Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


119. Лікувальна фізкультура-спортивна медицина (спеціаліст)

10. "Основи фiзiологiї та бiохiмiї м'язової дiяльностi."


883. Симпато-адреналова система керує мобiлiзацiєю резервiв органiзму
884. Пiд час теплової адаптацiї до пiдвищеної температури основний обмiн
885. Кiлькiсть м'язового компоненту у складi тiла у спортсменiв силових видiв коливається у межах
886. Iнтенсивне фiзичне навантаження веде до змiни секреторної функцiї шлунку у напрямку
887. При високому рiвнi повiльних м'язових волокон у скелетнiй мускулатурi спортсменiв накопичення лактату виникає при iнтенсивностi роботи
888. Спортсмен марафонець у структурi м'язових волокон має тип волокон
889. Процентне спiввiдношення рiзних типiв м'язових волокон скелетної мускулатури у процесi тренування
890. Рухова якiсть "рiвновага" залежить вiд
891. Фiзiологiчна основа координацiйних здiбностей спортсмена
892. Рiвень сечовини в кровi спортсмена характеризує обмiн
893. Рiвень лактату в кровi спортсмена характеризує обмiн
894. Головною буферною системою в органiзмi спортсмена є
895. Види спорту, зв'язанi з розвитком загальної витривалостi
896. Види спорту, зв'язанi з розвитком швидкостi
897. Види спорту, зв'язанi з розвитком сили
898. До аеробної вiдноситься вправа
899. ЧСС у спортсменiв, яка забезпечує належний МОК (циклiчнi види спорту)
900. До анаеробних вправ вiдноситься
901. "До ациклiчних фiзичних вправ вiдноситься
902. Основна мета розминки
903. ПАНО - це
904. У нетренованих осiб ПАНО складає
905. У тренованих осiб ПАНО складає
906. ПАНО1 характеризується збiльшенням вмiсту лактату кровi до рiвня
907. ПАНО2 характеризується збiльшенням концентрацiї лактату кровi до рiвня
908. Елементарнi форми прояву швидкостi
909. Комплексний прояв швидкостi
910. Передумова швидкiсних здiбностей
911. Уступаючий режим роботи м'язiв зв'язаний з
912. Загальна витривалiсть - це
913. Гнучкiсть - це
914. Сила - це
915. Швидкiсть - це
916. Координацiя - це
917. Алактатнi анаеробнi джерела енергозабезпечення пiсля початку м'язової дiяльностi включаються через
918. Термiн дiї лактатних анаеробних джерел енергозабезпечення
919. Розгортання аеробних процесiв енергозабезпечення настає вiд початком фiзичних навантажень через
920. Основний енергетичний субстрат при виконаннi вправ середньої потужностi
921. Метання молоту входить в групу вправ
922. Фiзичнi вправи, при виконаннi яких бере участь бiльше 1/2 м'язової маси, вiдносять до
923. До ациклiчних вправ вiдносяться всi, за винятком
924. Вправи середньої аеробної потужностi складають iнтенсивнiсть
925. Стан "мертвої точки" пiд час впрацьовування у першу чергу характеризується появою
926. Швидкiсть процесiв вiдновлення зв'язана з потужнiстю роботи
927. З енергетичної точки зору швидкiсно-силовi вправи вiдносять до
928. За рахунок тренування загальної витривалостi розвивається переважно
929. Для представникiв швидкiсно-силових видiв спорту дiлятацiя порожнини серця є
930. Зв'язок МСК з вмiстом повiльних м'язових волокон
931. Пiд час потовидiлення при м'язовiй роботi виводиться бiльша кiлькiсть
932. Пiд час окислювання 1 молекули глюкози у циклi Кребса виникає
933. Кiнцевим продуктом аеробного глiколiзу є
934. Кiнцевим продуктом анаеробного глiколiзу є


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів