних вагiнiтiв використовують препарати, крiм:
574. Тривалiсть комплексного лiкування i спостереження дiвчинок iз неспецифiчним сальпiнгоофоритом пiсля апендектомiї:
575. Лiкування синехiй, кондилом, полiпiв повинно бути почато:
576. Який з перерахованих оральних контрацептивiв варто рекомендувати 16-лiтнiй жiнцi, що має нерегулярне статеве життя?
577. Найбiльш ефективнi протизаплiднi засоби:
578. Методика застосування двухфазних контрацептивiв
579. Назвiть посткоїтальний оральний контрацептив:
580. У який час варто проводити щодня вимiр базальної температури для одержання даних про овуляцiю?
581. При якому з перерахованих захворювань або станiв протипоказане введення ВМС?
582. При якому з перерахованих захворювань найменш ефективним є фiзiологiчний метод охорони вiд вагiтностi?
583. Яке ускладнення найбiльш часто зустрiчається у жiнок, що використовують ВМС?
584. Якi ускладнення можуть мати мiсце у жiнок, що використовують естроген-гестагеннi контрацептиви ,як протизаплiднi засоби?
585. Якi з перерахованих методiв сприяють дозрiванню фолiкула та овуляцiї?
586. Який з перерахованих методiв не дає iнформацiї про туберкульозний процес у генiталiях?
587. Що є показанням до екстракорпорального заплiднення?
588. Чи впливає скорочувальна спроможнiсть маткових труб на генеративну функцiю?
589. Чи може бути змiна пiхвового вмiсту причиною безплiдностi?
590. Чи є iндометацин i ацетiлсалiцилова кислота антагонiстами простагландинiв?
591. Чи iснують гормональнi препарати для посткоiтальної контрацепцiї?
592. При якому з перерахованих захворювань не рекомендуються фiзметоди лiкування?
593. Ознаки якого захворювання не виявляються методом гiстеросальпiнгографiї?
594. Що не є протипоказанням для проведення гiстеросальпiнгографiї?
595. Спермограма: кiлькiсть сперматозоїдiв у 1 мл - 5 млн., активно рухливих - 40%, патологiчнi форми - 45%. Дайте оцiнку:
596. Показання до лiкування безплiдностi блокаторами рецепторiв допамину (парлодел i його аналоги):
597. Чи володiють сперматозоїди спроможнiстю рухатися проти току рiдини?
598. Який максимальний тиск є припустимим при проведеннi гiдротубацiї?
599. Оптимальний термiн проведення метросальпiнгографiї для з'ясовування причини безплiдностi:
600. У перiод овуляцiї при оцiнцi тесту натягу слизу довжина нитки складає в нормi:
601. При обстеженнi шлюбної безплiдної пари який тест варто проводити першим?
602. Шлюб вважається безплiдним при вiдсутностi вагiтностi протягом:
603. Обстеження безплiдної пари на першому етапi:
604. Якими гормональними пробами пiдтверджується безплiднiсть гiпофизарно-гiпоталамiчного генезу?
605. Якими гормональними пробами пiдтверджується яєчниковий генез ендокринної безплiдностi?
606. Якими гормональними пробами пiдтверджується матковий чинник, як причина безплiдностi?
607. Якими методами визначається функцiональний стан маткових труб?
608. Якому стану маткових труб вiдповiдає Р максимальне 200 мм рт. ст. на протязi 3-5 хв.?
609. Як встановити наявнiсть перитонеального безплiддя?
610. При якому показнику цервiкального числа виконується посткоiтальний тест?
611. Тактика при негативному посткоiтальному тестi:
612. Нормальна кiлькiсть еякулята:
613. Умови для правильної оцiнки спермограми:
614. Який стан вiдноситься до некроспермiї?
615. Який стан вiдноситься до олiгоспермiї?
616. Яка максимальна доза пiрогенала?
617. Лiкування безплiдностi при гiпергонадотропному станi:
618. Число курсiв терапiї типу ребаунд-эфекта:
619. Нейроендокринний фон, при якому проводиться стимуляцiя овуляцiї кломiфеном:
620. Яка пiдготовча гормонотерапiя проводиться перед стимуляцiєю овуляцiї кломiфеном?
621. Поява зрiлих, спроможних до овуляцiї ,фолiкулiв наступає:
622. Передовуляторний пiк естрогенiв при стимуляцiї овуляцiї кломiфеном наступає:
623. Стимуляцiя овуляцiї розцiнюється як позитивна, якщо цервiкальне число:
624. Антiестрогенна дiя на органи-мiшенi при лiкуваннi кломiфеном може устранятися:
625. Початкова добова доза парлодела?
626. Тривалiсть лiкування одного кураса парлоделом?
627. Тактика при ановуляцiї, гiполютеїнiзмi на фонi чергового курсу лiкування парлоделом?
628. Найбiльш ефективною при iмунологiчному безплiддi є iнсемiнацiя?
629. Маткова артерiя є гiлкою:
630. Синдром Шерешевського-Тернера:
631. Для стимуляцiї овуляцiї кломiфен призначається за такою схемою:
632. Якi препарати ,або групи препаратiв ,збiльшують секрецiю пролактина ?:
633. Бромкриптин (парлодел) пригнiчує секрецiю пролактина i сприяє овуляцiї. Чи вiдповiдає це дiйсностi?
634. Якими гормональними дослiдженнями пiдтверджується гiпоталамогiпофiзарна ендокринна безплiднiсть?
635. Якими гормональними дослiдженнями пiдтверджується галакторея-аменорея, як причина безплiдностi?
636. Якими гормональними дослiдженнями дiагностують вiрiльнi синдроми, як причину безплiдностi?
637. Якими гормональними пробами пiдтверджується адреногенiтальний синдром, як причина безплiдностi?
638. Якими методами визначається перитонеальний чинник безплiдностi?
639. Який стан вiдноситься до аспермiї?
640. Який стан вiдноситься до анiзоспермiї?
641. З якого лiкування починається вiдновлення прохiдностi маткових труб?
642. До якої групи вiдносяться продигiозан, пiрогенал?
643. Тривалiсть гормональної циклiчної терапiї за схемою Кватера при вiдсутностi гiпоплазiї генiталiй?
644. Тривалiсть циклiчної гормональної терапiї за схемою Кватера при наявностi гiпоплазiї генiталiй II-III ступеня?
645. Гормональна терапiя по типу ребаунд-ефекта найбiльш рацiональна при безплiдностi, що обумовлена:
646. Хорiонiчний гонадотропiн викликає овуляцiю:
647. Чи необхiдно запобiгати вагiтностi при безплiдностi на протязi менструального циклу, у якому буде проводитися метросальпiнгографiя
648. У яку фазу менструального циклу проводиться посткоiтальний тест?
649. З якого лiкування починається терапiя при сполученнi трубної безплiдностi iз стiйкою ановуляцiєю?
650. При вiдноснiй гiперестрогенiї i трубнiй безплiдностi пiсля консервативного лiкування показанi:
651. При зниженiй або незмiннiй функцiї яєчникiв у хворих з трубною безплiднiстю пiсля комплексної протизапальної терапiї показано:
652. До методiв хiрургiчної корекцiї трубної безплiдностi вiдносяться:
653. Для якого захворювання характерна така гiстерограма: у порожнинi матки значнi множиннi невеличкi дефекти наповнення з нерiвними контурами?
654. Для якого захворювання характерна така гiстерограма: контрастна речовина у видi лакун розташовується за межами порожнини матки й iде усередину м'язового прошарку матки?
655. Для якого захворювання характерна така гiстерограма: контури слизової оболонки порожнини матки виразкуватi, поодинокi виразки з чiткими контурами:
656. Пiсляоперацiйнi грижi зустрiчаються при:
657. Кровопостачання матки здiйснюється за рахунок:
658. Кровопостачання пiхви здiйснюється за рахунок:
659. Маткова артерiя є гiлкою:
660. Яєчникова атерiя проходить у:
661. Кровопостачання яєчника здiйснюється за рахунок:
662. Яєчник розмiщений iнтраперитонеально?
663. При якому розтинi, що використовується в гiнекологiчнiй практицi ,проводиться перетинання прямого м'яза живота?
664. Пiхвова артерiя є гiлкою:
665. Кiста великої залози переддвер"я:
666. У дiвчини 15-ти рокiв у товщi нижньої великої статевої губи визначається тугоеластичної консистенцiї безболiсне утворення дiаметром 6 см. Найбiльш можливо це:
667. Зарощення незайманої плiви називається:
668. Вроджена вiдсутнiсть матки i пiхви зветься:
669. При вишкрiбаннi матки з приводу iнфiкованого аборту зроблена перфорацiя кюреткою у дна. Ваша тактика:
670. Найбiльше часто застосовувана концентрацiя спиртового розчину йоду:
671. Переваги iнтубацiйного наркозу:
672. Негативнi сторони iнтубацiйного наркозу:
673. Недолiки наркозу закисом азоту:
674. Перевага в/в наркозу:
675. Характерна риса нейролептаналгезiї:
676. Анальгетик, що використовується для нейролептаналгезiї:
677. Нейролептик, що використовується для нейролептаналгезiї:
678. Стан, при якому проведення планової операцiї вiдкладується:
679. Стан, при якому проведення екстренної операцiї вiдкладується:
680. Яку операцiю можна робити ,якщо близько вiд можливого розтину є фурункул?
681. Профiлактика пневмонiї в пiсляоперацiйному перiодi?
682. Профiлактика тромбозу в пiсляоперацiйному перiодi:
683. Межею великого i малого таза є:
684. Пiзнавальними пунктами площини входу до малого таза є:
685. Одним з пiзнавальних пунктiв площин широкої частини порожнини малого таза є:
686. Одним з пiзнавальних пунктiв вузької частини порожнини малого таза є:
687. Одним iз пiзнавальних пунктiв площини виходу порожнини малого таза є:
688. Лонний кут у жiночому тазi складає:
689. Справжня кон"югата являє собою вiдстань мiж:
690. Розмiри справжньої кон"югати у нормальному тазi:
691. Провiдна ось таза - це лiнiя:
692. Верхнiм рогом ромба Михаелiса є:
693. Вертикальна дiагональ ромба Михаелiса дозволяє судити про:
694. Зовнiшня кон"югата - це вiдстань мiж:
695. Зовнiшня кон"югата дозволяє судити про:
696. Зовнiшня кон"югата в нормi дорiвнює:
697. Iндекс Соловьова являє собою:
698. Iндекс Соловьова дозволяє судити про:
699. Найменший розмiр порожнини малого таза являє собою вiдстань мiж:
700. Характерними рисами жiночого таза є такi:
701. Висота лонного зчленування жiночого таза складає:
702. Позицiя плоду при його поперечному положеннi визначається:
703. Вид позицiї при поперечному положеннi плоду визначається:
704. Причиною розгинальних вставлень голiвки плоду можуть бути такi чинники:
705. Такi ускладнення пологового акта як слабкiсть пологових сил, перерозтягання нижнього сегмента матки, обмеження шийки матки, випадання пуповини частiше зустрiчаються при:
706. Провiдною точкою при пологах в личковому передлежаннi є:
707. Точки фiксацiї при родах в личковому передлежаннi:
708. При личковому передлежання голiвка прорiзується окружнiстю, що вiдповiдає:
709. Серцебиття плоду при личковому передлежаннi частiше усього може бути приглушеним внаслiдок:
710. Точки фiксацiї при пологах у передньо-головному передлежанi плоду:
711. Провiдною точкою при передньо-головному вставленнi плоду є:
712. Якi бiологiчнi структури вiдповiдають за продукцiю естрогенiв пiд час вагiтностi?
713. Синдром Шихана це:
714. Передменструальний симптомокомплекс /припухлiсть слинних та молочних залоз, що виникає перед появою менструацiї /має назву:
715. Який карiотип при синдромi Тейлора:
716. Пролактин - це гормон, що продуцюється:
717. Синдром Кiарi - Фромеля характеризується ознаками, крiм:
718. В матковому циклi найбiльш подовженою є фаза:
719. Передчасна макромастiя пiдлягає -
720. Найбiльша кiлькiсть ЛГ виробляється :
721. Синдром Штейна - Левенталя характеризується наступними ознаками, крiм:
722. Найбiльша кiлькiсть прогестерона видiляється:
723. Андрогени в жiночому органiзмi синтезуються в:
724. Для якого захворювання характернi ознаки : ожирiння, гiпертонiя, остеопороз, гiперглiкемiя?
725. Вiрiлiзацiя при синдромi Штейна - Левенталя обумовлена:
726. Для синдрома полiкiстозних яєчникiв характерно:
727. Передчасне статеве дозрiвання - це поява вторинних статевих ознак у вiцi:
728. Найчастiше причиною передчасного статевого дозрiвання є:
729. Затримка статевого розвитку- це вiдсутнiсть вторинних статевих ознак у вiцi:
730. Затримкою статевого розвитку вважається вiдсутнiсть менструацiй у вiцi:
731. Ознаками затримки статевого дозрiвання є:
732. При яких умовах вiрно оцiнюється спермограма?
733. Доброякiсною епiтелiальною пухлиною яєчника є:
734. Метод лiкування синдрома Рокiтанського - Кюстнера:
735. В стуктурi онкологiчної захворюванностi у дiтей найчастiшим мiсцем локалiзацiї пухлини є :
736. Аплазiя - це:
737. Рiвень пролактину в сироватцi кровi пiд час менструального циклу досягає :
738. При аденомi гiпофiза:
739. Аменорея - це вiдсутнiсть менструацiй протягом не меньше:
740. Попередником глюкокортикоїдiв є :
741. Рiвень прогестерона при короткочаснiй персистенцiї фолiкула:
742. До псевдоаменореї вiдносять:
743. Рiдкi менструацiї мають назву:
744. Гiпоталамiчна аменорея зустрiчається при :
745. Найрозповсюдженим типом гiперплазiї ендометрiя є:
746. Причиною маткової кровотечi може бути:
747. При доброякiсних гiперпластичних процесах ендометрiя:
748. Ановуляторнi матковi кровотечi:
749. Для клiнiки злоякiсних пухлин у дiтей характерним є:
750. При персистенцiї жовтого тiла рiвень прогестерону:
751. Пiд час персистенцiї фолiкула порушення менструального циклу вiдбуваються по типу:
752. Якi змiни вiдбуваються в ендометрiї при довготривалiй персистенцiї фолiкула?
753. Основним продуктом обмiну прогестерону є:
754. Андрогени являються промiжним продуктом синтезу:
755. Овуляторнi матковi кровотечi обумовленi:
756. Андростендiон є попередником:
757. Середня кiлькiсть статевого хроматину в епiтелiальних клiтинах слизової оболонки щоки у хворих на склерокiстоз яєчникiв
758. Який з перерахованих типiв порушень менструального циклу не типовий для гiпоменструального синдрому?
759. Вмiст гестагенiв в кровi при скороченнi лютеїнової фази:
760. Кольпоцитологiчна картина на 21 - день циклу: 0/80/20; КI 85, що свiдчить про:
761. Естрiол синтезується в:
762. Монофазна базальна температура нижче 37 градусiв протягом всього циклу свiдчить про:
763. В якiй зонi кори надниркових залоз синтезуються статевi гормони?
764. Що є безпосередньою причиною гiперплазiї ендометрiю?
765. Яка з приведених назв не характеризує ендометрiоз:
766. Де найчастiше локалiзується екстрагенiтальний ендометрiоз?
767. Ендометрiоз яєчникiв:
768. Ендометрiоз:
769. Основним методом лiкування ендометрiозу є :
770. Больовий синдром найбiльш виражений при :
771. Виникненню ендометрiозу шийки матки частiше всього сприяє:
772. Як змiнюється функцiя жовтого тiла при розповсюджених формах ендометрiозу?
773. Найчастiше зустрiчається ендометрiоз:
774. При нормальному перебiгу вагiтностi в ранньому термiнi феномен кристалiзацiї шиїчного слизу:
775. При нормальному перебiгу вагiтностi у неповнолiтнiх госпiталiзацiя до пологiв показана:
776. Рiвень якого гормона пiдвищується пiд час вагiтностi?
777. Рiвень хорiонiчного гонадотропiна на початку вагiтностi:
778. Звiдки фосфолiпiди поступають в амнiотичну рiдину?
779. Рiвень хорiонiчного гонадотропiна пiд кiнець вагiтностi:
780. Пiд час вагiтностi жовте тiло регресує в термiнi:
781. Походження амнiотичної рiдини:
782. В якому термiнi вагiтностi виникає синдром стискування нижньої порожнистої вени?
783. Заплiднення яйцеклiтини вiдбувається в :
784. Який з методiв дiагностики свiдчить про зрiлiсть легенiв плоду:
785. Кольпопоез по Давидову - це операцiя формування пiхви з:
786. Стан органiзму, при якому вiдкладається проведення ургентної операцiї:
787. З якою метою використовується вага на рану пiсля операцiї:
788. При надпiхвовiй ампутацiї матки з трубами накладають зажими та пересiкають всi перерахованi структури ,крiм:
789. Пiд час якого захворювання проводять резекцiю яєчника?
790. Операцiя Емета:
791. Операцiя Мейо це:
792. Строк закiнчення пiсляоперацiйного перiоду:
793. Хвора 17 рокiв прооперована з приводу полiкiстоза яєчникiв, проведена клiновидна резекцiя яєчникiв. На 3-й день пiсля операцiї з"явилась менструальноподiбна реакцiя. Про що це свiдчить?
794. В першу добу пiсля операцiї можливо виникнення ускладнень:
795. Поранення якого анатомiчного утворення найбiльш вiрогiдне пiд час поранення воронково - тазових зв"язок?
796. На яку добу пiсля операцiї на внутрiшнiх статевих органах дозволяється пiхвове дослiдження ?
797. Операцiя Штрассмана це-
798. Кольпопоез за Давидовим проводиться при:
799. Для септичного шоку не характерно:
800. Пiдвищення шокового iндексу свiдчить про:
801. Ознакою внутрiшньої кровотечi є:
802. Якi з перерахованих гормонiв можуть викликати пролiферативнi змiни слизової оболонки пiхви:
803. Порушення позаматкової вагiтностi по типу трубного аборту, як правило, супроводжується:
804. При зниженiй функцiї щитовидної залози найбiльш вiрогiдним є:
805. При гiперфункцiї щитовидної залози найбiльш вiрогiдним є:
806. Який тип порушення менструального циклу при алiментарному виснаженi:
807. За допомогою яких гормональних проб виключається псевдоаменорея:
808. Парлодел приймається для лiкування:
809. Якi гормональнi дослiдження дають змогу дiагностувати вiрiльний синдром, як причину безплiддя?
810. Нейроендокринний статус при безплiддi, зумовлений склерокiстозом яєчникiв:
811. Якi з перерахованих методiв сприяють визрiванню фолiкула та овуляцiї
812. Для стимуляцiї овуляцiї доцiльно призначити:
813. Якi з перерахованих препаратiв стимулюють визрiвання фолiкула та овуляцiю?
814. Яке цервiкальне число свiдчить про овуляцiю?
815. Нейроендокринний фон, при якому проводять стимуляцiю кломiфеном
816. При якому рiвнi гонадотропiнiв проводять стимуляцiю овуляцiї ?:
817. Якi з перерахованих ознак є характерними для нормальної цервiкоскопiчної картини
818. При виявленнi параоварiальної кiсти необхiдно:
819. Доброякiснi пухлини з епiтелiальної тканини:
820. При наявностi кiсти жовтого тiла пiд час вагiтностi показано:
821. Текома - це:
822. Яка з пухлин є естрогенно --активною?:
823. Для дисгермiноми характерно :
824. Найчастiше серед доброякiсних пухлин яєчникiв зустрiчаються:
825. Найчастiше малiгнiзуються:
826. Доброякiсна пухлина з судин:
827. Пiд час якої патологiї яєчника дуже рiдко зустiчається перекрут нiжки пухлини?
828. Двобiчнi лютеiновi кiсти при наявностi пузирного заносу пiдлягають:
829. Утворення, що має ембрiональне походження та розвивається з залишкiв гартнерового ходу:
830. Муцинозне утворення яєчника - це:
831. Гемангiома пiхви найважнiше диференцiювати з :
832. Який з перiодов статевого розвитку характерiзується початком iнтенсивного росту та дозрiвання всiх вiддiлiв статевого тракту?
833. У хворої 14 рокiв при наявностi в дiлянцi додаткiв матки пухлиноподiбного утворення щiльноеластичної консистенцiї з чiткими контурами, безболiсного, дiаметром до 10 см найбiльш вiрогiдним є дiагноз?
834. Дисгермiнома:
835. Параоварiальнi кiсти походять з :
836. Параоварiальна кiста найчастiше:
837. Для якої з пухлин найбiльш характерна наявнiсть асциту:
838. По морфологiчнiй будовi серед пухлин, притаманних молодому вiку, найчастiше зустрiчаються пухлини, крiм:
839. Перекрут нiжки кiсти найчастiше вiдбувається при наявностi:
840. Адренобластому у дiвчаток найважче диференцiювати з:
841. Яке з iнфекцiйних захворювань найбiльш негативно впливає на перебiг статевого дозрiвання?
842. Препаратом антиестрогенної дiї є:
843. Найчастiше зустрiчається :
844. Який з вiтамiнiв входить до схеми комплексного лiкування альгодисменореї?
845. Трiада: асцит, гiдроторакс, анемiя - має назву:
846. Якi видiлення iз статевих шляхiв характернi для позаматкової вагiтностi?
847. Який пунктат ,отриманий при пункцiї черевної порожнини через заднє склепiння, є характерним для позаматкової вагiтностi?
848. З чого варто починати операцiю при порушенiй позаматковiй вагiтностi пiсля скресання черевної порожнини?
849. .У якому вiцi найбiльш часто спостерiгається фiбромiома матки?
850. Який вiдсоток поразки тiла матки при фiбромiомi?
851. Мiсце найбiльш частої локалiзацiї вузлiв фiбромiоми?
852. Якi форми фiброматозних вузлiв зустрiчаються найбiльш часто?
853. Якi гормональнi зсуви спостерiгаються частiше в органiзмi хворих iз фiбромiомою матки?
854. Характернi змiни в яєчниках при фiбромiомi матки?
855. Найбiльше частий симптом при субмукознiй фiбромiомi матки?
856. Характер кровотечi, що найбiльш часто зустрiчається у хворих з iнтерстицiальними фiбромiомами?
857. У яких хворих iз фiбромiомою матки частiше усього спостерiгаються болi переймоподiбного характеру?
858. При якiй локалiзацiї фiброматозних вузлiв частiше спостерiгаються дiзуричнi розлади?
859. Основний метод дiагностики фiбромiоми матки?
860. Головний метод дiагностики субмукозних фiбромiом?
861. Яка операцiя у хворої з фiбромiомою зберiгає дiтородну функцiю?
862. При якiй операцiї не зберiгається менструальна функцiя у хворих iз фiбромiомою матки?
863. При якiй локалiзацiї фiброматозних вузлiв вагiтнiсть,як правило,не виникає?
864. Ускладнення, що часто зустрiчається, при сполученнi фiбромiоми матки з вагiтнiстю?
865. Тактика лiкаря при неускладненнiй вагiтностi раннього термiну i фiбромiомi матки субсeрозної локалiзацiї в дiлянцi дна?
866. Час появи клiнiчних ознак хвороби у хворих з аденомiозом?
867. З яким захворюванням статевих органiв частiше усього сполучиться аденомiоз?
868. Характерна об'єктивна ознака для дiагностики ендометрiоза матки?
869. Пiсля якої операцiї частiше усього виникає ендометрiоз шийки матки?
870. Характерний симптом ендометрiоза шийки матки?
871. Якi утворення вiдносяться до кiст яєчника?
872. Яка найбiльше доцiльна тактика при лiкуваннi генiтального ендометрiоза?
873. До якого виду утворень яєчника вiдноситься фолiкулярна кiста?
874. Для яких iз перерахованих станiв найбiльше характерно утворення лютеїнових кiст?
875. Яка основна особливiсть пролiферуючих цилiоепiтелiальних кiст?
876. Що характерно для пролиферуючої псевдомуцинозної кiстоми?
877. За рахунок чого вiдбувається збiльшення живота при псевдомуцинознiй кiстомi?
878. Найбiльш характерний симптом при фiбромi яєчника?
879. З яких елементiв розвивається дермоїдна кiста?
880. Якi пухлини яєчника вiдносяться до гормонпродукуючих?
881. Якi пухлини яєчника ставляться до маскулiнiзуючих?
882. Який клiнiчний прояв гранульозоклiтинної пухлини у дiвчинок?
883. Основнi симптоми адренобластоми?
884. З яких органiв частiше спостерiгається метастазування злоякiсної пухлини в яєчник?
885. Що таке пухлина Крукенберга?
886. Як варто вважати кожну виявлену пухлину яєчника?
887. Який метод лiкування доброякiсних пухлин яєчника?
888. Що є критерiєм для оперативного лiкування пухлин яєчника?
889. Який обсяг оперативного втручання при доброякiсних пухлинах яєчника без ознак пролiферативного росту?
890. Який обсяг хiрургiчного втручання при однобiчнiй злоякiснiй поразцi яєчника?
891. Яке ускладнення спостерiгається звичайно при хiмiотерапiї пухлин яиичникiв?
892. Який вiддiл жiночих статевих органiв ,частiше за iншi,уражається раком :
893. У кого частiше розвивається рак шийки матки?
894. Що собою являє внутрiшньоепiтелiальний рак?
895. Чим характеризується рак шийки матки першої стадiї?
896. До якої клiнiчної групи онкологiчних хворих вiдносяться хворi з раком шийки матки першої стадiї?
897. Яка стадiя раку шийки матки має мiсце у хворої iз пухлиною шийки матки,яка переходить на правий параметрiй без залучення в процес стiнок таза i лiмфатичних вузлiв?
898. ДО якої клiнiчної групи онкологiчних хворих вiдносяться хворi з раком шийки матки другої стадiї (параметральний варiант)?
899. Якi бiлi типовi для початкового раку шийки матки?
900. Який метод лiкування є методом вибору при лiкуваннi раку шийки матки першої стадiї?
901. На фонi яких захворювань залоз внутрiшньої секрецiї частiше розвивається рак тiла матки?
902. З якими загальними захворюваннями часто сполучається рак тiла матки?
903. Який iз засобiв лiкування раку ендометрiя можна вважати кращим при I-II стадiях?
904. Операцiя якого обсягу призводить до найкращих вiддалених наслiдкiв при рацi тiла матки?
905. Тривалiсть диспансерного нагляду за дiвчатками з порушенням менструального циклу:
906. Частота диспансерного нагляду за дiвчатками з ендометрiозом"
907. .Тривалiсть диспансерного нагляду дiвчаток з аномалiями розвитку статевих органiв:
908. До якого вiку дiвчаток обслуговує дитячий та пiдлiтковий лiкар-гiнеколог:
909. При вiдсутностi менструацiй протягом 5 мiсяцiв в перший рiк пiсля менархе необхiдно:
910. Найчастiше причиною пiхвових кровотеч у дiтей в перiод гормонального покою є:
911. Телархе - це:
912. Якi з перерахованих ознак характернi для дiвчат до статевого розвитку:
913. Яке спiввiдношеня тiла та шийки матки у вiцi до 1 року?
914. Яке спiввiдношення розмiрiв тiла та шийки матки в препубертатному перiодi:
915. Яке спiввiдношення розмiрiв тiла та шийки матки в перiод статевого дозрiвання?
916. Корелятивнi взаємовiдносини за принципом "зворотнього зв'язку" формуються мiж аденогiпофiзом та яєчниками у:
917. Наявнiсть "вродженної" ерозiї на шийцi матки не є патологiєю до :
918. Кровянистi видiлення з пiхви у новонародженних дiвчаток:
919. Кольпоскопiчна картина нормальної слизової оболонки шийки матки:
920. Наявнiсть полiкiстозних яєчникiв у дiвчаток до статевого дозрiвання:
921. В процесi статевого дозрiвання:
922. Яєчникова артерiя проходить в складi:
923. На момент народження в яєчниках знаходиться:
924. Кровопостачання яєчника здiйснюється за рахунок:
925. Стискування входу до пiхви здiйснюється за рахунок:
926. Цервiкальний канал має:
927. Яєчник розташований:
928. Пiхвова частина шийки матки покрита:
929. Яєчникова артерiя вiдходить вiд:
930. Маткова артерiя вiдходить вiд:
931. Пiхвова артерiя є гiлочкою:
932. Коли необхiдно проводити дослiдження базальної температури для отримання даних про овуляцiю?
933. У дiвчаток найчастiшим мiсцем локалiзацiї гонорейної iнфекцiї є:
934. Чи вiзуалiзується ВМС пiд час УЗД?
935. Спiввiдношення поверхневих клiтин з ядрами меньше 6 мкм в дiаметрi до загальної кiлькостi клiтин в мазку це:
936. Формування внутрiшнiх та зовнiшнiх статевих органiв по жiночому типу в антенатальному перiодi зумовлено:
937. Коли проводять кольпоскопiчне обстеження
938. При синдромi Шерешевського-Тернера лiкування естрогенами:
939. Окситоцинова проба використовується для:
940. Ендоскопiчними методами дослiдження являються:
941. Чи залежить секрецiя 17-КС вiд фази менструального циклу?
942. Iндекс дозрiвання це:
943. До тестiв функцiональної дiагностикi стану яєчникiв вiдносяться:
944. Який з наведених показникiв не вiдповiдає нормi екскрецii гормонiв з сечею в лютеiнову фазу
945. Пiд час проведення шкiрно-алергiчної проби з введенням естрогенiв виникнення мiсцевої алергiчної реакцiї свiдчить про:
946. Яка доза фолiкулiна використовується при проведеннi проби з фолiкулiном?
947. Яка одноразова доза фолiкулiна для дiвчинки 14 рокiв
948. Спiввiдношення вертикального та сагiтального розмiрiв турецького сiдла (iндекс сiдла)при рентгенологiчному дослiдженнi гiпофiза:
949. Яке з перерахованих гiнекологiчних захворювань частiше всього зустрiчається в дитячому вiцi:
950. Яка частота вульвовагiнiтiв у дiвчаток?:
951. Яка частота аномалiй будови статевих органiв у дiвчаток, по вiдношеннi до всiх звернувшихся?:
952. Розвитку кандидозу сприяють:
953. Для гострого ендометриту не характерно:
954. Дiвчатка якого вiку найчастiше хворiють на вульвовагiнiт?
955. Схильнiсть до мiкотичних захворювань зовнiшнiх статевих органiв бiльше:
956. Дiвчинцi 8 р. Скарги на зуд в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв. Об'єктивно: плямиста гiперемiя на зовнiшнiй поверхнi малих статевих губ, гiменi, навколо отворiв вивiдних протокiв бартолинових залоз, на слизовiй оболонцi пiхви. Ваш д-оз:
957. Диференцiально-дiагностичною ознакою пiєлонефрита з вульвовагiнiтом - лейкоцитурiя при вульвовагiнiтi подана за рахунок:
958. Дифтерiя зовнiшнiх статевих органiв:
959. Етiологiчним фактором запалення внутрiшнiх статевих органiв у дiвчаток частiше є:
960. Хламiдiї:
961. Препаратом вибору для лiкування хламiдiозу є :
962. Препаратом вибору для лiкування хламiдiоза є:
963. Для лiкування хламiдiозу у вагiтних застосовується:
964. Для туберкульоза генiталiй не характерно:
965. Чи можливо призначити лiкування антибiотиками або сульфанiламiдами до отримання результата бактерiологiчного обстеження при пiдозрi на висхiдну гонорею?
966. Патогномонiчною ознакою якого захворювання є вiдсутнiсть оволосiння на кiнцiвках, на лобку, в пахвовiй дiлянцi?
967. Радикальна операцiя(надпiхвова ампутацiя матки з додатками та резекцiя великого сальника) при 1 стадii захворювання у дiтей необхiдна при наявностi:
968. Найчастiше всього етiологiчним фактором гiнекологiчного пельвiоперитонiту є:
969. Найчастiше причиною ендометриту є:
970. При зниженнiй або нормальнiй функцiї яєчникiв пiсля проведенного комплексного протизапального лiкування не рекомендується:
971. Найчастiшим мiсцем локалiзацiї гонореї нижнiх вiддiлiв статевої системи є:
972. Виразка на шийцi матки не може бути проявом:
973. В класифiкацiї етапiв статевого розвитку дiвчат пубертатний перiод це:
974. Для хронiчного ендоцервiциту не характерно:
975. Дiвчинцi 5 рокiв. Скарги на зуд в дiлянцi вульви. Об'єктивно: статевi губи перламутрового кольору, тканина легко кровоточить при доторкуваннi. Дiагноз?
976. Що не характерно для гострого ендоцервiциту?
977. Який з дiагнозiв найбiльш вiрогiдний у дiвчини 10 рокiв при наявностi сукровiчних видiлень з статевих шляхiв з неприємним запахом:
978. Курортом з родоновими ваннами є:
979. При гострому ендометритi:
980. Результат бактерiоскопiї пiхвових видiлень: лейкоцити вкривають все поле зору, дуже багато патогенних мiкроорганiзмiв (кокi, трихомонади), клiтини злущеного епiтелiю.Ступiнь чистоти?:
981. Результат бактерiоскопiчного дослiдження:пiхвовi бацили, поодинокi лейкоцити, багато епiтелiальних клiтин, реакцiя кисла.Ступiнь чистоти?
982. Яка ступiнь чистоти пiхвових видiлень є протипоказанням для внутрiматкових манiпуляцiй?
983. Якi з перерахованих факторiв сприяють виникненню вульвовагiнiту?
984. Пацiєнтка 15 р., болi в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв. Об'єктивно: лiва велика статева губа збiльшена в розмiрах, напружена, вiдмiчається рiзка гiперемiя з цiанотичним вiдтiнком, рiзка болючiсть, признаки флюктуацiї. Ваш д-оз?
985. При виявленнi у дiвчаток на шкiрi вульви та промежини, у пiхвi бородавчатих розростань, якi утворюють конгломерати,що подiбнi до кольорової капусти ,з мокнучою поверхнею найбiльш вiрогiдним буде дiагноз:
986. Для гонококової iнфекцiї самим характерним шляхом розповсюдження є:
987. Яке з приведених тверджень не є дiйсним? Гострокiнцевi кондиломи :
988. Протипоказання для введення гоновакцини:
989. Якi з перерахованих захворювань найчастiше викликають трубне безплiддя?
990. Для гострого ендометриту характерно:
991. Гонокок:
992. Яке з наведених тверджень невiрно для дiагнозу - гострий вульвiт?:
993. При наявностi хорiонепiтелiоми доцiльним є наступний метод лiкування:
994. Для пельвiоперитонiту характерно:
995. Кiста бартолинової залози:
996. Для туберкульоза статевих органiв характерно:
997. При адреногенiтальному синдромi:
998. Туберкульоз маткових труб:
999. Найсуттєвiшим диференцiально-дiагностичним симптомом гострого запалення додаткiв матки та гострого апендициту є:
1000. Найчастiшим мiсцем локалiзацiї генiтального туберкульозу є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів