Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

3. "Захворювання перiодонту"


255. В зубi напередоднi вночi спонтанно виникав гострий бiль, який швидко проходив. В цьому зубi ранiше з"являвся бiль тiльки вiд температурних i хiмiчних подразн. Об"єктивно: - карiозна порожнина, дно якої рiзко болюче в однiй точцi. Дiагноз
256. Характерною рисою будови сполучної тканини перiодонту є наявнiсть
257. В якiй тканинi зубощелепної системи знаходяться окситалановi волокна?
258. Епiтелiальнi утворення, якi виявленi в перiодонтi зубiв
259. Ширина перiодонтальної щiлини зуба людини
260. Перiодонтальна щiлина зуба людини
261. Кругова зв"язка, що охоплює шийку зуба у виглядi кiльця, переважно складається з волокон
262. Чи всi перерахованi функцiї властивi для перiодонту - пластична, трофiчна, сенсорна, захисна, амортизуюча, опорно-утримуюча
263. Пластична функцiя перiодонту здiйснюється за рахунок
264. Лiмфатичнi судини перiодонту
265. Причиною верхiвкового перiодонтиту може бути
266. Причиною перiодонтиту може бути супутнє захворювання
267. Причиною перiодонтиту може бути
268. Гострий перiодонтит виник пiсля лiкування гострого дифузного пульпiту методом вiтальної екстирпацiї. Можлива причина на етапах лiкування
269. Гострий перiодонтит виник пiсля лiкування гострого дифузного пульпiту методом вiтальної екстирпацiї. Можлива причина
270. Гострий перiодонтит в зубi виник пiсля лiкування гострого обмеженого пульпiту методом вiтальної екстирпацiї. Можлива причина
271. Гострий перiодонтит виник пiсля лiкування гострого обмеженого пульпiту методом вiтальної екстирпацiї. Можлива причина на етапах лiкування
272. Чи може бути причиною хронiчного перiодонтиту травма
273. Дiагноз гранулематозного перiодонтиту в зубi з iнтактною коронкою пiдтвердж. рентгенолог. Болi при накуш. з"явилися в цьому зубi незабаром пiсля виготовл. на його антагонiст штучної комбiнов. коронки з золота i пластмаси. Можливi причини
274. Чи можливий розвиток верхiвкового перiодонтиту зуба без порушення цiлосностi його коронки
275. При гострому верхiвковому перiодонтитi можливi скарги на
276. В стадiї вираженої ексудацiї при гострому верхiвковому перiодонтитi можливий
277. Характернi ознаки гострого серозного перiодонтиту
278. Для гострого гнiйного перiодонтиту не характерний
279. Гострий верхiвковий перiодонтит необхiдно диференцiювати з
280. При гострому перiодонтитi на рентгенограмi визначається
281. Вiддиференцiювати загострений хронiчний перiодонтит вiд гострого можна за даними
282. При хронiчному гранулюючому перiодонтитi хворi можуть скаржитися на
283. Ознака, не характерна для хронiчного гранулюючого перiодонтиту
284. При хронiчному гранулюючому перiодонтитi в областi хворого зуба виявляють
285. Для хронiчного фiброзного перiодонтиту характернi
286. При хронiчному фiброзному перiодонтитi показник ЕОМ зуба
287. Хронiчний фiброзний перiодонтит необхiдно диференцiювати з
288. Хронiчний фiброзний перiодонтит необхiдно диференцiювати з
289. Метод дослiдження, найбiльш iнформативний при дiагностуваннi хронiчного фiброзного перiодонтиту
290. На рентгенограмi при фiброзному перiодонтитi виявляють
291. Для хронiчного гранульоматозного перiодонтиту характерно
292. При дiагностицi хронiчного гранульоматозного перiодонтиту найбiльш iнформативний метод дослiдження
293. Характернi рентгенологiчнi ознаки радикулярних кiст
294. Показники електроодонтометрiї при хронiчному гранульоматозному перiодонтитi
295. При загостреннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту на рентгенограмi виявляють
296. При лiкуваннi верхiвкового перiодонтиту основним завданням є
297. Серед чинникiв, що визначають ефективнiсть лiкування перiодонтиту найбiльш важливим є
298. Визначення довжини кореневого каналу проводять
299. При лiкуваннi верхiвкового перiодонтиту найбiльш важливим з приведених факторiв є
300. При яких клiнiчних формах перiодонтиту немає необхiдностi розкривати апiкальний отвiр?
301. Де порушена послiдовнiсть ендодонтичної обробки при лiкуваннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту?
302. При хронiчному перiодонтитi розпад пульпи з кореневого каналу видаляють
303. При видаленнi розпаду пульпи пульпоекстрактор вiдразу вводиться на всю глибину кореневого каналу
304. Правильне розкриття порожнини зуба при лiкуваннi хронiчного перiодонтиту необхiдне для
305. Правильна тактика лiкаря при перфорацiї дна порожнини або стiнки зуба
306. Механiчне розширення кореневого каналу неможливо провести
307. Видалення розм"якшеного, iнфiкованого дентину зi стiнок кореневого каналу при перiодонтитi проводять
308. Видалення розм"якшеного iнфiкованого дентину зi стiнок кореневого каналу при перiодонтитi проводять
309. Розм"якшений, iнфiкований дентин зi стiнок кореневого каналу видаляють з метою
310. Для хiмiчного розширення кореневого каналу, який тяжко пройти, використовують
311. Позитивнi властивостi сильнодiючих антисептикiв, якi застосовують для обробки кореневих каналiв
312. Негативнi властивостi сильнодiючих антисептикiв, якi застосовують для обробки кореневих каналiв
313. Медикаментозна обробка кореневого каналу розчином протеолiтичного ферменту /трипсин та iншi/ проводиться з метою
314. Протеолiтичнi ферменти мають дiю
315. Тривалiсть лiкування фiброзного перiодонтиту однокореневого зуба
316. Абсолютнi показання до лiкування перiодонтиту однокореневих зубiв в одне вiдвiдування
317. В багатокореневих зубах з каналами, якi важко пройти, проводять iмпрегнацiю дентинних канальцiв
318. Iмпрегнацiю дентинних канальцiв у багатокореневих зубах з каналами, якi важко пройти, проводять
319. Негативнi властивостi iмпрегнуючих паст, якi застосовують для лiкування перiодонтиту
320. Резорцин-формалiновий метод при лiкуваннi перiодонтиту застосовують
321. Для введення пломбувального матерiалу в кореневий канал при лiкуваннi перiодонтиту використовують
322. Якщо вiдбулася поломка iнструмента при обробцi каналу, в першу чергу слiд
323. Комбiнацiї компонентiв, найчастiше уживаних в складi кореневих пломб
324. Компоненти паст для пломбування кореневих каналiв, яким не властива рентгенконтрастнiсть
325. Для збiльшення рентгенконтрастностi в пасту для пломбування кореневих каналiв добавляють
326. При лiкуваннi хронiчного перiодонтиту бокового рiзця на нижнiй щелепi з важко прохiдним кореневим каналом проводять
327. При наявностi хронiчного перiодонтиту бокового рiзця на нижнiй щелепi з важко прохiдним кореневим каналом проводять
328. Пломбувальний матерiал для кореневих пломб, що значно змiнює колiр тканин зуба
329. Пломбувальний матерiал для кореневих пломб, що незначно змiнює колiр тканин зуба
330. Основний недолiк резорцин-формалiнової пасти
331. Основний недолiк резорцин-формалiнової пасти
332. При виборi матерiалiв для кореневих пломб чи варто враховувати їх подразливу дiю на перiодонт?
333. Серед матерiалiв для заповнення кореневих каналiв найбiльш виражену подразливу дiю на перiодонт має
334. Оптимальним матерiалом серед названих для пломбування кореневих каналiв 1, 2, 3 верхнiх зубiв є
335. Для пломбування кореневих каналiв 1, 2, 3 нижнiх зубiв застосовують
336. Пасти, якi вiдносяться до пластичних пломбувальних матерiалiв, що не твердiють
337. Заповнення кореневих каналiв пластичними пастами, що не твердiють, доцiльно проводити
338. Заповнення кореневих каналiв пластичними пастами, що не твердiють, доцiльно проводити
339. Недолiк цинкфосфатного цементу, який використовують в ендодонтичнiй практицi
340. Для цинкоксидевгенольного цементу, який використовується для пломбування кореневих каналiв, не властива
341. Основний недолiк фосфат-цементу, як матерiалу для кореневих пломб при лiкуваннi перiодонтиту
342. При лiкуваннi хронiчного фiброзного перiодонтиту пломбувальний матерiал
343. Для запобiгання загострень, що виникають пiсля пломбування кореневих каналiв при перiодонтитi слiд
344. До методiв консервативно-хiрургiчного лiкування перiодонтиту i його ускладнень не варто вiдносити
345. Не вiдносять до методiв консервативно-хiрурчiчного лiкування перiодонтиту
346. Для зняття болю пiсля пломбування кореневого каналу при хронiчному перiодонтитi не слiд проводити в областi враженого зуба
347. При болю, що виникає в результатi виведення резорцин-формалiнової пасти за верхiвку кореня зуба, необхiдно
348. Результати лiкування хронiчного гранулюючого перiодонтиту оцiнюють через
349. Результати лiкування бiлякореневої кiсти розмiром 1,5-2 см. Оцiнюють через
350. При лiкуваннi перiодонтиту не розкривають верхiвковий отвiр при
351. Помилка в дiях лiкаря, що проводив лiкування зуба з приводу гранулюючого перiодонтиту
352. Характерна помилка при лiкуваннi перiодонтиту
353. Помилка, можлива при лiкуваннi перiодонтиту
354. Характерна помилка при лiкуваннi перiодонтиту
355. Правильна тактика лiкаря при недопломбуваннi каналу фосфат-цементом i прогресуваннi патологiчного процесу в областi верхiвки кореня
356. Iнтенсивний бiль, що триває три доби. Карiозна порожнина з"єднується з порожниною зуба, зондування безболiсне, зуб рухливий, перкусiя рiзко болюча, ясна набряклi. Рентгенологiчнi змiни перiодонту не вираженi. Дiагноз
357. При лiкуваннi зуба з приводу гострого перiодонтиту використана паста, що мiстить дексаметазон. Гормональнi препарати застосовують
358. Незначна болючiсть при накушуваннi на зуб з глибокою карiозною порожниною, перкусiя болiсна, в областi проекцiї кореня на яснах нориця. Рентгенологiч. Бiля верхiвки визначається осередок розрiдження кiстки з нечiткими контурами. Дiагноз
359. Постiйний iнтенсивний бiль. Почуття "вирослого" зуба, карiозна порожнина, що пов"язана з порожниною зуба, безболiсна при зондуваннi, розташована на контактнiй поверхнi, перкусiя болюча. Рентген.змiни в перiодонтi не вираженi. Дiагноз
360. Незначн. бiль при накуш. на зуб, в якому пришийково розташ. пломба. В областi проекц. кореня - цiаноз ясни, вираж. симптом вазопарезу, на рентг.- резорбцiя кiстки неправ. форми бiля верхiвок коренiв, канали запломбов. наполовину. Дiагноз
361. Бiль при жуваннi. На 6 зубi - штучна коронка, перкусiя болiсна, в областi проекцiї кореня - цiаноз ясни, симптом вазопарезу. На рентгенограмi - резорбцiя кiстки неправ.форми у верхiвок коренiв, канали не запломбованi. Дiагноз
362. На рентгенограмi у верхiвки кореня зуба осередок розрiдження кiсткової тканини дiаметром 0,5 см. Округлої форми, з чiткими контурами. Рентгенологiчний дiагноз
363. Ендодонтичнi iнструменти типу римери та флексоримери застосовують для
364. Ендодонтичнi iнструменти типу К-файли, Н-файли, флексофайли, профайли застосовують для
365. Ендодонтичнi iнструменти типу римери Ларго, Гейте-Глiдден та iн. Використовують для
366. Ендодонтичнi iнструменти типу плагери, спредери, конденсори застосовують для
367. Iнструментальна обробка викривлених кореневих каналiв передбачає застосування
368. Ендодонтичний iнструмент патфайндер /iнструмент з гострим кiнчиком/ застосовують для
369. Ендодонтичний iнструмент типу модифiкованих Н-файлiв, безпечний Н-файл /септихедстрем/ використовують для
370. Стандартизацiя ендодонтичного iнструментарiю, прийнята ISO, передбачає
371. Ендодонтичний iнструмент спредер застосовують для
372. Ендодонтичний iнструмент плагер застосовують для
373. Ендодонтичний iнструмент гутта-конденсор застосовують для
374. Технiка степ-бек /крок назад/ при препаруваннi кореневого каналу передбачає
375. Технiка кроун-даун /вiд коронки вниз/ при препаруваннi кореневого каналу передбачає
376. Помилкою при лiкуваннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту вважають
377. При ендодонтичному втручаннi препарати "Ларгол", "Канал-Е" застосовують з метою
378. При пломбуваннi кореневого каналу методом обтурацiї холодними гутаперчовими штифтами застосовують
379. Розмiр майстер-файлу при ендодонтичнiй обробцi кореневого каналу необхiдно враховувати для
380. Для видалення м"яких тканин з кореневого каналу застосовують
381. Найбiльш ефективними для медикаментозної обробки кореневих каналiв при перiодонтитi є
382. При ендодонтичному втручаннi не вважається помилкою
383. Достатнiй доступ для ендодонтичної обробки мають кореневi канали зi ступенем вигину /по Шнейдеру/
384. Важко доступнi для iнструментальної обробки кореневi канали зi ступенем вигину /по Шнейдеру/
385. Недоступнi для iнструментальної обробки кореневi канали зi ступенем вигину /по Шнейдеру/
386. Для свiтлової полiмеризацiї композитних пломбувальних матерiалiв використовують
387. Оптимальна довжина хвилi свiтла в нанометрах, завдяки якiй вiдбувається полiмеризацiя композитних матерiалiв
388. Експозицiя однократної дiї пучка свiтла на композитний пломбувальний матерiал свiтлового затвердiння
389. Оптимальна товщина шару матерiалу при полiмеризацiї складає /в мiлiметрах/
390. При свiтловiй полiмеризацiї композитного матерiалу вiдстань вiд кiнця свiтловоду до матерiалу не повинна перевищувати /в мiлiметрах/
391. При пiдготовцi зуба до пломбування композитними матерiалами експозицiя кислотного протравлювання емалi
392. Для кислотного протравлювання емалi при пломбуваннi композитними полiмерними матерiалами використовують
393. Для кислотного протравлювання дентину використовують
394. При тотальному кислотному протравлюваннi тканин зуба використовують
395. Пiсля тотального кислотного протравлювання твердих тканин "живого" зуба на дентин накладають
396. При використаннi однокомпонентної адгезивної системи типу "Прайм Енд Бонд", "Оптибонд Соло" та iншi
397. Експозицiя змивання протравлюючого засобу з емалi i дентину складає
398. При пломбуваннi композитними полiмерними матерiалами, якi тверднуть пiд дiєю свiтла, i використаннi адгезивної системи з вмiстом праймеру дентин
399. При використаннi кальцiй-гiдроксильної лiкувальної прокладки, вибираючи адгезивну систему, необхiдно враховувати вмiст в нiй
400. При пломбуваннi композитними полiмерними матерiалами iзолюючу прокладку обов"язково накладають, якщо кореневi канали зуба запломбованi
401. Препаруючи карiозну порожнину, яку пломбують композитними пломбувальними матерiалами, емаль зуба
402. При пломбуваннi композитними пломбувальними матерiалами з використанням адгезивної системи, яка включає праймер, iзолюючу прокладку
403. При виборi кольору композитного пломбувального матерiалу має значення
404. Пiсляоперацiйна чутливiсть зуба при використаннi для пломб композитних фотополiмерних матерiалiв можлива
405. Пiсляоперацiйна чутливiсть зуба при використаннi для пломб композитних фотополiмерних матерiалiв можлива
406. Пiсляоперацiйна чутливiсть при пломбуваннi композитними полiмерними матерiалами - це бiль
407. При наявностi пiсляоперацiйної чутливостi пiсля пломбування пришийкової порожнини зуба композитними матерiалами зуб
408. Якщо при використ. свiлозатвердж. композитних пломбувальних матерiалiв з адгезивними системами виникає тiльки причинний бiль /вiд хiмiчн. i термiчн. подразник./ пiсля пломбування карiозних порожнин з приводу глибок. карiєсу, це зумовлено
409. Якщо при використаннi композитних фотополiмерних матерiалiв з адгезивними системами виникає бiль тiльки при жуваннi пiсля пломбування зуба, враженого неускладненим карiєсом, це зумовлено


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів