Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

2. "Дослідження вібрації"


78. Вкажіть частини тiла, що мають найбiльшу вiбрацiйну чутливiсть?
79. Дiапазон октавних смуг нормується для вiбрацiї у житлових примiщеннях:
80. У якiй вiдповiдi вiрно та найбiльш повно перелiченi характеристики вiбрацiї, якi можуть вимiрюватися у житлових примiщеннях?
81. Чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв непостiйної вiбрацiї у житлових примiщеннях в залежностi вiд характеру вiбрацiї?
82. Чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв вiбрацiї на час доби у житлових примiщеннях, якщо вимiри зробленi у перiод з 23 до 7 годин?
83. Поправка до допустимих рiвнiв вiбрацiї у житлових примiщеннях, якщо вимiри зробленi у перiод з 7 до 23 годин, дорiвнює:
84. Якщо у денний час за найбiльш iнтенсивнi 30 хвилин сумарна дiя вiбрацiї у житловому примiщеннi дорiвнюе 18 - 56%, то чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв?
85. Якщо у денний час за найбiльш iнтенсивнi 30 хвилин сумарна дiя вiбрацiї у житловому примiщеннi дорiвнює 6 - 18 дБ, то чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв?
86. Якщо у денний час за найбiльш iнтенсивнi 30 хвилин сумарна дiя вiбрацiї у житловому примiщеннi менше нiж 6 дБ, то чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв?
87. Вiрна та найбiльш повна характеристика постiйної вiбрацiї у житловому примiщеннi:
88. Найбiльш повна характеристика непостiйної вiбрацiї у житловому примiщенi:
89. Чому дорiвнює поправка до допустимих рiвнiв вiбрацiї у житлових примiщеннях, якщо вiбрацiя має тимчасовий характер?
90. Що треба зробити для кабельного ефекту при вимiрах вiбрацiї у житлових примiщеннях?
91. Кiлькiсть точок вимiру вiбрацiї у житлових примiщеннях?
92. При дiї на робiтника постiйної вiбрацiї потрiбно вимiрювати:
93. Згiдно санiтарних норм чому дорiвнює еквiвалентний коректований рiвень локальної вiбрацiї?
94. Скiльки вимiрiв вiбрацiї потрiбно зробити по кожнiй вiсi у кожнiй точцi у житловому примiщеннi?
95. У житловому примiщеннi у однiй точцi по вiсi зроблено 3 вимiри вiбрацiї. Що береться за результат?
96. На якiй характеристицi проводять вимiри постiйної вiбрацiї у житловому примiщеннi?
97. Вимiри непостiйної вiбрацiї у житловому примiщеннi проводять на характеристицi:
98. Час вимiру вiбрацiї в октавi 8 Гц при проведенi дослiджень у житловому примiщеннi дорiвнює:
99. Дiапазон частот низькочастотної локальної вiбрацiї:
100. Дiапазон частот середньочастотної локальної вiбрацiї:
101. Допущений рiвень вiброшвидкостi транспортно-технологiчної вiбрацiї дорiвнює:
102. Допустимий рiвень вiброшвидкостей технологiчної вiбрацiї дорiвнює:
103. Якщо робота пов'язана з дiєю вiбрацiї, то з якого вiку дозволяеться працювати у таких умовах?
104. При наявностi iмпуьсної вiбрацiї, який її параметр потрiбно вимiрювати?
105. Якщо на пiдприємствi встановлений вiбробезпечний режим працi, то хто повинен контролювати його виконання?
106. Перiодичнiсть контролю виконання вiбробезпечного режиму працi дорiвнює:
107. Вiбрацiйна характеристика ручних машин встановлюється по наслiдках:
108. У якiй вiдповiдi вiрно та найбiльш повно перелiченi непостiйнi вiбрацiї?
109. Яку вiбрацiю вiдносять до iмпульсної?
110. Якщо на робiтника дiє постiйна локальна вiбрацiя, то який iї показник вивчається?
111. Чи треба проводити калiбровку приладів при замiрах шуму?
112. Чому дорiвнює допустимий еквiвалентний коректований рiвень локальної вiбрацiї?
113. Якщо робiтник пiдлягає дiї непостiйної локальної вiбрацiї, то по якому показнику можливо зробити висновок про вiдповiднiсть її санiтарним нормам?
114. Вiбрацiйна характеристика машини є:
115. На якi робочi мiсця розповсюджуються санiтарнi норми вiбрацiї робочих мiсць?
116. На скiльки категорiй подiляється загальна вiбрацiя в залежностi вiд джерела її виникнення?
117. Якщо робiтник пiдлягає дiї непостiйної загальної вiбрацiї, то по якому показнику оцiнюються вiбрацiя?
118. До якої категорiї вiдноситься вiбрацiя на робочих мiсцях саморухливих машин?
119. Категорiя вiбрацiї на робочих мiсцях екскаваторiв вiдноситься до:
120. Категорiя вiбрацiї на робочих мiсцях стацiонарних машин вiдноситься до:
121. На скiльки типiв подiляєтсья технологiчна вiбрацiя?
122. Тип вiбрацiї на постiйних робочих мiсцях у промислових примiщеннях?
123. Постiйна загальна вiбрацiя це така вiбрацiя:
124. Непостiйна загальна вiбрацiя це така вiбрацiя:
125. Переривчаста вiбрацiя це така вiбрацiя:
126. Iмпульсна загальна вiбрацiя це:
127. Методи, що застосовуються при оцiнцi вiбрацiї на робочому мiстi у промислових умовах. Яка найбiльш повна вiдповiдь?
128. Що є нормованим параметром при частотному аналiзi загальної вiбрацiї на робочому мiсцi?
129. Гранично допустимi рiвнi загальної вiбрацiї встановленi при дiї на протязi:
130. Органiзацiйно-технiчнi заходи по зниженню вiбрацiї включають:
131. Допустимий коректований рiвень вiброшвидкостi для транспортно-технологiчної вiбрацiї дорiвнює:
132. Допустимий коректований рiвень віброшвидкостi для транспортної вiбрацiї по вiсi "Zo" дорiвнює:
133. Допустимий коректований рiвень вiброшвидкостi для транспортної вiбрацiї по вiсям "Xo" та "Yo" дорiвнює:
134. Допустимий коректований рiвень вiброшвидкостi технологiчної вiбрацiї на робочих мiсцях дорiвнює:
135. Допустимий коректований рiвень технологiчної вiбрацiї типу "б" дорiвнює:
136. Допустимий коректований рiвень технологiчної вiбрацiї типу "в" дорiвнює:
137. Комплекс лiкувально-профiлактичних заходiв по профiлактицi вiбрацiйної хвороби включає:
138. У якiй документацiї повиннi бути вказанi очiкувальнi рiвнi вiбрацiї на робочому мiсцi?
139. При пiсляремонтному контролi машини перевiряють:
140. По наслiдках яких випробувань встановлюють вiбрацiйнi характеристики ручних машин?
141. При встановленнi вiбрацiйної характеристики ручної машини враховують:
142. Метод, що найбiльш повно характеризує дiю постiйної вiбрацiї на робочому мiсцi:
143. При яких умовах повиннi розроблятися вiбробезпечнi режими працi?
144. При якому перевищеннi вiбрацiйного навантаження забороняється робота з машинами?
145. Якщо вiбрацiйне навантаження на робiтника перевищує 12 дБ, то Ви повиннi:
146. Хто повинен контролювати виконання вiбробезпечного режиму працi?
147. Контроль за виконанням вiбробезпечного режиму працi при дiї загальної вiбрацiї проводиться:
148. Контроль вiбрацiї на робочих мiсцiх повинен забезпечити оцiнку вiбрацiйного навантаження на оператора:
149. Перiодичнiсть контролю вiбрацiйного навантаження при дiї локальної вiбрацiї повинна бути:
150. Скiльки категорiй вiбрацiї для загальної вiбрацiї обумовлює стандарт про вiбрацiйну безпеку?
151. В чому полягає рiзниця мiж санiтарними нормами вiбрацiї та стандартом про вiбрацiйну безпеку?
152. Якщо вiбрацiя дiє на робiтника не всю змiну, то що коректується згiдно санiтарних норм?
153. При вимiрах локальної вiбрацiї маса перехiдних елементiв для крiплення вiбродатчика не повинна перевищувати:
154. При вимiрах локальної вiбрацiї маса вiбродатчика не повинна перевищувати:
155. Для машин, якi мають контакт з тiлом оператора в кiлькох точках, вiбрацiйну характеристику нормують:
156. Кiлькiсть вiдлiкiв, що повинна бути при вимiрах локальної вiбрацiї:
157. Кiлькiсть вiдлiкiв, що повинна бути при вимiрах загальної технологiчної вiбрацiї:
158. Кiлькiсть вiдлiкiв, що повинна бути при вимiрах загальної транспортної вiбрацiї:
159. Кiлькiсть вiдлiкiв, що повинна бути при вимiрах загальної транспортно-технологiчної вiбрацiї:
160. При вимiрах еквiвалентного рiвня загальної вiбрацiї повинна бути тривалiсть спостереження?
161. Що нормується при iмпульснiй вiбрацiї?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів