Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

6. "Розділ 6. Променева терапія пухлин органів голови та шиї."


458. Яке випромінювання використовується при лікуванні пухлин головного мозку?
459. Які дози підводяться до пухлинної ділянки при променевому лікуванні еозинофільних аденом гіпофіза?
460. Які дози підводяться до пухлинної ділянки при променевому лікуванні хромофобних пухлин гіпофіза?
461. Чи застосовують рухоме опромінювання пухлин великих півкуль?
462. Які разові поглинуті дози підводяться на ділянку при перших сеансах дистанційної гама-терапії пухлин головного мозку?
463. Які дози підводяться до ділянки при радикальному променевому лікуванні пухлин великих півкуль?
464. Яка доза підводиться на великі півкулі при їх профілактичному опроміненні?
465. Яка величина поглинутої дози при профілактичному опроміненні спинного мозку?
466. Яка величина поглинутої дози при опроміненні первинних пухлин спинного мозку?
467. Які типові клінічні прояви характерні для еозинофільних пухлин гіпофіза?
468. Які типові прояви характерні для базофільних аденом гіпофіза?
469. Які із слідуючих тверджень окреслюють характерні ознаки пухлин, котрі виникають у головному мозку:
470. Які із слідуючих гістологічних форм пухлин мозку відносяться до гліальних: 1.Астроцитома, 2.Епендімома, 3.Менінгіома, 4.Краніофарінгіома, 5.Спонгіобластома
471. Які з пухлин головного мозку мають найгірший прогноз?
472. Які із слідуючих пухлин зустрічаються головним чином у дітей: 1.Медулобластома, 2.Пухлина ствола мозку, 3.Епендімома 4-го шлуночка, 4.Олігодендрогліома
473. Найбільш частий симптом первинних пухлин мозку на період встановлення діагнозу:
474. На КТ відмічається патологічне вогнище. Хворий має амнестичну афазію - неможливість запам'ятати назви предметів. Яка доля мозку уражена?
475. Який із слідуючих режимів є найбільш оптимальним при лікуванні хворих з мультиформною гліобластомою?
476. Разове опромінення головного мозку може привести до смерті на протязі 3-х днів. Яка величина поглинутої дози, що призведе до такого результату?
477. При якій з наступних ситуацій необхідно опромінення усього головного мозку та спинального каналу:
478. Які з перерахованих пухлин головного мозку є найбільш радіочутливими: 1.Пінеалома, 2.Медулобластома, 3.Епендімома, 4.Краніофарінгіома?
479. Чи опромінюються при променевому лікуванні пухлин мозжечка інші відділи мозку?
480. Вкажіть найбільш радіочутливі структури головного мозку:
481. Вкажіть найбільш радіочутливі пухлини головного мозку:
482. Вкажіть пухлини головного мозку з низькою радіочутливістю:
483. Вкажіть протипоказання до опромінювання пухлин головного мозку:
484. Які дози підводяться до вогнища при радикальному променевому лікуванні пухлин великих півкуль?
485. Яка доза підводиться на великі півкулі при їх профілактичному опромінюванні?
486. По яким групам лімфовузлів здійснюється метастазування злоякісних пухлин носоглотки?
487. Яка частота регіонарних лімфогенних метастазів при раку носоглотки?
488. Яка з морфологічних форм пухлин носоглотки зустрічається найбільш часто?
489. Які методи лікування використовуються при раці носоглотки, впливаючи на первинний осередок?
490. При опроміненні пухлин носоглотки з 2 зустрічних бічних полів звичним фракціонуванням на первинний осередок підводиться СВД не більше:
491. Від яких чинників залежить обсяг опромінення первинного пухлинного осередку при радикальному лікуванні раку носоглотки?
492. Від яких чинників залежить рівень підведеної сумарної дози на первинний осередок при радикальному лікуванні раку носоглотки?
493. Які оптимальні рівні сумарних осередкових доз при радикальному лікуванні первинної пухлини носоглотки методом звичного фракційонування?
494. Яка частота двосторонніх регіонарних метастазів при пухлинах носоглотки?
495. Які симптоми відносять до ранніх проявів злоякісних пухлин носоглотки?
496. Назвіть противопоказання до променевої терапії пухлин носоглотки:
497. При опроміненні пухлин носоглотки з двох косих носо-слухових полів звичайним фракціонуванням підводиться СВД не більше?
498. Чи застосовується профілактичне опромінення лімфовузлів шиї при пухлинах носоглотки?
499. Яка сумарна вогнищева доза підводиться на лімфовузли шиї для профілактичного опромінення при лікуванні пухлин носоглотки?
500. Які методи застосовують для лікування клінично обумовлених метастазів у лімфовузли шиї при пухлинах носоглотки?
501. Який метод променевого лікування найбільш ефективний при рецидивах раку носоглотки?
502. Яку методику найбільш доцільно використовувати при пухлинах носоглотки з переважним ураженням бічних стінок?
503. Яка тактика впливу на зони регіонарного метастазування при відсутності клінічно діагностованих метастазів у лімфовузлах шиї у хворих на рак носоглотки?
504. Яка укладка застосовується при опроміненні лімфовузлів шиї у хворих на рак носоглотки?
505. Яка сумарна доза підводиться на метастази в шийні лімфовузли при раці носоглотки?
506. Які сумарні осередкові дози підводяться від внутрішньопорожнинної терапії при поєднаній променевій терапії раку носоглотки?
507. Які органи відносяться до ротоглотки?
508. Які групи лімфатичних вузлів являються регіонарними при метастазуванні пухлин ротоглотки?
509. Які види випромінювань можуть бути використані для проведення променевого лікування пухлин ротоглотки?
510. Які гістологічні форми пухлин ротоглотки найчастіше метастазуют?
511. Яка гістологічна форма пухлин ротоглотки є найбільш радіочутливою?
512. Які чинники впливають на величину підведеної дози при плануванні променевої терапії пухлин ротоглотки?
513. Які оптимальні сумарні осередкові дози застосовуються при променевому лікуванні раку ротоглотки по радикальній програмі?
514. Які оптимальні сумарні вогнищеві дози підводяться на лімфовузли шиї при профілактичному їх опроміненні у хворих на рак ротоглотки?
515. Яка оптимальна величина сумарної вогнищевої дози на клінічно визначені метастази в лімфовузли шиї у хворих на рак ротоглотки?
516. На яку величину ведеться розрахунок глибини залягання лімфовузлів шиї при їх опроміненні у хворих на рак ротоглотки?
517. Яка гранично допустима величина променевого навантаження на шийний відділ спинного мозоку при променевому лікуванні метастазів в лімфовузли шиї звичайним фракціонуванням?
518. Які анатомічні утворення відносяться до гортаноглотки?
519. Який вид лікування найбільш ефективний при раці гортаноглотки?
520. Які сумарні поглинені дози застосовуються при передопераційній променевій терапії у хворих на рак гортаноглотки (фракціонування звичайне)?
521. Через який час після закінчення передопераційної променевої терапії раку гортаноглотки звичайним фракціонуванням рекомендується виконувати операцію?
522. Який обсяг опромінення при передопераційній променевій терапії раку гортаноглотки?
523. Які сумарні поглинені дози підводяться при променевому лікуванні раку гортаноглотки по радикальний програмі звичайним фракціонуванням?
524. Чим визначаються закономірності метастазування пухлин гортані?
525. Які методи лікування застосовують при раці гортані?
526. Яка з гістологічних форм пухлин гортані зустрічається найчастіше?
527. При ураженні якого відділу гортані клінічні симптоми захворювання з'являються на більш ранніх стадіях захворювання?
528. Вкажіть найбільш частішу локалізацію пухлин гортані:
529. Зазначте правильну укладку хворого при опроміненні пухлин гортані:
530. Чи доцільне променеве лікування рецидивів раку гортані після лікування первинної пухлини променевим методом по радикальній програмі?
531. Якими критеріями визначається тактика лікування хворих на рак гортані?
532. Який варіант підходу до лікування хворих І-ІІІ стадією раку гортані найбільш кращий при локалізації пухлини в надскладчатому відділі?
533. Який варіант підходу до лікування хворих І-ІІІ стадією раку гортані найбільш кращий при локалізації пухлини в складчатому відділі?
534. Який варіант підходу до лікування хворих І-ІІІ стадією раку гортані найбільш кращий при локалізації пухлини в підскладчатому відділі?
535. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на первинний осередок при комбінованому лікуванні раку гортані (звичайне фракціонування)?
536. Яким критерієм визначається величина сумарної вогнищевої дози при лікуванні хворих на рак гортані променевим методом по радикальній програмі (звичайне фракціонування)?
537. Які СВД є оптимальними при променевій терапії хворих на рак гортані по радикальній програмі (звичайне фракціонування)?
538. Зазначте протипоказання для проведення променевої терапії раку гортані:
539. Перерахуйте показання для післяопераційної променевої терапії у хворих на рак гортані:
540. Який метод найбільш оптимальний для лікування регіонарних метастазів при раці гортані?
541. Найбільш рідке метастазування пухлин гортані спостерігається при ураженні:
542. Чи метастазують пухлини складчатого відділу гортані в підщелепні лімфовузли?
543. Чи необхідно включати в объем опромінення лімфовузли верхньої половини шиї при локалізації пухлини гортані в підскладчатому відділі?
544. Зазначте верхню межу бічного поля опромінення при раці гортані (локалізація пухлини в вестибулярному відділі):
545. Зазначте нижню межу бічного поля опромінення при раці гортані (локалізація пухлини в вестибулярному відділі):
546. Зазначте верхню межу бічного поля опромінення при раці гортані (локалізація пухлини в складчатому відділі):
547. Зазначте нижню межу бічного поля опромінення при раці гортані (локалізація пухлини в складчатому відділі):
548. Зазначте верхню межу бічного поля опромінення при раці гортані (локалізація пухлини в підскладчатому відділі):
549. Зазначте нижню межу бічного поля опромінення при раці гортані (локалізація пухлини в підскладчатому відділі):
550. Чим визначається тактика підходу до лікування рецидивів раку гортані?
551. Якими чинниками визначається обсяг опромінення первинної пухлини та зон метастазування при раці гортані?
552. Яка з гістологічних форм злоякісних пухлин вуха зустрічається найчастіше?
553. Який із варіантів лікування пухлин вуха найбільш ефективний?
554. Перерахуйте місцеві абсолютні противопоказання до дистанційної променевої терапії пухлин вуха:
555. СВД при передопераційній ТГТ пухлин вуха звичайним фракційонуванням складає:
556. Чи можна проводити дистанційну променеву терапію пухлин вуха денним розщепленням дози?
557. Перерахуйте найбільш поширені морфологічні форми пухлин слинних залоз:
558. При передопераційній ТГТ пухлин слинних залоз підводиться доза:
559. Зазначте СВД на первинну пухлину при раці привушної слинної залози по радикальній програмі:
560. Зазначте найбільш ефективний варіант лікуваня пухлин привушної слинної залози:
561. Які СВД підводяться на пухлинну ділянку при післяопераційній променевій терапії раку привушної слинної залози внутрішньотканинним методом (передопераційна ТГТ не проводилася)?
562. Перерахуйте групи лімфовузлів, по котрим здійснюється метастазування пухлин вуха:
563. Які види випромінювання застосовуються при лікуванні пухлин вуха?
564. Зазначте напрямок полів, з котрих необхідно проводити променеве лікування пухлин вуха:
565. Зазначте СВД при дистанційній променевій терапії пухлин вуха звичайним фракціонуванням по радикальній програмі:
566. Зазначте СВД при післяопераційній променевій терапії пухлин вуха:
567. Зазначте захворюваність раком нижньої губи (на 100.000 населення) на Україні серед чоловіків:
568. Зазначте захворюваність раком нижньої губи (на 100.000 населення) на Україні серед жінок:
569. Вкажіть облігатні продуктивні предракові захворювання нижньої губи:
570. Вкажіть облигатні деструктивні захворювання нижньої губи:
571. Вкажіть найбільш часту гістологічну форму раку нижньої губи:
572. У які групи лімфатичних вузлів найбільш часто відбувається метастазування раку нижньої губи?
573. Вкажіть частоту перехрестного метастазування при раці нижньої губи:
574. Вкажіть частоту двостороннього метастазування при раці нижньої губи:
575. Назвіть методи лікування раку нижньої губи І ст
576. Назвіть методи променевого лікування раку нижньї губи ІІ ст
577. Назвіть методи променевого лікування раку нижньої губи ІІІ ст.:
578. Зазначте разову дозу опромінення первинного осередку при раці нижньої губи методом близькофокусної рентгенотерапії:
579. Вкажіть сумарну вогнижеву дозу опромінення первинного осередку при раці нижьої губи методом близькофокусної рентгенотерапії:
580. За скільки етапів підводиться сумарна вогнищева доза при лікуванні раку губи методом дальнедистанційної рентгенотерапії?
581. Чи доцільна при раці губи профілактична двостороння лімфаденєктомія?
582. Чи має самостійне значення поліхіміотерапія при лікуванні раку губи?
583. Які локалізіції раку губи прогностично несприятливі?
584. Чи можна одночасно опромінювати первинний осередок методом близькофокусної і дальнедистанційної рентгенотерапії, а лімфовузлы методом телегаматерапії?
585. Які форми пухлин язика раніше метастазують і є менш сприятливими в плані прогнозу?
586. Яка із гістологічних форм пухлин язика є найбільш радіорезистентною?
587. Які групи лімфовузлов у хворих на рак язика вражаються метастатичним процесом найчастіше?
588. Які анатомічні утворення відносяться до ротової порожнини?
589. Назвіть 1 регіонарний барьер метастазування при пухлинах язика:
590. Назвіть 2 регіонарний барьер метастазування при пухлинах язика:
591. Назвіть 3 регіонарний барьер метастазування при пухлинах язика:
592. Яка частота регіонарного метастазування при ІІІ стадії пухлин язика?
593. Назвіть найбільш часту локалізацію регіонарних метастазів при пухлинах бокової поверхні язика:
594. Назвіть найбільш часту локалізацію регіонарних метастазів при пухлинах кінчика язика:
595. Назвіть найбільш часту локалізацію регіонарних метастазів при пухлинах задньої поверхні язика:
596. Які анатомічні ділянки язика уражаються злоякісними пухлинами найбільш часто?
597. Чим визначається тактика лікування раку язика?
598. Вкажіть частоту регіонарних метастазів при ІІ стадії раку язика:
599. Вкажіть частоту регіонарних метастазів при ІІІ стадії раку язика:
600. Вкажіть частоту регіонарних метастазів при ІV стадії раку язика:
601. Які види лікування застосовуються у хворих на рак язика при радикальному лікуванні?
602. Які види лікування застосовуються для впливу на зони регіонарного метастазування у хворих на рак язика?
603. Який метод є найбільш оптимальним при радикальному лікуванні раку язика?
604. Які групи лімфовузлів опромінюються разом з первинним осередком (при відсутності метастазів в регіонарних лімфовузлах) при пухлинах язика?
605. Які СВД звичайного фракціонування застосовуються при передопераційній променевій терапії раку язика?
606. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на первинний осередок при поєднаній променевій терапії раку язика?
607. Які сумарні вогнищеві дози підводяться контактним методом при поєднаній променевій терапії раку язика?
608. Які сумарні вогнищеві дози підводяться внутрішньотканинним методом при поєднаній променевій терапії пухлин язика?
609. Які сумарні вогнищеві дози підводяться внутрішньотканинним методом при самостійному лікуванні пухлин язика?
610. Які сумарні вогнищеві дози підводяться внутрішньотканинним методом при радіохірургічному лікування пухлин язика?
611. Яка оптимальна потужність дози при внутрішньотканинній променевій терапії пухлин язика з використанням джерел 60Со?
612. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на первинний осередок від ТГТ на першому етапі поєднаного або комбінованного лікування хворих з Т1-2 стадією рака ротової порожнини?
613. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на первинний осередок від ТГТ на першому етапі поєднаного або комбінованного лікування хворих з Т3-4 стадією рака ротової порожнини?
614. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на первинний осередок при ТГТ раку коріня язика по радикальній програмі?
615. Чи доцільно використовувати близькодистанційну рентген-терапію при лікуванні раку язика?
616. В яких випадках застосовується післяопераційна променева терапія при раці язика?
617. Пухлини яких локалізацій слизової оболонки ротової порожнини метастазують односторонньо?
618. Пухлини яких локалізацій слизової ротової порожнини метастазують двосторонньо?
619. Пухлини якої локалізації метастазують односторонньо?
620. Чи можна проводити опромінення метастатичних лімфовузлов шиї з бічних полів, якщо метастатичний вузол розташований під грудинно-ключично-сосцевидним м'язом?
621. Зазначте верхню межу бічного поля опромінення при раці спинки язика:
622. Вкажіть верхню межу поля опромінення лімфовузлів нижньої половини шиї при пухлинах язика:
623. Чи проводиться опромінення лімфовузлів верхньої половини шиї разом із пухлинами язика при клінічно невизначених метастазах?
624. Пухлини яких локалізацій слизової оболонки ротової порожнини опромінюються окремо із зонами регіонарного метастазування?
625. В яких випадках не можна проводити опромінення метастатичних лімфовузлів верхньої половини шиї з бічних полів?
626. Які пухлини слизової оболонки ротової порожнині є більш радіочутливими?
627. Який метод лікування раку слизової оболонки дна ротової порожнини є найбільш ефективним?
628. Чи є розпад пухлини слизової ротової порожнини противопоказанням для внутрішньотканинної гама-терапії?
629. Як частіше метастазують пухлини слизової ротової порожнини?
630. Які СВД підводяться на лімфовузлы шиї при передопераційній гама-терапії у хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини?
631. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на метастатичні лімфовузли шиї при їх променевому лікуванні?
632. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на первинний осередок слизової оболонки ротової порожнини при поєднаній променевій терапії?
633. В який термін відзначається найбільш виражений радіоепітелііт при внутрішньотканинній променевій терапії раку слизової ротової порожнини?
634. Які лімфовузли є регіонарними для метастазування пухлин порожнини носа?
635. Які методи лікування застосовуються при злоякісних пухлинах порожнини носа?
636. Які сумарні поглинуті дози застосовуються при радикальному лікуванні раку носової порожнини променевим методом (звичайне фракційонування)?
637. Чи застосовується рухоме опромінення раку носової порожнини?
638. Що включають в зону опромінення при пухлинах носоглотки та відсутності регіонарних метастазів?
639. Які гістологічні форми пухлин верхньої щелепи зустрічаються найчастіше?
640. Які групи регіонарних лімфовузлів вражаються метастазами при пухлинах верхнещелепних пазух?
641. Які методи променевого лікування застосовуються при раці придаткових пазух носа?
642. Від яких чинників залежить формування розмірів полів опромінення та їх межі при раці придаткових пазух носу?
643. Які сумарні поглинуті дози підводяться при радикальному променевому лікуванні раку гайморових пазух звичайним фракціоннуванням?
644. Які групи лімфатичних вузлів є регіонарними для раку щитовидної залози?
645. Яка гістологічна форма раку щитовидної залози зустрічаеться найчастіше?
646. Вкажіть найбільш несприятливу гістологічну форму пухлин щитовидної залози в плані клінічного перебігу захворювання:
647. Вкажіть найбільш сприятливу гістологічну форму пухлин щитовидної залози в плані клінічного перебігу захворювання:
648. Які методи лікування є найбільш оптимальними при диференційованому раку щитовидної залози?
649. Який діагностичний метод найбільш інформативний при раці щитовидної залози?
650. Який обсяг опромінення при передопераційній дистанційній терапії раку щитовидної залози?
651. Які СВД при передопераційній променевій терапії недиференційованого раку щитовидної залози методом звичайного фракційонування?
652. Вкажіть СВД при післяопераційній ТГТ недиференційого раку щитовидної залози:
653. Який метод лікування є найбільш оптимальним при І стадії (Т1N0М0) диференційованого раку щитовидної залози у хворих до 15-18 років?
654. Який метод лікування є найбільш оптимальним при Т1-4N0-1М0-1 стадії диференційованого раку щитовидної залози у хворих до 15-18 років?
655. Який метод лікування є найбільш оптимальним при І стадії (Т1N0М0) диференційованого раку щитовидної залози у хворих після 15-18 років?
656. Який метод лікування є найбільш оптимальним при Т1-2N0-1М0-1 стадії диференційованого раку щитовидної залози у хворих після 15-18 років?
657. Який метод лікування є найбільш оптимальним при Т3-4N0-1М0-1 стадії диференційованого раку щитовидної залози у хворих після 15-18 років?
658. Який метод лікування є найбільш оптимальним при Т1-2N0-1М0-1 стадії недиференційованого раку щитовидної залози?
659. Який метод лікування є найбільш оптимальним при Т3-4N0-1М0-1 стадії недиференційованого раку щитовидної залози у хворих після 15-18 років?
660. Які сумарні поглинені дози застосовуються при лікуванні неоперабельних форм раку щитовидної залози променевим методом по радикальній програмі?
661. Які дози радіоактивного йоду застосовуються для абляції залишкової тканини щитовидної залози?
662. Які дози радіоактивного йоду застосовуються для абляції залишкової тканини щитовидної залози та метастізів в регіонарні лімфовузли?
663. Які дози радіоактивного йоду застосовуються для лікування метастазів щитовидної залози в легені, кістки та регіонарні лімфовузли?
664. Які дози радіоактивного йоду застосовуються для лікування неоперабельних форм раку щитовидної залози?
665. В який термін після оперативного лікування доцільно проводити радіойодтерапію?
666. Визначите правильну укладку хворого при променевому лікуванні раку щитовидної залози з переднього поля:
667. Чи показана післяопераційна ТГТ при недиференційованому раці щитовидної залози, якщо перед операцією проводилась передопераційна ТГТ звичайним фракційонуванням із СВД 45 Гр?
668. Чи підлягають включенню в объем опромінення підщелепні лімфовузли при ТГТ раку щитовидної залози?
669. Які методи лікування використовуються у хворих на рак щитовидної залози з численними метастазами в легені?
670. З якого поля проводиться опромінення метастатичних лімфовузлів шиї локалізованих під кивательним м(язом?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів