Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

9. "Спортивна медицина як наука. Органiзацiя лiкарсько-фiзкультурної служби."


858. Диспансерне спостереження включає
859. Особливiстю амбулаторної картки спортсмена є наявнiсть роздiлу
860. Медичне забезпечення зборiв здiйснює
861. Заявка на медичне забезпечення змагань надається в ЛФД не пiзнiше, нiж за ... днiв до їх початку
862. Присутнiсть лiкаря на спортивних змаганнях обов'язкова, починаючи з рiвня
863. Спортивнi лiкарi повиннi проходити курси удосконалення 1 разiв на
864. У стацiонар направляються спортсмени
865. Лiкар збiрної команди зобов'язаний
866. Лiкар збiрної команди має проводити
867. Диспансеризацiї в ЛФД пiдлягають
868. Контрольнi огляди спортсменiв проводяться
869. Спортсмени яких видiв мають проходити додатковi лiкарськi огляди перед кожним змаганням
870. Спортивна медицина вивчає всi питання, окрiм одного
871. Центральна ланка лiкарсько-фiзкультурної служби
872. Поглиблене обстеження фiзкультурникiв та спортсменiв проводять у
873. Вкажiть обов'язкове функцiональне дослiдження спортсменiв пiд час диспансеризацiї
874. Пiд час диспансеризацiї спортсменiв обов'язково проводять
875. Пiд час диспансеризацiї спортсменiв повиннi оглянути усi вузькi спецiалiсти, окрiм
876. Спортсмен, який не пройшов диспансеризацiї, до змагань
877. Перед змаганнями у водяних видах спорту обов'язково треба провести
878. Країна, яка не має служби допiнг-контролю, офiцiйно мiжнароднi змагання проводити
879. До занять спортом може надаватись допуск при заключеннi за станом здоров'я
880. Основним роздiлом роботи спортивного лiкаря є
881. Основною задачею диспансерного обстеження спортсменiв є
882. Основним напрямком диспансерних спостережень за спортсменами є


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів