Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

11. "Методи комплексного обстеження та оцiнки функцiонального стану спортсменiв."


935. Iндекс Кетле - це
936. Життєвий iндекс - це
937. Силовий iндекс - це
938. Iндекс Робiнсона - це
939. Середнє значення iндексу Робiнсона у здорової людини складає
940. Безпечний рiвень соматичного здоров'я людини за шкалою експрес оцiнки Г.Л.Апанасенко складає
941. У спортсмена-легкоатлета (стрибки у довжину) вiдзначили iндекс маси тiла, рiвний 24,0. Це означає
942. У легкоатлета-десятиборця вiдзначили iндекс маси тiла 32. Це розцiнюється як
943. У спортсменки-спринтера вiдзначили iндекс маси тiла 18. Це розцiнюється як
944. Головна задача поглиблених оглядiв спортсменiв
945. Метод дослiдження фiзичного розвитку спортсмена за методом номограм базується на
946. Обов'язковим для постановки дiагнозу дiспластичний сколiоз у спортсмена є
947. Для яких видiв спорту рекомендується проведення тональної аудiометрiї
948. Для яких видiв спорту проводяться додатковi дослiдження нервово-м'язового апарату та часу рухової реакцiї
949. При вимiрюваннi росту стоячи спортсмен повинен доторкатись до вертикальної планки ростомiру
950. При вимiрюваннi кола грудної порожнини сантиметрову стрiчку накладають
951. При вимiрюваннi ЖЄЛ спортсмен робить
952. При соматоскопiї вивчають
953. При динамометрiї кистей динамометр стискується
954. При соматометрiї вивчають
955. Комплекснi обстеження спортсменiв полягають в
956. Пансистолічний шум
957. До графiчних методiв вивчення механiчної дiяльностi серця належать всi, за винятком
958. При швидкостi руху стрiчки ЕКГ 25 мм/с кожна маленька клiтинка (1 мм.) на нiй вiдповiдає iнтервалу
959. Особливостi дослiдження спортсменiв полягають у
960. Проведення антропометрiї вимагає належних умов
961. Основнi ознаки фiзичного розвитку
962. Полiкардiографiя - метод дослiдження фазової структури серцевого циклу, який базується на синхронному запису
963. У нормi амплiтуда комплексу QRS у грудних вiдведеннях не повинна перебiльшувати
964. Про подовження iнтервалу QT кажуть у тих випадках, коли вiн перебiльшує нормативи бiльше, нiж на
965. Нормальна форма грудної клiтини
966. За допомогою простої спiрографiї можна визначити показник легеневої вентиляцiї
967. Обсяг повiтря, який безпосередньо бере участь у легеневому газообмiнi знаходиться у легеневiй ємностi
968. Метод дiагностики скорочувальностi жовчного мiхура у спортсменiв
969. Нормальний вмiст сечовини кровi
970. У нормi коливання вiдносної щiльностi сечi у спортсмена становить
971. Для запису ЕКГ у вiдведеннi V4 за Вiльсоном активний електрод встановлюють у
972. При нормальному розташуваннi електричної осi серця спiввiдношення амплiтуди зубцiв R у стандартних вiдведеннях
973. При запису ЕКГ у спортсмена до лiвої ноги пiдключають електрод
974. У нормi амплiтуда комплексу QRS у стандартних та пiдсилених вiдведеннях вiд кiнцiвок не перебiльшує
975. У нормi зубець Т у спортсменiв може бути негативним
976. Для визначення якої патологiї у спортсмена може допомагати ультразвукове дослiдження серця
977. Основний метод дослiдження фiзичних властивостей печiнки та жовчного мiхура у спортсменiв
978. До диспепсичних скарг при захворюваннях шлунку у спортсмена не належать
979. Основна скарга спортсмена при захворюваннях кишковика
980. Метод дослiдження електричної активностi серця
981. Норма вмiсту глюкози капiлярної кровi натщесерце у спортсмена
982. Кiлькiсть лейкоцитiв у сечовому осаду за Нечипоренком
983. Кiлькiсть еритроцитiв у сечовому осадi за Нечипоренком
984. Норма pH артерiальної кровi
985. Бiльшiсть функцiональних серцевих шумiв у спортсменiв
986. Виникнення першого тону обумовлено
987. Про зниження вольтажу ЕКГ кажуть у тих випадках, коли амплiтуда комплексу QRS в усiх вiдведеннях вiд кiнцiвок менша за
988. Раннiй систолiчний шум визначається
989. Для реєстрацiї вiдведень за НЕБом червоний електрод ставлять
990. Тривалiсть iнтервалу PQ визначають у
991. При записi ЕКГ до електрода на лiвiй руцi приєднують провiд за кольором
992. Сфiгмографiя - метод дослiдження, який базується на графiчнiй реєстрацiї коливань стiнок
993. У нормi амплiтуда зубця Р на ЕКГ не повинна перебiльшувати
994. У нормi зубець Т завжди позитивний у
995. До грудних вiдведень ЕКГ належать
996. На нормальнiй ФКГ записується кiлькiсть тонiв серця
997. Діастоличний шум визначається
998. У нормi серцевий товчок знаходиться у дорослого на 1-1,5 см.
999. При синусовiй тахiкардiї ЧСС у спокої звичайно не перебiльшує
1000. Додаткове лiкарське обстеження спортсменiв не проводять у випадку
1001. Найбiльшу деформацiю грудної клiтини викликає викривлення хребта
1002. Часто хворiючи гострими респіраторними захворюваннями спортсмени мають бути обстеженими спортивним лiкарем
1003. Пневмотахометрiя - метод визначення швидкостi повiтряного струменю при максимально швидкому
1004. Пiд час пiку спортивної форми розвивається
1005. Фiзiологiчний вмiст лактату у кровi спортсмена складає
1006. Величина артерiального тиску у бiльшостi спортсменiв реєструється на рiвнi
1007. Виражена брадикардiя пiд впливом спортивного тренування розвивається у спортсменiв, якi розвивають переважно
1008. У спортсменiв розрiзняють типи кровообiгу, за винятком
1009. Патологiчний систолiчний шум у спортсменiв реєструється при всiх випадках, за винятком
1010. Функцiональний систолiчний шум у спортсменiв пiсля фiзичного навантаження
1011. Функцiональний систолiчний шум у спортсменiв при зростi тренованостi
1012. Для оцiнки скорочувальної функцiї серця не використовують метод
1013. Максимально досяжна ЧСС у спортсменiв на висотi фiзичного навантаження складає
1014. Заняття фiзичною культурою сприяють
1015. Адаптацiйнi змiни дихальної системи пiд час фiзичного тренування
1016. Фактори, якi знижують рiвень артерiального тиску пiд впливом фiзичного тренування
1017. Найбiльшi розмiри серця мають спортсмени, якi розвивають переважно
1018. Висока кардiопродуктивнiсть характерна при розвитку
1019. ЖЕЛ найбiльша у спортсменiв у видах спорту
1020. Мiопiя середнього ступеню характеризується величиною оптичної корекцiї
1021. До характеристики вегетативної нервової системи спортсмена не вiдноситься
1022. Фiзичний розвиток оцiнюється за методом стандартiв як середнiй при вiдхиленнi вiд середньої арифметичної на
1023. Величина дiлення маси тiла (г.) на рiст (см.) носить назву iндексу
1024. Для оцiнки динамiчної координацiї у спортсменiв використовують
1025. Постава спортсмена, як правило, дослiджується у положеннi
1026. Пiдсилення поперекового лордозу характеризується як
1027. Фiзiологiчна форма грудної клiтки
1028. В нормi пiгментована частина стопи повинна складати не бiльше
1029. Обсяг повiтря, який видихається з легенiв на протязi 1 хвилини називається
1030. У першу фазу мiогенного лейкоцитозу число лiмфоцитiв периферичної кровi
1031. До протипоказань для визначення станової сили у спортсменiв не вiдноситься
1032. Для вiзуальної характеристики ступеню розвитку скелетної мускулатури не використовують критерiй
1033. Кут рухiв у суглобах вимiрюється прибором
1034. Показник, який визначає рiзницю мiж ростом стоячи та сумою маси тiла та кола грудної клiтини має назву iндексу
1035. У сечi здорового спортсмена у спокої у перiод вiдпочинку вiд м'язової дiяльностi бiлок
1036. У результатi регулярного тренування на витривалiсть об'єм циркулюючої кровi
1037. Реєстрацiя коливань артерiальної стiнки при поширеннi пульсової хвилi по судинам носить назву
1038. Статичну координацiю характеризує
1039. Апекскардiографiя дозволяє оцiнити
1040. Допуск до тренувань гiмнастiв не дозволяють при наявностi
1041. Для характеристики вегетативної нервової системи використовують
1042. У нормi зубець Т завжди негативний у вiдведеннi
1043. До методiв дослiдження функцiї зовнiшнього дихання не вiдносять
1044. При записi ЕКГ з швидкiстю 50 мм/с. 1 мм. на паперовiй стрiчцi вiдповiдає
1045. Про збiльшення iнтервалу PQ говорять у випадку, коли вiн перевищує
1046. Про скорочення iнтервалу PQ кажуть у випадку, коли вiн менший за
1047. При збiльшеннi частоти серцевих скорочень тривалiсть iнтервалу Q-T
1048. При збiльшеннi частоти серцевих скорочень тривалiсть iнтервалу P-Q
1049. У нормi амплiтуда комплексу QRS в будь-якому з грудних вiдведень не перевищує
1050. Зубець Р на нормальнiй ЕКГ вiдбиває
1051. Зубець Т на ЕКГ вiдбиває
1052. Найбiльш об'єктивну iнформацiю про гiпертрофiю мiокарду дає
1053. Прямими ЕКГ-ознаками гiпертрофiї мiокарду є
1054. Синусовий вузол збуджується з частотою
1055. Пучок Гіса дiлиться на нiжки
1056. В правих грудних вiдведеннях (V1, V2) зубець R формується в результатi збудження
1057. Максимальна амплiтуда зубця S спостерiгається у грудних вiдведеннях
1058. В нормi депресiя сегменту ST не перевищує
1059. В нормi елевацiя зубця S не перевищує
1060. Нормальна електрична ось серця знаходиться у діапазонi
1061. Вертикальна позицiя серця характерна для спортсменiв, якi займаються видами спорту
1062. У спортсменiв тривалiсть зубця Р у стандартних та посилених вiдведеннях не перевищує
1063. Межа норми тривалостi пересердно-шлуночкової провiдностi для нормального ритму у спортсменiв
1064. Тривалiсть комплексу QRS у спортсменiв у спокої знаходиться у межах
1065. Функцiя мiокарду, яку не можна виявити на ЕКГ
1066. Тахiкардiя визначається, коли ЧСС бiльша за
1067. Брадикардiя визначається, коли ЧСС менша за
1068. У видах спорту на витривалiсть ЧСС у станi спокою може бути меншою за
1069. Рiвень замикання колiнного рефлексу у спортсмена
1070. До поверхневого виду чутливостi у спортсменiв вiдноситься


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів