Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


127. Радіологія

10. "Розділ 10. Променева терапія пухлин інших локалізацій."


1009. Частота захворюваності раком шлунка в онкоструктурі України складає:
1010. Який із відділів шлунка є найбільш фіксованим?
1011. Рак якого із відділів шлунку має найбільш злоякісний перебіг:
1012. Вкажіть величину разової вогнищевої поглинутої дози, яка застосовується при променевому лікуванні раку шлунку:
1013. Вкажіть величину СВД при променевій терапії раку кардиального відділу шлунку методом звичайного фракціонування:
1014. Які хіміо-препарати найбільш ефективні як для самостійного лікування, так і для хіміо-променевої терапії раку шлунку?
1015. Які методи сучасної променевої терапії використовуються при лікуванні раку шлунку?
1016. Вкажіть, які групи лімфовузлів є регіонарними для кардиального відділу шлунка:
1017. Які з нижче наведених тверджень вірні відносно раку шлунка: 1.Рак шлунка найчастіше зустрічається у чоловіків, 2.Частота раку шлунку зростає в Україні, 3.Відмічається висока захворюванність на рак шлунку у Японії
1018. Вкажіть правильні твердження відносно рака шлунка:
1019. Який з наступних лікувальних методів зумовлює найкращу витривалість життя при неоперабельному раку шлунка?
1020. Які з нижче наведених факторів відіграють значну роль в етіології рака кишечника: 1.Високо-волокниста (рослинна) їжа, 2.Їжа багата жирами, 3.Жовчні кислоти
1021. Який з перерахованих органів найбільш чутливий до ураження при проведенні променевої терапії з приводу неоперабельного рака тіла шлунка (вогнищева доза 40 Гр за 4 тижні)?
1022. Вкажіть рівень переходу стравоходу в шлунок:
1023. Вкажіть рівень проекції зони переходу стравоходу у шлунок на передній поверхні грудної клітини:
1024. Який вид і спосіб опромінювання дає меншу інтегральну дозу при променевому лікуванні раку шлунка (при інших рівних умовах)?
1025. Яка гранична толерантна доза опромінювання печінки при використанні методу звичайного фракціонування (опромінюваний об'єм до 1000 см3)?
1026. Яка гранична толерантна доза для нормальних тканин шлунка при гама-терапії методом звичайного фракціонування?
1027. Вкажіть можливі режими передопераційного гама-опромінювання раку тіла шлунка:
1028. З якими направленнями наукового пошуку зв'язані нові можливості променевої терапії раку шлунка?
1029. Яка гранична толерантна доза для тонкого кишечника при променевій терапії раку шлунка методом звичайного фракціонування дози?
1030. Який епітелій покриває шкіру?
1031. Вкажіть облигатні передракові захворювання шкіри:
1032. Які етіологічні фактори сприяють виникненню раку шкіри?
1033. В яких країнах захворюванність раком шкіри висока?
1034. В яких країнах захворюванність раком шкіри низька?
1035. Вкажіть гістологічні форми раку шкіри:
1036. Вкажіть вирішальні для прогнозу фактори при раці шкіри:
1037. Методи лікування раку шкіри І-ІІ стадії:
1038. Методи променевого лікування раку шкіри І ст.:
1039. Методи променевого лікування раку шкіри ІІ ст.:
1040. Методи променевого лікування раку шкіри ІІІ ст.:
1041. Вкажіть разову дозу при опромінюванні первинної ділянки при раці шкіри методом близькофокусної рентгенотерапії:
1042. Вкажіть сумарну вогнищеву дозу при опромінюванні первинної ділянки при раці шкіри методом близькофокусної рентгенотерапії:
1043. За скільки етапів підводиться сумарна вогнищева доза при лікуванні раку шкіри методом близькофокусної рентгенотерапії?
1044. За скільки етапів підводиться СВД при лікуванні раку шкіри методом дальнодистанційної рентгенотерапії - глибокої або напівглибокої?
1045. Яка толерантність шкіри при близькофокусній рентгенотерапії?
1046. Яка толерантність шкіри при дальньодистанційній рентгенотерапії методом звичайного фракціонування?
1047. Чи доцільна при раці шкіри профілактична двостороння лімфаденектомія?
1048. Який метод променевої терапії бажаніший при опромінюванні уражених лімфатичних вузлів при раці шкіри?
1049. Частота п'ятирічного одужування хворих раком шкіри І-ІІ ст. (у відсотках):
1050. Вкажіть улюблену локалізацію меланоми шкіри:
1051. Вкажіть облігатні пигментні пренеоплазми:
1052. Перерахуйте основні методи ранньої діагностики меланоми:
1053. Вкажіть найбільш бажаний метод лікування меланоми І-ІІ ст.:
1054. Який метод променевої терапії застосовується для інтенсивного передопераційного опромінювання меланоми?
1055. Вкажіть разову вогнищеву дозу при інтенсивному передопераційному опромінюванні меланоми по Байсоголову:
1056. Вкажіть сумарну вогнищеву дозу при інтенсивному передопераційному опромінюванні меланоми по Байсоголову:
1057. Вкажіть найбільш перспективні методи променевої терапії меланоми:
1058. Вкажіть інтервал між закінченням передопераційного опромінювання і хірургічному висіченні меланоми:
1059. Вкажіть найбільш бажані методи лікування дисемінованих форм меланоми:
1060. Чи доцільна при меланомі профілактична лімфаденектомія?
1061. Вкажіть найбільш часту локалізацію первинних злоякісних пухлин кісток:
1062. Вкажіть радіочутливі гістологічні форми серед первинних злоякісних пухлин кісток:
1063. Вкажіть сучасні методи лікування первинних злоякісних пухлин кісток:
1064. Яка величина разової вогнищевої поглинутої дози, яка використовується при лікуванні первинних злоякісних пухлин кісток?
1065. Яка величина разової вогнищевої поглинутої дози, яка використовується при лікуванні вторинних злоякісних пухлинах кісток?
1066. Величина СВД в кістковій тканині при променевому лікуванні ретикулосаркоми і саркоми Юінга методом звичайного фракціонування:
1067. Величина сумарної вогнищевої дози в кістковій тканині при променевому лікуванні остеогенних сарком методом звичайного фракціонування:
1068. Які морфологічні форми первинних злоякісних пухлин кісток можуть бути віднесені до скелетогенних форм?
1069. Яка із злоякісних пухлин найчастіше метастазує у кістки?
1070. Яка щільність губчатої кісткової тканини (в г/см3)?
1071. Яка щільність жирової клітчатки в (в г/см3)?
1072. Яка гранична толерантна доза опромінювання для кістки (у дорослих) при застосуванні звичайного методу фракціонування?
1073. Яка гранична толерантна доза опромінювання для кістки,що росте, при застосуванні звичайного методу фракціонування?
1074. Яка доля активного кісткового мозку в ребрах людини (по Еллісу)?
1075. На скільки відсотків ослаблюється пучок гама-випромінювання при проходженні через кряжі?
1076. Чи проводиться променева терапія при порушеннях жирового і білкового обміну (ксантоматоз, хвороба Гоше, хвороба Хенд-Крисчен-Шюллера)?
1077. Яка щільність компактної і кісткової тканини (в г/см3)?
1078. Вкажіть режими опромінення, які використовуються для лікування метастазів в кістки
1079. Які лімфовузли відносяться до регіонарних для підшлункової залози?
1080. Ураження якого відділу підшлункової залози дає більше виражену клінічну симптоматику:
1081. Які методи діагностики використовуються для визначення пухлини підшлункової залози?
1082. Яка величина РВД при щоденному опромінюванні хворих раком підшлункової залози?
1083. Який з симптомів найчастіше зустрічається у хворих на рак підшлункової залози?
1084. Яке з тверджень вірно про рак підшлункової залози: 1.Найчастіше рак підшлункової залози розвивається в її хвостовій сатині, 2.В більшості випадків - це аденокарцинома, 3.Регіональні лімфовузли та печінка уражаються найчастіше
1085. Які з перерахованих тканин менш радіочутливі при виконанні променевого лікування рака підшлункової залози?
1086. Який з режимів у хворих з неоперабельною пухлиною підшлункової залози веде до більшої витривалості життя: 1.Тільки променева терапія (60 Гр), 2.Променева терапія (30 Гр) + 5-фторурацил, 3.Променева терапія (60 Гр) + 5-фторурацил
1087. Яка необхідна величина СВД методом звичайного фракціонування при променевій терапії раку підшлункової залози?
1088. Які варіанти просторового розподілу дози можуть бути використані при променевому лікуванні раку підшлункової залози?
1089. Вкажіть можливі режими передопераційного опромінювання раку підшлункової залози:
1090. Яка величина гранично допустимого променевого навантаження на спинний мозок при променевому лікуванні раку підшлункової залози?
1091. Яка величина допустимого променевого навантаження на шлунок при променевому лікуванні раку підшлункової залози?
1092. Яка величина допустимого променевого навантаження на тонкий кишечник при променевому лікуванні раку підшлункової залози?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів