Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


121. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

1. "Загальні питання:"


1. Дайте визначення поняттю "Санiтарне та епiдемiчне благополуччя населення":
2. Що визначають санiтарнi норми i правила та гiгiєничнi нормативи?
3. Дайте визначення термiну "Небезпечний фактор":
4. Ким забезпечується гiгiєнiчна регламентацiя небезпечних факторiв?
5. Що передбачає державна реєстрацiя небезпечних факторiв?
6. Чи допускається використання в народному господарствi та побутi будь-якого небезпечного фактора хiмiчної та бiологiчної природи?
7. Чи допускається використання у виробництвi джерел, що генерують неiонiзуючi випромiнювання, шум, вiбрацiю?
8. Частини i пiдроздiли яких мiнiстерств i вiдомств не входять до державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України?
9. Кому безпосередньо пiдлеглий головиний державний санiтарний лiкар України?
10. Дайте визначення поняттю "Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд"?
11. Який розмiр штрафу за порушення санiтарного закондавства або не виконання вимог санепiдслужби може бути накладений на посадових осiб?
12. Який розмiр штрафу за порушення санiтарного законодавства або невиконання вимог санепідслужби може бути накладений на громадян?
13. Ким у безпiрному порядку сплачується сума штрафу у разi невиконання порушником постанови про його накладення?
14. Що розумiється пiд рiвнем управлiння установою санепідемслужби?
15. Скiлькi рiвнiв управлiння є в санепiдемслужбi України?
16. Районна санепiдемстанцiя сiльского району та мiського району вiдносяться до рiвня управляння:
17. Мiска санепiдемстанцiя з районним розподiлом вiдноситься до рiвня управлiння:
18. Обласна санепiдемстанцiя вiдноситься до рiвня управлiння:
19. Головне санепiдемуправлiння України вiдноситься до рiвня управлiння:
20. Згiдно з дiючими штатними нормативами одна посада лiкаря по гiгiєнi працi передбачається на кiлькiсть робiтникiв i службовцiв у тисячах:
21. У вiддiленнях гiгiєни працi мiських санепiдемстанцiй без районного розподiлу одна посада лiкаря-лаборанта-гiгiєниста передбачена на кiлькiсть робiтникiв i службовцiв у тисячах:
22. Адмiнiстративно-правовим документом дiяльностi фахiвця в гiгiєни працi є:
23. Яка мета атестацiї дiяльностi вiдомчої санiтарної лабораторiї?
24. Який з факторiв негативно впливає на стан здоров'я i призводить до винекнення профзахворюваннь?
25. Який контроль є основною ланкою в системi забезпечення оптимлаьних гiгiєничних умов працi?
26. Визначте поняття "шкiдливий виробничий фактор":
27. Що таке важкiсть працi?
28. Що таке напруженiсть працi?
29. Дайте характеристику оптимальних умов i характеру працi:
30. На скiльки класiв розподiляються умови i характер працi?
31. Якi з класiв умов i характеру працi допускають перевищення ГДК, ГДФ?
32. Дайте характеристику шкiдливих i небезпечних умов i характеру працi:
33. В якому з класiв виявляються 3 ступенi шкiдливих i небезпечних умов i характеру працi?
34. Дайте характеристику допустимих умов i характеру працi:
35. Вкажiть, яка ступiнь шкiдливих i небезпечних умов працi має пiдвищену небезпечнiсть розвитку профiсiйних захворювань?
36. Вкажiть, при якому ступеню шкiдливих i небезпечних умов працi можливий розвиток легких форм професiйних захворювань?
37. Гiгiєнiчна класифiкацiя працi включає:
38. Апаратура та прилади, що використовуються в лабораторiї дослiдження фiзичних факторiв, пiдлягають перевiрцi:
39. Державний нагляд за засобами вимiрювань проводять:
40. Вiдповiдальнiсть за впровадження стандартiв у санепідслужбу несуть:
41. Контроль за дотриманням стандартiв лабораторiями СЕС здiйнсюють перш за все:
42. "Який iз показникiв найбiльш повно вiдображає iнтенсивнiсть виробничого фактору?
43. Яка з двох середнiх найбiльш об`єктивно вiдображає рiвень фактору?
44. Що таке розмах фактору?
45. Дайте визначення поняття "варiацiйний ряд":
46. Визначте показник, який характеризує варiацiйний ряд:
47. Який iз нижче наведених показникiв також характеризує варiацiйний ряд?
48. Що характеризує сигма у варiацiйному рядi?
49. Яким показником можно оцiнити групу показникiв по вiдношенню до середнього?
50. Що характеризує середня похибка?
51. Як змiнюється сигма i середня похибка iз збiльшенням кiлькостi проб?
52. Що таке довiрчий iнтервал?
53. Що таке довiрча iмовiрнiсть?
54. Визначте нижню межу ступеня iмовiрностi показника чи явища, що вивчаються у гiгiєнi:
55. Визначте величину похибки iмовiрностi явища, при якiй гарантується її 95% iмовiрностi:
56. Для чого служать критерiї Стьюдента?
57. Який iз приведених статистичних показникiв характеризує структуру явища, що вивчається?
58. Який з показникiв виражає частоту явища в середовищi?
59. Коєфiцiєнт варiацiї застосовується з метою:
60. Який з приведених рiвней iмовiрностi вважається достатнiм для медичних дослiджень?
61. Мiрою iмовiрностi статистичної величини є:
62. На якому рiвнi iмовiрностi може бути проведена груба статистична обробка результатiв науково-практичної роботи?
63. Яка iз наведеної кiлькостi спостережень вважається достатньою для вирахування процентiв?
64. Який з показникiв характеризує показник вiдповiдностi?
65. Вкажiть, чи є варiацiйний ряд основою для визначення середньої арифметичної?
66. Групувати варiацiйний ряд необхiдно:
67. Середня арифметична величина бiльш точно характеризує варiацiйний ряд:
68. Розмах варiацiйного ряду це:
69. Коєфiцiєнт варiацiї - це:
70. Довiрчi межi середньої арифметичної величини показують:
71. Метод стандартизацiї дозволяє:
72. Якщо коєфiцiєнт прямої або зворотньої кореляцiї 0, - 0,29, то кореляцiя?
73. Якщо коєфiцiєнт кореляцiї прямої або зворотньої кореляцiї 0,3 - 0,69 то кореляцiя:
74. Якщо коєфiцiєнт прямої або зворотньої кореляцiї 0,7 - 1,0, то кореляцiя?
75. Кореляцiйний зв'язок мiж рiвнями фiзичних факторiв та змiнами в органiзмi визначає:
76. При прямому кореляцiйному зв'язку змiна одного й того ж явища це:
77. При зворотньому кореляцiйному зв'язку змiна одного i того ж явща йде:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів