Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

3. "Розділ 3. Радіобіологічні основи променевої терапії."


199. Вихідний матеріал для конструювання формули НСД:
200. ВДФ дозволяє:
201. Одиниця виміру НСД:
202. Основні професійні радіаційні фактори у відділеннях контактної променевої терапії у тому числі при розгерметизуванні джерел випромінювання:
203. Що відноситься до іонізуючого випромінювання?
204. Яка мінімальна смертельна доза при опроміненні всього тіла рентгенівськими або гама-променями?
205. Основним ефектом дії іонізуючого випромінювання на воду є:
206. При недостатності кисню ("кисневий ефект") радіочутливість біологічних об'єктів:
207. Специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин є:
208. Оцініть вплив віку на радіочутливість людини. Вкажіть періоди максимальної радіочутливості:
209. Які фізичні явища простежуються в опромінених клітинах?
210. Який вплив іонізуючих випромінювань на молекули органічних сполук можна віднести до прямої дії випромінювань?
211. Які зміни відбуваються у високомолекулярних сполуках під дією іонізуючого випромінювання?
212. Вкажіть обов'язкові компоненти пошкодження тканин в результаті опромінення:
213. Які фактори впливають на радіочутливість тканин (РЧТ) при їх опромінюванні?
214. Природніми радіонуклідами організму людини є:
215. Колективна і популяційна дози вимірюються в:
216. Найбільший вклад в річну еквівалентну дозу від природніх джерел вносить опромінення:
217. Найбільше надходження природніх радіонуклідів в організм з продуктами харчування обумовлено:
218. Які особливості організму в найбільшому ступені визначаються його радіочутливістю?
219. Що відбувається при дії терапевтичних доз іонізуючого випромінювання на клітину?
220. Найбільш чутливі структури молекули клітини знаходяться в:
221. Частота генетичних мутацій радіаційного походження:
222. Більшість із радіаційних мутацій є:
223. Радіаційні мутації виникають внаслідок:
224. Ранній пострадіаційний рак виявляється у вигляді:
225. Часовий інтервал між радіаційним впливом і появою патологічних ефектів називається:
226. Одним із пізніх ефектів радіаційного впливу є:
227. Поняття LD 50/30 означає:
228. Вкажіть фактори, які впливають на індивідуальні розбіжності в реакції на опромінення:
229. Відносна біологічна ефективність (ВБЕ) для швидких нейтронів, яка призводить до помутніння кришталика ока:
230. Назвіть найпростіші і найбільш ефективні засоби зменшення біологічного впливу радіації:
231. Як проявляються терапевтичні ефекти при фракційованому опромінюванні?
232. Найбільш ранніми клінічними проявами гострого опромінення всього тіла у великих дозах (Гр) є:
233. Що називається продромальним періодом?
234. Загибель ЦНС після гострого опромінення відбуваіться:
235. Смерть хворого з променевим ЦНС-синдромом може відбуватися без видимих змін в кишечнику, що означає:
236. Що є причиною пострадіаційного гастроінтестинального синдрому?
237. При справжньому пострадіаційному гастроінтестинальному синдромі у пацієнта спостерігається:
238. Кістковий мозок і лімфатична система є:
239. Пізні радіаційні ефекти:
240. Опромінення ембріону в малих (діагностичних) дозах може призвести до:
241. При надходженні всередину організму радіонукліди:
242. Чи можна розрахувати поглинуту дозу для інкорпорованого радіонукліду цезію-137 і 134?
243. Чим визначається радіотоксикологічна дія інкорпорованих нуклідів?
244. Які органи в радіотоксикології відносяться до "критичних органів"?
245. Для зменшення надходження радіоактивного йоду-131 в щитовидну залозу застосовують:
246. Які положення постулюють концентрацію "критичного органу" в радіобіології?
247. В біологічному значенні номінальна стандартна доза (НСД) відображає:
248. В концепції НСД постулюється:
249. Відмінність НСД і ТСД відображує:
250. Подрібнене опромінювання є:
251. ВДФ відображує:
252. Теорія мішені - це:
253. Який із природних радіонуклідів вносить найбільший вклад як внутрішнє джерело опромінення?
254. Вкажіть які з перерахованих тверджень вірні:
255. Який вплив на вираженість променевих ефектів має "фактор часу"?
256. Однією із змін, що спостерігаються під дією випромінювання на білки є:
257. Правило Бергоньє-Трибондо постулює:
258. Правило Бергоньє-Трибондо стверджує:
259. Лінійна передача енергії:
260. Радіаційні генетичні мутації є:
261. Відомо, що пік пострадіаційної лейкемії відмічається через ... років після опромінення:
262. Частота радіаційних мутацій прямо пропорційна:
263. Як проявляються терапевтичні ефекти при фракційному опромінюванні?
264. Репродуктивна смерть" або "репродуктивні ушкодження" визначаються як нездатність клітин до:
265. Що є причиною смерті осіб, які гинуть на 3-5 день після гострого опромінення всього тіла?
266. Які пострадіаційні зміни спостерігаються в гемопоетичній системі після опромінення?
267. Чим небезпечно опромінення ембріону в строки від 3 до 6 тижнів вагітності?
268. Які нижче перераховані вади частіше спостерігаються при внутрішньоутробному опроміненні плоду?
269. Радіонукліди Сs, Р, І і 3-H:
270. Чим можна прискорити виведення радіоактивного стронцію з організму?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів