Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

5. "Дослідження електромагнітного, ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання"


651. Високим частотам вiдповiдають дiапазони радiохвиль:
652. Як характеризуєтсья ПМП?
653. Надвисоким частотам вiдповiдають дiапазони радiохвиль:
654. Який дiапазон радiохвиль вiдповiдає ультразвуковим частотом?
655. Якому дiапазону радiочастот вiдповiдає термiн "мiкрохвилi"?
656. Роботи з джерелами ультрависоких частот ЕМП виконуються:
657. В гiгiєнiчнiй практицi у теперiшнiй час прийнятий розподiл радiохвиль на дiапазони частот:
658. Постiйне магнiтне /магнiтостатичне/ поле утворюється:
659. Iнтенсивнiсть лазерного випромiнювання при єксплуатацiї лазерних установок обумовлена:
660. Iнтенсивнiсть утворення аеродисперсних систем при експлуатацiї лазерних установок обумовлена:
661. Яка система органiзму людини найбiлш чутлива до впливу електромагнiтних випромiнювань?
662. Пошкодженна органа зору при експлуатуваннi лазерiв може виникнути:
663. Вкажiть правильне визначення "Розсiяне лазерне випромiнювання":
664. Вкажіть правильне визначення "Пряме лазерне випромiнювання /пучок лазерного випромiнювання"/:
665. Вкажiть правильне визначення "Безпереривне лазерне випромiнювання":
666. Вкажiть правильне визначення "Дзеркально вiдбите лазерне випромiнювання":
667. Вкажiть правильне визначення "Дифузiйно вiдбита лазерне випромiнювання":
668. Вкажiть правильне визначення вторинного лазерного випромiнювання:
669. Рiвнi напруженностi МП частоти 50 Гц у зонi обслуговування зварниками контактно-зварювального обладнання залежить вiд:
670. При роботi з дисплеєм на ЕПТ /електронно-промислових трубках/ умови працi користувача визначаються:
671. Вкажiть нормативнi документи, якими необхiдно користуватись при оцiнцi планувальних рiшень зварювального виробництва при запобiжному санiтарному наглядi:
672. Якi РТО повиннi бути узятi на облiк СЕС якостi пересувних, випромiнюючих у навколишнє середовище електромагнiтнi випромiнювання?
673. Якi РТО повиннi бути взятi на облiк СЕС у якостi промiжних, випромiнюючих у навколишнє середовище електромагнiтну енергiю?
674. Для яких ВЛ потрiбно ставити вимогу, щоб на терiторiї iї СЗЗ експлуатувалися машини та механiзми з екранами, забезпечуючi зниження напруженностi ЕП на робочих мiсцях?
675. Якi пiдроздiли лiкувально-профiлактичних установ необхiдно взяти на облiк в СЕС, як об'єкти нагляду за ЕМП?
676. Як повиннi проходити маршрути для вимiрювань ЕП ВЛ, поблизу вiд котрих знаходиться житлова забудова, дачi, городи?
677. Прилади для вимiрювання напруженностi ЕМП промислової частоти:
678. Вiдстань по радiусу, на яку необхiдно розчистити майданчик вiд предметiв, впливаючих на результати при вимiрах ЕМП?
679. На якому вiддаленi вiд антени РТО потрiбно проводити вимiри напруженостi ЕМП?
680. Iнтервали вiдстаней, якi рекомендують дотримувати при проведенi лабораторних вимiрiв рiвнiв ЕМП РТО нарадiальних трасах довжиною 1500 м вiд опори антен РТО?
681. Методи контролю за дотриманням нормативних величин ЕМП можуть бути використанi на територiї житлової забудови, яка проектується у мiсцi розташування РТО?
682. З якими iнтервалами вiдстаней рекомендується проводити iнструментальнi вимiри рiвнiв ЕМП РТО на радiальнiй трасi довжиною 150 м вiд опори антен?
683. З якими iнтервалами вiдстаней рекомендується проводити iнструментальнi вимiри рiвнiв ЕМП РТО на радiальнiй трасi довжиною 350 м вiд опори антен?
684. На якiй вiдстанi вiд поверхнi землi потрiбно визначити найбiльшi показання прилада реєструючого рiвнi ЕМП при вимiрах на майданчиках?
685. Мiнiмальна кiлькiсть незалежних вимiрiв, що потрiбно зробити на кожнiй площаднцi при лабораторних дослiдженнях рiвнiв ЕМП РТО?
686. На якiй висотi на маршрутах /у центрi площадки/ необхiдно проводити вимiри рiвнiв ЕМП РТО?
687. Для визначення протяжностi траси /маршрута/ необхiдно знати:
688. Як провести вимiри рiвнiв ЕМП РТО, умови та режим експлуатацiї якого залишаються постiйним?
689. На чому будується методика побудови кордонiв СЗЗ та зони обмеження будiвництва засобiв телебачення та ЧМ радiомовлення?
690. Для яких частотних дiапазонiв офiцiйними правилами нормуються ГДР ЕМП вiд РТО?
691. Номера дiапазонiв частот, що ураховуються у санiтарних нормах i правилах захисту населення:
692. Одиницi нормування, вимiрювання та оцiнки напружностi електричної складової ЕМП вiд РТО у межах 5 - 8 дiапазонiв частот /НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ/:
693. Одиницi нормування, вимiрювання i оцiнки щiльностi потоку енергiї ЕМП вiд РТО у межах 9- 11 дiапазонiв частот /УВЧ, ЗВЧ, КВЧ/:
694. З чим може бути зв'язана реєстрацiя високих рiвнiв ЕМП у примiщення РТО /де знаходитсья генератор ЕМП/, якi розташованi у даленi вiд основного примiщення?
695. З чим може бути зв'язана реєстрацiя високих рiвнiв напруженостi ЕМП у примiщеннi, де розташованi генератори ВЧ та ЗВЧ?
696. Що таке "паразитнi" випромiнювання в серединi примiщень?
697. Вплив металевих предметiв та конструкцiй на характер розподiлу ЕМП по примiщенню:
698. Вторинне випромiнювання володiє властивостями:
699. У якiй iз умовних зон переважно знаходиться робочий при роботi ВЧ-генераторiв у примiщенi?
700. На скiльки зон умовно дiлять простiр навколо джерела ЕМП?
701. В якiй iз умовних зон переважно знаходиться робочий при роботi у примiщенi надвисокочастотних генераторiв?
702. Мiсця повiтряних лiнiй електропередач, де рiвнi електричного поля досягають найбiльших значень:
703. Одиницi вимiрювання, що використовують для реєстрацiї величини напружностi ЕП пiд, або поблизу повiтряних лiнiй електропередач:
704. На напруженiсть електричного поля у зонi проходження повiтряних лiнiй /пл/ електропередач впливають:
705. Вiдстань вiд повiтряних лiнiй, де рiвень ЕП рiзко зменьшуєтсья i як правило, може досягти ГДР:
706. До яких повiтряних лiнiй /ПЛ/ електропередач не висуваються санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги:
707. Об'єкти з електромагнiтним випромiнюванням, якi СЕС повинна ураховувати, як випромiнюючi ЕМП промислової частоти:
708. Радiотехнiчнi об'єкти /РТО/ спостереження, якi повиннi бути обов'язково зареєстрованi в СЕС:
709. Вкажiть вiрне визначення СЗЗ ВЛ?
710. Який максимальний рiвень напруженостi ЕП пiд проводами необхiдно забезпечити, коли СЕС, у виключеному випадку, дозволила ВЛ у 330 кВ провести не вiддаленнi 20 м вiд сiльського населеного пункту?
711. Яка нормативна максимальна величина напруженостi ЕП пiд проводами повинна бути забезпечена, коли СЕС у виключеному випадку, узгодила проект на приближення ВЛ напругою 500 кВ на вiдстань 30 м вiд межi сiльського населеного пункту?
712. На яку мiнiмальну вiдстань /по офiцiйному документу/, можна наблизити межу сiльського населеного пункту при проектуваннi ВЛ напругою 330 кВ/м у виняткових випадках?
713. Проектується ВЛ напруженнiстю 500 кВ/м i зробити розрив вiд межi села в 250 - 300 м неможливо. Який мiнiмальний розрив у цьому виключному випадку повинен бути дотриманий?
714. Визначення санiтарно-захисної зони ВЛ:
715. Термiн проведення планових контрольних вимiрiв напруженостi полiв у примiщеннях громадьских будинкiв, якi знаходяться пiд впливом ЕП ВЛ електропередач:
716. Для якої напруги ВЛ електропередач межi СЗЗ уздовж траси по обидвi сторони вiд неї встановлюють шириною 40 м?
717. Для якої напруги ВЛ електропередач межi СЗЗ уздовж траси по обидвi сторони вiд неї встановлюють шириною 55 м?
718. Для якої напруги ВЛ електропередач межi СЗЗ уздовж траси по обидвi сторони вiд неї встановлюють шириною в 20 м?
719. Для якої напруги ВЛ електропередач межi СЗЗ уздовж траси по обидвi сторони вiд неї встановлюють шириною 30 м?
720. Якi метричнi iнтервали необхiдно встановити на маршрутi мiж точками лабораторних вимiрiв на маршрутах, перпендикулярних до ВЛ електропередач у зонах половинної ширини СЗЗ?
721. Яка напруженнiсть ЕП повинна бути на територiї навколо житлових будинкiв, розташованих у зонi впливу ВЛ єлектропередач, для позитивного висновку пронормальну електромагнiтну обстановку, якщо у житлових примiщеннях цих будiнкiв вимiри напружн
722. Якою повинна убти протяжнiсть маршрутiв для лабораторних вимiрювань ЕП у ВЛ електропередач?
723. Якi iнтервали необхiдно дотримувати мiж точками при лабораторних вимiрах напруженостi ЕП на маршрутах, проходящих пiд проводами ВЛ та на пiдвищеннях /якщо вони є/?
724. Яку кiлькiсть вимiрiв необхiдно проводити в кожнiй точцi при контролi напруженностi ЕП у ВЛ електропередачi?
725. Вимiри ЕП ВЛ електропередачi проводить лабораторiя СЕС у багатоповерховому будинку, Вашi дiї при цьому, що повинннi бути обов'язково виконанi?
726. На територiї примiської зони лабораторiєю СЕС зареестрований рiвень напруженностi ЕП в межах 2 - 3 кВ/м. По якому санiтарону нормативу необхiдно провести оцiнку результату?
727. Кiлькiсть маршрутiв, що необiхдна для правильної постановки вимiрiв ЕП ВЛ електропередачi:
728. При якому максимальному значеннi напруженностi ЕП на територiї, розташованiй в межах СЗЗ ВЛ електропереодачi, СЕС дозволить користування городами та садами?
729. Напруга на територiї СЗЗ ВЛ електропередачi, при якiй забороняється притягувати до с/господарьских та iнших робiт дiтей i пiдлiткiв, вiком до 18 рокiв:
730. Через територiю присадибних дiлянок проходить ВЛ електропередачi напруженiстю 330 кВ. Яка гiгiєнiчно обгрунтована норма максимальної напруженостi ЕП допустима на цiй територiї?
731. У випадку гостронаправленого випромiнювання /юстировка лазерiв/, коли випромiнювння не поширюеться на всiх 3-х висотах, де необхiдно проводити вимiри?
732. Випадки, коли необхiдно проводити вимiри ЕМП також у зонi розмiщення рук оператора:
733. Випадки, коли необхiдно проводити вимiри ЕМП також у зонi розмiщення рук оператора:
734. Випадки, коли необхiдно проводити вимiри ЕМП також у зонi розмiщення рук оператора:
735. Як провести вимiри ЕМП, коли оператор працює у сидячому положеннi?
736. Щоб виключити викривлення картиниполя у зонi проведення вимiрювань ЕМП, антени /датчики/ приладiв не можна пiдносити до металевих предметiв на вiдстань меншу нiж:
737. При проведенi вимiрiв ЕМП вимiрянi три значення поля не повиннi розрiзнятись мiж собою на:
738. При проведенi вимiрювань ЕМП у виробничих примiщеннях їх потрiбно проводити:
739. В чому проявляються особливостi лазерного випромiнювання?
740. Якщое в обстежуваний простiр зовнiшьного середовища одночасно надходять випромiнювання рiзних частотних дiапазонiв ЕМП, якi мають рiзнi ГДР, то вимiрювання проводять:
741. При одночасному находженi в обстежуване примiщення випромiнювань частотних дiапазонiв ЕМП якi мають рiзнi ГДР, вимiрювання проводять:
742. Розташування точки для проведення iнструментальних вимiрювань ЕМП у зовнiшньому середовищi:
743. Розташування точки для проведення iнструментальних вимiрювань ЕМП у виробничих примiщеннях:
744. Прилади, що використовують для вимiрювань щiльностi потоку енергiї радiочастот дiапазону 300 МГц, 300 ГГц
745. Прилади, що використовують для вимiрювань напруженностi ЕМП дiапазону радiочастот 0,06 - 300 МГц:
746. Прилад, що використовують для вимiрювань магнiтної iндукцiї перемiнних магнiтних полiв?
747. Якi прилади застосовують для вимiрювань магнiтної iндукцiї /В/ постiйних магнiтних полiв /ПМП/?
748. Якi прилади застосовуютьдля вимiрювань iнтенсивностi постiйних магнiтних полiв /ПМП/?
749. Якi прилади застосовують для вимiрювання напруженностi електричного поля 50 Гц?
750. Який прилад застосовують для вимiрювань напруженностi постiйного магнiтного поля /ПМП/?
751. Як встановити час перебування у контрольованiй зонi електричного поля 50 Гц?
752. Проведення вимiрювання напруженостi електричного поля 50 Гц на робочому мiсцi при виконаннi роботи з пiднiманням на конструкцiї обладнання:
753. На якiй висотi вiд поверхнi землi необхiдно проводити вимiрювання напруженостi електричного поля 50 Гц на робочому мiсцi при роботах без пiдйому на конструкцiї чи обладнання при вiдсутностi захисних засобiв?
754. На якiй висотi вiд поверхнi землi необхiдно проводити вимiрювання напруженностi електричного поля 50 Гц на робочому мiсцi при роботах без пiдйому та конструкцiї чи обладнання при наявностi колективних засобiв захисту?
755. Визначення часу перебування персоналу протягом робочої змiни в зонах з рiзною напруженiстю електричного поля 50 Гц:
756. Допустимий час перебування персоналу в електричному полi 50 Гц з напругою ЕП вiд 5 до 20 кВ/м включно:
757. Який допустимий час перебування персоналу в електричному полi 50 Гц з напругою до 5 кВ/м включно?
758. Який допстимий час перебування персоналу в електричному полi 50 Гц з напругою понад 20 до 25 кВ/м?
759. Нормована характеристика електричного поля промислової частоти 50 Гц:
760. Гранично допустимий рiвень дiї напруженостi електричного поля 50 Гц для персоналу:
761. Яка характеристика постiйного магнiтного поля нормується?
762. Нормова характеристика електростатичного поля:
763. Вкажiть який параметр найбiльш характерний для ЕМП дiапазону частот 0,06 - 300 МГц:
764. Нормованi параметри для ЕМП:
765. В якому дiапазонi радiочастот гранично-допустимi рiвнi енергiчного навантаження по магнiтнiй складовiй /ЕН нгд/ за робочу змiну складють 200 /А/м/^2 ч?
766. Параметр найбiльш характерний для ЕМП дiапазону частот 0,06 300 мГц:
767. В якому дiапазонi радiочастот гранично допустимi рiвнi енергетичного навантаження по електричнiй складовiй /ЕН егд/ за робочу змiну 7000 /В/М/^2 * ч?
768. В якому дiапазонi радiочастот гранично допустимi рiвнi енергетичного навантаження по електричнiй складовiй /ЕН егд/ за робочу змiну складають 800 /В/М/^2 * 2?
769. В якому дiапазонi радiочастот гранично допустимi рiвнi енергетичного навантаження по електрiчнiй склдовiй /ЕН ЕГД/ за робочу змiну складають 20000 /В/М/^2 * 2?
770. В якому дiапазонi рiдiочастот гранично допустимi рiвнi напруженностi магнiтного поля /Е НГД/ складають 50 А/М?
771. В якому дiапазонi радiочастот гранично допустимi рiвнi напруженностi електричного поля /Е ТД/ складають 300 В/м?
772. В якому дiапазонi радiочастот енергетичне навантаження з'являєтсья добутком щiльностi потоку енергiї поля на час його дiї?
773. В якому дiапазонi радiочастот енергетичне навантаження з'являється здобутком квадрата напруги поля на час його дiї?
774. Вкажiть якi дiапазони радiочастот, де гранично допустимi рiвнi напруженостi електричного поля /Е ГД/ складають 500 В/М за робочу змiну?
775. Показники за якими необхiдно оцiнювати ЕМП радiочастот:
776. Параметри, що характеризують ЕМП у дiапазонi частот 30 - 300 МГц:
777. Параметри, що характеризують ЕМП у дiапазонi частотi 3 - 30 МГц:
778. Зона, де електромагнiтне поле ще не сформоване:
779. Приладами, що вимiрюють ЕМП дiапазону частот 1 - 12 кГц:
780. Зона, де окремо визначають напруженiсть електричного та магнiтного полiв:
781. Що є плановим для умов непрофесiйного опромiнювання ЕМП?
782. Одиниця вимiру магнiтної iндукцiї постiйного магнiтного поля в системi Сi:
783. Одиниця вимiру щiльностi потоку енергiї ЕМП дiапазону частот 300 МГц - 300 ГГц:
784. Одиниця вимiру електричного заряду постiйного електричного /електростатичного/ поля:
785. Одиниця напруженостi постiйного магнiтного поля в системi Сi:
786. Антени, що використовують при вимiрах електромагнiтного поля вище 3 МГц:
787. При оцiнцi радiотехнiчного об'єкту точки вимiру ЕМП при вiддаленi вiд основної антени на 300 - 500 м размiщують на вiдстанi:
788. Яка допустима iнтенсивнiсть УФ-опромiнення шкiри встановлена для областi УФ-С при дiї за змiну до 60 хвилин та перiоду опромiнення до 5 хвилин?
789. Антени, що використовують при вимiрах електромагнiтного поля до 3 МГц:
790. Яка допустима iнтенсивнiсть УФ-опромiнювання шкiри встановлена для областi УФ-А при дiї протягом 50% робочої змiни на однородному опромiнюванню бiльше 5 хвилин?
791. Яка допустима iнтенсивнiсть УФ-опромiнення шкiри встановлена для областi УФ-В при дiї за змiну до 60 хвилинта перiоду опромiнювання до 5 хвилин?
792. Прилади, що використовуються для вимiрювання енергетичної експозицiї на роговицi ока вiд моноiмпульсного та безперервного лазерного випромiнювання:
793. Помилка вимiрювання лазерного випромiнювання на робочому мiсцi не повинна перевищувати:
794. Вкажiть, яким чином нормується єнергетична експозицiя для лазерного випромiнювання з довжиною хвилi 0,2 - 0,4 мкм?
795. Робiтники пiд час обслуговування лазерного обладнання, пiдлягають дiї ЕМП дiапазонiв частот:
796. Вiд якого параметру залежить гранично допустимi рiвнi лазерного випромiнювання?
797. Гранично допустимо енергетичне навантаження електричного поля /ЕНе/ у дiапазонi частот понад 30 МГц до 300 МГц на робочих мiсцях за 8-и годинну робочу змiну:
798. Гранично допустимо енергетичне навантаження магнiтного поля /ЕНи/ у дiапазонi частот вiд 0,06 МГц до 3 МГц на робочих мiсцях за 8-и годинну робочу змiну:
799. Гранично допустиме енергетичне навантаження електричного поля /ЕНЕ/ у дiапазонi частот вiд 0,06 МГц до 3 МГц на робочих мiсцях за 8-и годину робочому змiну:
800. Вкажiть яке гранично допустиме енергетичне навантаження електричного поля /ЕНе/ у дiапазонi частот понад 3 МГц до 30 МГц на робочих мiсцях зща 8-и годинну робочу змiну?
801. Вкажiть гранично допустимi рiвнi напруженостi електричного поля /Е/ у дiапазонi частот понад 30,0 МГц до 300 МГц на робочих мiсцях за 8-и годину робочу змiну:
802. Вкажiть якi гранично-допустимi рiвнi напруженостi магнiтного поля /Н/ у дiапазонi частот вiд 0,06 МГц до 3 МГц на робочих мiсцях за 8-и годину робочу змiну:
803. Гранично допустимi рiвнi напруженостi електричного поля /Е/ у дiапазонi частот вiд 0,06 МГц до 3,0 МГц на робочих мiсцях не повиннi перевищувати за 8-ми годинну робочу змiну:
804. Гранично допустимi рiвнi напруженостi електричного поля /Е/ у дiапазонi частот понад 3,0 Мгц до 30,0 МГц на робочих мiсцях не повиннi перевишувати за 8-ми годинну робочу змiну:
805. Вкажiть яка перiодичнiсть вимiру напруженостi електричного поля промислової частоти /50 Гц/ на робочих мiсцях персоналу при поточному санiтарному контролi:
806. Нормованi параметри єлектричних полiв ЕМП дiапазону частот 0,06 - 300 МГц:
807. Якiй дiї ЕМП пiдлягає працюючий у зонi випромiнювання?
808. Напруженiсть постiйного магнiтного поля на робочому мiсцi не повинна перевищувати за 8-годинну робочу змiну:
809. Яка дiя ЕМП є змiшаною?
810. Яка дiя ЕМП е кобмiнованою?
811. На якiй вiдстанi вiд випромiнювача знаходиться дальня зона /хвильова або випрмоiнювання/ ЕМП?
812. Яка дiя ЕМП е сполученою?
813. Поглинаються шкiрою та пiдшкiрною клiтковиною:
814. На якiй вiдстанi вiд випромiнювача знаходиться ближня зона /iндукцiї/ ЕМП?
815. Як визначити енергетичне навантаження /ЕН/ утворене ЕМП?
816. На органiзм людини переважно рефлекторно впливають:
817. На органи та системи органiзму людини безпосередньо впливають:
818. В якому дiапазонi радiочастот гранiчно допустимi рiвнi напруженностi електричного поля /Е ГД/ складають 80 В/м?
819. Визначна природа випромiнювання оптичного дiапазону:
820. Якi види випромiнювання включає оптичний дiапазон електромагнiтних хвиль?
821. Межi довжини хвиль випромiнювання оптичного дiапазону:
822. Якi з хвиль оптичного дiапазону сильно поглинаються всiми матерiалами у т.ч. повiтрям, а тому можливi тiльки у вакумi?
823. Область спектра, яку займає ультрафiолетове випромiнювання:
824. Область спектра, яку займає видиме випромiнювання:
825. Область спектра, яку займає iнфрачервоне випромiнювання:
826. Довжина хвилi УФ - С:
827. Довжина хвилi УФ - В:
828. Довжина хвилi УФ - А:
829. Довжина хвилi IЧ - А /короткохвильове ближнє/:
830. Довжина хвилi IЧ - В /середньохвильове/:
831. Довжина хвилi IЧ - С /довгохвильове дальнє/:
832. Що може бути джерелом iнфрачервоного випромiнювання?
833. Що собою являє iнтегральний поток випромiнювання оптичного дiапазану?
834. Одиницi вимiрювання оптичного дiапазону:
835. Залежнiсть iнтенсивностi випромiнювання джерела оптичного дiапазону вiд вiдстанi до нього:
836. В якому випадку проявляється бiологiчний ефект вiд дiї випромiнювань оптичного дiапазону:
837. Вiд чого залежить кiлькiсть енергiї оптичних випромiнювань, що поглинаються бiологiчним об'єктом?
838. Вiд чого залежить глибина проникнення оптичних випромiнювань у органiзм?
839. Яке оптичне випромiнювання глибше проникає у тканини органiзму?
840. Яке випромiнювання оптичного дiапазону поглинається у поверхнi епiдермiса?
841. Що полягає в основi бiологiчної дiї iнфрачервоного випромiнювання?
842. Фiзиологiчнi змiни в органiзмi пiд впливом iнфрачервоного випромiнювання:
843. Якi змiни в органiзмi викликає дiя iнфрачервоного випромiнювання?
844. Судинна реакцiя в залежностi вiд спектрального складу iнфрачервоного випромiнювання:
845. Теплова дiя iнфрачервоного випромiнення:
846. Як впливає iнфрачервоне випромiнювання на секреторну функцiюорганiв травлення?
847. Чим вiдрiзнається судина реакцiя органiзма при радiацiйному охолодженi /на вiдмiну вiд конвенцiйного/:
848. Якi змiни теплопродукцiї спостерiгаються при радiацiйному охолодженi?
849. Чим вiдрiзняються змiни температури шкiри та тiла при радiацiйному охолодженi органiзму /на вiдмiну вiд конвекцiйного/?
850. У якiй частинi органiзму переважно проходять всi реакцiї при впливi ультрафiолетового випромiнювання:
851. В чому полягає первиний ефект дiї ультрафiолетового випромiнювання на органiзм?
852. В чому полягає вториний ефект дiї ультрафiолетового випромiнювання на органiзм?
853. Яка переважна дiя УФ - А:
854. Яка переважна дiя УФ - В?
855. Яка переважна дiя УФ - С?
856. Гiповiтамiноз, що розвивається при УФ недостатностi:
857. Прояви гiновiтамiнозу Д у дорослих:
858. Стан резинстентностi органiзму при УФ недостатностi:
859. Особливостi дiї токсичних речовин важкiх металiв /марганець, ртуть, свинець/ при дiї УФ опромiнення:
860. Поняття про бiодозу:
861. Поняття про мiнiмальну добову профiлактичну дозу УФ випромiнювання:
862. УФ-випромiнювання якої областi спектра затримується звичайним склом у вiкнах?
863. Якi домiшки у звичайному вiконному склi затримаують УФ випромiнювання?
864. Способи вимiрювання УФ радiацiї:
865. Метод орiєнтовної оцiнки iнтенсивностi оптичного випромiнення та його спектрального складу:
866. Санiтарнi норми ультрафiолетового випромiнення у виробничих примiщеннях /N 4557-88/ поширюються на випромiнення, яке утворюеться джерелами з температурою:
867. Санiтарнi норми ультрафiолетового випромiнення у виробничих примiщеннях /N 4557-88/ не поширюються на УФ-випромiнення:
868. При застосуваннi спецiального одягу та засобiв захисту обличчя та рук допустима iнтенсивнiсть опромiнення в областi УФ-В + УФ-С не повинна перевищувати:
869. Iнтенсивнiсть УФ опромiнення працюючих необхiдно вимiряти у мiсцях:
870. Скiльки разiв на рiк треба вимiрювати УФ випромiнення на робочому мiсцi?
871. На яких висотах по вертикалi слiд замiряти УФ випромiнення на робочому мiсцi:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів