Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

4. "Некарiознi захворювання зубiв"


410. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають до прорiзування зуба
411. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають до прорiзування зуба
412. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають до прорiзування зуба
413. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають до прорiзування зуба
414. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають пiсля прорiзування зубiв
415. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають пiсля прорiзування зубiв
416. Синдром Cтейнтона-Капдепона в першу чергу виявляється на
417. Для синдрому Стейнтона-Капдепона характерним є:
418. Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають пiсля прорiзування зубiв
419. Системна гiпоплазiя i флюороз
420. Причина недосконалого емале-дентиногенезу
421. При недосконалому емалегенезi уражаються
422. Основнi характернi симптоми недосконалого дентиногенезу
423. При спадковому порушеннi структури дентину показане протезування
424. При синдромi Стейнтона-Капдепона
425. При синдромi Стейнтона-Капдепона зуби прорiзуються
426. Етiологiчнi чинники флюорозу
427. При яких мiнiмальних концентрацiях фтору в питнiй водi може виникнути флюороз?
428. Чи спостерiгається флюороз тимчасових зубiв у дiтей, якi проживають в осередку ендемiчного флюорозу?
429. Чи можуть уражатися флюорозом зуби дорослих людей, що довгостроково проживають в ендемiчних осередках флюорозу при концентрацiї фтору в питнiй водi 6 мг/л?
430. Чи здатнi викликати флюороз фтористi препарати при екзогенному впливi на зуби?
431. Чи спостерiгаються одиничнi поразки зубiв при флюорозi
432. Флюороз в першу чергу виявляється на
433. Форми флюорозу, що завжди протiкають з втратою тканин зуба
434. Форми флюорозу, що завжди протiкають з втратою тканин зуба
435. Форми флюорозу що протiкають без втрати тканин зуба
436. Форми флюорозу, що протiкають без втрати тканин зуба
437. Крейдоподiбно-крапчаста форма флюорозу протiкає
438. Ознака, яка не грає iстотної ролi в диференцiальнiй дiагностицi флюорозу i карiєсу в стадiї плями
439. Чи є характерним для флюорозу i гiпоплазiї емалi наявнiсть на зубах "iмунних зон"?
440. При важкiй формi флюорозу уражаються
441. Лiкування флюорозу проводять
442. Профiлактика флюорозу включає
443. Метод дослiдження, що дозволяє провести ранню диференцiальну дiагностику тетрациклiнового забарвлення зубiв вiд змiн кольору зуба при гемолiтичнiй хворобi новонароджених чи прийомi залiза
444. Чи проводять вiдбiлювання зубiв при тетрациклiновому забарвленнi емалi?
445. Щоб уникнути розвитку у дитини постiйних "тетрациклiнових зубiв", варто уникати призначення йому препаратiв тетрациклiнового ряду у вiцi
446. На вестибулярнiй поверхнi фронтальних зубiв є щiльнi, гладкi, округлої форми дефекти твердих тканин, що супроводжуються пiдвищеною чутливiстю до температурних i хiмiчних подразникiв. Дiагноз
447. Найбiльш часто уражається ерозiєю емаль зубiв
448. Ерозiя твердих тканин зуба практично не зустрiчається на
449. Дефекти при ерозiї твердих тканин розташовуються
450. Ознаки, характернi для ерозiї емалi
451. Морфологiчна картина ерозiї твердих тканин зуба
452. З метою профiлактики ерозiї твердих тканин зубiв необхiдно
453. При висушуваннi зуба емаль стає матовою у випадку поразки твердих тканин
454. Морфологiчна картина кислотного некрозу твердих тканин зуба
455. Причиннi фактори клиновидного дефекту зуба
456. Причиннi фактори клиновидного дефекту зуба
457. Ознаки, характернi для клиновидного дефекту
458. Дефекти емалi i дентину при патологiчному стираннi зубiв локалiзуються на поверхнi
459. Дефекти емалi i дентину при патологiчному стираннi зубiв локалiзуються на поверхнi
460. Причина пiдвищеного стирання зубiв
461. Причина пiдвищеного стирання зубiв
462. Морфологiчна картина патологiчного стирання твердих тканин зуба
463. Чинники системної гiпоплазiї тимчасових зубiв
464. Чинники мiсцевої гiпоплазiї
465. Чи спостерiгаються одиничнi враження зубiв при гiпоплазiї
466. Гiпоплазiя емалi зубiв, що розвивається на фонi порушення обмiну речовин в органiзмi, носить характер
467. Недорозвинення емалi при гiпоплазiї
468. Гiпоплазiя емалi - результат порушення обмiну
469. Неускладнена гiпоплазiя емалi нiколи не виявляється змiнами твердих тканин зуба у виглядi
470. Всi клiнiчнi види системної гiпоплазiї
471. Якi тканини найменш уражаються при гiпоплазiї?
472. Профiлактика мiсцевої гiпоплазiї постiйних зубiв
473. Гiпоплазiю в першу чергу диференцiюють з
474. Проникнiсть твердих тканин зубiв збiльшується при
475. При диференцiальнiй дiагностицi некарiозних уражень з карiєсом зубiв використовують метод вiтального забарвлення твердих тканин зуба метиленовим синiм. Забарвлення спостерiгається при
476. Гiперестезiя нiколи не зустрiчається при
477. За якою ознакою можна вiддиференцiювати флюороз вiд мiсцевої гiпоплазiї?
478. Комплексна терапiя (загальна i мiсцева) обов'язкова при лiкуваннi гiперестезiї
479. Рiвень iндексу iнтенсивностi гiперстезiї зубiв /IIГЗ/ в нормi вiд
480. Скарги пацiєнтiв при хiмiчному некрозi твердих тканин зуба
481. Головна роль в розвитку некарiозних уражень, що виникають пiсля прорiзування зубiв, вiдводиться
482. Головна роль в розвитку некарiозних уражень, що виникають пiсля прорiзування зубiв, вiдводиться
483. Головна роль в розвитку некарiозних уражень, що виникають пiсля прорiзування зубiв, вiдводиться
484. Пломбування некарiозних уражень, що виникають пiсля прорiзування зубiв, проводять
485. Пломбування некарiозних уражень, що виникають до прорiзування зубiв, проводять
486. Синдром Стейнтона-Капдепона це:
487. Патологiчне стирання зубiв найчастiше зустрiчається при


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів