Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

2. "Розділ 2.Фізичні основи і технічне забезпечення променевої терапії."


26. Що означає одиниця Грей?
27. Який метод дозиметрії є фізичним?
28. Яка середня величина фонового опромінювання населення України (МГр/рік)?
29. Гама-випромінювання утворюється:
30. Що таке зіверт?
31. Яка розмірність постійної розпаду?
32. В яких одиницях вимірюється активність альфа- і бета- активних ізотопів?
33. Що таке активність радіонукліду?
34. Які є види взаємодії гама-випромінення з речовиною?
35. В яких одиницях визначається поглинута доза?
36. Що є одиницею активності?
37. Який прилад відноситься до класу індивідуальних дозиметрів?
38. Що відбувається з енергією жорсткого квантового випромінювання після його розсіювання?
39. В яких одиницях вимірюється енергія гама-випромінювання?
40. Які види випромінювань викликають максимальну щільність іонізації?
41. Які види випромінювань мають іонізуючі властивості?
42. За період напіврозпаду активність радіонукліду зменшиться на:
43. Вкажіть від якого із зазначених факторів не залежить швидкість розпаду (активність) радіоактивного препарату:
44. Потужність дози із збільшенням відстані до об'єкту:
45. Одним із видів електромагнітного випромінювання є:
46. Яка із рівностей вірна?
47. Еквівалентна доза вимірюється (СІ):
48. Оцініть справедливість твердження "активність є характеристика джерела випромінювання":
49. Чому рівне число розпадів, які відбуваються за 1 сек в 1 гр. радію?
50. Наслідком "ефекту утворення пар" завжди є:
51. Із зменшенням щільності поглинальника, коефіцієнт лінійного поглинання енергії...:
52. У випадку фотоелектричного поглинання, первинний гама-квант:
53. В схемі розпаду 32Р присутній:
54. Що є мінімальною перешкодою для альфа-частинок?
55. Скільки розпадів в секунду відбувається в препараті з активністю в 1 кюрі?
56. При позитронному розпаді атомний номер елемента (Z) змінюється на ... одиниць:
57. Що не входить в процес передпроменевої підготовки хворих?
58. Для будови схеми перетину тіла в поперечній площині необхідно мати:
59. Розмітка полів опромінювання і відзначення інших орієнтирів на шкірі хворого проводиться:
60. Графічне відтворення контурів тіла хворого на певному рівні проводиться з допомогою:
61. Графічне відтворення контурів хворого на певному рівні проводиться:
62. Для побудови поперекових топометричних схем використовуються:
63. Потужність дози в калібровочній (опірній) точці, це доза вимірена у повітрі:
64. Шар половинного ослаблення (ШПО) це ослаблення випромінювання в два рази:
65. Поняття шару половинного ослаблення використовується в:
66. Шар половинного ослаблення необхідний для оцінки:
67. Шар половинного ослаблення використовується для:
68. Яка напруга відповідає ортовольтній рентгенотерапії?
69. Яка напруга відповідає умовам напівглибокої рентгенотерапії?
70. За умов глибокої рентгенотерапії застосовуються фільтри із:
71. Величина зворотного розсіювання буде найбільшою при:
72. Відсотковою глибинною дозою називається:
73. Величина відсоткової глибинної дози буде найбільшою при використанні:
74. Назвіть спосіб нормування доз, який найчастіше використовують в рентгенотерапії:
75. Назвіть спосіб нормування доз, який найчастіше використовують в гама-терапії:
76. Назвіть спосіб нормування доз, який використовують при першому способі планування променевої терапії:
77. Назвіть спосіб нормування доз, який використовують при другому способі планування променевої терапії:
78. Назвіть спосіб вивчення дозового розподілу, який найчастіше використовують в променевій терапії:
79. Просторовий розподіл доз найчастіше оцінюють з допомогою:
80. Таблиці глибинних доз можуть бути використані для оцінки доз:
81. Розмір поля опромінення обирається в залежності від величини пухлини по:
82. Розрахунок кількості полів опромінювання при гама-терапії проводиться з урахуванням толерантної дози ... для шкіри за весь курс лікування:
83. Розрахунок кількості полів опромінювання при рентгенотерапії проводиться з урахуванням толерантної дози ... для шкіри за весь курс лікування:
84. Розміри полів опромінювання встановлюються в залежності від величини пухлини стравоходу і повинні перекривати її по довжині органу на першому етапі опромінювання не менше, ніж на:
85. Збільшення розмірів полів опромінювання впливає на величину вогнищевої дози, так як значення відсоткової глибинної дози:
86. Розподіл доз вважається задовільним, якщо весь об'єм пухлини знаходиться в зоні:
87. Розподіл доз вважається задовільним, якщо здорові органи і тканини в зоні опромінювання отримують не більше:
88. Розподіл доз вважається задовільним, якщо шляхи регіонарного метастазування знаходяться в зоні:
89. Інтегральна доза - це:
90. До комплекту формуючих пристроїв належать:
91. Решітчасті діафрагми використовуються з метою:
92. Коефіцієнт решітчастої діафрагми визначається по:
93. Чім більше коефіцієнт решітки, тім:
94. При двопільному зустрічному опромінюванні утворюється:
95. При опромінюванні двома полями, розташованими під кутом:
96. Якому способу планування променевої терапії відповідає рівняння t = (D вогнищева х 100)/(g х Ро х П) ("/" - ділення)?
97. Якому способу планування променевої терапії відповідає рівняння t = (D вогнищева)/(g х Ро х ОТВ) ("/" - ділення)?
98. Радіонуклід 60Со джерело:
99. Період напіврозпаду 60Со:
100. Джерело 60Со отримують із:
101. Середня енергія гама-випромінювання 60Со (Мев):
102. Максимум іонізації у воді від джерела 60Со:
103. Для яких режимів використовується апарат АГАТ-С?
104. Головна радіаційна характеристика гама-терапевтичного апарату:
105. Апарат для онко-стоматології:
106. Апарат для онко-гінекології:
107. Потужність експозиційної дози гама-випромінювання вимірюється в:
108. Гальмівне випромінювання є:
109. Прискорення частинок по циклоїді відбувається:
110. Лінійний прискорювач є джерело випромінювання енергій, Мев:
111. В лінійному прискорювачі і бетатроні генерується випромінювання:
112. Циклотрон є прискорювач:
113. Максимальна енергія важких частинок в циклотроні, Мев:
114. Електронна терапія (5-10 Мев) застосовується при:
115. Терапія гальмівним випромінюванням застосовується як:
116. При використанні випромінювання високих енергій (бетатрон, лінійний прискорювач):
117. Кут ротації апарату РОКУС:
118. Розміри поля опромінювання (РІП=75) в см для апарату АГАТ-С:
119. Який вид випромінювання використовується в контактній променевій терапії?
120. Критерій дозиметричного планування:
121. До опірних точок описання дозного поля відносяться:
122. При статичному опромінюванні збільшення відстані джерело-поверхня приводить до:
123. Топографо-анатомічна інформація повинна відповідати:
124. Шалеподібний розподіл дози відбувається при опромінюванні:
125. Секторне опромінювання характеризується тім, що:
126. Чи підвищується ефективність променевого лікування при застосуванні свинцевих решіток?
127. Нерівномірність розподілу енергії випромінювання при застосуванні свинцевої решітки з одного поля:
128. Застосування свинцевих клинів:
129. Основною перевагою рухомих методів є:
130. При рухомому опромінюванні розмір поля встановлюється:
131. Рухоме опромінювання доцільно проводити при:
132. Вкажіть програматор для автоматизованого відтворення плану опромінювання (РОКУС-М):
133. У чому полягає суть основного закону радіоактивного розпаду?
134. Критерій вибору дозиметричної апаратури для санітарно-дозиметричного контролю:
135. Швидкість рахунку активності за одну с складає 100 імп./с, яка відносна похибка рахунку?
136. Для чого потрібен фокусуючий коліматор?
137. При бета-розпаді з ядра атома вилітають:
138. Як виражається значення фізичної величини 1 мкі в одиницях СІ?
139. Що таке радіоактивні ізотопи?
140. Що таке "постійна розпаду"?
141. Яке твердження вірне?
142. Для чого використовується еквівалентна доза?
143. Заряд альфа-частинки дорівнює:
144. Який повинен бути шар половинного ослаблення (ШПО) для ослаблення потужності джерела випромінювання з 200 мр/год до 50 мр/год?
145. При Комптонівському розсіюванні розсіяний фотон має найменшу енергію, якщо кут розсіювання складає ... градусів:
146. Яка мінімальна енергія потрібна для утворення позитрон-електронної пари?
147. Вкажіть коректну формулу, яка зв'язує енергію електромагнітного випромінювання (Е) з його частотою (V)?
148. Яке максимальне число електронів може бути на L-оболонці?
149. Електронні оболонки атома розрізняються за:
150. Коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання враховується у:
151. Співвідношення між коефіцієнтом лінійного поглинання (КЛП) і шаром половинного ослаблення випромінювання (ШПО) виражається як:
152. Який шлях у водному середовищі здійснює бета-частинка радіоактивного фосфору 32Р?
153. При явищі Комптонівського поглинання первинний гама-квант:
154. Пробіг альфа-частинки з енергією 1 Мев у воді складає приблизно:
155. При альфа-розпаді масове число елемента (А) змінюється на ... одиниць:
156. При явищі "електронного захвату" атомний номер (Z) елементу:
157. При бета (-) розпаді заряд ядра (Z) завжди змінюється на ... одиниці:
158. Подібність електрона і позитрона є у тому, що вони мають однакові ... :
159. Ядра атомів, що знаходяться у збудженому стані відносно довгий час називаються:
160. При бета-розпаді (-) число нуклонів ядра:
161. Вкажіть рівняння яке зв'язує енергію фотону (Е) з його довжиною хвилі l:
162. Потужність дози на поверхні радіаційної головки гама-апарату не повинна перевищувати:
163. Потужність дозі на відстані 1 м від поверхні радіаційної головки гама-апарату не повинна перевищувати:
164. Основний принцип заміру лікувальних доз квантового випромінювання полягає у тому, що:
165. Напівтінь та фактори, які впливають на її величину:
166. Якісна характеристика первинного пучка рентгенівського випромінювання не залежить від:
167. Якісну характеристику пучка рентгенівського випромінювання оцінюють за значенням:
168. Кількісна характеристика пучка рентгенівського випромінювання не залежить від:
169. Кількісна характеристика пучка гама-випромінювання не залежить від:
170. Якісна характеристика пучка гама-випромінювання залежить від:
171. Величина зворотного розсіювання оцінюється:
172. Величина зворотнього не залежить від:
173. Величина відсоткової глибинної дози пучка рентгенівського випромінювання не залежить від:
174. Яке твердження потрібно розцінювати як головну перевагу застосування дистанційного гама-випромінювання у порівнянні з 220 кв рентгенівських променів при променевій терапії?
175. Ізодозні діаграми в залежності від якості пучка випромінювання, що застосовуються в променевій терапії, відрізняються:
176. Для розрахунку кількості полів опромінювання не потрібно знати:
177. Для розрахунку часу сеансу опромінювання при першому способі планування променевої терапії (ВДжП та S поверхні) не потрібно:
178. Для розрахунку часу сеансу опромінювання за другим способом планування променевої терапії (ВДжП та Свогн.) не потрібно:
179. Визначною величиною кута нахилу плато ізодоз клиноподібного фільтра вважається:
180. В комплект клиноподібних фільтрів не входять клиноподібні фільтри з кутом нахилу 50% ізодози, рівній:
181. В комплект гратчастих фільтрів не входять фільтри з коефіцієнтом решітки, рівним:
182. Для розрахунку часу сеансу опромінювання при багатопольному статичному опромінюванні за першим способом планування не потрібно:
183. Для розрахунку часу сеансу опромінювання при багатопольному статичному опромінюванні за другим способом планування не потрібно:
184. Ким проводиться атестація гама-терапевтичного апарата при вводі його в експлуатацію?
185. Максимальна енергія важких частинок в циклотроні Мев:
186. Кратність ослаблення випромінювання шторами діафрагми апарату АГАТ-С:
187. Яким чином вибирається оптимальна програма опромінювання при використанні оптимізаційного методу дозиметричного планування?
188. Характерна особливість дозного поля при контактній променевій терапії:
189. При яких методах променевої терапії найбільший вплив на величину вогнищевої дози дає неоднорідність середовища?
190. Який параметр описує зменшення дозного поля від поверхні тіла по вісі пучка?
191. При якому методі опромінювання вище співвідношення інтегральної дози в пухлині до інтегральної дози у всьому організмі?
192. Який із зазначений препаратів частіше використовується для внутрішньо-тканинної бета-терапії?
193. Орієнтовна активність джерела 60Со для апарату АГАТ-Р (ГБк):
194. Шалеподібний розподіл дози доцільно проводити:
195. Зменшення радіусу ротації при постійному куті качання призводить до:
196. Вкажіть метод урахування гетерогенностей:
197. Для описання профілю дозного поля застосовується:
198. Для описання центрально-осьового розподілу застосовується:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів