Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

2. "Клінічна фізіологія системи зовнішнього дихання"


133. Дихання Чейн-Стокса характеризується:
134. Який з наступних чинників викликає задишку:
135. Який з наступних чинників призводить до гіпервентиляції?
136. Парадоксальне дихання найбільш часто спостерігається при:
137. Парадоксальне дихання найвірогідніше є ускладненням:
138. Що з наступного не є протипоказанням для використання переривчастого дихання під підвищеним тиском(ІРРV)?
139. Переривчасте дихання під підвищеним тиском(ІРРV) має такий фізіологічний ефект:
140. Ефективність дихальної терапії в основному залежить від:
141. Негативний тиск під час видиху:
142. Тиск у манжетці ендотрахеальної трубки,що буде спричиняти порушення кровообігу в слизовій оболонці,дорівнює:
143. Аерозольна терапія використовується для забезпечення всього зазначеного, крім:
144. Методика , найбільше прийнятна при лікуванні бронхоплевральної нориці - це:
145. Всі наступні твердження, що відносяться до відсмоктування слизу з дихальних шляхів хворого з інтубаційною трубкою або трахеостомою правильні, крім того,що воно:
146. Рацемічний епінефрин, що призначається в аерозолі, -
147. Коли ліки подаються у вигляді аерозолю,вони
148. Зміни функціональних показників легень в післяопераційному періоді містять усе,крім:
149. Для попередження післяопераційного ателектазування
150. Переривчаста примусова вентиляція(ІМV) характеризується всім зазначеним, окрім того, що:
151. Позитивний тиск наприкінці видиху(РЕЕР)
152. Оптимальний рівень РЕЕР залежить від
153. Застосування постурального дренажу в положенні хворого на животі з опущеною головою
154. Протокол відсмоктування у хворого з інтубаційною трубкою повинен містити:
155. Для забезпечення кашлю і глибокого дихання хворий повинний мати все,крім
156. Закон Лапласа є важливим для легеневої фізіології тому,що:
157. Сурфактант - це речовина,що
158. Функціональна залишкова ємність/FRС/ визначається як сполучення
159. Максимальна ємність повітря, яку можна вдихнути після звичайного вдиху,визначається як
160. Війки дихального тракту
161. Гортань людини
162. Основними дихальними м"язами є
163. Розподіл повітря в легенях такий,що
164. Під час однолегеневого наркозу з двохпросвітною трубкою
165. Адекватність альвеолярної вентиляції встановлюється шляхом вимірювання
166. Вимір артеріальної напруги кисню вимагає
167. Після двохгодинного наркозу з гіпервентиляцією пацієнт, що дихає кімнатним повітрям
168. Дихання 100% киснем може привести до усього з наступного, крім
169. Периферичні хеморецептори
170. При визначенні необхідності для хворого штучної вентиляції найважливішою ознакою є
171. Токсичність кисню
172. Загальна анестезія змінює механічні властивості,що призводить до:
173. Остаточним тестом адекватності вентиляції у хворого в непритомному стані є:
174. Робота дихання
175. Анатомічний мертвий простір
176. Термін Р50 у відношенні кривої дисоціації оксигемоглобіну
177. Гіперкапнія під час наркозу може виникнути в результаті
178. Закон Генрі
179. Закон Бойля описує
180. Діагностика гіпоксемії в палаті пробудження
181. Ефект Холдена має відношення до
182. Внутрішньолегеневе шунтування має відношення до
183. До якого тиску повинна бути роздута манжетка ендотрахальної трубки,щоби попередити аспірацію і в той же час не викликати ішемію прилеглих тканин?
184. Тіопентал, введений в анестезуючій дозі дає усі з наступних респіраторних ефектів,крім
185. Якщо рухатися від верхівки легені до ділянок, що розташовані нижче, то
186. Положення голосових низок після двостороньої перерізки зворотнього гортанного нерву наступне:
187. Кровообіг у легенях
188. Число Рейнолдса
189. Система дихання з позитивним тиском наприкінці видиху/РЕЕР/
190. Наступні анестетики показані для бронходилятації
191. Робота дихання
192. Двоокис вуглецю транспортується
193. Характер дихання при різних рівнях фторотанового наркозу включає
194. Зниження ФЗЄ під час наркозу може бути обумовлене
195. Збільшення мертвого простору вентиляції під час наркозу може відбутися внаслідок
196. Гіпоксія під час наркозу може бути наслідком
197. Провідні шляхи в легенях для колатерального дихання включають
198. У пацієнта з гиперкапнією буде
199. Хворий,що буде гіпервентильований під час наркозу до рСО2, рівного 20 tоrr, буде мати
200. Показання пульсоксиметра
201. Позитивний тиск наприкінці видиху/РЕЕР/ поліпшує оксигенацію шляхом
202. Положення тіла може впливати на ФЗЄ. Можна припустити
203. У положенні лежачи на боці
204. Токсичність впливу кисню на легені
205. Шляхи шунтування включають
206. Загальна легенева податливість
207. Гіперкарбія, що зустрічається під час наркозу, може бути викликана
208. Медулярні хеморецептори максимально стимулюються
209. Дитина 3 років з міастенією вентилюється 100% киснем. Це може викликати
210. Після введення в наркоз галотаном Ви можете очікувати
211. Напруга кисню в змішаній венозній крові
212. Нейрогенний набряк легень
213. Усі з наступних тверджень, що стосуються діафрагми,є правильними, крім того, що:
214. Ємність закриття
215. Опір дихальних шляхів
216. Невідкладна передопераційна підготовка хворого з астмою містить:
217. Гостра дихальна недостатність буде виявляти себе:
218. При якому вмісті гемоглобіну у хворого з важкою гіпоксичною гіпоксією не буде визначатися ціаноз?
219. Найбільш значимою ознакою масивного ателектазу, що наступив гостро, є:
220. Ознаками напруженого пневмотораксу є:
221. Спазм бронхіол під час анестезії виявляється
222. При пневмонії основним чинником виникнення супутньої гіпоксемії є:
223. Набряк легень розвивається при
224. Суміш із 80% гелію і 20% кисню застосовується в терапії бронхіальної астми внаслідок того, що
225. Інгаляція 100% кисню
226. При збільшенні в крові рСО2 мозковий кровообіг
227. Найвиразніше збільшення мозкового кровообігу досягається при
228. Недостатнє постачання тканин киснем при алкалозі відбувається внаслідок
229. Дихальний і серцево-судинний центри, розташовані в довгастому мозкові, знаходяться під впливом імпульсів, що виходять із
230. Стимуляція дихання, реалізована через каротидне тільце, виникає при:
231. Стимуляція дихання, реалізована через каротидне тільце, виникає при:
232. Стимуляція дихання, реалізована через каротидне тільце, виникає при:
233. Які з наступних ефектів спостерігаються при вдиханні повітря з вмістом вуглекислоти 8-10%?
234. При вдиханні надлишку вуглекислоти у здорової людини спочатку спостерігається
235. Яка із зазначених змін спостерігається при гіпервентиляції?
236. Колатеральне дихання - це
237. Яке положення є оптимальним для легеневої вентиляції?
238. Двоокис вуглецю проходить через альвеолярну мембрану легше, ніж кисень, внаслідок
239. Які інші чинники, крім 2,3-ДФГ, зміщують криву дисоціації кисню вліво?
240. Які з зазначених середніх величин, що стосуються парціального тиску або напруги кисню, є правильними?
241. Насичення артеріальної крові киснем залежить від:
242. Насичення артеріальної крові киснем залежить від:
243. Інгаляція 100% кисню підвищує його утримання в крові приблизно на:
244. Швидкість дифузії вуглекислоти через легеневу мембрану
245. Життєва ємність легень зменшується при наступних захворюваннях:
246. Фізіологічний мертвий простір збільшується при
247. Альвеолярна концентрація анестетика залежить від:
248. Ефективним засобом попередження аспірації шлункового вмісту при введенні в наркоз у дітей є
249. Який із зазначених симптомів є найпомітнішим, а іноді і єдиним, при невеликій емболії, що викликала інфаркт легені?
250. Найбільш вірною ознакою помірної гіпоксії є
251. Киснева ємність 1 г гемоглобіну дорівнює
252. При якому з наступних положень ЖЄЛ пацієнта є найбільш низькою?
253. Який із наведених показників відіграє найбільшу роль у регуляції дихання під час анестезії?
254. Яке з наступних тверджень, що стосуються відносної вологості вдихуваного повітря, є вірним?
255. У дитини з пневмонією раптово з'явилися: задишка, кашель, високий перкуторний тон і відсутність дихальних шумів на хворому боці, зсув серцевого поштовху в протилежну сторону. Ваш діагноз?
256. Чим визначається тонус трахеобронхіального дерева?
257. Чим визначається тонус трахеобронхіального дерева?
258. Тиск у легеневій артерії знижується при
259. При проведенні штучної вентиляції двохкратним хвилинним альвеолярним об'ємом
260. При обструкції верхніх дихальних шляхів
261. У поняття життєвої ємності легень входять:
262. Анатомічний мертвий простір збільшується при
263. Виберить вірне твердження
264. При підвищенні дихального комплаєнса у хворого, що знаходиться на ШВЛ апаратом із заданим тиском на вдосі:
265. При проведенні проби Вальсави
266. При якому мінімальному атмосферному тиску у людини, що дихає чистим киснем, артеріальне рО2 зберігається в межах норми?
267. Гелій проявляє сприятливу дію при спонтанному диханні у хворого з обструкцією дихальних шляхів
268. Протягом кожної хвилини апное артеріальне рСО2 зростає приблизно на
269. При індукції в анестезію сумішшю, що містить 80% закису азоту і 20% кисню, артеріальне рО2
270. При диханні киснем під тиском 3 атм
271. Зона легені з переважанням вентиляції над перфузією
272. Підвищення рСО2 очікується при
273. Підвищення рСО2 очікується при
274. Яких змін зазнає видихуване повітря на шляху від альвеол до зовнішнього носа?
275. Високий тиск при ШВЛ необхідний
276. Які параметри є визначальними при проведенні ШВЛ у хворого без свідомості ?
277. Під час ШВЛ прогресивно знижується рО2 крові. Що треба робити?
278. Яка повинна бути вологість вдихуваного повітря для хворого з інтубованою трахеєю або трахеостомою, щоб зберегти функцію миготливого епітелію?
279. Які недоліки сучасних ультразвукових інгаляторів?
280. Яка з названих фізичних характеристик має вирішальне значення для оптимального зволоження нижніх дихальних шляхів?
281. Який з показників найбільш доцільний при альвеолярній гіповентиляції при ШВЛ?
282. Яка флора переважно виявляється в трахеобронхіальному дереві у хворих, що знаходяться на ШВЛ? Яке з перерахованих тверджень буде абсолютно вірним?
283. З чого складається характерна рання гемодинамічна реакція на артеріальну гіпоксію, яка легко уловлюється?
284. З чим у першу чергу зв'язана позитивна дія папаверину при емболії легеневої артерії?
285. Збільшення альвеоло-артеріального градієнту по кисню спостерігається при:
286. Збільшення альвеоло-артеріального градієнту по кисню спостерігається при
287. Який вплив на організм має гіперкарбія при відсутності гіпоксії?
288. Який вплив на організм має гіперкарбія при відсутності гіпоксії?
289. Як буде змінюватися вентиляція при підвищенні артеріального рСО2 від 40 до 45 мм рт.ст.?
290. Астматичний напад супроводжується:
291. Напад бронхіальної астми може бути спровокований
292. У пацієнтів з важкою емфіземою легень трахеостомія дозволить у першу чергу
293. Які з наступних клінічних проявів спостерігаються при вираженому фіброзі легень?
294. У якій послідовності варто вводити медикаменти при набряку легень у дорослих?
295. При набряку легень показані
296. У хворого з задовільним вихідним станом під час анестезії розвивається набряк легень. Який із наступних чинників може бути найбільш імовірним?
297. При застосуванні оксигенотерапії потік кисню варто збільшувати доти, поки
298. Кращим способом лікування "кисневого апное", що розвивається внаслідок різкого зниження рСО2 в крові у пацієнтів з депресією ЦНС, є застосування
299. Інгаляція кисню не така ефективна при анемічній гіпоксії, як при гіпоксичній.При анемічній гіпоксії:
300. Застосування кисню зменшує десатурацію, викликану
301. ШВЛ неприпустимо застосовувати при лікуванні
302. До лабораторних досліджень, що вказують на необхідність проведення штучної вентиляції легень, відносяться
303. Киснева інтоксикація у післяопераційному періоді в основному обумовлена
304. Для покращення самопочуття при застосуванні 100% кисню потрібно
305. Кисневий намет
306. Концентрація кисню у вдихуваному повітрі від 80 до 100 % досягається застосуванням
307. Концентрація кисню у вдихуваному повітрі від 80 до 100% досягається застосуванням
308. Носовий катетер створює концентрацію кисню у вдихуваній суміші
309. Кисневий намет створює концентрацію кисню у вдихуваній суміші
310. Концентрація кисню у вдихуваному повітрі, рівна 95%, у пацієнта старше 16 років, досягається шляхом використання
311. Які з приведених нижче положень щодо інгаляції 5% СО2 є вірними?
312. Що відноситься до найдоцільніших заходів при отруєнні окисом вуглецю?
313. Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо відбувається при:
314. Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо вказує на наступне:
315. Показаннями до трахеостомії є:
316. Мертвий простір, що створений зовнішньою частиною інтубаційної трубки, не повинен перевищувати:
317. Сутність напівзакритої системи - у тому, що:
318. Яке положення найбільш безпечно для пацієнта в несвідомому стані після загальної анестезії?
319. Які з наступних положень щодо респіраторів є правильними?
320. Адекватний респіратор повинний забезпечити:
321. Переривчасте дихання з позитивним тиском /ІРРV/ має наступний фізіологічний ефект:
322. Тиск у манжетці ендотрахеальної трубки, що буде переривати кровообіг у слизовій, дорівнює:
323. Аерозольна терапія при обструктивному бронхіті використовується для забезпечення всього зазначеного, крім:
324. Аерозольна терапія може викликати:
325. Причини, що приводять до зниження вмісту кисню в крові
326. Альвеоло-артеріальний градієнт за киснем при диханні чистим киснем дорівнює
327. При якому із зазначених типів гіпоксії спостерігається найбільша артеріо-венозна різниця за киснем?
328. Які з перерахованих діуретиків або їх комбінації показані при набряку легень?
329. Абсолютними показаннями до накладення трахеостоми є:
330. Найбільш інформативним критерієм ефективності ШВЛ є:
331. ШВЛ з перемінним позитивним тиском (однофазна ШВЛ) викликає:
332. Ціаноз з'являється при:
333. У хворого, що є на спонтанному диханні, через 2 години після операції на шлунку виявлено у венозній крові: рН=7,15; ВЕ=(-)3; рО2=47 мм рт.ст.;рСО2=80 мм рт.ст. Терапія повинна містити:
334. Дихальний ацидоз за даними аналізу газового складу крові виявляється:
335. Бронходилятуючу дію мають:
336. Чи є вірним твердження, що гіпоксія призводить до легеневої вазоконстрикції і зниження легеневого кровообігу?
337. При виклику до хворого, який задихається, Ви застали дитину 10 міс. серед розсипаних дрібних предметів.При огляді стан дитини не є незвичайним-він продовжує грати,ознак дихальної недостатності немає.Ваші дії?
338. Тривала гіпервентиляція під час анестезії викликає:
339. До ускладнень при тривалій інтубації відносяться:
340. При ШВЛ розмір хвилинного об'єму дихання повинен перевищувати фізіологічний для даного хворого рівень внаслідок:
341. При тривалій ШВЛ інтубацію трахеї заміняють трахеостомією через:
342. У хворого під час ШВЛ прогресивно знижується рО2 артеріальної крові.Зазначте оптимальний режим ШВЛ у даній ситуації
343. Аспірація трахео-бронхіального секрету у хворого з трахеостомою виконується:
344. Вдихання зволожених газів може привести до:
345. Дитина з запаленням надгортанника звичайно:
346. Дитина з типовим ларингтрахеобронхітом має:
347. Постінтубаційний набряк гортані в дитини:
348. Методика дифузійного дихання:
349. Найважливішим заходом для лікування набряку легень є:
350. При проведенні трахеостомії:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів