Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

12. "Функцiональнi проби у дiагностицi стану здоров'я, фiзичної працездатностi, тренованостi та фiзичного стану спортсмена та фiзкультурника."


1071. У нормi у пробi Мартiне пульс збiльшується у межах
1072. Нормальною реакцiєю у пробi з 15-секундним бiгом на мiсцi в максимальному темпi є збiльшення пульсу у межах
1073. У нормi пiсля 3-хвилинного бiгу на мiсцi у темпi 180 крокiв за хвилину пульс збiльшується у межах
1074. При дистонiчному типi реакцiї системи кровообiгу "нескiнчений тон" прослуховується не менше
1075. "При доброму функцiональному станi системи кровообiгу пульс пiсля проби Мартiне вiдновлюється на протязi
1076. У Гарвардському степ тестi пульс пiд час вiдновлення розраховують на
1077. Визначення динамiки ЖЕЛ пiд впливом фiзичного навантаження носить назву
1078. Теппiнг-тест проводиться на протязi
1079. Iндекс Гарвардського степ-тесту визначається за формулою
1080. Характерною ознакою дистонiчного типу реакцiї АТ на пробу з 20 присiданнями є
1081. Час сходження на сходинку у Гарвардському степ тесті для дорослих складає
1082. Висота сходинки для чоловiкiв у Гарвардському степ тесті складає
1083. Для яких видiв спорту рекомендоване додаткове функцiональне дослiдження вестибулярного аналiзатора (обертальна проба на крiслi Баранi)
1084. Фiзична працездатнiсть - це
1085. Фiзична працездатнiсть визначається
1086. Рухова якiсть, вiд якої в найбiльшому ступенi залежить фiзична працездатнiсть
1087. Визначення фiзичної працездатностi не проводять при
1088. Для дослiдження вестибулярного аналiзатора використовують
1089. Функцiональною пробою для нервово-м'язового апарату спортсмена виступає
1090. До ЕКГ-ознак неадекватностi при велоергометричнiй пробi вiдноситься
1091. Нормальна рiзниця у частотi пульсу при проведеннi ортостатичної проби у спортсмена
1092. При якому типi реакцiї АТ на стандартне фiзичне навантаження у пробi Мартiне виникає феномен "безкiнцевого тону"
1093. До абсолютних протипоказань для проведення проб з дозованим фiзичним навантаженням не належить стан
1094. При якому типi реакцiї АТ на стандартне навантаження 20 присiдань за 30 с. буде вiдзначатись пiдйом тиску бiльше 160-180 % вiд початкового рiвня
1095. У зрiвнянням з положенням лежачи у положеннi стоячи ЧСС збiльшується на
1096. У нормi зниження сегменту ST при дозованому фiзичному навантаженнi не повинно перевищувати
1097. Змiст проби Дан'їнi-Ашнера у
1098. На який максимальний час може затримати дихання спортсмен марафонець у пробi Штанге
1099. Абсолютне протипоказання для проведення проби з фiзичним навантаженням
1100. Визначення часу затримки дихання пiсля вдиху є змiстом проби
1101. П'ятикратне вимiрювання ЖЕЛ з iнтервалом вiдпочинку 15 с. складає сутнiсть проби
1102. Теппiнг-тест характеризує
1103. Протипоказання до визначення фiзичної працездатностi
1104. Непрямий метод визначення фiзичної працездатностi
1105. До задач тестування спортсменiв не належить
1106. Для характеристики вiдновлювального перiоду пiсля м'язової дiяльностi не використовують пробу
1107. Перед проведенням проби з дозованим фiзичним навантаженням бажано вiдпочити на протязi
1108. Тестування фiзичної працездатностi необхiдно проводити пiсля прийому їжi через
1109. До протипоказань для проведення субмаксимальних тестiв з навантаженням не належить
1110. Субмаксимальний тест з навантаженням не потрiбно зупиняти у випадку
1111. ЕКГ-ознакою неадекватностi фiзичного навантаження не може бути
1112. За рекомендацiєю ВОЗ тривалiсть кожної сходинки навантаження у субмаксимальному тестi має бути не менше
1113. Належна максимальна ЧСС визначається за формулою
1114. За формулою "195 - вiк" при фiзичному навантаженнi визначається
1115. Початкове навантаження для дiтей до 10 рокiв при велоергометрiі
1116. До абсолютних протипоказань для проведення тестiв з навантаженням не належить
1117. До вiдносних протипоказань для проведення тестiв з навантаженням не належить
1118. ЧСС, при якiй дослiджуваний виходить на рiвень МСК у пробi з фiзичним навантаженням з вiком
1119. Для дiвчат старше 18 рокiв у Гарвардському степ тесті рекомендують висоту сходинки
1120. Час сходження на сходинку у Гарвардському степ тесті у хлопчика сьомi рокiв
1121. Час сходження на сходинку у Гарвардському степ тесті у дiвчини 13 рокiв
1122. У пробi Яроцького вертiння головою вiдбувається у темпi
1123. Проведення проби Яроцького виправдане при заняттях
1124. Фiзiологiчнi змiни ЕКГ пiд час фiзичного навантаження
1125. При нормотонiчному типi реакцiї системи кровообiгу на фiзичне навантаження у пробi Мартiне вiдновлення пульсу займає не бiльше
1126. Застосування ортостатичної проби виправдане при оцiнцi
1127. Затримка дихання у пробi Штанге у нормi складає не менше
1128. Затримка дихання у пробi Генчi у нормi складає не менше
1129. Пiд час проби Штанге спортсмен робить вдих
1130. Сходинковий тип реакцiї АТ на фiзичне навантаження вважають патологiчним, якщо вiн реєструється бiльше
1131. Iндекс Руф'є визначають пiсля навантаження
1132. Дозоване навантаження або збуджуючий вплив, який дозволяє оцiнити функцiональний стан органiзму має назву
1133. Пробу Мартiне проводять пiсля вiдпочинку не менше
1134. У трьохмоментну комбiновану пробу входять всi тести, за винятком
1135. Про адекватнiсть навантаження при велоергометрiї (за динамiкою АТ) говорять при
1136. До суб'єктивних прикмет неадекватностi фiзичного навантаження при велоергометрiї належить
1137. До об'єктивних прикмет неадекватностi фiзичного навантаження при велоергометрiї належить
1138. Для спортсменiв початкове навантаження при велоергометрiї складає (за ВОЗ)
1139. Для нетренованих жiнок та дiтей початкова ступiнь навантаження при велоергометрiї складає потужнiсть (за ВОЗ)
1140. Для нетренованих практично здорових чоловiкiв початкове навантаження при велоергометрiї складає (за ВОЗ)
1141. Тривалiсть другого ступеню навантаження у тестi PWC 170 дорiвнює
1142. Розминка перед тестом PWC170
1143. Для проведення велоергометрiї не обов'язково мати iнструменти або апарати
1144. Проведення велоергометрiї вимагає наявнiсть всiх лiкiв, за винятком
1145. Для тестування анаеробної продуктивностi не використовують тест


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів