Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

7. "Клінічна фізіологія нирок,печінки,шлунково-кишкового тракту та питання гемостазу"


739. Яким повинен бути ефект судинно- тромбоцитарного гемостазу при наявності дефекту судини?
740. Які чинники перешкоджають адгезії тромбоцитів?
741. Найбільш напружені в енергетичному відношенні процеси йдуть:
742. Морфологія нефрона новонародженого і дитини раннього віку характеризується наступним:
743. Відомі наступні механізми корекції ацидозу нирками:
744. Кровопостачання нирок:
745. Нирковий клубочок містить:
746. Противоточний механізм нирок включає:
747. Іон водню /Н+/:
748. Глюкуронілтрансфераза:
749. Реабсорбція натрію відбувається в:
750. Антидіуретичний гормон:
751. У хворих при вентиляції з РЕЕР спостерігається знижений темп сечовиділення внаслідок:
752. Клубочкові капіляри:
753. Виділення аміаку нирками:
754. Виснаженому ослабленому хворому вчора перелито 500 мл 10% розчину альбуміну.Ви не знайшли істотного приросту альбуміну при дослідженні. Як Ви схильні це пояснити?
755. Інгаляція 100% кисню буде сприяти
756. В основі інтестінального дихання лежить:
757. Перфузія печінки здійснюється з:
758. Як змінюється рО2 у печінковій артерії на висоті травлення?
759. Як впливає активація травлення на рО2 портальної крові, що притікає до гепатоцитів?
760. В якому положенні тіла регіонарний кровообіг у печінці (у % від хвилинного об'єму серця) є найбільшим?
761. Яка частка МОС припадає на печінку в стані основного обміну?
762. Де бере початок біліарна система?
763. Якою є частка нижчеозначених судин в регіональному печінковому кровообігу:
764. Де в печінці містяться головні "запаси" альбуміну?
765. Перфузію печінки найбільшою мірою збільшують:
766. З крові воротної вени у дорослих людей в 6 випадках із 10 висіваються кишкові бактерії.Які обставини в основному перешкоджають генералізації цієї флори?
767. З чим в основному пов'язана висока регенераторна спроможність гепатоцита?
768. Який вплив мають глюкокортикоїди на неоглюкогенез?
769. У яких відділах саркоплазматичного ретикулюму яких гепатоцитів йде найбільш енергійний синтез білка?
770. Які відділи саркоплазматичного ретикулюма яких гепатоцитів найбільше насичені ферментами, що відповідають за детоксикацію?
771. При регулярному застосуванні інсуліну звичайно збільшується маса тіла.Зазначте основну причину цього явища,з огляду на те,що інсулін пригнічує неоглюкогенез
772. Запаси глікогену в печінці локалізуються:
773. Вміст глікогену в печінці знижується при:
774. Синтез гама-глобулінів відбувається в:
775. Якщо є ретенційна азотемія, вміст азоту сечовини відносно залишкового азоту крові складає:
776. Якщо є ретенційна азотемія, вміст азоту сечовини стосовно залишкового азоту крові складає:
777. Причиною виникнення печінкової коми є:
778. При печінковій недостатності самим стійким із процесів, що протікають у гепатоциті, є
779. Цикл сечовиноутворення в гепатоциті можна стимулювати
780. Хіломікрони не утворюються без:
781. Зазначте липотропні засоби:
782. Зазначте антиліпотропні засоби:
783. Зазначте гормони і ситуації, що стимулюють ліпогенез:
784. Хворому з механічною жовтяницею не показане призначення:
785. Білірубін утворюється з:
786. Токсичний ефект непрямого білірубіну на гепатоцити і нейрони виявляється:
787. При пригніченні функції гепатоцитів і їх руйнації в крові спочатку виявляються:
788. Сеча "кольору пива" буває, коли в ній багато
789. У хворого ентерит,випорожнення жовтого кольору, з піною. Йому показане призначення:
790. По відношенню до печінкової енцефалопатії всі тверження вірні.крім
791. У хворого ентероколіт. Випорожнення темні, смердючі, без піни. Йому показане призначення:
792. У хворого гемоліз. Патологічний вплив на функцію нирок спричиняє:
793. Зазначте ознаки гемолітичної жовтяниці, що розвилася гостро:
794. Зазначте ознаки механічної жовтяниці, що розвилася гостро:
795. Зазначте найбільш характерні ознаки початку паренхіматозного гепатиту:
796. З якою достовірністю встановлюється різновид жовтяниці при наявності таких ознак:високий рівень АлАТ і АсАТ, прямого і непрямого білірубіну,наявність уробілінових тіл у сечі, знебарвлений кал?
797. Зазначте засоби, що підсилюють у печінці процеси глюкуронування білірубіну
798. Яка концентрація сечовини в плазмі вважається токсичною для ЦНС?
799. "Аспартат-амінотрансфераза істотно зростає при
800. При диференціальній діагностиці жовтяниці варто орієнтуватися на:
801. Кровопостачання печінки здійснюється:
802. При метаболізмі жиру в печінці чинником, що лімітує швидкість метаболізму, є:
803. Некон'югований білірубін:
804. Асцит:
805. До білків, синтезованих у печінці, відносяться:
806. Обставини, що впливають на інтепретацію функціональних тестів печінки:
807. У хворих на цироз печінки знижений рівень гематокриту може свідчити:
808. При парентеральному харчуванні:
809. Кровопостачання печінки здійснюється двома судинами: печінковою артерією і воротною веною і відрізняється тим, що:
810. Під час гіпотензії внаслідок крововтрати:
811. Вплив анестезії на функцію печінки:
812. Які зміни відбуваються в консервованій крові?
813. Кров, необхідну для проведення реакції сумісності, варто брати
814. Зазначте засоби, що діють як дезагреганти у відношенні еритроцитів:
815. Який підсумок коагуляції?
816. Що є головним пусковим моментом адгезії тромбоцитів?
817. Головна роль в агрегації тромбоцитів належить:
818. Чи мають тромбоцити вплив на коагуляцію?
819. Які з означених речовин відносяться до ферментів?
820. Зазначте біохімічні проби, що свідчать про наявність патологічних форм фібриногену:
821. При активації зовнішнього і внутрішнього механізмів коагуляції взаємодії здійснюються на фосфоліпідних мембранах оболонок і гранул тромбоцитів. Чи впливає на коагуляцію гемоліз?
822. При зберіганні крові кількість тромбоцитів
823. Чи існують які-небудь додаткові механізми активації коагуляції, крім зовнішнього і внутрішнього механізмів?
824. Вкажіть самий потужний антикоагулянт
825. Коли утворюються вторинні антикоагулянти?
826. Що являє собою фібринолізин?
827. Дотепер показання до застосування епсілон- амінокапронової кислоти не одержали остаточного рішення. Зазначте абсолютні показання для її застосування:
828. Зазначте можливі причини ДВЗ:
829. Розвиток синдрому ДВЗ найбільше буває при:
830. При ДВЗ наступає "гуморальний протеазний вибух". Його продукти є високоактивними і діють у протилежних напрямках.Зазначте самий ефективний спосіб лікування цього стану:
831. Чи варто призначати антитромбін-lll і гепарин у гіпокоагуляційній стадії хронічного ДВЗ?
832. При наявності ознак гострого ДВЗ лікування проводиться з обліком наступних принципів:
833. Вміст білку в плазмі може бути визначений за допомогою:
834. Декстран 70:
835. Як впливає підвищення внутрішньочеревного тиску на перфузію печінки?
836. Позаклітинні буфери включають:
837. Для лікування гіперкаліємії успішно можуть бути застосовані:
838. Гіпоксемія веде до:
839. У постраждалого з політравмою і ГНН паралельно зростанню цифр залишкового азоту підвищилась концентрація сечовини, а потім вміст сечовини почав знижуватися. Про що це може свідчити?
840. У дитини 8 місяців, що страждає гострим ентероколітом, розвилася олігоанурична стадія гострої ниркової недостатності. Найбільш ймовірна причина ГНН:
841. Найбільш частою формою гострої ниркової недостатності у дітей раннього віку є:
842. Причиною розвитку коркового некрозу нирок є:
843. У першу добу анурії при синдромі гострої ниркової недостатності підвищення рівня сечовини та креатиніну переважно обумовлене:
844. Механізм дії ксантинових діуретиків реалізується через:
845. Для салуретиків (лазикс, фуросемід, урегіт) характерні такі ефекти:
846. Осмолярність плазми крові у фізіологічних умовах залежить в основному від вмісту в ній:
847. Якщо у хворого преренальна ниркова недостатність, сеча буде:
848. Компонент крові з найменшим ризиком переносу гепатиту-це:
849. Термін зберігання крові, консервованої на цитрат-фосфат-декстрозному розчині /СРD/ складає:
850. Термін зберігання крові, консервованої на цитрат-фосфат-декстрозо-аденіновому розчині /СРD-аденін/, складає:
851. Свіжозаморожена плазма корисна для лікування:
852. Найменша кількість тромбоцитів, необхідна для хірургічного гемостазу, складає:
853. У середньому доза еритроцитарної маси, отриманої центрифугуванням, має гематокрит:
854. Фактори зсідання, що залежать від вітаміну К, - це:
855. Гіпокальціємія, що виникає при переливанні крові:
856. Діурез у дитини під час наркозу повинен складати:
857. Яких методів або засобів анестезії варто уникати при паренхіматозному ураженні печінки з підвищеним рівнем трансаміназ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів