Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

3. "Дослідження шуму,інфразвуку та ультразвуку:"


162. Який шум вважається широкосмуговим?
163. Тональним шумом буде такий у якого рiвень звукового тиску при вiмiрах у 1/3 октавних смугах, перевищує рiвень у однiй смузi над сусiднiми не менш нiж на:
164. Максимальна рiзниця у змiнi рiвня звуку на протязi змiни якому шум вважається постiйним?
165. До непостiйного шуму вiдноситься такий, у якого рiвень звуку за змiну змiнюється не менш нiж на:
166. Що таке переривчастий шум?
167. Який шум вважається iмпульсним?
168. Шум буде вважатися постiйним, якщо за змiну його рiвень змiнюється з:
169. Що вважається характеристикою постiйного шуму на робочому мiстi?
170. Що вважається характеристикою непостiйного шуму на робочому мiсцi?
171. Якi поправки вносяться у допустимi рiвнi для тонального та iмпульсного шуму при проведеннi дослiджень на робочому мiсцi?
172. Характеристика непостiйного шуму на робочому мiсцi з'являється:
173. При проведеннi дослiджень шуму на робочому мiсцi чому дорiвнюють поправки для тонального та iмпульсного шуму?
174. Забезпечення допустимих рiвнiв шуму при розробцi технологiчних процесiв, органiзацiї робочих мiсць досягаються засобами:
175. Зони з якими рiвнями звука на пiдприємствах повиннi позначатися знаками безпеки:
176. Хто повинен забезпечувати робiтникiв iндивiдуальними засобами захисту вiд шуму?
177. Хто повинен проводити щорiчний контроль шуму на робочих мiсцях?
178. При наявностi на робочому мiсцi непостiйного шуму потрiбно вимiрювати:
179. При наявностi на робочому мiсцi постiйного шуму потрiбно вимiрювати:
180. Гранично допустима шумова характеристика машин встановлюється згiдно:
181. Що вказується у нормативно-технiчнiй документацiї на нову машину?
182. Де вказуються шумовi характеристики машин?
183. Що повиннi характеризувати результати вимiрiв шуму? Щумову дiю:
184. Тривалiсть вимiрiв хиткого у часi шуму на робочому мiсцi дозволяється:
185. Тривалiсть вимiру iмпульсного шуму на робочому мiсцi повина бути:
186. При вимiрах шуму на робочих мiсцях скiльки одиниць обладнання, встановленного у примiщенi, повино робити?
187. Шумовi характеристики машини повиннi бути включенi у:
188. У якому випадку дана вiрна та найбiльш повна вiдповiдi на питання що до допустимої тривалостi вимiру хиткого у часi шуму на робочому мiсцi?
189. Коли обов'язково потрiбно проводити калiбровку апаратуру при вимiрах шуму/
190. Чи потрiбно врахувати дiю вiбрацiї та iнших несприятливих факторiв при проведеннi вимiрiв шуму на робочому мiсцi?
191. На якiй вiдстанi вiд пiдлоги встановлюють мiкрофон при вимiрах шуму, коли робоча поза "стояча"?
192. Вiдстань вiд оператора до мiкрофона приладу при вимiрах шуму повинна бути:
193. Де повинен бути розташований мiкрофон при вимiрах шуму, коли робоча поза "сидяча"?
194. При наявностi на робочому мiсцi непостiйного шуму, яка повинна бути мiнiмальна тривалiсть його вимiру?
195. Якщо на робочому мiсцi дiє iмпульсний шум, то по якому показнику фiксують його значення?
196. При вимiрах шуму куди потрiбно орiєнтувати мiкрофон?
197. При вимiрах непостiйного шуму на робочих мiсцях перемикач частотної характеристики приладу вмикають у положення:
198. При вимiрах постiйного шуму на робочих мiсцях перемикач часової характеристики приладу вмикають у положення:
199. При вимiрах рiвнiв звукового тиску у октавних смугах частот постiйного шуму порбiно зробити не менш як:
200. При вимiрах постiйного шуму значення йогорiвнiв приймають за:
201. При вимiрах непостiйного шуму вiдлiк визначають за:
202. У якiй вiдповiдi шум буде вважатися постiйним, якщо його рiвень звуку за змiну змiнюється з:
203. При вимiрах iмпульсного шуму перемикач часової характеристики приладу встановлюють у положення:
204. Iнтервал вiдлiку рiвнiв звуку хиткого у часi шуму на робочих мiсцях повинен бути:
205. Вкажiть, при якiй рiзницi мiж максимальним та мiнiмальним рiвнями шуму обчислюють середньоарифметичне значення?
206. У якiй вiдповiдi шум буде вважатися постiйним, якщо за змiну його рiвень звуку змiнюється з:
207. У спектрi шуму переважають складовi в октавнiй смузi з середньо-геомертичною частотою 125 Гц, то цей шум вiдносять до:
208. Точки вимiру шуму на робочих мiсцях вибирають:
209. Для оцiнки шумового режиму у примiщеннях з однотиповим обладнанням точки вимiру шуму повиннi знаходитись:
210. Якщо у цеху однотипове обладнання, то для оцiнки шумового режиму потрiбно вибрати точки на постiйних робочих мiсцях:
211. У житловому примiщеннi непостiйний шум оцiнюють за:
212. Для оцiнки шумового режиму у примiщеннях з груповим розмiщенням однотипового обладнання точки вимiру шуму повиннi розмiщуватись:
213. Для оцiнки шумового режиму у примiщеннях з змiшаним розмiщенням рiзнотипового обладнання точки вимiру повиннi бути:
214. При оцiнцi шуму одної машини рiвень шумових перешкод повинен бути нижче рiвня шуму дослiджуваної машини не менш нiж на:
215. Оцiнку непостiйного шуму у житлових примiщеннях проводять за:
216. Що враховується при визначенi допустимих рiвнiв шуму у житлових примiщеннях при проникаючому шумi?
217. Еквiвалентний рiвень звуку для житлових примiщень з 7-ої до 23-ої години дорiвнює:
218. Який допустимий еквiвалентний рiвень звуку для класних примiщень та учбових кабiнетiв?
219. Максимальний рiвень звуку дозволений для класних примiщень та учбових кабiнетiв дорiвнює:
220. Максимальний рiвень звуку дозволений для житлових примiщень з 23-ої до 7-ої години дорiвнює:
221. Рiвнi звукового тискау, рiвнi звуку для шуму, який створюється у примiщенi та на терiторiях, прилягаючих до будiвль, системами конденцiювання повiтря, приймаютьнижче нiж вказано у таблицi на:
222. Чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв шуму на тональнiсть для житлових примiщень?
223. Якщо житлове примiщення розташоване у райнонi зеленої зони мiста, то чому дорiвнює поправка до допстимого рiвня?
224. Яка поправка до допустимого рiвня шуму на мiсто розташування житла, якщо воно знаходиться у новому проектируємому житловому райнонi?
225. Характеристики шуму що використовуються для його оцiнки на сельбишних територiях:
226. Скiльки точок вимiру шумуповинно бути при проведеннi дослiдження на майданчиках вiдпочинку на сельськiй територiї?
227. На якiй вiдстанi вiд загороженя проводять вимiри шуму на територiях прилягаючих до лiкарень, санаторiїв, житлових будiвель?
228. Як розмiщують точки вимiру шуму у примiщенях будов?
229. При вимiрах шуму на майданчиках вiдпочинку скiльки повинно бути точок вимiру?
230. Якщо у примiщеннi будови є джерело шуму, то при вимiрах його рiвнiв:
231. Якщо у примiщенi будови джерела шуму немає, то при вiмiрах шуму?
232. При вимiрах шуму на селещнiй територiї при швидкостi повiтря вiд 1 до 5 м/с потрiбно:
233. При якiй швидкостi повiтря забороняється проводити вимiри шуму на селещнiй територiї?
234. Дозволяється використовувати при вимiрах шуму на селищнiй територiї шумомiри:
235. Коли потрiбно приводити вимiри шуму на селищнiй територiї?
236. Тривалiсть вимiру непостiйного шуму на селищнiй територiї дорiвнює:
237. Допустимi рiвнi шуму встановлюються у залежностi вiд:
238. Якщо при вимiрах шуму на селищнiй територiї рiзниця мiж рiвнем шуму i рiвнем перешкод дорiвнює 4 - 5 дБ /дБА/, то результат вимiру зменшують на:
239. Рiзниця мiж рiвнем шуму та рiвнем перешкоди при вимiрах на селищнiй територiї, при якiй не враховується вплив перешкод дорiвнює:
240. При визначеннi еквiвалентного рiвня звуку при проведеннi дослiдження на селищнiй територiї до якого базового рiвня додають поправку, знайдену по таблицi?
241. Що вважається шумовою характеристикою транспортного потоку?
242. Вiдстань вiд перехрестя дорiг та зупинок, де встановлюють мiкрофон при вимiрах шумової характеристики транспортного потоку дорiвнюе:
243. Вимiри шумової характеристики транспортного потоку проводять пiд час:
244. Вiдстань вiд осi ближчої смуги руху де встановлюють мiкрофон при вимiрах шумової характеристики автомобiльного потоку дорiвнює:
245. При вимiрах шумової характеристики автомобiльного потоку регламентується вiдстань встановлення мiкрофону до осi:
246. Вiдстань вiд стiн будiвель, парканiв, де повинен встановлюватися мiкрофон при вимiрах шумової характеристики транспортного руху дорiвнює:
247. При вимiрах шуму автомобiля шумомiри якого класу дозволяється використовувати:
248. При вимiрах шумової характеристики потоку залiзничних поїздiв мiкрофон встановлюють на вiдстанi:
249. При вимiрах шумової характеристики транспортного потоку мiкрофон орiєнтується:
250. Перiод вимiру шумової характеристики автомобiльного транспортного потоку з урахуванням мотоциклiв, тролейбусiв, трамваїв повинен охоплювати проїзд не менш нiж:
251. При вимiрах шумової характеристики транспортного потоку, у який входять тiльки трамваї, яка повинна бути кiлькiсть проїздiв?
252. Яка найменша тривалiсть вимiру шумової характеристики потоку залiзничних поїздiв дозволяється:
253. При вимiрах шумової характеристики транспортного /автомобiльного/ потоку стрiлковим приладом вiдлiк рiвнiв звуку проводять:
254. Рiвень звуку перешкоди, при якому дозволяеться проводити вiдлiк шумових характеристик транспортного потоку, дорiвнює:
255. При вимiрах шумової характеристики транспортного потоку одночасно:
256. Шумомiри якого класу дозволяється використовувати при вимiрi шуму автомобiлiв?
257. Вкажiть методи встановлення шумових характеристик машин, що мають найбiльше середньоквадратичне вiдхилення:
258. Основнi ознаки несприятливої дiї шуму на органiзм?
259. Зниження слуху на яких частотах вказує на професiйний характер захворювання?
260. До iнфразвуку вiдносять область акустичних коливань з частотою:
261. Якi конструктивнi признаки вказують на наявнiсть iнфразвуку?
262. Рiзниця при вимiрах на характеристиках "Лiн" та "А", що вказує на наявнiсть iнфразвуку:
263. Що є характеристикою iнфразвуку?
264. Який дiапазон октавних смуг iнфразвуку нормується?
265. Особливiсть, що вiдрiзняє iнфразвук вiд чутливого шуму?
266. Шумомiри якого класу дозволяється використовувати для вимiрiв iнфразвуку?
267. Яка рiзниця у вимiрах на характеристиках "ЛIП" та "А" вказує на вiдсутнiсть iнфразвуку?
268. На якiй вiдстанi розмiщують точки вимiру при визначеннi iнфразвуку у робочiй зонi цеху?
269. На якiй вiдстанi розмiщують точки вимiру при визначеннi iнфразвуку у кабiнах?
270. На яких характеристиках шумомiра обов'язково проводять вимiри при постiйному iнфразвуцi?
271. Що буде характеристикою ультразвуку, утвореного коливаннями повітрянного середовища у робочiй зонi?
272. Дiапазон ультразвуку 1/3 з октавних смуг частот, що нормуєтсья:
273. У якому режимi повино працювати промислове обладнання при вимiрах ультразвуку?
274. Яким шляхом передається високочастотний ультразвук?
275. Ефекти, якi викликає дiя ультразвуку:
276. Що є нормативним параметром ультразвуку, який розповсюджуєтсья контактним шляхом?
277. Значення контактного ультразвуку, що нормується?
278. Вiк людини, коли дозволяється використовувати роботи пов'язанi з передачею ультразвуку контактним шляхом?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів