Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

9. "Загальна анестезіологія сумісно з питаннями фізики та хімії для анестезіолога"


908. Діагноз ендобронхіальної інтубації встановлюється за допомогою:
909. Найбільшим ускладненням, що часто зустрічається при проведенні загальної анестезії є:
910. Головний біль після спиномозкової пункції ірадіює у потиличну ділянку внаслідок наступних причин:
911. Лікування головного болю після спиномозкової пункції полягає в:
912. Первинна протибольова терапія після холецистектомії проводиться:
913. Скільки часу повинен знаходитись оперований хворий у післянаркозній кімнаті до переведення у відділення по нагляду або у відділення реанімації:
914. Який із перерахованих критеріїв є остаточним для переведення хворого в загальну палату з палати післянаркозного спостереження:
915. Яка ознака вірогідно свідчить про залишкову кураризацію після наркозу та операції у верхніх відділах черевної порожнини?
916. Безпосередньо після операції звичайно спостерігається:
917. Яка середня добова потреба дорослого в рідині в найближчому післяопераційному періоді?
918. Найбільш частою причиною післяопераційних розладів газообміну є:
919. Дія тубарина може бути посилена:
920. Після яких хірургічних втручань у післяопераційному періоді спостерігаються закономірні порушення дихання, не пов'язані з проведенням наркозу?
921. Пригнічення дихання в післяопераційному періоді може бути обумовлене:
922. Інтубація трахеї ускладнена при:
923. Показаннями до інтубації під місцевою анестезією є:
924. Який із наступних моментів має найменший вплив на рівень спинномозкової анестезії:
925. Спинномозкова анестезія протипоказана в хворих:
926. Головний біль після спинномозкової анестезії спостерігається:
927. В скільки разів збільшується потік рідини, що переливається під тиском, при збільшенні діаметра голки втрічі?
928. Опір газотоку в трубці є прямо пропорційним:
929. Тиск пари над рідиною найбільшою мірою залежить від:
930. У балонах ємністю в 1 л два різних гази з різною молекулярною вагою, але однаковим тиском і температурою, мають:
931. Неорганічні солі звичайно містять:
932. Кількість якого газу в балоні можна визначити за показниками манометра?
933. Балони з якою із газоподібних речовин можна підключати до наркозного апарата без редуктора?
934. Ризик виникнення статичної іскри менше,якщо відносна вологість:
935. Яка вологість рекомендується в операційній?
936. Який із наступних анестетиків має саму низьку температуру самозаймання?
937. У якій концентрації займається фторотан?
938. Для безпечної експлуатації газових балонів слід дотримуватися наступних вимог:
939. Яка мета попереднього часткового випуску газу з кисневого балона перед його використанням?
940. Основним джерелом забруднення атмосфери операційної наркотичними газами є:
941. Яку з цих речовин не можна використовувати з хімічним поглиначем вуглекислоти,тому що їх сумісна реакція дає фосген?
942. 10%-вий розчин містить:
943. Скільки мг дикаїна міститься в 9 мл його розчину 1:1500?
944. При якій системі дихання газонаркотична суміш двічі протягом дихального циклу проходить через абсорбер?
945. Хворий вдихає газонаркотичну суміш з апарата, а видихає частково в апарат, частково в атмосферу. Зазначте, по якому контуру здійснюється дихання?
946. До нестач зволожувачів що нагріваються відносяться:
947. При переповненні випарника фторотана можливо наступне:
948. Інтубаційна трубка Коула:
949. Яке з зазначених порушень закономірно спостерігається при всіх рівнях механічної непрохідності кишківника?
950. Для попередження аспірації під час індукції анестезії придатні наступні міри
951. Які заходи найбільш надійно попереджують аспирацію під час індукції анестезії в хворих із непрохідністю кишківника?
952. Які заходи необхідні при раптовій і непоясненій гіпотензії під час наркозу у вагітної у другій половині вагітності?
953. При гострій серцевій слабості,що наступила під час операції, роботу серця поліпшує
954. Які засоби варто мати напоготові на випадок екстремальних гемодинамічних реакцій у хворого з феохромоцитомою?
955. Особливостями напіввідчиненої наркозної системи для дітей є
956. Напівзакритий контур має переваги перед напіввідкритим контуром, завдяки
957. Прохідність верхніх дихальних шляхів під час наркозу може бути порушена внаслідок
958. Орофарингеальний повітрявід застосовують при масковому наркозі для
959. Інтубаційний наркоз показаний
960. Ендотрахеальна інтубація знижує ймовірність
961. Якщо хворий прийняв їжу за 2 години до наркозу, то є небезпека
962. При ургентному втручанні з приводу масивної шлунково-кишкової кровотечі необхідно враховувати, що
963. Небезпека токсичної реакції на місцеві анестетики зростає
964. При спинальній анестезії анестетик вводиться
965. Спинальна анестезія найбільш придатна при втручаннях
966. Пролонгована кураризація може бути обумовлена
967. Застосування сукцинілхоліну протипоказано в хворих із
968. Набряк легень при застосуванні закису азоту може бути викликаний наступними домішками до газу, що міститься в балоні
969. Використання м'язевих релаксантів має особливості при проведенні анестезії
970. Під час гіпотермії
971. Уповільнення пульсу при фторотановому наркозі може бути обумовлене
972. У передачі імпульсів у вегетативних гангліях беруть участь
973. Швидкість спорожнення шлунка знижує
974. Які з перерахованих видів аритмій під час анестезії представляють практичне значення?
975. Брадикардія і гіпотензія, що виникають під час операції на органах черевної порожнини при натягу брижі, усуваються застосуванням
976. Яке з наступних ускладнень спостерігається в пацієнта при пробудженні, якщо мала місце дифузійна гіпоксія
977. Хворим із бронхіальною астмою в премедикацію варто назначити
978. При розвитку приступу бронхіальної астми показане застосування
979. У пацієнта з астматичним приступом ознаками, що свідчать про погіршення стану, являються
980. Терапія астматичного статусу з анестезіологічних позицій зводиться до
981. Наступні причини можуть привести до розвитку бронхоспазму
982. Причиною значного зниження насичення крові киснем при розкритті плевральної порожнини з однієї сторони являеться
983. Виражені болючі відчуття спостерігаються при
984. Розходження між "швидким" і "повільним" болем виявляються:
985. Вкажіть вірні положения
986. Які засоби протипоказані (або необхідно значне зниження їхнього дозування) при міастенії?
987. Залишкова кураризація після екстубації розпізнається по
988. "Які ознаки вказують на послаблення анальгетичного ефекту при нейролептанальгезії?
989. Потовиділення під час наркозу вказує на:
990. Під час наркозу відбувається поступове наростання частоти пульсу і тиску. Причини:
991. Для визначення глибини наркозу служать наступні ознаки:
992. Який контрольний пристрій на наркозному апараті дає найбільш достовірну інформацію про ефективність вентиляції?
993. Які можливі причини підвищення опору газовому потокові при ШВЛ під час струмектомії?
994. Яка найбільш ймовірна причина виникнення обструкції на вдиху після дезінтубації в хворої, що перенесла операцію струмектомії?
995. Які причини зворотнього (проти годинної стрілки) руху стрілкиьці волюметру при ШВЛ по напівзакритому контуру?
996. Які з нижчеперечислених прийомів використовуються при застосуванні клинка Макінтоша для лярингоскопії?
997. Клинок Макінтоша для лярингоскопії:
998. Яке основне призначення редуктора, що використовується в балонах із стиснутим газом?
999. При проходженні газу через камеру випарника:
1000. Яке призначення дихального мішку наркозного апарату?
1001. При використанні випарника для декількох анестетиків, щоб не сплутати їх, необхідно:
1002. У дихальному контурі без рециркуляції газу:
1003. У дихальному контурі без рециркуляціїгазу:
1004. Поплавець флоуметру:
1005. Поплавець флоуметру:
1006. Випарник фторотану:
1007. Випарник фторотану:
1008. Ідеальна система для інгаляційного наркозу повинна:
1009. На які ділянки тіла припадає вага хворого в положенні лежачи на спині?
1010. У положенні хворого лежачи на животі до точок, що повинні бути захищені від тиску, відносяться:
1011. Напівзакритий контур має переваги перед напіввідкритим контуром, завдяки:
1012. Виснаження поглинача вуглекислого газу можна розпізнати:
1013. Респіратор, керований по тиску, відрізняється тим, що:
1014. Респіратор, регульований по частоті, відрізняється тим, що:
1015. Площа палати для проведення інтенсивної терапії з розрахунку на одне ліжко повинна складати не менше:
1016. Манжету для роздування в лівому головному бронху мають:
1017. Манжету для роздування в лівому головному бронху мають:
1018. При зниженні подачі свіжого газу через напіввідкритий контур у хворого, що знаходиться на спонтанному диханні, виникає підвищення РаСО2, якщо подача газу буде менше:
1019. Натрієве вапно, яке використовується для адсорбції СО2 при анестезії:
1020. Про що перше треба подумати,якщо виникла гіпотензія під час галотаново-закисного наркозу з барбітуровою індукцією?
1021. Дихальний об'єм підтримується незалежно від відпливів із дихального контуру при використанні:
1022. Дихальний об'єм підтримується незалежно від змін податливості легень при використанні:
1023. Перший лярингоскоп для прямої лярингоскопії створив
1024. У випарниках трилена, що використовуються для аутоанальгезії, концентрація анестетика повинна бути обмежена:
1025. Галотан у концентраціях, що застосовується у клінічних умовах:
1026. У Великобританії анестезія вперше застосована при проведенні хірургічної операції в:
1027. Повітряна емболія:
1028. Для усунення псевдомонас в апаратах для наркозу і ШВЛ можуть бути застосовані:
1029. Для усунення псевдомонас в апаратах для наркозу і ШВЛ можуть бути застосовані:
1030. З позицій вибухонебезпечності в операційній:
1031. Циклопропан у визначених пропорціях утворить вибухонебезпечну суміш із:
1032. Циклопропан у визначених пропорціях утворить вибухонебезпечну суміш із:
1033. Можливо займання:
1034. Об'ємна швидкість ламінарного потоку в трубі прямо пропорційна:
1035. Об'ємна швидкість турбулентного потоку через круглий перетин прямо пропорційна:
1036. Об'ємна швидкість турбулентного потоку через круглий перетин прямо пропорційна:
1037. Тиск у бульбашці газу:
1038. Залежність парціальних тисків газів від їхніх об'ємних концентрацій у фізичній суміші виражається:
1039. Залежність швидкості дифузії від квадратного кореня з молекулярної маси виражається:
1040. Взаємозв'язок об'єму газу і тиску описується:
1041. Число молекул газу в деякому його об'ємі визначається на підставі:
1042. Залежність об'єму газу від його температури виражається:
1043. При температурі тіла парціальний тиск насиченої водяної пари складає:
1044. Атмосферний тиск, виражений у см вод.ст., складає приблизно:
1045. У ідеальному газі об'єм (V), тиск (Р) і температура (Т) взаємозалежні так, що:
1046. Виберіть правильні твердження:
1047. Коефіцієнт розподілу кров/газ перевищує 1 у:
1048. Для проведення зовнішньої дефібриляції серця необхідний імпульс:
1049. Галотан зберігається
1050. Точка кипіння галотану
1051. Тензодатчик може бути використаний для виміру:
1052. Тензодатчик може бути використаний для виміру:
1053. Тензодатчик може бути використаний для виміру:
1054. Паскаль - одиниця тиску в міжнародній системі одиниць - приблизно дорівнює:
1055. Тиск у неповному балоні з закисом азоту залежить від:
1056. Тиск у неповному балоні з закисом азоту залежить від:
1057. Застосування якої з наступних методик штучного дихання створює найбільший дихальний об'єм?
1058. Який із наступних ефектів досягається за рахунок збільшення частоти дихання, але зменшення дихального об'єму під час штучної вентиляції легких?
1059. Який із наступних ефектів досягається за рахунок збільшення частоти дихання, але зменшення дихального об'єму під час штучної вентиляції легких?
1060. При роботі з наркозним апаратом найбільші небезпеки пов'язані з:
1061. Параметри ШВЛ у сучасних респіраторах регулюються:
1062. Параметри ШВЛ у сучасних респіраторах регулюються:
1063. Параметри ШВЛ у сучасних респіраторах регулюються:
1064. Які з зазначених пристроїв попереджують повітряну емболію при переливанні рідин під тиском?
1065. Що робити,коли захисний ковпак кисневого балона не можна відкрутити?
1066. Які газові суміші найбільше вибухонебезпечні?
1067. Які газові суміші найбільше вибухонебезпечні?
1068. Які анестетики займаються в концентраціях, що використовуються для анестезії?
1069. Які анестетики займаються в концентраціях, використовуваних для анестезії?
1070. Які обставини при роботі з кисневими балонами можуть спричинити пожежу і вибух?
1071. Які міри необхідні при токсичній реакції на місцевий анестетик (судоми, кома, припинення дихання)?
1072. Для запобігання переохолодження дитини і "холодовій зупинці" серця інфузійні розчини повинні бути підігріті до:
1073. Яке з наступних пристосувань дасть можливість найбільше просто й ефективно провести анестезію ефіром краплинним методом у жаркому кліматі?
1074. Зазначити правильні відповіді:
1075. Негативне відношення до проведення анестезії по напіввідкритому контуру з великим газовим потоком(при відсутності поглинача вуглекислоти)склалося внаслідок того, що:
1076. Які переваги має Т-образна трубка Эйра?
1077. При використанні напівзакритої системи без поглинача СО2 у дітей старшого віку:
1078. Перевагою закритої системи з абсорбцією СО2 є:
1079. Який із наступних анестетиків можна безпечно використовувати по закритому контуру?
1080. Який із наступних анестетиків можна безпечно використовувати по закритому контуру?
1081. 100 "Який із наступних анестетиків можна безпечно використовувати по закритому контуру?
1082. Яке з наступних положень викликає найбільше зниження ЖЄЛ?
1083. Положення для видалення жовчного міхура викликає зменшення ЖЄЛ у середньому на:
1084. Положення для литотомії викликає зменшення артеріального тиску у середньому на:
1085. У пацієнтів із підвищеним внутрішньолегеневим опором варто застосовувати:
1086. Негативний тиск на видиху викликає наступні ефекти:
1087. Негативний тиск на видиху викликає наступні ефекти:
1088. Негативний тиск на видиху викликає наступні ефекти:
1089. Які заходи приймаються для профілактики висихання бронхіального секрету та утворення кірок у пацієнтів із трахеостомією?
1090. Які міри приймаються для профілактики висихання бронхіального секрету та утворення кірок у пацієнтів із трахеостомією?
1091. Яка найбільше ймовірна причина гіпотензії під час галотаново-закисного наркозу в хворого з травмою живота?
1092. Які клінічні ознаки альвеолярної гіповентиляції під час наркозу?
1093. Прохідність верхніх дихальних шляхів під час масочного наркозу може бути порушена через:
1094. Передозування фентанілу
1095. Які міри необхідні перед невідкладним наркозом у нетверезого пацієнта?
1096. У хворої вагою 20 кг слизова оболонка кореня язика 2мл 10%-вого розчину лідокаїну.За 5 хвилин хвора знепритомніла. З'явилися клоніко-тонічні судоми і гіпотензія 70-50 мм рт.ст.Ймовірна причина:
1097. Яка максимальна концентрація адреналіну в розчині місцевого анестетику?
1098. Часте фракційне або краплинне безупинне введення сукцинілхоліну може привести до:
1099. Які міри необхідні при передозуванні галотану?
1100. Які з перерахованих симптомів свідчать про непрохідність інтубаційної трубки?
1101. Що необхідно негайно почати робити при цианозі, що раптово з'явився під час наркозу?
1102. Які ознаки передозування галотану?
1103. Дозування тіопенталу натрію при внутрим"язевому введенні залежать від фізичного стану пацієнту, мети медикації, і складає в середньому:
1104. При дифузійному диханні під час проведення високочастотної ШВЛ насичення артеріальної крові киснем залишається на рівні:
1105. Методика дифузійного дихання:
1106. Які з наступних положень щодо ендотрахеальної інтубації є правильними?
1107. До спинномозкової анестезії пульс у пацієнта - 82/хв., через 5 хвилин після анестезії - 50/хв. Фізіологічним поясненням брадикардії є:
1108. Інтубаційна трубка Коула:
1109. Що визначає концентрацію СО2 видихуваного повітря при використанні системи Эйра?
1110. При досягненні якої глибини наркозу відбувається пригнічення вісцерокардіального рефлексу?
1111. Які нервові структури найбільш схильні до постурального ушкодження?
1112. При досягненні якого рівня анестезії пригнічується лярингеальний рефлекс?
1113. Протягом якого часу дитині перед подачею закису азоту проводиться інгаляція 100%-вим киснем?
1114. Зазначте патологічні симптоми, що виникають при грубих хірургічних маніпуляціях в аноректальній зоні в дитини раннього віку:
1115. Зазначте патологічні симптоми, що виникають при грубих хірургічних маніпуляціях в аноректальній зоні в дитини раннього віку:
1116. Під час розрізу шкіри хворого анестезіолог відзначив розширення зіниць пацієнта. Зазначте доцільні дії анестезіолога:
1117. До ускладнень пункції персневидно-щитовидної мембрани відносять все наступне, крім:
1118. До ліків, що використовуються при лікуванні анафілаксії, відноситься все наступне, крім:
1119. Манжетка інтубаційної трубки великого обьему і низького тиску:
1120. Хворий із кровотечею з верхніх відділів ШКТ є інтубованим трубкою з манжеткою великого обьему і низького тиску. При кожному відсмоктуванні з трахеї в аспіраті виявляється кров. Причини:
1121. Найбільш часта причина прикростей, пов'язаних із знеболюванням, є:
1122. Якщо хворий аспірує шлунковий вміст, лікування повинно включати все наступне, крім:
1123. Дитині 5 років.Після інтубації трубкою 4 мм вислуховувалися голосні дихальні шуми, але не було спадання і виразної екскурсії грудної клітини.Шуми затихали, потім настала повна закупорка.Що трапилось?
1124. Все наступне є ускладненням трахеостомії, крім:
1125. У хворого з травмою хребта на рівні С4 - С5 ви можете очікувати:
1126. Щоб переконатися в правильній постановці ендотрахеальної трубки:
1127. Стеноз трахеї - це важке ускладнення тривалої штучної вентиляції. Його можна попередити, якщо:
1128. При виконанні епідуральної блокади:
1129. Пацієнту з повним шлунком:
1130. Легкі випадки післяінтубаційного стенозу гортані потрібно лікувати:
1131. Підскладковий набряк у дітей можна попередити:
1132. Обьем крові у дитини з нормальним гемоглобіном складає:
1133. У нормі мертвий простір у дитини складає:
1134. Якщо під час наркозу використовується зволожувач із підігрівом, то рідинна терапія маленької дитини:
1135. Найбільш важливим чинником для підтримки нормотермії в операційній є:
1136. Дитині призначена загальна анестезія для закриття важкої скальпованої рани. Він приймав їжу за 2 години до того, що трапилося.Необхідно:
1137. Якщо в дитини, що поступила з защемленою паховою килою, є невелике запалення верхніх дихальних шляхів, то:
1138. Які інфузійні середовища мають стійку терапевтичну дію при гіповолемічному шоці?
1139. Трьохрічній дитині проводять загальну анестезію.В анамнезі - часті бронхіти.При інтубації ледь удалося провести тонку трубку за голосові зв'язки. Можливою причиною ускладнення інтубації є:
1140. Виразки гортані частіше за все виникають на:
1141. Причиною постінтубаційної гранульоми є:
1142. До ускладнень, що виникають унаслідок тривалого перебування інтубаційної трубки в трахеї, відносяться:
1143. Причинами підскладкового набряку можуть бути:
1144. Лікування підскладкового набряку включає наступні заходи:
1145. До чинників, що сприяють розвитку некрозу слизової оболонки трахеї при тривалому перебуванні трахеостомічної канюлі з надувною манжетою, відносяться:
1146. Хворому з ревматоїдним артритом для полегшення інтубації зроблена пункція персневидно-щитовидної мембрани. Ця процедура:
1147. У хворого з обструктивним легеневим захворюванням введення в наркоз малорозчинними в крові інгаляційними анестетиками порушене через:
1148. Глибина наркозу інгаляційними анестетиками головним чином залежить від:
1149. До ознак легкого наркозу відносяться всі наступні, крім:
1150. Якщо наркоз у хворого поглиблюється, останнє відчуття, що зникає,- це:
1151. Важливими чинниками, що визначають альвеолярну концентрацію анестетику є всі зазначені, крім:
1152. Розмір МАК для фторотану:
1153. Сучасні теорії наркозу стверджують, що анестетики:
1154. Дифузійна гіпоксія при комбінованій анестезії:
1155. Твердження, що рівні об"єми газів при однакових температурі і тиску містять рівні кількості молекул, це:
1156. Якщо людина підіймається на висоту 3 000 м, то:
1157. Якщо в трьох ємностях при стандартній температурі і тиску знаходиться по 22,4 л кисню, закису азоту і парів ефіру, то їхня вага буде:
1158. Кількість калорій, необхідна для збільшення температури 1 г речовини на 1 градус:
1159. Частіше за все анестезіологічні ускладнення виникають:
1160. Закон Пуазейля описує потік:
1161. Механізм, що використовується для зниження тиску газу від високого, в балоні зі стиснутим газом, до майже постійного робочого тиску, - це:
1162. Ідентичні шприци з'єднані з голками різного калібру. Внутрішні діаметри голок відносяться як 1:2. До поршнів прикладена однакова сила. Об'єм, що випливає за одиницю часу:
1163. Якщо балон із закисом азоту забруднений водяними парами, не має відношення до конденсації зовні, на вентилі балона буде утворюватися лід як результат прояву:
1164. Максимально припустимий струм відтоку складає:
1165. Контакт із дротом, що несе струм 16 міліампер викликає таке проходження через тіло струму, що:
1166. Реакція між киснем і іншою молекулою називається:
1167. Реакція, що видаляє електрони від молекули, - це:
1168. Одиниця опору - це:
1169. Аеробне перетворення 1 моля глюкози:
1170. Епінефрин викликає збільшення рівня глюкози в крові шляхом:
1171. Субстратом для виробництва енергії є:
1172. Всі наступні гормони вимагають утворення циклічного АМФ у якості другого передавача, крім:
1173. Питома вага:
1174. Щільність газу:
1175. Небезпека електротравми реальна в хворих:
1176. Ефект Вентурі:
1177. Втрата тепла організмом відбувається шляхом:
1178. Струм відпливи:
1179. Швидкість потоку рідини, що плавно протікає по трубі:
1180. Турбулентний потік:
1181. Пульсоксиметри:
1182. Випрямляч - це пристрій який:
1183. Розчинність азоту в організмі важлива при:
1184. Звичайний мережний струм:
1185. Високочастотна вентиляція з позитивним тиском забезпечує альвеолярну вентиляцію шляхом:
1186. Спонтанне дихання через ендотрахеальну трубку недостатнього діаметру призведе до:
1187. Коли випарується остання крапля в балоні з рідким закисом азоту:
1188. Концепція другого передавача дії гормону включає:
1189. Хворого, у якого під час наркозу виникло злущення рогівки, потрібно лікувати всім наступним, крім:
1190. Кінцевим продуктом анаеробного гліколізу є:
1191. Кінцевим продуктом аеробного гліколізу є:
1192. Яка з зазначених органічних сполук вступає в цикл Кребса?
1193. При окислюванні 1 молекули глюкози шляхом аеробного гліколізу утворюється:
1194. Утилізація жирних кислот у циклі Кноопа-Лієна /бета-окислювання/:
1195. Вступу в цикл Кребса ацетилкоензима А, що утворюється при окисленні ліпідів, перешкоджають:
1196. До кетонових тіл не відноситься:
1197. Підвищення внутрішньочерепного тиску може бути блоковане:
1198. Випадки гепатиту після переливання крові характеризуються зазначеними чинниками, крім того,що вони:
1199. Гіпоглікемія, що зустрічається під час наркозу:
1200. Найбільш часте ураження очей, що буває під час наркозу, - це:
1201. Нирковий кліренс лікарського засобу
1202. Галогенізація вуглеводню
1203. Структурно галотан є
1204. Премедикація депресивними препаратами повинна бути зведена до мінімуму у всіх пацієнтів, крім:
1205. Осмоляльність плазми переважно забезпечується:
1206. Осмоляльність внутрішньоклітинної рідини переважно створюється:
1207. Показниками стресової реакції організму є:
1208. Хибним є, що:
1209. Є помилковим, що:
1210. Хибним є, що:
1211. Хибним є, що:
1212. При циклоксигеназній деградації арахідонової кислоти утворюються сполуки за винятком:
1213. При ліпооксигеназній деградації арахідонової кислоти утворяться сполуки:
1214. Можливими ускладненнями при проведенні анестезії в положенні сидячи є
1215. Хворим із якою патологією протипоказане введення носоглоткових воздуховодів?
1216. Хворим із якою патологією протипоказане введення носоглоткових воздуховодів?
1217. Хворим із якою патологією протипоказане введення носоглоткових воздуховодів?
1218. Ушкодження нервів при анестезії
1219. Симптоми, що відносяться до постурального ушкодження, можуть торкатися
1220. Які органи страждають при гострій токсичній реакції (судоми, кома, шок, припинення дихання і серцевої діяльності) на місцевий анестетик?
1221. Найбільш частою причиною судом під час або безпосередньо після введення місцевих анестетиків є
1222. Перидуральна анестезія до рівня Т8 характеризуеться
1223. Профілактична премедикація повинна забезпечувати
1224. Післянаркозна блювота найбільш характерна для наркозу
1225. Для премедикації використовують
1226. Передозування барбітуратів виявляється
1227. Максимальна дія фентанілу після внутрішньовенного введення продовжується
1228. При яких захворюваннях кетамін протипоказаний?
1229. Який із перерахованих анестетиків практично не впливає на дихальний центр?
1230. Які засоби і методи анестезії протипоказані при вираженій нирковій недостатності, оскільки вони переважно виділяються нирками, або мають нефротоксичну дію?
1231. Мінімальна анестетическа альвеолярна концентрація (МАК) інгаляційного анестетику - це концентрація, при якій
1232. Якому із названих препаратів притаманна найменш виражена негативна інотропна дія?
1233. Який засіб може бути застосований для внутрішньом'язевого введення?
1234. Які з перерахованих симптомів свідчать про непрохідність інтубаційної трубки?
1235. Які з перерахованих симптомів свідчать про непрохідність інтубаційної трубки?
1236. Якщо хворому робиться операція на верхньому відділі черевної порожнини під час якої можна очікуватитракції внутрішніх органів,то можуть бути
1237. Якщо в хворого в післяопераційному періоді артеріальний тиск підвищений, варто думати про:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів