Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

4. "Дослідження мікроклімату"


279. Фiзичнi властивостi повiтря:
280. Поняття про мiкроклiмат:
281. Поняття про виробничий мiкроклiмат:
282. Фiзичнi фактори виробничого середовища, якi формують виробничiй мiкроклiмат:
283. Фiзичнi властивостi повiтря, якiформують мiкроклiмат у виробничих примiщеннях:
284. Фiзичнi фактори хвильової природи, якi формують виробничий мiкроклiмат?
285. Види виробничого мiкроклiмату:
286. Види дискомфортного мiкроклiмату:
287. Температурнi межи повiтря при комфортному мiкроклiматi:
288. Поняття про оптимальний мiкроклiмат:
289. Вiдносна вологiсть повiтря при оптимальному мiкроклiматi дорiвнює:
290. Швiдкiсть руху повiтря при оптимальному мiкроклiматi дорiвнює:
291. Поняття про дискомфортний мiкроклiмат:
292. Який фiзичний фактор виробничого середовища є визначальним в формуваннi мiкроклiмату?
293. Температура повiтря при нагрiваючому мiкроклiматi:
294. Вiдносна вологiсть повiтря при нагрiваючому мiкроклiматi:
295. Швидкiсть руху повiтря при нагрiвальному мiкроклiматi:
296. Поняття про нагрiваючий мiкроклiмат:
297. Поняття про охолоджуючий мiкроклiмат:
298. Температура повiтря при охолоджуючому мiкроклiматi:
299. Вологiсть повiтря при охолоджуючому мiкроклiматi:
300. Швидкiсть руху повiтря при охолоджуючому мiкроклiматi:
301. Спосіб вимiрювання температури повiтря:
302. Прилади для вимiрювання температури повiтря:
303. Прилад для стеження за температурою повiтря за визначений час /у динамицi/:
304. Види термометрiв за способом вимiрювання:
305. Термометри для вимiрювання високої температури /вище + 100 °С/:
306. Термометр для вимiрвюання низькой температури /нижче - 40°С/:
307. Види термометрiв за призначенням:
308. Принципи роботи максимального термометра:
309. Принцип роботи мiнiмального термометра:
310. Шкали термометрiв:
311. Поняття про вологiсть повiтря:
312. Види вологостi повiтря:
313. Поняття про абсолютну вологiсть повiтря:
314. Одиницi вимiрювання абсолютної вологостi повiтря:
315. Поняття про максимальну вологiсть повiтря:
316. Одиницi вимiрювання максимальної вологостi повiтря:
317. Поняття про вiдносну вологiсть повiтря:
318. Одиниця вимiрювання вiдносної вологостi повiтря:
319. Поняття про дефiцит насичення повiтря:
320. Який вид вологостi повiтря визначаєтсья у виробничих примiщеннях для її гiгiєнiчної оцiнки?
321. Прилади для визачення вологостi повiтря:
322. Прилад для стеження за вологiстю повiтря за визначений час /у динамiцi/:
323. Вкажiть переваги аспiрацiйного психрометра:
324. Принцип психрометрiї:
325. Яка залежнiсть мiж показаннями сухого та вологого термометрiв психрометра та вiдносною вологiстю повiтря?
326. В якому випадку при вимiрюваннi психрометром обидва термометри /сухий та вологий/ покажуть однакову температуру?
327. В якому випадку при вимiрюваннi психрометром рiзниця мiж температурними показниками сухого та вологого термометрiв збiльшується?
328. Послiдовнiсть дiй при роботi з аспiрацiйним психрометром /методом вимiрювання/:
329. Який вид вологостi повiтря можна визначити, користуючись результатами вимiрювання психрометра?
330. Якi показники потрiбно застосувати для розрахунку абсолютної вологостi повiтря?
331. Якими способами можна визначити вiдносну вологiсть повiтря?
332. Найточнiший спосiб визначення вiдносної вологостi повiтря:
333. Найскорiший але орiєнтовинй спосiб визначення вiдносної вологостi повiтря:
334. Фiзiологiчний дефiцит вологостi - це:
335. Основнi природнi причини руху повiтря у виробничих примiщеннях:
336. Основнi штучнi причини руху повiтря у виробничих примiщеннях:
337. Вентилятори, частини обладнання, що рухаються, транспорт
338. Прилади для визначення напряму руху повiтря:
339. Поняття про "розу вiтрiв":
340. Гiгiєнiчне значення визначення напряму руху атмосферного повiтря:
341. Гiгiєнiчне значення визначення напряму руху навiть у виробничому примiщеннi:
342. Одиниця вимiрювання швидкостi руху повiтря:
343. Прилади для вимiрювання швидкостi руху повiтря:
344. Застосування анемометра:
345. Види анемометрiв:
346. Види анемометрiв ротацiйної дiї:
347. Принцип дiї анемометра:
348. Застосування чашкового анемометра:
349. Застосування крильчастого анемометра:
350. Недолiки вимiрювання швидкостi руху повiтря анемометром:
351. Переваги ротоцiйного анемометра пiд iншими приладами для визначення швидкостi руху повiтря:
352. Переваги електроанемометра перед звичним ротацiйним механiчним анемометром:
353. Принцип дiї термоанемометра:
354. Переваги термоанемометра:
355. Недолiки термоанемометра:
356. Застосування кататермометра:
357. Принцип дiї кататермометра:
358. Методика анемометрiї:
359. Мета санiтарного обстеження мiкроклiмату у виробничих примiщеннях:
360. Загальнi правила при органiзацiї дослiдження виробничого мiкроклiмату:
361. Загальнi правила при iнструментальних вимiрюваннях виробничого мiкроклiмату:
362. Особливостi дослiдження виробничого мiкроклiмату у цехах з рiвноправним характером технологiчного процесу:
363. Особливостi дослiдження виробничого мiкроклiмату у цехах за периодичною змiною технологiчного процесу:
364. Фiзiологiчне значення виробничого мiкроклiмату:
365. Поняття про терморегуляцiю органiзму:
366. Поняття про пойкiлотермнi органiзми;
367. Поняття про гомойотермнi органiзми:
368. Види терморегуляцiї:
369. Поняття про хiмiчну терморегуляцiю:
370. Поняття про фiзичну терморегуляцiю:
371. Змiни хiмiчної терморегуляцiї органiзму в умовах спокою в межах температури повiтря вiд 15°С i нижче /зона основного обмiну по М.Е.Маршаку/:
372. Змiни хiмiчної терморегуляцiї органiзму в умовах сопокою в межах температури повiтря вiд 15°С до 25°С /зона основного обмiну по М.Е.Маршаку/:
373. Змiни хiмiчної терморегуляцiї органiзму в умовах спокою в межах температури повiтря вiд 25°С до 35°С /зона оснвного обмiну по М.Е.Маршаку/:
374. Змiни хiмiчної терморегуляцiї органiзму в умовах спокою при температурi повiтря вiд 35°С i вище /зона основного обмiну по М.Е.Маршаку/:
375. Особливостi працi, якi викликають пiдвищення хiмiчної терморегуляцiї:
376. Системи /органи/ органiзму, через якi здiйснюється фiзична терморегуляцiя:
377. Питома вага шляхiв видiлення тепла органiзмом в звичайних /оптимальних/ умовах:
378. Основнi фiзичнi процеси тепловiддачi через шкiру:
379. Фiзична суть конвенцiї:
380. Якi умови виробничого мiкроклiмату найсприятливiшi для вiддачi тепла шляхом конвекцiї?
381. Якi виробничi умови найсприятливiшi для вiддачi тепла шляхом кондукцiї?
382. Якi умови виробничого мiкроклiмату найсприятливiшi для вiддачi органiзмом тепла шляхом вологовипарення?
383. Якi виробничi умови найсприятливiшi для вiддачi органiзмом тепла шляхом випромiнювання?
384. За допомогою яких показникiв можна розрахувати тепловiддачу органiзма конвенцiєю?
385. За допомогою яких показникiв можна розрахувати тепловiддачу органiзма випромiнюванням?
386. За допомогою яких показникiв можна розрахувати тепловiддачу органiзма випаренням?
387. Поняття про тепловий баланс органiзму:
388. Якi показники необхiднi для розрахунку теплового балансу органiзму?
389. Частина головного мозку, де знаходиться центр терморегуляцiї:
390. Скiльки iснує центрiв терморегуляцiї у головному мозку?
391. Яка система органiзму /органи/ вносять найбiльший внесок у теплопродукцiю органiзму?
392. Поняття про вiд'емний радiацiйний баланс:
393. Поняття про позитивний радiацiйний баланс:
394. В якому випадку радiацiйний баланс органiзму дорiвнює нулю?
395. Про що свiдчить нульовий тепловий баланс органiзму?
396. Про що свiдчить позитивний тепловий баланс органiзму?
397. Про що свiдчить вiд'ємний тепловий баланс органiзму?
398. Найбiльш важливим iнтегральним показником теплового стану людини є:
399. Вiдчуття спеки виникає, якщо рiзниця температури дiстальних дiлянок поверхнi тiла та /туловища/:
400. Вiдчуття холоду виникає, якщо рiзниця температури дистальних дiлянок поверхнi тiла та /туловища/:
401. Добре теплове самопучуття виникає у станi при рiзницi температури шкiри дистальних вiддiлiв тiла та туловища:
402. Негативнi наслiдки значного потовидiлення в умовах нагрiваючого мiкроклiмата:
403. Негативний вплив нагрiваючого мiкроклiмату на серцево-судинну систему:
404. Негативний вплив нагрiваючого мiкроклiмату на дихальну систему:
405. Негативний вплив нагрiваючого мiкроклiмату на систему травлення:
406. Форми перегрiвання организму:
407. Форми гострої гипертонiї органiзму:
408. Форми теплового удару:
409. Основнi вiдмiннi ознаки сонячного удару:
410. Холодовi вегетативнi полiневрiти виникають при:
411. Холодовi нейроваскулiти /"траншейна стопа"/ виникають при:
412. Патологiчний вплив сухого повiтря на органiзм:
413. Патологiчний вплив iнтенсивного руху повiтря:
414. Патологiчнi реакцiї при дiї iнфрачервоної радiацiї на шкiру:
415. Патологiчнi реакцiї при дiї iнфрачервоної радiацiї на очi:
416. Гострi ураження очей при дiї виробничих джерел УФ випромiнювання:
417. Хронiчнi ураження очей при дiї виробничих джерел УФ випромiнювання:
418. Гострi ураження шкiри при дiї виробничих джерел УФ випромiнювання:
419. Хронiчнi змiни шкiри при дiї виробничих джерел УФ випромiнювання:
420. Поняття про теплову адаптацiю органiзму:
421. Поняття про аклiматизацiю органiзму:
422. Загальнi результати теплової адаптацiї органiзму:
423. Фази аклiматизацiї органiзму по Т.М.Данiшевському:
424. Стадiї адаптивних змiн у органiзмi з еколого-гiгiєничних позицiй:
425. Якi змiни в органiзмi свiдчать про адаптацiю до нагрiвання?
426. Якi змiни в органiзмi свiдчать про адаптацiю до нагрiвання?
427. Змiни в органiзмi, що свiдчать про адаптацiю до нагрiвання:
428. Ознаки адаптацiї органiзму до нагрiвання:
429. Ознаки по яких можна встановити адаптацiю до нагрiвання:
430. Якi ознаки можуть свiдчити про адаптацiю органiзму до нагрiвання?
431. Яку змiну в органiзмi можна квалiфiкувати як адаптацiю до нагрiвання?
432. Змiну у органiзмi, що свiдчать про адаптацiю до нагрiвання:
433. Якi ознаки адаптацiї органiзму до iнфрачервоного випромiнювання?
434. В чому полягає механiзм iзоляцiйної адаптацiї до холоду?
435. Якi показники пiдтверджують iзоляцiйну адаптацiю органiзму до холоду?
436. Зменшення яких тепловитрат спостерiгається при адаптацiї до холоду?
437. Чим досягається зменшення респiраторних тепловитрат при адаптацiї органiзму до холоду?
438. У чому полягає метаболiчний компонентадаптацiї органiзму до холоду?
439. Якi ознаки адаптацiї органiзму до холоду, що вже наступила?
440. Змiни, що свiдчать про адаптацiю органiзму до холоду:
441. Функцiональнi ознаки холодової адаптацiї органiзму:
442. Скiльки часу необхiдно для первинної теплової адаптацiї людини?
443. Скiльки часу потрiбно для повної теплової адаптацiї людини?
444. Яких рекомендацiй слiд додержуватись у першi тижнi теплової адаптацiї?
445. Рекомендацiї режиму працi та вiдпочинку в перiод теплової адаптацiї:
446. Теплове навантаження на органiзм в перiод теплової адаптацiї повинно бути:
447. Через який термiн можна поступово пiдвищить важкiсть працi та теплове навантаження людинi, що проходить теплову адаптацiю/
448. При вимiрюваннi вологого повiтря кататермометр змочили дистильованою водою, завели вентилятор, на висотi 1,5 м вiд пiдлоги у центрi кiмнати, через 5 хв зняли показання сухого та вологого термометра. Якi помилки допущенi в дослiдженнi?
449. Для чого застосовується метод психрометрiї?
450. Дайте оцiнку мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +10°С, вiдносна вологiсть 82%, швидкiсть руху повiтря 5 м/сек:
451. Дайте оцiнку мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +40°С, вiдносна вологiсть 80%, швидкiсть руху повiтря 0,1 м/с:
452. Метод кататермометрiї застосовується для визначення:
453. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +19°С, вiдносна вологiсть 42%, швидкiсть руху повiтря 0,12 м/с:
454. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря -4°С, вiдносна вологiсть 88%, швидкiсть руху повiтря 15 м/с:
455. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +37°С, вiдносна вологiсть 88%, швидкiсть руху повiтря 0,05 м/с:
456. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +20°С, вiдносна вологiсть 45%, швидкiсть руху повiтря 0,15 м/с:
457. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +8°С, вiдносна вологiсть 80%, швидкiсть руху повiтря 10 м/с:
458. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +52°С, вiдносна вологiсть 70%, швидкiсть руху повiтря 0,2 м/с:
459. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +18°С, вiдносна вологiсть 40%, швидкiсть руху повiтря 0,1 м/с:
460. При дослiдженнi швидкостi руху повiтря нагрiтий кататермометр розташували на рiвнi 1,5 м вiд пiдлоги через 5 хв охолодження зняли показання. Якi помилки допущенi при дослiдженнi?
461. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря + 4°С, вiдносна вологiсть 78%, швидкiсть руху повiтря 25 м/с:
462. Вкажiть на можливi шляхи тепловiддачi органiзму при фiзичному сопокої в умовах: температура повiтря +37°С, вiдносна вологiсть 88%,швидкiсть руху повiтря 0,05 м/с:
463. Якi можливi шляхи тепловiддачi органiзму при фiзичному спокої в умовах: температура повiтря +19°С, вiдносна вологiсть 40%, швидкiсть руху повiтря 0,15 м/с:
464. Якi можливi шляхи тепловiддачi органiзму в умовах мiкроклiмату: температура повiтря +20°С, вiдносна вологiсть 30%, швидкiсть руху повiтря 0,1 м/с:
465. Якi можливi шляхи тепловiддачi органiзму в умовах мiкроклiмату: температура повiтря +35°С, вiдносна вологiсть 90%, швидкiсть руху повiтря 0,1 м/с:
466. Якi можливi шляхи тепловiддачi органiзму в умовах мiкроклiмату: температура повiтря +4°С, вiдносна вологiсть 88%, швидкiсть руху повiтря 15 м/с:
467. Можливi шляхи тепловiддачi органiзму в умовах мiкроклiмату: температура повiтря +2°С, вiдносна вологiсть 98%, швидкiсть руху повiтря 18 м/с:
468. Дайте оцiнку мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +45°С, вiдносна вологiсть 78%, швидкiсть руху повiтря 0,15 м/с:
469. Для вимiрювання температури повiтря у примiщеннi термометр розташували у центрi на висотi 2,5 м вiд пiдлоги, через 5 хв зняли показання. Якi порушення методики термометрiї допущенi?
470. Дайте оцiнку виду мiкроклiмату, якщо: температура повiтря +30°С, вiдносна вологiсть 95%, швидкiстьруху повiтря 0,01 м/с:
471. Визначення термiну "виробниче примiщення":
472. Визначення термiна "робоча зона":
473. Визначення термiна "робоче мiсце":
474. Визначення термiна "постiйне робоче мiсце":
475. Визначення поняття "теплий перiод року":
476. Визначення поняття "холодний перiод року":
477. Визначення термiну "непостiйне робоче мiсце":
478. Визначення поняття "критерiй роботи":
479. Назначення поняття "легка фiзична робота" /категорiя I/:
480. Визначення поняття "допустимi мiкроклiматичнi умови":
481. Середньодобова температура зовнiшнього повiтря - це:
482. До категорiї роботи Ia вiдносяться:
483. До категорiї роботи Iб вiдносяться:
484. Визначення поняття "фiзична робота середньої важкостi" /категорiя II/:
485. До категорiї роботи IIa вiдноситься:
486. До каттегорiї роботи IIб вiдносяться:
487. Визначення поняття "важка фiзична робота" /категорiя III/:
488. Санiтарнi норми мiкроклiмату виробничих примiщень регламентують величини показникiв мiкроклiмату для:
489. Санiтарнi норми мiкроклiмату виробничих примiщень не поширюються на мiкроклiмат:
490. Що враховують оптимальнi та допустимi мiкроклiматичнi нормативи для виробничих примiщень?
491. Як визначають нормативи мiкроклiмату при виконаннi в робочiй зонi одночасно робiт рiзної категорiї важкостi:
492. Для яких робочих мiсць встановленi оптимальнi умови мiкроклiмату:
493. Як нормуються показники температури повiтря в робочiй зонi по висотi, по горизонталi та на протязi змiни, якщо на робочому мiсцi вона повина бути оптимальною?
494. Якою повинна бути температура внутрiшнiх поверхонь робочої зони де температура повiтря нормується як оптимальна?
495. Мiкроклiматичнi умови при виконаннi робiт оптималного типу, пов'язаних з нервовоємоцiйним напруженням:
496. У яких випадках встановлюються допустимi величини мiкроклiматичних умов замiсть оптимальних:
497. Для яких робочих мiсць встановленi допустимi мiкроклiматичнi умови:
498. Змiнення температури повiтря, що допускаються по висотi робочої зони при забезпеченi допустимого мiкроклiмату:
499. Змiнення температури повiтря по горизонталi робочої зони та на протязi робочої змiни /при забезпеченi допустимого мiкроклiмату/:
500. Гiгiєничний норматив iнтенсивностi теплового опромiнення теплових поверхонь працюючих без iндiвiдуальних засобiв теплозахисту при опромiненнi 50% та бiльше поверхнi тiла:
501. Гiгiєничний норматив iнтенсивностi теплового опромiнення вiд нагрiтих поверхонь працюючих без iндiвiдуальних засобiв теплозахисту при опромiненнi вiд 25 до 50% поверхнi тiла:
502. Гiгiєничний норматив iнтенсивностi теплового опромiнювання вiд нагрiтих поверхонь працюючих без iндивiдуальних засобiв теплозахисту при опромiненi не бiльше 25% поверхнi тiла:
503. Гiгiєничний норматив iнтенсивностi теплового опромiненя вiд викритих джерел:
504. Гiгiєнiчнi нормативи температури повiтря на непостiйних робочих мiсцях при наявностi вiдкритих джерел теплового випромiнюваня:
505. Основнi засоби та способи нормалiзацiї мiкроклiмату та теплозахисту:
506. Допомiжнi засоби та способи нормалiзацiї мiкроклiмату та теплозахисту:
507. Мiри колективного захисту вiд негативного впливу мiкроклiматичних умов:
508. Органiзацiйнi засоби теплозахисту працюючих:
509. Медико-профiлактичнi мiри теплозахисту працюючих:
510. Якi заходи вiд перегрiвання та радiацiйного охолодження передбачаються у примiщеннях із значними поверхнями заселення?
511. Яке розташування робочих мiсць у примiщеннях із значними поверхнями заселення, якщо температура внутрiшнiх поверхонь нижче чи вище допустимої?
512. Вид вентиляцiї, що переважно застосовується у примiщеннях з надлишком тепла:
513. При недостатнiй ефективностi аерацiї у примiщенi з надлишками тепла слiд додатково застосувати:
514. При наявностi одиничних джерел тепловидiлень необхiдно застосувати:
515. Яка вентиляцiя переважно застосовується у кабiнах, кранiв, постах та пультах керування та т.i., при виконаннi операторських робiт:
516. Класфiкацiя теплозахисних засобiв залежно вiд принципу дiї:
517. Класифiкацiя теплозахисних екранiв залежно вiд особливостей технологiчних процесiв:
518. Вимоги до теплозахисних екранів:
519. Засоби iндивiдуального захисту при роботi з тепловим випромiненням:
520. Скiльки разiв за змiну потрiбно вимiрювати параметри мiкроклiмату:
521. Спецодяг для постiйної роботи в гарячих цехах:
522. Спецодяг, який використовується при ремонтi гарячих печей та агрегатiв:
523. Спецодяг який застосовується при аварiйних роботах у гарячих цехах:
524. ЗIЗ для захисту нiг вiд теплових випромiнень, iскор, бризок розплавленого металу, контакту з нагрiтими поверхнями:
525. ЗIЗ для захисту рук вiд опiкiв при роботi в гарячих цехах:
526. ЗIЗ для захисту глови вiд теплових опромiнень, iскор та бризок металу:
527. ЗIЗ для захисту очей та обличчя при роботi у гарячих цехах:
528. Основна вимога до захисних властивостей спецодягу працюючих у гарячих цехах:
529. Якi змiни мiкроклiмату необхiднi при тепловому опромiненнi вiд 140 до 350 ат/м кв:
530. Режим працi та вiдпочинку при температурi повiтря, перевищуючий допустимий рiвень:
531. Режим працi та вiдпочинку при поєднаннi температури повiтря, перевищуючої допустимий рiвень з вiдносною вологiстю, перевищуючою 75%:
532. Режим працi та вiдпочинку при iнтенсивностi теплового випромiнення 700 Вт/м кв та промiненнi бiльш 25% поверхнi тiла з використанням ЗIЗ:
533. Режим працi та вiдпочинку при iнтенсивностi теплового випромiнення 2450 Вт/м кв та опромiненнi бiльш 25% поверхнi тiла з використанням ЗIЗ:
534. Профiлактичнi засоби для попередження переохолодження працюючих:
535. Для профiлактики переохолодження працюючих потрібно:
536. Органiзацiя вимiрювання параметрiв мiкроклiмату у примiщеннях з незмiнним технологiчним процесом:
537. Як проводяться вимiрювання показникiв мiкроклiмату при коливаннях мiкроклiматичних умов у зв'язку iз змiнами технологiчного процесу?
538. Кратнiсть вимiрювання параметрiв мiкроклiмату у виробничому примiщеннi при поточному санiтарному наглядi:
539. Якою повинна бути температура зовнiшнього повiтря при вимiрюваннi параметрiв мiкроклiмату у виробничих примiщеннях у холодний перiод року?
540. Якою повинна бути температура зовнiшнього повiтря при вимiрюваннi параметрiв мiкроклiмату у виробничих примiщеннях у теплий перiоди року?
541. На якiй висотi слiд проводити вимiрювання параметрiв мiкроклiмату на робочих мiсцях?
542. Як визначити точки вимiрювання параметрiв мiкроклiмату у примiщеннi з великою щiльнiстю робочих мiсць при вiдсутностi джерел локального тепловлаговидiлення?
543. На якiй висотi треба вимiрювати iнтенсивнiсть теплового випромiнення на робочому мiсцi?
544. Результати вимiрювань мiкроклiматичних умов, якi можна оцiнити як "оптимальний мiкроклiмат":
545. Якi результати вимiрювань мiкроклiматичних умов можна оцiнити як "допустимий мiкроклiмат"?
546. Результати вимiрювань мiкроклiматичних умов, якi можна оцiнити як не вiдповiдаючi санiтарним нормам:
547. Санiтарно-технiчнi мiри захисту працюючих вiд несприятливих мiкроклiматичних умов:
548. В якому випадку необхiдно вiдбирати додатковi проби пилу при вiдборi запиленого повiтря?
549. В якому випадку одержана середня арифметична концентрацiя по вiдiбраним пробам пилу буде вважатись достовiрною?
550. В якому випадку одержана по вiдiбраним пробам пилу середня арифметична концентрацiя не вважається достовiрною?
551. Який дiаметр насадки необхiдно використати при вiдборi проб пилу, коли об'ємна швидкiсть дорiвнюе 40 куб дм/хв?
552. Який дiаметр насадки необхiдно використати при вiдборi проб пилу, коли об'ємна швидкiсть дорiвнює 30 куб дм/хв?
553. Який дiаметр насадки необхiдно використовувати при вiдборi проб пилу, коли об'ємна швидкiсть дорiвнюе 20 куб дм/хв?
554. З якою об'емною швидкiстю необхiдно протягувати через прилад повiтря при вiдборi проб пилу, якщо дiаметр насадки 21 мм?
555. З якою об'ємною швидкiстю необхiдно протягувати через прилад повiтря при вiдборi проб пилу, якщо дiаметр насадки 24 мм?
556. З якою об'ємною швидкiстю необхiдно протягувати через прилад повiтря при вiдборi проб пилу, якщо дiаметр насадки 27 мм?
557. З якою об'ємною швидкiстю необхiдно протягувати через прилад повiтря при вiдобрi проб пилу, якщо дiаметр насадки 31 мм?
558. До фiзичних факторiв зварювального виробництва вiдносяться:
559. З якою об'ємною швидiкiстью необхiдно протягувати через прилад повiтря при вiдборi проб пилу, якщо дiаметр насадки 21 мм?
560. До фiзичних факторiв зварювального виробництва вiдносяться:
561. Форма пилових часток сприяє:
562. Якi прилади доцiльно використати для вiдбору проб пилу у вибухонебезпечному середовищi?
563. Єлектрозварку у середовищi захисних газiв проводять з використанням:
564. Для чого необхiднi результати короткочасних вимiрювань концентрацiй пилу?
565. Вкажiть розмiри пилових частинок аєрозолiв дезiнтеграцiї, якi володiють найбiльшою фiброгенною активнiстю?
566. Вкажiть ведучий шкiдливий виробничий фактор при зварних роботах:
567. До фiзичних факторiв зварювального виробництва вiдноситься:
568. Єлектричнi властивостi пилових часток впливають:
569. Хiмiчний склад пилу залежить вiд:
570. Вкажiть розмiри найбiльш фiброгенно активних пилових частинок аерозолiв конденсацiї:
571. Вiд чого залежить розчиннiсть пилу?
572. Вiд фiзичних, фiзико-хiмiчних та хiмiчних властивостей пилу залежить:
573. Якi речовини, в першу чергу, необхiдно визначити для контролю забруднення повiтря робочої зони при зварювальних роботах?
574. Для вiдбору проб пилу у вибухонебезпечному середовищi використовують:
575. Концентрацiя зварювального аєрозолю у зонi дихання при ручнiй дуговiй зварцi залежить:
576. Вкажiть якi характернi особливостi умов працi при процесах контактної стикової зварки:
577. До фiзичних факторiв зварювального виробництва вiдносяться:
578. Вiд яких параметрiв залежить токсична дiя пилу?
579. Якi аерозолi найбiльш фiброгеннi?
580. Якi прилади доцiльно використати для вiдбору проб пилу у вибухонебезпечному середовищi/
581. До якої групи пневмоконiозiв вiдноситься професiйне захворювання "манганоконiоз"?
582. Для якого виду пилу характерна здатнiсть викликати алергiйнi реакцiї бронхолегеневого апарату?
583. Вкажiть группу пневмоконiозiв, до якої вiдноситься цементний пневмоконiоз:
584. Якi прилади доцiльно використати для вiдбору проб пилу у вибухонебезпечному середовищi?
585. Вкажiть яка ГДК фiброгенного пилу /по ДОСТУ 12.1.005-88/, якщо вмiст вiльного дiоксиду кремнiю у ньому вiд 2 до 10%:
586. Вкажiть групу пневмоконiозiв, до якої вiдноситься антракоз:
587. Вкажiть пил, вiд вдихання якого розвивається сiлiкоз:
588. Як класифiкують пил в залежностi вiд дисперсної фази?
589. Водострумний насос для вiдбору проб запиленного повiтря в умовах виробництва використовують:
590. Для вiдбору проб пилу у вибухобезпечному середовищi використовують:
591. Вкажiть який термiн провiрки приладiв для вiдбору проб пилу:
592. Якi прилади доцiльно використовувати для вiдбору проб пилу у вибухобезпечному середовищi?
593. Ступiнь дисперсностi пилу визначає у першу чергу:
594. Здатнiсть речовин до диспергування залежить вiд:
595. Вкажiть основний критерiй, що використовується при нормуваннi фiброгенного пилу:
596. Що розумiють пiд посереднiм вимiром концентрацiї пилу?
597. Яка основна перевага прямого методу вимiрювання концентрацiї пилу?
598. Якi прилади доцiльно використати для вiдбору проб пилу у вибухобезпечному середовищi?
599. Фiброгеннiсть пилу зварювального аерозолю визначається присутнiстю у ньому:
600. Канцерогеннiсть пилу зварювального аерозолю визначається присутнiстю у ньому:
601. Вкажiть який метод вiдноситься до прямого методу вимiрювання концентрацiї пилу:
602. Що таке "Пилове навантаження на органи дихання"?
603. Яка з концентрацiй пилу використовується для розрахунку пилового навантаження?
604. Що таке "прямий метод вимiру концентрацiї пилу"?
605. Пiдвищений вмiст якої речовини збiльшує фiброгеннiсть пилу?
606. Вкажiть правильне визначення поняття "Одноступiнчатий метод вимiру концентрацiї пилу":
607. Пiдвищенний вмiст якої речовини збiльшує концерогеннiсть пилу?
608. До якої групи пневмоконiозiв вiдноситься пневмоконiоз електрозварникiв?
609. Вкажiть основну причину виникнення захворювання пилової етiологiї:
610. Хто повинен пiдключати аспiратори доелектромережi?
611. Для вiдбору проб запиленного повiтря у вибухобезпечному середовищi доцiльно використовувати:
612. Яка з фiзичних властивостей пилу має найбiльше значення при гiгiєнiчнiй оцiнцi?
613. Який з методiв боротьби з пилом найбiльш ефективний?
614. Вкажiть який допустимий вiдсоток вiдхилення об'ємної швидкостi повiтря при вiдборi проб пилу:
615. Що таке пиловимiрювач?
616. Вкажiть яка перiодичнiсть пилового контролю при запиленостi повiтря вище ГДК, якщо значення Сигма r встановлених середньозмiнних концентрацiй дорiвнює Сигма r равно чи бiльш 6:
617. Вкажiть яка периодичнiсть пилового контролю при запиленостi повiтря вище ГДК, якщо значення Сигма r встановлених середньозмiнних концентрацiй дорiвнює Сигма r равно 3 - 6:
618. Вкажiть яка перiодiчнiсть пилового контролю при визначенi середньозмiнних концентрацiй пилу в мажах ГДК:
619. Вкажiть яка периодичнiсть пилового контролю при запиленностi повiтря вище ГДК, якщо значення Сигма r установлених середньозмiнних концентрацiй дорiвнює Сигма r равно 3:
620. Основний метод вимiрювання концентрацiї фiброгенного пилу:
621. У якому перiодi технологiчного процесу необхiдно вимiрювати максимально разовi концентрацiї пилу?
622. У яких випадках дозволяється проводити дискретний вiдбiр максимально разової концентрацiї пилу?
623. Допустима наважка пилу на фiльтрi АФА-ВП-10:
624. Вкажiть яка кiлькiсть потрiбних проб пилу при їх вiдборi пиловимiрювачем:
625. Вкажiть яка допустима максимальна наважка пилу на фiльтри АФА-ВП-10:
626. Де потрiбно вiдбирати проби пилу при нефiксованому робочому мiсцi?
627. Допустима максимальна наважка пилу на фiльтрi АФА-ВП-20:
628. Тривалiсть вiдбору максимально разової концентрацiї пилу пробовiдбiрником:
629. На якiй вiдстанi вiд пiдлоги необхiдно розмiстити алонж для вiдбору проб пилу?
630. Вкажiть допустиму мiнiмальну наважку пилу на фiльтри АФА-ВП-10:
631. Тривалiсть витримування фiльтрiв з пилом перед зважуванням:
632. Вкажiть температуру, до якої необхiдно приводити одержанi концентрацiї пилу:
633. Розмiщення повiтряного приймального отвору алонжу по вiдношенню до напрямку запиленого повiтря?
634. Вкажiть допустиму помилку терезiв для зважування фiльтрiв:
635. Для орiєнтованої оцiнки середньозмiнної концентрацiї пилу на новому робочому мiсцi необхiдно за робочу змiну вiдiбрати:
636. Як класифiкують пил по механiзму утворення?
637. Як класифiкують пил в залежностi вiд походження?
638. Тривалiтсь вимiру середньозмiнної концентрацiї пилу iндивiдуальним пробовiдбiрником:
639. Де потрiбно вiдбирати проби повiтря?
640. Що таке "характернi виробничi умови"?
641. Дайте визначення поняття "робоча зона":
642. На яких робочих мiсцях необхiдно проводити вiдбiр проб при наявностi у виробничому примiщеннi iдентичного обладнання та виконаннi одинакових операцiй?
643. Визначте поняття "шкiдлива речовина":
644. Поняття "шкiдливий виробничий фактор":
645. Визначте поняття "профессiйний фактор":
646. Визначте поняття "постiйне робоче мiсце":
647. Для яких знижче наведених речовин потрiбно проводити автоматизований контроль за їх концентрацiями
648. Визначте перiод вiдбору проб пилу у випадку наявностi довогої стадiї характерного технологiчного процесу:
649. Якщо характерий технологiчний процес дуже короткий i не дозволяє вiдiбрати потрiбну кiлькiсть проб повiтря, то якi вашi дiї?
650. Якi з приведених показникiв вiдносяться до факторiв виробничого середовища?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів