Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

5. "Захворювання пародонту"


488. Пародонт - комплекс тканин, якi включають
489. Дiлянку ясен мiж сусiднiми зубами називають
490. Гiстологiчна будова ясен
491. Дiлянка ясен, що мiстить пiдслизову
492. Серед клiтинних елементiв власної пластинки не зустрiчаються
493. У нормi епiтелiй ясен роговiє
494. Роговiючий шар епiтелiю виражений на
495. Ясенна борозна - це
496. Ясенна борозна визначається
497. Незроговiлий та недостатньо диференцiйований шар епiтелiю ясен виражений в
498. Глибина ясенної борозни
499. При iнтактному пародонтi ясенна борозна заповнена
500. Епiтелiй ясен в нормi мiстить глiкоген в
501. Кiлькiсть глiкогену при запаленнi ясен
502. Шар епiтелiальних клiтин ясен, якi мiстять глiкоген
503. В структурi пародонтальних захворювань переважають
504. Запалення ясен з прогресуючою деструкцiєю перiодонту i кiстки альвеолярного паростка - це
505. Дистрофiчне ураження тканин пародонту - це
506. До iдiопатичних захворювань з прогресуючим лiзисом тканин пародонту /пародонтолiзу/ не слiд вiдносити
507. Не вiдносять до пародонтом
508. Раннi прояви захворювань пародонту запального характеру реєструються
509. Фактор ризику появи захворювань пародонту
510. Фактор ризику захворювань пародонту
511. Фактори ризику захворювань пародонту
512. У виникненнi запальних захворювань пародонту iмунологiчнi порушення
513. Для розвитку запальних захворювань пародонту обов"язковим є наявнiсть
514. Несуттєвий фактор утворення мiкробного зубного нальоту
515. Запальне ураження ясен, перебiг якого не супроводжується порушенням цiлостi зубо-ясеного з"єднання
516. Часткова втрата зубiв внаслiдок карiєсу може стати причиною
517. Характернi змiни альвеолярної кiстки при локалiзованому пародонтитi
518. Стан жувальної i рiжучої поверхнi зубiв при локалiзованому пародонтитi
519. Стан жувальної i рiжучої поверхнi зубiв при генералiзованому пародонтитi
520. Клiнiчнi ознаки хронiчного катарального гiнгiвiту
521. При хронiчному катаральному гiнгiвiтi
522. Ступiнь вираженостi катарального гiнгiвiту визначається за допомогою
523. Для гострого катарального гiнгiвiту характернi
524. Форма гiнгiвiту дистрофiчного характеру
525. При обстеженнi хворого гострим катаральним гiнгiвiтом в першi днi хвороби необхiдно провести
526. Катаральний гiнгiвiт диференцiюють з
527. Для диференцiальної дiагностики катарального гiнгiвiту з пародонтитом проводять
528. Для диференцiальної дiагностики катарального гiнгiвiту з пародонтитом проводять
529. При лiкуваннi хронiчного катарального гiнгiвiту проводять
530. До протизапальних мазей вiдносять
531. Клiнiчнi прояви виразково-некротичного гiнгiвiту
532. При дiагностицi виразково-некротичного гiнгiвiту проводять
533. Для гострого виразково-некротичного гiнгiвiту характернi
534. Мiкрофлора, яка переважає при виразково-некротичному гiнгiвiтi
535. Для пригнiчення мiкрофлори при виразково-некротичному гiнгiвiтi доцiльно використовувати мiсцево
536. Найбiльш ймовiрна причина гiпертрофiчного гiнгiвiту
537. Клiнiчнi ознаки гранулюючої форми гiпертрофiчного гiнгiвiту
538. Клiнiчнi ознаки фiброзної форми гiпертрофiчного гiнгiвiту
539. Рентгенологiчна картина при гiпертрофiчному гiнгiвiтi
540. При лiкуваннi гiпертрофiчного гiнгiвiту у вагiтних не слiд проводити
541. Чи застосовують хiрургiчнi методи лiкування гiпертрофiчного гiнгiвiту у вагiтних?
542. Для лiкування фiброзної форми гiпертрофiчного гiнгiвiту проводять
543. Для лiкування гранулюючої форми гiпертрофiчного гiнгiвiту призначають
544. Для медикаментозного лiкування гранулюючої форми гiпертрофiчного гiнгiвiту найбiльш ефективнi
545. При мiсцевому лiкуваннi гiпертрофiчного гiнгiвiту неефективне застосування iн'єкцiй
546. Гепаринову мазь при гiнгiвiтi застосовують з метою
547. Пародонтит - це
548. Визначальна ознака генералiзованого пародонтиту
549. Первиннi оклюзiйнi порушення виникають при
550. На фонi генералiзованих дистрофiчних i запальних змiн в пародонтi виникають оклюзiйнi порушення
551. Вторинна травматична оклюзiя виникає
552. Ясенна кишеня утворюється при
553. Пародонтальна кишеня утворюється
554. Ясенна кишеня утворюється за рахунок гiперплазiї ясенних сосочкiв при
555. Глибину пародонтальних кишень визначають
556. При обстеженнi хворого пародонтитом проводять
557. Обов'язковi методи обстеження для дiагностики пародонтиту
558. При обстеженнi хворого пародонтитом проводять
559. При обстеженнi хворого пародонтитом для визначення ступеню запалення ясен проводять
560. Фiзичнi методи, якi використовують для визначення стану судин при захворюваннях пародонту
561. Стан судин пародонту визначається методом
562. Види рентгенограм, не iнформативних при хворобах пародонту
563. Пробу Федорова-Володкiної проводять з метою
564. Засоби iндикацiї мiкробного нальоту / бляшки /
565. Забарвлення ясен при хронiчному перебiгу пародонтиту
566. Для хронiчного пародонтиту початкового ступеня характернi
567. Значна рухливiсть зубiв спостерiгається при
568. Глибина пародонтальної кишенi при генералiзованому пародонтитi II ступеня
569. Характерна рентгенологiчна картина хронiчного пародонтиту II ступеня
570. Для хронiчного генералiзованого пародонтиту III ступеня характернi
571. Для загостреного перебiгу генералiзованого пародонтиту III ступеня характернi
572. Для хронiчного локалiзованого пародонтиту III ступеня характернi
573. Виражена гiперемiя, кровоточивiсть, бiль в яснах характернi для
574. Посилення гноєвидiлення з пародонтальних кишень характерне для
575. Загальний стан органiзму страждає при
576. Чинники, що лежать в основi розвитку генералiзованого пародонтиту
577. Симптом, що не зустрiчається при генералiзованому пародонтитi
578. Генералiзований пародонтит диференцiюють з
579. Генералiзований пародонтит в стадiї ремiсiї диференцiюють з
580. Рентгенологiчний симптом, що свiдчить про загострення процесу в пародонтi при генералiзованому пародонтитi
581. Рентгенологiчнi змiни, характернi для загостреного перебiгу генералiзованого пародонтиту III ступеня
582. При пародонтитi на фонi цукрового дiабету проводять
583. Основнi чинники виникнення локалiзованого пародонтиту
584. Локалiзований хронiчний пародонтит I ступеня диференцiюють з
585. Основний захiд при лiкуваннi локалiзованого пародонтиту
586. Протеолiтичнi ферменти /трипсин,химотрипсин/ використовують для обробки пародонтальних кишень при
587. При пародонтитi проводять депульпування зубiв при
588. Вiдсутнiсть контактного пункту мiж зубами внаслiдок неправильного пломбування може привести до розвитку
589. При пародонтитi в перiод ремiсiї проводять
590. Фiзичнi методи, показанi при лiкуваннi пародонтиту в стадiї ремiсiї
591. Фiзичнi методи, якi протипоказанi при загостреному перебiгу генералiзованого пародонтиту / абсцедуваннi /
592. При лiкуваннi пародонтиту в стадiї загострення /абсцедування/ малоефективне використання
593. Пiсля розтину слизової при пародонтальному абсцесi i промивання кишенi трипсином у хворого розвився набряк Квiнке. При лiкуваннi даного хворого призначають
594. Хворому пародонтитом призначають
595. Хiрургiчне лiкування пародонтиту проводять з метою
596. Несуттєвим при виборi методу хiрургiчного втручання в комплексному лiкуваннi пародонтиту є
597. Показання до проведення операцiї кюретажу
598. Показання до кюретажу пародонтальних кишень
599. Показання до вакуум-кюретажу пародонтальних кишень
600. Недолiки операцiї вакуум-кюретажу пародонтальних кишень
601. Гiнгiвотомiя показана при глибинi пародонтальних кишень
602. Крiокюретаж протипоказаний при
603. Кюретаж пародонтальних кишень можна проводити одночасно в дiлянцi
604. Протипоказання до кюретажу пародонтальних кишень
605. Протипоказання до гiнгiвотомiї
606. Вид хiрургiчного втручання, найбiльш ефективний при генералiзованому пародонтитi II ступеня
607. Пiдготовка до хiрургiчного втручання включає
608. Видалення над'ясенного зубного каменю проводять
609. Обробку порожнини рота перед хiрургiчним втручанням проводять
610. Кюретаж пародонтальних кишень проводять пiд
611. Кюретаж пародонтальних кишень проводять пiд
612. При проведеннi кюретажу пародонтальних кишень не варто видаляти
613. Критерiї якостi проведення кюретажу пародонтальних кишень в процесi виконання
614. Критерiї ефективностi кюретажу через 5-10 днiв
615. Пародонтоз - це
616. При пародонтозi хворий скаржиться на
617. Характернi скарги хворого при пародонтозi
618. Характернi клiнiчнi ознаки пародонтозу
619. Характернi клiнiчнi ознаки пародонтозу
620. Характернi клiнiчнi ознаки пародонтозу
621. Характернi клiнiчнi ознаки пародонтозу
622. Забарвлення ясен при пародонтозi
623. Глибина пародонтальних кишень при пародонтозi
624. При оглядi хворого пародонтозом III ступеня виявляють
625. Обов'язкове дослiдження при встановленнi дiагнозу пародонтозу
626. Рентгенологiчнi змiни при пародонтозi
627. На реопародонтограмi при пародонтозi
628. Для патоморфологiчної картини при пародонтозi характернi
629. При диференцiальнiй дiагностицi мiж пародонтозом i скритою карiозною порожниною проводять
630. Пародонтоз i пародонтит в стадiї ремiсiї диференцiюють за результатами
631. При лiкуваннi пародонтозу проводять
632. Лiкарськi засоби, якi використовують для патогенетичного лiкування пародонтозу
633. Для лiкування гiперестезiї твердих тканин зуба при пародонтозi використовують зубнi пасти
634. Засоби гiгiєни, абсолютно протипоказанi хворому пародонтозом з множинними клиновидними дефектами
635. При пародонтозi в комплекснiй терапiї використовують фiзичнi методи
636. Ефективного зменшення рухливостi зубiв при пародонтитi досягають при проведеннi
637. З метою пригнiчення процесiв резорбцiї та стимулювання остеогенезу в альвеолярнiй кiстцi при захворюваннях пародонту призначають
638. Для довготривалого тимчасового шинування зубiв при пародонтитi застосовують
639. Помилка, яка найчастiше зустрiчається при проведеннi ортопедичного лiкування пародонтиту
640. Помилка, яка найчастiше зустрiчається при проведеннi ортопедичного лiкування генералiзованого пародонтиту
641. Помилка, яка найчастiше зустрiчається при проведеннi ортопедичного лiкування пародонтититу
642. Помилка, яка найчастiше зустрiчається при проведеннi ортопедичного лiкування пародонтозу
643. Гнильний запах з рота, зубний налiт, виразкування ясенних сосочкiв бiля верхнiх i нижнiх фронтальних зубiв. При бактерiоскопiї виявленi фузобактерiї, спiрохети, стрептококи, стафiлококи, найпростiшi. Змiн кровi не виявлено
644. У фронтальнiй дiлянцi обох щелеп мiжзубнi сосочки гiпертрофованi, щiльнi, безболiснi, не кровоточать, покривають наполовину коронки зубiв, створюючи ясеннi кишенi, якi не мiстять секрету. Попереднiй дiагноз
645. Скарги на рiзку болючiсть, кровоточивiсть ясен, запах з рота. Ясна в областi нижнiх i верхнiх зубiв гiперемiйованi, набряклi, легко кровоточать, на зубах налiт. Пародонтальних i ясенних кишень немає. Дiагноз
646. Ясеннi сосочки на верхнiй i нижнiй щелепах набрякли, кровоточать, пародонтальнi кишенi з гнiйним видiленням. Рухливiсть зубiв II ст. Рентгенологiч: резорбцiя мiжзубних перегородок в межах середньої третини довжини коренiв зубiв. Дiагноз
647. Цiаноз, набряк ясенних сосочкiв, пародонтальнi кишенi глиб.4-5 мм з гнiйним видiленням. На рентгенограмi - резорбцiя мiжзубних перегородок на половину довжини кореня. Патологiчнi змiни виявлено тiльки у фронтальн. дiлянцi нижньої щелепи
648. Скарги на сверблячку в яснах, бiль у зубах вiд хiмiчних i термiчних подразникiв. Об'єктивно: ясна блiдi, мiжзубнi сосочки атрофiчнi, шийки зубiв оголенi, карiозних порожнин, ясенних кишень немає. Дiагноз
649. У хлопчика 12 рокiв ясна синюшнi, пародонтальнi кишенi заповненi грануляцiями. На рентг. - фокальна деструкцiя кiстк. тканини щелеп iз перифокальним склерозом, морфолог.: скупчення еозинофiльних гранулоцитiв i ретикулоцитiв. Дiагноз


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів