Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

13. "Медико-бiологiчнi та методичнi основи спортивного тренування."


1146. Найбiльш сприятливий час для вивчення нових технiко-тактичних елементiв у спортi
1147. Робота над розвитком швидкiсно-силових можливостей, координацiйних здiбностей буде найбiльш успiшною, якщо проводити тренування у дiапазонi
1148. Максимальнi значення споживання кисню, легеневої вентиляцiї, систолiчного об'єму кровi найбiльшi у промiжок часу
1149. При заняттях фiзвихованням у спецiальнiй медичнiй групi обмежуються вправи
1150. Показання до призначення оздоровчого тренування
1151. Обсяг фiзичного навантаження зв'язаний з її iнтенсивнiстю залежнiстю
1152. Змiни тренувального навантаження у вiдповiдностi з динамiкою функцiонального стану фiзкультурника вiдображає принцип
1153. В чому виражається щiльнiсть тренувального заняття
1154. Кардiопротективну дiю має рухова активнiсть з направленiстю переважно
1155. Розвитку аеробних можливостей енергоутворення сприяють
1156. До циклiчних вправ має вiдношення
1157. Виберiть найбiльш надiйний засiб попередження болю у попереку при силовому тренуваннi
1158. У поняття тренованiсть спортсмена включають
1159. Макроцикл тренування становить
1160. Задачi, якi стоять у тренувальному заняттi вирiшуються у
1161. Елементарною структурно-цiлiсною ланкою тренувального процесу є
1162. Предстартова психорегуляцiя у спортсменiв переслiдує мету
1163. Основний показник рiвня тренувального навантаження
1164. Найбiльш варiативним елементом структури тренувального процесу є
1165. Один мезоцикл тренувань складається з
1166. Найбiльш ефективний спосiб розвитку швидкостi
1167. Найбiльш важливий прийом розвитку спритностi
1168. Основнi компоненти циклiчних вправ
1169. Тривалiсть макроциклу
1170. До складу макроциклу не входить перiод
1171. Вправи для вступної частини заняття по фiзичному вихованню
1172. Вправи для заключної частини заняття по фiзичному вихованню
1173. До принципiв спортивного тренування не вiдноситься
1174. До завдань фiзвиховання школярiв не вiдносяться
1175. Процес формування системи способiв ведення боротьби у змаганнях вiдображає
1176. Розвиток технiчної пiдготовки у зрiвняннi з фiзичною пiдготовкою, як правило, протiкає
1177. Початкова спецiалiзацiя у легкiй атлетицi вiдбувається в
1178. Особливостi фiзичного тренування дiтей
1179. Вiдносно цiлiсний етап тренувального процесу тривалiстю 3-6 тижнiв має назву
1180. Засоби швидкiсної пiдготовленостi спортсмена - вправи, якi вимагають
1181. Значнi фiзичнi навантаження впливають на резистентнiсть спортсмена таким чином
1182. Спортсмен, у м'язах якого розташована мала кiлькiсть швидко скорочувальних волокон слабо пристосовується до
1183. Повне окислення 1 молекули глюкози до СО2 та Н2О приводить до звiльнення
1184. У бiгу на дистанцiї 400-1500 м основним джерелом в енергопостачаннi роботи є
1185. Пiсля одноразового максимального навантаження аеробного характеру глiкоген у м'язах вiдновлюється повнiстю через
1186. Мезоцикл представляє собою
1187. Перехiдний перiод у макроциклi направлений на
1188. Для первинного вiдбору дiтей до занять спортом велике значення має
1189. Медико-бiологiчний контроль оцiнює
1190. Для визначення анатомiчно доступної амплiтуди рухiв у суглобi використовують метод
1191. При дослiдженнi потужностi анаеробного алактатного процесу найбiльш доцiльнiшим є навантаження протягом
1192. Звичайно, максимум працездатностi у спортсменiв спостерiгається


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів