Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

4. "Розділ 4. Гігієнічні основи радіаційної безпеки у променевій терапії."


271. Вкажіть основні шляхи надходження радіонуклідів йоду в організм:
272. Яка із перерахованих якостей радіонукліду визначає його радіотоксичність?
273. Який принцип покладений в основу класифікації гострої променевої хвороби?
274. Які первинні променеві реакції визначають принцип сортування уражених осію?
275. Від чого залежить ступінь важкості гострої променевої хвороби?
276. Які із перерахованих ознак є провідними в клініці гострої променевої хвороби?
277. Яка сумарна доза опромінення викликає розвиток хронічної променевої хвороби?
278. До соматико-стохастичних радіаційних ефектів відносяться:
279. Які патологічні стани відносяться до соматико-стохастичних радіаційних ефектів?
280. Вкажіть як часто проводиться контроль герметичності закритих джерел випромінювання 60Со, 137Сs методом "вологих тампонів":
281. Як часто проводиться поточний індивідуальний дозиметричний контроль для груп підвищеного ризику у відділеннях контактної променевої терапії?
282. Де повинен проводиться вимір потужності дози гама-випромінювання у відділеннях контактної променевої терапії?
283. Коефіцієнт ризику виникнення стохастичного ефекту" - це:
284. Не має порогової дози, що призводить до виникнення мутацій". Це означає:
285. Небезпека опромінення від інкорпорованого джерела радіоактивності залежить від:
286. При розрахунку ефективного періоду напіввиведення радіонукліду, який із факторів повинен враховуватися:
287. Біологічним періодом напіввиведення називається:
288. Які із наведених ефектів є нестохастичними?
289. Виберіть правильне твердження:
290. Яка порогова доза одноразового зовнішнього опромінення всього тіла?
291. До розміщення лабораторії ІІІ класу робіт спеціальні вимоги ... :
292. Вкажіть до якої категорії опромінення (згідно з НРБУ/97) відносяться особи, які не працюють з джерелами випромінювання:
293. Вкажіть найбільш ефективний принцип захисту при роботі з потужними джерелами іонізуючих випромінювань:
294. Який орган найбільш радіочутливий?
295. Який ліміт ефективної дози притаманний персоналу категорії А при рівномірному опромінюванні всього тіла?
296. Радіаційний фактор Q рівний 20. Якому виду випромінювання відповідає цей коефіцієнт?
297. Радіаційний фактор Q рівний 1. Якому виду випромінювання відповідає цей коефіцієнт?
298. Співвідношення між внесистемною одиницею поглинутої дози (РАД) і новою одиницею в системі СІ (ГРЕЙ) відповідають:
299. Співвідношення між внесистемною одиницею еквівалентної дози (БЕР) і новою одиницею в системі СІ (ЗІВЕРТ) відповідають:
300. Допустимі рівні зовнішнього опромінення для осіб категорії А розраховуються таким чином:
301. ЛД для персоналу радіодіагностичних кабінетів при опроміненні всього тіла складає:
302. Гігіінічні нормативи є основою для:
303. При підрахунку величини ГДД для осіб, зв'язаних по роботі з джерелами радіоактивності, не враховується:
304. Яка середня потужність дози ("фону") на території України?
305. При радіометричному контролі потужність дози шкірних покривів вимірюється:
306. Радіометричний контроль за ефективністю засобів захисту проводиться:
307. Індивідуальний дозиметричний контроль проводиться:
308. Основною метою радіаційного контролю є:
309. Вагітні професіональні робітники радіонуклідних лабораторій повинні:
310. Для зниження рівня випромінювання активних джерел, необхідні захисні контейнери із матеріалів з:
311. При роботі з низькоенергетичними бета-випромінювачами чи обов'язково користуватись резиновими рукавичками?
312. При роботі з гама-випромінювачами необхідно використовувати захисні контейнери із матеріалів:
313. До категорії А належать:
314. Контроль за станом здоров'я персоналу, що працює з джерелами іонізуючих випромінювань включає:
315. За розподілом в організмі 131І і нуклідом:
316. Згідно НРБУ, для персоналу ЛД на кришталик ока складає (мЗв/рік):
317. Згідно НРБУ, для персоналу ЛД на кінцівки складає (мЗв/рік):
318. Потужність природного радіоактивного випромінювання в мкр/год:
319. Абсолютно смертельна доза при опроміненні всього тіла:
320. ЛПЕ відноситься до:
321. Індивідуальний дозиметричний контроль в рентгентерапевтичних кабінетах:
322. Чи можна працювати вагітній жінці з джерелом іонізуючого випромінювання?
323. Стохастичні ефекти:
324. Нестохастичні ефекти:
325. По розподілу в організмі 137Сs є ізотопом:
326. Який ліміт дози для категорії В?
327. Який ліміт дози опромінювання шкіри встановлюється для категорії А?
328. Доза зовнішнього опромінення для категорії Б оцінюється шляхом:
329. Рентгенівська трубка відноситься:
330. Згідно НРБУ, до радіаційно-гігієнічних регламентів 1 групи відносяться:
331. Який найбільш ефективний спосіб зменшуючий надходження до організму радіоактивного цезію?
332. Чим обумовлена фазність перебігу гострої променевої хвороби?
333. Річна ефективна еквівалентна доза від природних джерел складає:
334. Зовнішнє опромінювання за рахунок гама-випромінювання природних радіонуклідів грунту складає:
335. До якої групи радіочутливості належить кісткова тканина?
336. До другої групи радіочутливості належать:
337. Потужність дози від будь-якого закритого джерела випромінювання на відстані 1 м від поверхні блоку апарата не повинна перевищувати:
338. До якої групи радіотоксичності належать нукліди з мінімально-значимою активністю (МЗА) на робочому місці 10 мкКі:
339. Виберіть правильну формулу, за якою розраховується "ефективний період напіввиведення":
340. До якої групи радіотоксичності (НРБ) належать ізотопи, з активністю на робочому місці 3,7 х 104 Бк (1 мкКі):
341. До якого класу робіт належать операції з активністю на робочому місці від 0,1 до 10,0 мкКі:
342. 131І належить до групи радіотоксичності:
343. 99mТс належить до групи радіотоксичності:
344. ГДД на гонади для категорії пацієнтів АД складає ... бер/рік:
345. ГДД на шкіру для категорії пацієнтів БД складає ... бер/рік:
346. ГДД на кістковий мозок для категорії БД складає ... бер/рік:
347. Потужність "фону" в 20 мкр/год відповідає поглинутій дозі:
348. Біодозиметрія: нудота, повторне блювання, слабкість, значне зниження кількості лімфоцитів. Яка доза опромінення тіла (в бер)?
349. Згідно НРБ, мінімальною потенційно небезпечною є доза опромінення всього тіла в:
350. Згідно НРБ, одноразова мінімальна доза в ... є потенційно небезпечною:
351. Згідно НРБ, доза, накопичена працівником до віку 30 років, не повинна перевищувати:
352. Потужність еквівалентної дози випромінювання від радіоізотопних приладів не повинна перевищувати на відстані 1 м:
353. Якими повинні бути дії адміністрації, якщо при ліквідації аварійної ситуації індивідуальний дозиметр співробітника показав дозу 3 Бери, отриману за 1 раз?
354. Якими повинні бути дії адміністрації, якщо при ліквідації аварійної ситуації індивідуальний дозиметр співробітника показав дозу 3 Бери за 1 із періодів реєстрації індивідуальної дози (2 місяці)?
355. До категорії пацієнтів АД належать хворі з:
356. ГД на щитовидну залозу для категорії Б складає, згідно НРБ (бер/рік):
357. ГД на гонади для категорії Б складає, згідно НРБ (бер/рік):
358. Ким затверджуються Норми радіаційної безпеки в нашій країні?
359. Що покладено в основу національних Норм радіаційної безпеки (НРБУ-97)?
360. Що забезпечує введення радіаційно-гігієнічних регламентів?
361. На яких основних принципах грунтується радіаційна безпека та протирадіаційний захист?
362. Скільки груп радіаційно-гігієнічних регламентів встановлюють НРБУ-97?
363. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів першої групи?
364. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів другої групи?
365. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів третьої групи?
366. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів четвертої групи?
367. Скільки категорій опромінюваних осіб встановлюють НРБУ-97?
368. До якої категорії належать особи, які безпосередньо (постійно чи тимчасово) працюють з ДІВ?
369. До якої категорії можуть належати особи, які безпосередньо не працюють з ДІВ?
370. До якої категорії належать особи, які безпосередньо не працюють з ДІВ, але в зв'язку з розташуванням їх робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення?
371. До якої категорії відносяться діти у віці до 18 років?
372. До якої категорії відноситься все населення?
373. До якої категорії відноситься персонал рентгенодіагностичного кабінету?
374. До якої категорії відноситься персонал, що працює в суміжних з рентгенодіагностичним кабінетом приміщеннях?
375. До якої категорії належить населення, що проходить рентгенологічне профілактичне обстеження?
376. До якої категорії відноситься персонал персонал відділення (лабораторії) радіонуклідної діагностики?
377. До якої категорії відноситься персонал, що працює в суміжних з рентгенотерапевтичним кабінетом приміщеннях?
378. До якої категорії відносяться маніпуляційні медсестри і санітарки радіологічного відділення променевої терапії відкритими радіонуклідними джерелами?
379. Укажіть ліміт ефективної дози для осіб категорії А:
380. Укажіть ліміт ефективної дози для осіб категорії Б:
381. Укажіть ліміт ефективної дози для осіб категорії В:
382. Укажіть ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кришталика ока для осіб категорії Б і В:
383. Укажіть ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для осіб категорії Б і В:
384. Укажіть ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри та кистей і стіп для осіб категорії А:
385. Укажіть дозу підвищеного опромінювання персоналу, що планується і яка може бути дозволена місцевими органами Держсанепіднагляду:
386. При отримані яких доз опромінені особи мають бути направлені на медичне обстеження?
387. Укажіть кількість встановлених діагностичних категорій пацієнтів при регламентуванні медичного опромінення:
388. До якої діагностичної категорії відносяться онкологічні хворі, що проходять радіонуклідні дослідження?
389. До якої діагностичної категорії відносяться хворі з неонкологічною соматичною патологією, що проходять рентгенологічні обстеження для уточнення діагнозу?
390. До якої діагностичної категорії відносяться особи, що працюють в шкідливих умовах та проходять періодичні медичні обстеження з застосуванням методів променевої діагностики?
391. До якої діагностичної категорії відносяться особи, що проходять профілактичне рентгенологічне обстеження в зв'язку з епідемією туберкульозу?
392. До якої діагностичної категорії відносяться онкологічні хворі, яким проводиться дистанційна променева терапія?
393. Укажіть рекомендований граничний рівень медичного опромінення пацієнтів категорії ГД:
394. Укажіть рекомендований граничний рівень медичного опромінення пацієнтів категорії ВД:
395. Укажіть рекомендований граничний рівень медичного опромінення пацієнтів категорії БД:
396. Укажіть рекомендований граничний рівень медичного опромінення пацієнтів категорії АД:
397. Яка із наведених дозиметричних величин використовується НРБУ-97 для встановлення лімітів дози усіх видів опромінення від індустріальних ДІВ?
398. Яка із наведених дозиметричних величин використовується НРБУ-97 для встановлення лімітів дози зовнішнього опромінення окремих органів (кришталика ока, шкіри, кистей і стіп)?
399. Укажіть величину потужності експозиційної дози гама-випромінювання у повітрі житлових приміщень, яка відповідає рівню дій для будівель що експлуатуються?
400. Укажіть величину об'ємної активності радону-222 у повітрі житлових приміщень, яка відповідає рівню дій для будівель що експлуатуються:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів