Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

13. "Розділ 13. Радіонуклідна діагностика"


1137. Директивними і регламентуючими документами для лабораторії радіонуклідної діагностики є:
1138. Що визначає одиниця Грей?
1139. Гамма-випромінювання утворюється:
1140. Що таке зиверт?
1141. В яких одиницях вимірюється активність радіонуклідів?
1142. В яких одиницях вимірюється поглинута доза?
1143. Що є одиницею активності?
1144. Що таке ізотопи?
1145. Для чого використовується еквівалентна доза?
1146. Що відбувається з енергією жорсткого квантового випромінювання після його розсіювання?
1147. В яких одиницях вимірюється енергія гама-випромінювання?
1148. Які види випромінювання викликають максимальну щільність іонізації?
1149. Заряд альфа-частинки дорівнює:
1150. Який вид випромінювання має найбільшу іонізаційну здатність?
1151. Яка залежність між енергією і довжиною хвилі:
1152. Електромагнітне випромінювання є одним із видів ... випромінювання:
1153. Радіаційний зважувальний фактор іонізуючого випромінювання враховується в:
1154. Що відноситься до високоенергетичного іонізуючого випромінювання?
1155. Який із нижчезазначених випромінювачів не може використовуватись як мітка при проведенні сцинтіграфічного обстеження?
1156. Який із ізотопів йоду має перевагу для використання, як мітки при "іп vіtrо" дослідженнях?
1157. В сцинтиляційних лічильниках для реєстрації сполохів світла, що виникають під дією іонізуючого випромінювання використовуються:
1158. Використання короткоживучих ізотопів зменшує променеве навантаження на пацієнта:
1159. Чистий гама-випромінювач є "ідеальним" агентом для сцинтіграфії:
1160. Перевагою генератора 113м-Іп перед 99м-Тс є більший період напіврозпаду материнського продукту 113-Sп в першому з них:
1161. Які з перерахованих РФП можна використовувати як туморотропні?
1162. Ефективність позитивної сцинтіграфії з 67-Gа-цитратом вище:
1163. Ефективність позитивної сцинтіграфії з 99м-Тс-пертехнетатом вище:
1164. При радіометрії зразків необхідна настройка на фотопік:
1165. Твердження "Позитивна сцинтиграфія з 67-Gа-цитратом є специфічним методом виявлення злоякісних пухлин":
1166. Дозу якого виду іонізуючого випромінювання вимірює прилад СРП-68:
1167. Для захисту від гама-випромінювання необхідні екрани із:
1168. Основним ефектом дії іонізуючої радіації на воду є:
1169. Специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин є:
1170. Який із природних радіонуклідів вносить найбільший вклад як внутрішнє джерело опромінення?
1171. Найбільше надходження природних радіонуклідів в організм з продуктами харчування обумовлено:
1172. Одним із пізніх ефектів радіаційного впливу є:
1173. Які нижче перераховані вади частіше спостерігаються при внутрішньоутробному опроміненні плоду?
1174. Який найбільш ефективний спосіб, що зменшує надходження в організм радіоактивного цезію?
1175. Які фактори покладені в основу класифікації гострої променевої хвороби?
1176. Вкажіть які радіоізотопні мітки найбільш часто застосовуються в РІА:
1177. Які характеристики метода можна віднести до переваг РІА?
1178. Характер сцинтіграфічних зображень ІХС при використанні 201-талію хлориду має такі ознаки:
1179. Чи можна метод сцинтіграфії міокарда з 201-талієм використовувати повторно для динамічного спостереження?
1180. Які РФП використовуються для оцінки перфузії міокарда?
1181. Який шлях введення 201-талію хлориду використовується при проведенні сцинтіграфії міокарду?
1182. Який інтервал часу між ін'єкцією 201-талію хлориду і початком сцинтіграфії міокарду?
1183. Введення 201-талію хлориду при обстеженні з використанням дозованого фізичного навантаження проводиться:
1184. Вкажіть які РФП є кардіотропними і накопичуються в міокарді пропорційно рівню його васкуляризації:
1185. При обстеженні міокарду з 201-талієм хлоридом ішемічні ділянки визначаються як:
1186. Вкажіть методику для визначення фракції викиду:
1187. Чи служить одноразова больова макрогематурія при незмінних ренограмах показанням до дообстеження пацієнта (ангіонефросцинтіграфія)?
1188. В яких випадках показано визначення роздільної функції нирок радіонуклідними методамиі (РКП-рентгеноконтрастні препарати)?
1189. Які із наступних методик дають найбільш точне уявлення про функціональний стан окремо кожної нирки?
1190. Які з методів найбільш повно характеризують функціональну можливість ниркової паранхіми і уродинаміку верхніх сечових шляхів?
1191. Які з методів дозволяють оцінити топографо-анатомічні особливості нирок?
1192. Які методи дозволяють оцінити уродинаміку нижніх сечових шляхів?
1193. В яких випадках інформативність радіонуклідної ренографії висока?
1194. В яких випадках інформативність радіонуклідної ренографії низька?
1195. Чи показана радіонуклідна ренографія для диференціальної діагностики пієлонефриту і гломерулонефриту?
1196. Чи необхідна проба на переносимість при виконанні радіонуклідних обстежень нирок?
1197. Чи є дитячий вік протипоказанням для проведення радіонуклідної ренографії?
1198. При якому з методів променеве навантаження на пацієнта найменше?
1199. Чи дозволяють радіонуклідні методи візуалізувати конкремент в нирках і сечоводах?
1200. Які методики найбільш інформативні в діагностиці пухлин нирок?
1201. Яка фармакопроба при реносцинтіграфії дозволяє відрізнити непроходимість сечоводу від вже усуненої непроходимості?
1202. Чи дозволяють радіонуклідні методи діагностувати подвоєння нирки?
1203. Які радіофармацевтичні препарати звичайно використовують для проведення сцинтіграфії головного мозку?
1204. Вкажіть рекомендований спосіб введення 99м-Тс-пертехнетату для виконання сцинтіграфії головного мозку:
1205. Вкажіть, в чому полягає унікальність сцинтіграфічного дослідження головного мозку:
1206. Вкажіть основні переваги сцинтіграфії головного мозку у порівнянні з відомими інструментальними методами обстеження:
1207. Найкращі результати при сцинтіграфії головного мозку простежуються у випадках візуалізації:
1208. Чи може застосовуватись метод сцинтіграфії для виявлення метастазів пухлин у головний мозок?
1209. Чи можна з допомогою радіонуклідних методів диференціювати метастаз у головний мозок від метастазу у кістки черепа?
1210. Гормонами, які синтезуються щитовидною залозою є:
1211. При використанні якого радіонукліду променеве навантаження на щитовидну залозу мінімальне:
1212. На якій апаратурі проводиться візуалізація кісткової системи?
1213. Який з методів раніше виявляє зміни в кістковій тканині?
1214. Чи можна судити про характер злоякісної пухлини кістки по сцинтіграфічній картині?
1215. Інтерпретація результатів радіонуклідного методу візуалізації скелету повинна проводитись:
1216. При обстеженні онкологічних хворих отримання зображення скелету в передній і задній проекціях:
1217. При ефективному лікуванні накопичення остеотропного РФП в ділянці ураження після курса хіміопроменевого лікування відсутнє:
1218. Для виключення хибно-позитивних результатів при радіодіагностиці кісткових метастазів потрібно враховувати старі переломи кісток:
1219. При остеомієліті активність накопичення РФП залежить від ... процесу:
1220. Фосфатний комплекс 99m-Тс зв'язується з ... частиною кісткової тканини:
1221. Чи носить специфічний характер підвищене накопичення остеотропних радіонуклідів?
1222. Які показання до проведення радіонуклідного обстеження скелету?
1223. Вкажіть основний недолік радіонуклідного методу візуалізації скелету:
1224. Назвіть основну сцинтіграфічну ознаку метастазів в кістки:
1225. При хворобі Бехтерева в області больових точок накопичення РФП ... :
1226. При хворобі Бехтерева особливо характерні такі зміни:
1227. Який із остеотропних РФП має найбільшу специфічність до кісткової тканини?
1228. За даними літератури частота кісткових метастазів, що виявляються за допомогою сцинтіграфії складає:
1229. Остеобластичні метастази в кістках візуалізуються з 99м-Тс-фосфатами як ділянки:
1230. Знижене накопичення в патологічній ділянці при остеосцинтіграфії з 99м-Тс-фосфатами відмічається при:
1231. Остеосцинтіграфія з 85-Sr допомагає при диференціальній діагностиці:
1232. На який апаратурі проводиться візуалізація кісткової системи?
1233. Який із методів раніше виявляє зміни в кістковій тканині?
1234. Інтерпретація результатів радіонуклідного методу візуалізації скелету повинна проводитися:
1235. При обстеженні онкологічних хворих отримання зображення скелету в передній і задній проекціях:
1236. Для виключення хибнопозитивних заключень при радіодіагностиці кісткових метастазів чи потрібно враховувати старі переломи кісток?
1237. Яку додаткову інформацію з допомогою радіонуклідного методу можна отримати на етапі передпроменевої підготовки хворого з метастатичним ураженням скелету?
1238. Які показання до проведення радіонуклідного обстеження лімфатичної системи з колоїдами?
1239. На чому оснований радіонуклідний метод дослідження лімфатичної системи:
1240. Який із методів раніше виявляє зміни в лімфатичній системі?
1241. Основним недоліком радіонуклідного методу візуалізації лімфатичної системи є:
1242. Назвіть основну сцинтіграфічну ознаку метастазів в лімфатичні вузли при НРЛ:
1243. Опишіть розподіл РФП у лімфатичних вузлах при відсутності патології:
1244. Чи коректне дане твердження: "Лімфосцинтіграфія не виявляє латентнопротікаючі ураження лімфовузлів"?
1245. Який із методів найбільш достовірний при обстеженні лімфатичної системи?
1246. Найбільш достовірна ознака трактовки результатів непрямої лімфографії:
1247. Чи носить специфічний характер підвищене накопичення лімфотропних радіонуклідів?
1248. На якій апаратурі проводиться візуалізація лімфатичної системи?
1249. Чи потрібна якась підготовка хворого при обстеженні лімфатичної системи з колоїдами?
1250. Інтерпретація результатів радіонуклідного методу візуалізації лімфатичної системи повинна проводитися:
1251. Твердження "При обстеженні пацієнтів, що відносяться до категорії АД, можна застосовувати всі лімфатропні радіонукліди":
1252. Чи можна на основі результатів непрямої лімфографії диференціювати злоякісні і запальні процеси?
1253. Основним показанням до непрямої лімфографії з колоїдним РФП є диференціальна діагностика злоякісних і запальних процесів в лімфовузлах:
1254. Найбільш достовірним методом радіонуклідного обстеження лімфовузлів є:
1255. Оптимальним методом введення радіоколоїдів для візуалізації шийних лімфовузлів є:
1256. Оптимальним місцем введення радіоколоїдів для візуалізації парастернальних лімфовузлів є:
1257. Інформацію про стан здорових груп лімфовузлів і коллатералей можна отримати з допомогою:
1258. Найбільш ефективним методом діагностики уражень парастернальних лімфовузлів є:
1259. Ознака "повна відсутність накопичення РФП" в області ураження лімфовузлів більш характерна для:
1260. На якій апаратурі проводиться візуалізація лімфатичної системи?
1261. Чи потрібна якась підготовка хворого при обстеженні лімфатичної системи з колоїдами?
1262. Найбільш ефективним методом діагностики уражень лімфавузлів тазу є:
1263. Найбільш ефективним методом діагностики ураження парастернальних лімфовузлів є:
1264. Який "критерій злоякісності" при обстеженні з 32-Р є характерним у хворих з меланомою?
1265. З якими процесами важче за все диференціювати злоякісні пухлини методом позитивної сцинтіграфії?
1266. Метод позитивної сцинтіграфії пухлин різних локалізацій з 67-Gа-цитратом:
1267. При яких пухлинах радіофосфорна діагностика найбільш ефективна?
1268. Негативна сцинтіграфія - це:
1269. Позитивна сцинтіграфія - це:
1270. Якими радіонуклідами можна помітити еритроцити для візуалізації селезінки?
1271. Причиною помилок при візуалізації селезінки з 51-Сr еритроцитами часто є:
1272. Зони із зниженим включенням РФП або вогнищевими дефектами на зображенні селезінки можуть бути обумовлені:
1273. В яких проекціях проводиться візуалізація селезінки?
1274. В якій проекції проводиться оцінка розмірів селезінки?
1275. Які РФП застосовуються для отримання зображення селезінки?
1276. Який з радіонуклідних методів використовується при підозрі на метастази в печінці?
1277. З якою метою у онкологічних хворих виконують сцинтіграфію печінки з міченими колоїдами:
1278. Гепатографія з міченими фарбниками дозволяє отримати таку інформацію:
1279. Чи є доцільним проведення статичної сцинтіграфії печінки у хворого з дискинезією жовчного міхура?
1280. Показник рухальної функції жовчного міхура скоріше за все пов'язаний з порушенням (патологією):
1281. Дивертикул Меккеля у дітей може бути виявлений з допомогою:
1282. При гепатосцинтіграфії у дітей з яким РФП можна отримати також зображення нирок:
1283. Чи потрібне додаткове введення РФП для виконання ОФЕКТ печінки після планарної сцинтіграфії?
1284. Яка підготовка необхідна для проведення реносцинтіграфії?
1285. Яка підготовка необхідна для проведення сканування нирок?
1286. З чим пов'язана недоцільність виконання рентгеноконтрасного і радіонуклідного обстежень нирок в один і той же день:
1287. Які сцинтіграфічні ознаки характерні для підковоподібної нирки?
1288. Які методи показані при підозрі на рентгенологічно неконтрасний конкремент в нирках?
1289. Об'єм залишкової сечі при визначенні радіонуклідним методом у порівнянні з катетеризацією сечового міхура:
1290. При яких захворюваннях відмічається підвищений вміст гормону росту у крові?
1291. Вкажіть при яких захворюваннях рівень СТГ знижений:
1292. Оцініть отримані дані і вкажіть при яких захворюваннях зустрічаються такі результати: ТТГ - підвищений, вільний Т3 - знижений, вільний Т4 - знижений, антитіла до ТГ - підвищені:
1293. Ким затверджуються Норми радіаційної безпеки в нашій країні?
1294. Вкажіть найбільш ефективний принцип захисту при роботі з потужними джерелами іонізуючих випромінювань:
1295. Що покладено в основу національних Норм радіаційної безпеки (НРБУ-97)?
1296. Що забезпечує введення радіаційно-гігієнічних регламентів?
1297. На яких основних принципах грунтується радіаційна безпека та протирадіаційний захист?
1298. Скільки груп радіаційно-гігієнічних регламентів встановлюють НРБУ-97?
1299. Якому виду випромінювання відповідає радіаційний фактор 20?
1300. Якому виду випромінювання відповідає радіаційний фактор 1?
1301. Співвідношення між внесистемною одиницею поглинутої дози (РАД) і новою одиницею в системі Сі (ГРЕЙ) відповідає:
1302. Співвідношення між внесистемною одиницею еквівалентної дози (БЕР) і новою одиницею в системі Сі (Зіверт) відповідає:
1303. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів першої групи?
1304. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів другої групи?
1305. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів третьої групи?
1306. Яку мету передбачає встановлення радіаційно-гігієнічних регламентів четвертої групи?
1307. Для зниження рівня випромінювання бета-активних джерел, необхідні захисні контейнери із матеріалів з:
1308. Чи обов'язково при роботі з низькоенергійними бета-випромінювачами використовувати гумові рукавички?
1309. Захисні рукавички повинні завжди використовуватися при роботі з радіоактивними матеріалами:
1310. При роботі з гама-випромінювачами необхідно використовувати захисні контейнери із матеріалів:
1311. До категорії А відносяться:
1312. Контроль за станом здоров'я персоналу, що працює з джерелами іонізуючих випромінювань включає:
1313. По розподілу в організмі 131-І є нуклідом:
1314. Скільки категорій опромінюваних осіб встановлюють НРБУ-97?
1315. До якої категорії належать особи, які безпосередньо (постійно чи тимчасово) працюють з ДІВ?
1316. До якої категорії можуть належати особи, які безпосередньо не працюють з ДІВ?
1317. До якої категорії належать особи, які безпосередньо не працюють з ДІВ, але в зв'язку з розташуванням їх робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення?
1318. До якої категорії відносяться діти у віці до 18 років?
1319. Потужність природного радіоактивного випромінювання в мкр/год:
1320. Потужність "фону" в 20 мкр/год відповідає поглинутій дозі за рік:
1321. До якої категорії відноситься все населення?
1322. Згідно НРБУ потенційно небезпечною є доза опромінення всього тіла в:
1323. При роботі з 32Р чи потрібен захист свинцевими екранами?
1324. До якої категорії відноситься персонал рентгенодіагностичного кабінету?
1325. До якої категорії відноситься персонал, що працює в суміжних з рентгенодіагностичним кабінетом приміщеннях?
1326. До якої категорії належить населення, що проходить рентгенологічне профілактичне обстеження?
1327. Найбільш радіотоксичним нуклідом є:
1328. Стохастичні ефекти:
1329. Нестохастичні ефекти (детерміновані):
1330. По розподілу в організмі 137-Сs є ізотопом:
1331. Захисні екрани при роботі з альфа-випромінювачами:
1332. Для захисту від бета-випромінювачів потрібні екрани з:
1333. Інкорпорація радіонуклідів в організмі відбувається в зв'язку з:
1334. До якої категорії відноситься персонал відділення (лабораторії) радіонуклідної діагностики?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів