Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

7. "Дослідження вентиляції"


933. Головне завдання промислової вентиляцiї:
934. Яке мiсце займає промислова вентиляцiя у боротьбi з шкiдливими виробничими факторами?
935. Поняття про вентиляцiю:
936. Визначення поняття "вентиляцiя":
937. Поняття про обмiн повiтря у виробничому примiщеннi:
938. Поняття про кратнiсть обмiну повiтря у виробничому примiщеннi:
939. Види вентиляцiї у залежностi вiд засоба, за допомогою якого перемiщується повiтря:
940. Види вантиляцiї у залежностi вiд засоба органiзацiї обмiну повiтря:
941. Види вентиляцiї залежно вiд її призначення:
942. У яких випадках застосовується механiчна вентиляцiя?
943. Переваги механiчної вентиляцiї:
944. Вкажiть основнi причини природної вентиляцiї:
945. Якi основнi природнi сили природної вентиляцiї?
946. Основнi переваги природної вентиляцiї:
947. Поняття про аєрацiю:
948. Основнi недолiки аерацiї:
949. На якi виробничi шкiдливостi успiшно дiє виробнича вентиляцiя?
950. З якою характеристикою шкiдливих виробничих агентiв слiд ознайомитись перед гiгiєнiчною оцiнкою вентиляцiї?
951. Основнi шляхи визначення ефективностi роботи вентиляцiї:
952. Якi матерiали можна використати для якiсної характеристики шкiдливого виробничого фактора при оцiнцi вентиляцiї?
953. З метою кiлькiстної характеристики для правильного визначення повiтряного обмiну, достатньо для локалiзацiї шкiдливостей, необхiдно ретельно проаналiзувати:
954. Основне правило при вилученi повiтря витяжним обладнанням:
955. Поняття про аварiйну вентиляцiю:
956. Рух потоку повiтря у центробiжному вентиляторi:
957. Якою особливостю вентиляцiї досягається виключення попадання повiтря з примiщень, забруднених шкiдливостями у вiдносно бiльш чисте примiщення?
958. Мiсця розташування вентиляцiйного обладнання:
959. Гiгiєничнi вимоги до повiтряного душу:
960. У яких випадках ворота виробничих примiщень обладнуються тепловими завiсами?
961. Види систем кондинциюювання повiтря:
962. Види мiсцевої системи кондинцюювання повiтря:
963. Види кондиционерiв у залежностi вiд особливостей обробки повiтря:
964. Основнi засоби охолодження повiтря у кондиционерах:
965. Види витяжних устаткувань:
966. максимальна висота пiдвищування витяжної парасольки на робочому мiсцi:
967. У яких виробництвах найбiльш доцiльно використовувати аерацiю?
968. Особливостi надходження повiтря при аерацiї примiщень у теплий перiод року:
969. Особливостi надходження повiтря при аерацiї примiщень у холодний перiод року:
970. Якi граничнi концентарцiї шкiдливих речовин у повiтрi, що надходить у виробниче примiщенняпри аерацiї?
971. Конструктивнi пристрої, через якi вилучається повiтря при аерацiхї примiщень:
972. Характер шуму вiд вентиляцiйних пристроїв:
973. Засоби боротьби з механiчним шумом вентиляцiйних устаткувань у виробничих примiщеннях:
974. Засоби боротьби з механiчним шумом та вiбрацiєю вентиляцiйного обладнання у виробничих примiщеннях:
975. Засоби боротьби з аеродинамiчним шумом вiд вентиляцiйного обладнання:
976. Кратнiсть перевiрок роботи дiючих вентиляцiйних систем у примiщеннях з видiленням речовин I та II класу небезпеки санiтарними лабораторiями промислових виробництв:
977. Кратнiсть перевiрки роботи систем мiсцевих витяжної та приточної вентиляцiї санiтарними лабораторiями промислових виробництв:
978. Кратнiсть перевiрки роботи загальнообмiнної механiчної та природної вентиляцiї санiтарними лабораторiми промислових виробництв:
979. У яких випадках застосовують осьовi вентилятори?
980. Вимоги до складу повiтря, що забирається для приточної вентиляцiї:
981. Види вентиляторiв у залежностi вiд будови:
982. Поняттяпро надлишкове тепло:
983. В якi зони виробничого примiщення здiйснюється подача та вилучення повiтря, при видiленнi теплових надлишкiв/
984. Поняття про надлишкову вологу у виробничих примiщеннях:
985. Найбiльш радикальний засiб вентиляцiї у примiшеннях з видiленням вологи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів