Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


16. Дитяча анестезіологія

1. "Клінічна фізіологія серцево-судинної системи.Шок"


1. Рефлекторне подразнення блукаючого нерва виявляється, в основному:
2. Зазначте найбільш важливу з транспортних функцій серцево-судинної системи
3. Підвищення автоматизму серця звичайно спостерігається при
4. Максимальний позитивний інотропний ефект характерний для
5. Максимальна сила скорочень серця у здорової 5- літньої дитини може бути досягнута при величині центрального венозного тиску:
6. Зазначте правильні твердження щодо змін серцевого викиду
7. Збільшення маси серця при гіпертрофії міокарду обумовлене
8. Який з перерахованих заходів має абсолютні показання при тампонаді серця
9. Який з наступних чинників викликає найбільше зниження серцевого викиду?
10. ЕКГ є інформативним методом діагностики
11. Функцію провідності міокарда поліпшують наступні впливи:
12. Артеріальна гіпотензія зі зниженням пульсового тиску, центрального венозного тиску і тахікардією характерна для:
13. Розмір пульсового тиску вказує переважно на об"єм крові, викинутий у фазу
14. Діастолічний тиск при вираженому судинному колапсі
15. Зазначте формулу розрахунку середнього артеріального тиску
16. Вміст води у внутрішньосудинному секторі у дорослої людини становить в середньому
17. Яка частина об'єму циркулюючої крові міститься у венозній системі при горизонтальному положенні тіла?
18. Центральний венозний тиск є показником
19. У нормі ЦВТ у дитини 4-х років складає:
20. Який з названих чинників викликає найбільше зниження тиску в легеневій артерії у дитини 5 років?
21. При народженні тиск у легеневій артерії становить:
22. Тиск у легеневій артерії у дітей старшого віку в нормі складає
23. Які можливі механізми гіпотензивної дії анаприліну?
24. Зазначте лікарські препарати, що використовуються для керованої гіпотонії:
25. Які існують гемодинамічні ефекти великих доз глюкокортикоїдів?
26. Маса крові відносно маси тіла у грудних дітей становить у середньому
27. Маса крові відносно маси тіла у дорослих становить в середньому
28. У дитини 3-4 років концентрація білків у плазмі крові становить у середньому
29. Час кругообігу крові у новонароджених становить в середньому
30. Час кругообігу крові у дорослих становить в середньому
31. Величину систолічного тиску, що приблизно відповідає нормі у дітей до року, можна розрахувати за формулою 76+2М, де "М"-
32. Тривалість життя еритроцита дорослої людини становить в середньому
33. Периферичний опір кровообігу
34. Периферичний опір кровообігу
35. Норадреналін руйнують
36. Вуглеводи є єдиним джерелом енергії в
37. Про що свідчить значне підвищення ЦВТ при одночасній артеріальній гіпотензії і зниженні пульсового тиску?
38. Що є загальним для усіх форм шоку?
39. Які з перерахованих змін мають першорядне значення в патогенезі геморагічного шоку?
40. У дитини раннього віку діурез повинен складати не менше
41. У хворого з гострим набряком легень слід:
42. При яких умовах є припустимим застосування судинорозширювальних засобів для зняття периферичного судинного спазму при гіповолемічному шоці?
43. При якій формі шоку найбільш показане застосування кортикостероїдів у великих дозах?
44. Які заходи найбільш доцільні на початковій стадії гіповолемічного шоку?
45. Які показники служать для контролю інфузійної терапії при шоці?
46. Які інфузійні середовища забезпечують оптимальний терапевтичний ефект при гіповолемічному негеморагічному шоці?
47. Які цілі переслідує призначення бікарбонату натрію при розладах кровообігу?
48. Які заходи будуть найбільш ефективними при затягнувшомуся гіповолемічному шоці з холодними кінцівками та акроціанозом?
49. При яких станах варто дотримуватись обережності в призначенні серцевих глікозідів?
50. При яких станах варто дотримуватись обережності в призначенні серцевих глікозідів?
51. Найважливішим заходом при лікуванні набряку легень у дітей є:
52. Як варто впливати на хвилинний об"єм дихання при гіпоглікемічній комі?
53. Лікування серцевої недостатності полягає в:
54. При хронічній серцевій недостатності життєва ємність легень
55. Ознакою недостатності правого щлуночку серця є
56. Яка з наступних ознак спостерігається при тампонаді серця?
57. Причиною тахікардії може бути
58. Причиною брадикардії може бути:
59. Припинення нападу пароксизмальної передсердної тахікардії досягається введенням наступних препаратів:
60. Доцільність застосування мезатону при пароксизмальній тахікардії обумовлена тим, що він
61. При фібріляції передсердь
62. При фібріляції передсердь
63. Дитині помилково введена велика кількість розчину калію, що привело до порушення серцевої діяльності. Які із зазначених заходів необхідні?
64. Діагноз суправентрикулярної тахікардії встановлюється
65. Для синдрому Адамса-Стокса характерна наявність
66. При анестезії у дітей раннього віку найбільш несприятливою ознакою є
67. Подовження інтервалу РQ більш 0,2 секунд спостерігається при:
68. Раптова ектопія зубця Р на ЕКГ під час анестезії ймовірно вказує на:
69. При внутрішньошлуночковій блокаді спостерігається:
70. При інтубації найчастішим порушенням ритму є:
71. При лікуванні атріовентрикулярної блокади ІІІ ступеня, що розвилася після інфаркту міокарда, внутрішньовенно застосовується:
72. У пацієнта перед операцією частота пульсу 44 уд/хв. Після навантаження пульс 40 уд/хв. Це ознака:
73. Виникнення шлуночкових екстрасистол може бути обумовлене:
74. Виникнення шлуночкових екстрасистол може бути обумовлене:
75. В структуру капілярів входять:
76. В структуру судин входять:
77. Найбільший механічний опір притаманий:
78. Найбільша розтяжність притаманна:
79. Міогенний базальний тонус судин:
80. Тонус спокою - це:
81. Релаксація напруги - це:
82. Ефект Бейліса - це:
83. Критичний тиск закриття судини характеризується:
84. Судини, що амортизують, - це:
85. Резистивні судини - це:
86. Ємкісні судини - це:
87. Ємкісні судини вміщають:
88. Судинний опір приблизно на 67% обумовлений:
89. Судинні клапани є:
90. Потреба міокарда в кисні може бути знижена:
91. Коронарний перфузійний тиск збільшується в результаті:
92. Серцевий викид зменшиться при:
93. Стандартна електрокардіограма правильно записує електричні потенціали, коли відведення розташовані так, що:
94. Іонізований кальцій:
95. Під час наркозу показаний електрокардіографічний моніторинг моніторинг для розпізнавання усього зазначеного, крім:
96. Системний кровообіг регулюється:
97. Набряк легенів може виникнути в результаті усього наступного, крім:
98. Препаратом вибору для збільшення скоротливості міокарду при набряку легенів є:
99. Механізм Франка-Старлінга стосується взаємовідносин:
100. Вплив галогенізованих вуглеводнів на здорове серце включає:
101. У хворого з гіповолемією можна спостерігати усе з означеного, крім:
102. Порок серця, що супроводжується високим легеневим кровотоком, - це:
103. Введення кальцію:
104. Лімфа:
105. Перикард:
106. Чинники, що регулюють тиск крові, включають:
107. Морфін корисний при лікуванні гострого набряку легень, тому що:
108. Артеріальний тиск може бути знижений:
109. Капіляри:
110. Подразнення блукаючого нерва:
111. Коронарний синус:
112. Кровообіг у системі легеневої артерії:
113. У хворого з гострою недостатністю лівого шлуночка в невідкладній ситуації найбільш безпечні такі заходи:
114. Ранніми клінічними проявами трансфузії несумісної крові хворому, що знаходиться у свідомості, є:
115. Які обов'язкові лікувальні заходи в початковій стадії гіповолемічного шоку?
116. Пункція і катетеризація підключичної вени має переваги перед венесекцією і катетеризацією кубітальної вени:
117. Можливі наступні ускладнення при катетеризації яремної вени:
118. Серцева слабкість у дітей раннього віку найчастіше є результатом
119. Який з наступних симптомів найбільш характерний для серцевої недостатності з явищами застою?
120. При гемофілії:
121. Пароксизмальна передсердна тахікардія:
122. До симптомів гострої емболії легеневої артерії відносяться:
123. Фібріляція шлуночків під час анестезії може розвитися при:
124. Електрична дефібриляція виявиться неефективною, якщо:
125. Результатом катетеризації пупкових судин може бути все наступне, крім:
126. Постановка катетерів у центральну вену доступом через внутрішню яремну вену:
127. Черезшкірна катетеризація внутрішньої яремної вени може лати всі наступні ускладнення, крім:
128. У хворого з діагностованим синдромом v. саvа sиреrіоr:
129. Пароксизмальна передсердна тахікардія
130. Після затяжних шокових станів очікуються тимчасові або стійкі функціональні та інші ушкодження з боку таких органів:
131. Які з перерахованих змін мають місце при геморагічному шоці?
132. Які параметри служать для контролю інфузійної терапії при шоці?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів