Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

6. "Дослідження освітлення"


872. Вкажiть на якi iз нижчеперечислених об'єктiв пощирюються норми проектування штучного та природнього освiтлення?
873. На скiльки груп пiдроздiляються примiщення по вимогам до напруження органа зору?
874. До якої групи примiщень по вимогам до напруження зору вiдноситься примiщення конструкторських бюро та операцiйних?
875. До якої групи примiщень по вимогам до напруження зору вiдносяться торговi, виставочнi i столовi зали?
876. До якої групи примiщень по вимогам до зорових робiт вiдносяться коридори, гардеробнi, проходи?
877. До якої групи примiщень по вимогам до зорової роботи вiдносяться концертнi та актовi зали?
878. Нормування значень КПО при одностороньому природньому освiтленi передбачається:
879. Вiд яких нижчеперелiчених факторiв залежить нормування значень КПО в виробничих примiщеннях?
880. Нормування значень КПО при двостороньому боковому освiтелнi передбачається:
881. Нормування значень КПО при верхньому i боковому освiтленi передбачаються:
882. В якому поясi свiтлового клiмату переважно знаходиться територiя України?
883. Вiд яких факторiв залежить нормування значень штучного освiтлення?
884. На скiльки розрядiв пiдроздiляється зорова робота для виробничих примiщень?
885. Якими показниками в основному визначається розряд зорових робiт?
886. При виконанi яких розрядiв зорових робiт повиннi улаштовуватися сонцезахиснi обладнання в клiматичних зонах України?
887. Дайте визначення поняття "умовна робоча поверхня":
888. Дайте визначення поняття "об'єкт розпiзнання" в процесi зорової роботи:
889. Що є фоном для оцiнки зорової роботи?
890. Дайте визначення поняттю "комбiноване освiтлення":
891. Дайте визначення поняття "сполучене освiтлення:
892. Дайте визначення поняття "комбiноване природнє освiтлення"
893. Дайте визначення поняття "загальне освiтлення":
894. Для якого поясу свiтлового клiмату данi номри КПО в СНИП - П - 4 - 79?
895. При якому освiтленнi буде забезпечена найбiльш рiвномiрно освiтленiсть робочої поверхнi?
896. Для якого виду ламп утворенi санiтарнi норми освiтленностi в СНИП - П - 4 - 79:
897. Для якого типу ламп градуiрованi люксметри Ю-16 i Ю-17:
898. В яких одиницях вимiрювається освiтленiсть?
899. Якi iснують методи нормування та оцiнки природного освiтлення примiщень?
900. Якi iснують способи визначення коєфiцiєнта природного освiтелння /КПО/?
901. На якому рiвнi необхiдно проводити замiри природного освiтлення в житлових кiмнатах i кухнях житлових будинкiв?
902. Де повинно вимiрюватися мiнiмальне значення КПО в примiщеннях з двостороннiм боковим освiтленням?
903. Коли слiд передбачувати сполучне освiтлення примiщень виробничих будiвель/
904. Загальне штучне освiтлення примiщень для постiйного перебування людей повинно, як правило, забезпечуватися:
905. Який документ встановлюе основнi вимоги до методу вимiрювання освiтленностi в примiщеннях будiвель i споруд?
906. Яка мiнiмальна кiлькiсть контрольних точок повинна бути для вимiрювання освiтленностi?
907. Освiтленнiсть примiщень необхiдно вимiрювати:
908. Вимiрювання штучного освiтлення необхiдно проводити:
909. Як вимiрюветься освiтленнiсть при штучному комбiнованому освiтленнi?
910. Чи вноситься поправка на тип джерел свiтла при вимiрюваннi освiтленностi примiщення?
911. При яких погодних умовах рекомендується визначати КПО примiщення?
912. В основу санiтарних норм iнсоляцiї примiщень i територiй покладено:
913. Якi норми тривалостi i режиму iнсоляцiї на Українi?
914. Який метод iз нижчеперелiчених не використовується санiтарними лiкарями при оцiнцi iнсоляцiй примiщень i територiї?
915. Де проводять замiри рiвня освiтленностi у виробничих примiщеннях?
916. Якi iз ламп з точки зору свiтлопровiдностi можна використовувати?
917. Спектр яких ламп найбiльше наближається до звичайного свiтла?
918. Стробоскопiчний ефект можливий для ламп:
919. Аварiйне освiтлення для евакуацiї передбачається в примiщеннях, де працюють:
920. Якi iз нижчеперелiчених ламп не можуть використовуватися в пожежо та вибухнебезпечних примiщеннях?
921. Свiтло яких ламп забезпечує найкращу кольорову передачу?
922. Свiтло яких ламп забезпечує правильно кольропередачу?
923. Якi лампи потрiбно використовувати у примiщеннях iз запиленням повiтря робочої зони?
924. На скiльки видiв пiдроздiляються здоровi роботи по характеру i умовах та виконання?
925. На скiльки категорiй пiдроздiляються зоровi роботи по оточеню напруження зору?
926. Що є параметром освiтлення, визначаючим умови здорового сприймання при точних зорових роботах?
927. Що є основною свiтловою величиною на яку реагує око людини?
928. Коли рекомендується застосовувати комбiноване освiтлення:
929. Колирекомендується застосувати загальне освiтлення?
930. Коли рекомендеться застосувати локалiзоване розмiщення свiтильникiв?
931. Чим обмежується ослiплюючi дiя джерел свiтла?
932. Який поправочний коєфiцiєнт необхiдно вводити при вимiрюваннi штучного освiтлення?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів