Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

2. "Пульпа зуба i її захворювання"


141. Причини потемнiння пломби пiсля пломбування зуба композитним матерiалом
142. Загибель пульпи при неправильному пломбуваннi карiозної порожнини силiкатними цементами вiдбувається в результатi дiї на неї
143. Специфiчнi клiтини, властивi тiльки пульпi зуба
144. Клiтини сполучної тканини, що не зустрiчаються в пульпi
145. Одонтобласти розташовуються в
146. Клiтинний шар пульпи, що мiстить фiбробласти, гiстiоцити, плазматичнi клiтини, лiмфоцити, моноцити
147. Клiтинний шар пульпи, що мiстить одонтобласти
148. Пiдодонтобластичний шар
149. Волокна Томса - це
150. Волокна Томса
151. Сигнали болю з пульпи приймають нервовi волокна
152. Сигнали болю з пульпи приймають нервовi волокна
153. Рiзновид болю, що виникає в пульпi
154. Рiзновид болю, що виникає в пульпi
155. Кiлькiсть судин, що живлять пульпу
156. Живлення пульпи здiйснюється за рахунок
157. Чи є в пульпi лiмфатичнi судини?
158. Дистрофiчнi процеси в пульпi зуба /вакуолiзацiя одонтобластiв, ретикулярна дистрофiя, петрифiкацiя/ являє собою змiни
159. До функцiй, властивих пульпi зуба, не слiд вiдносити
160. Якi iз станiв пульпи частiше всього безсимптомнi?
161. Найбiльш iмовiрнi форми дентиклiв, здатнi викликати iнтенсивний бiль, нерiдко невралгiчного характеру
162. До етiологiчних чинникiв гострого пульпiту не варто вiдносити подразники
163. Дiлянки некротизацiї тканин з клiтинними структурами, якi важко iдентифiкувати, з великою кiлькiстю клiтинного детриту i мiкроорганiзмiв в пульпi - характерна морфологiчна картина
164. Значне збiльшення формених елементiв кровi в просвiтi капiлярiв, скупчення нейтрофiльних гранулоцитiв, мiжклiтинний i внутрiшньоклiтинний набряк одонтобластiв - характерна морфологiчна картина
165. Посилене розростання волокнистих елементiв, з одночасним зменшенням кiлькостi клiтин, в т.ч.i одонтобластiв, облiтерацiя судин, розростання грануляцiйної тканини i формування фiброзної капсули - характерна морфологiчна картина
166. Найбiльш iнформативним чинником при зборi анамнезу у хворого з передбачуваним пульпiтом є
167. При дiагностицi гострого пульпiту проводять
168. Методи дослiдження, що дозволяють вiддиференцiювати гострi форми пульпiту вiд загострених хронiчних
169. Методи дослiдження, що дозволяють диференцiювати гострi форми пульпiту вiд хронiчних загострених
170. При установцi дiагнозу гангренозного пульпiту проводять
171. Електрозбудження пульпи при пульпiтi
172. Данi електроодонтометрiї при гострому обмеженому пульпiтi
173. Данi електроодонтометрiї при хронiчному гангренозному пульпiтi
174. До яких значень за даними електроодонтометрiї знижене електрозбудження пульпи зуба при гострому дифузному пульпiтi?
175. Найбiльш характерний клiнiчний симптом гiперемiї пульпи
176. Характернi скарги хворого при гострому обмеженому пульпiтi
177. При гострому обмеженому пульпiтi хворий
178. При гострому обмеженому пульпiтi хворий скаржиться на
179. Змiни, що виявляються при оглядi хворого з гострим обмеженим пульпiтом
180. Гострий обмежений пульпiт необхiдно диференцiювати з
181. Для гострого дифузного пульпiту характерно
182. Гострий дифузний пульпiт диференцюють з
183. Гострий дифузний пульпiт диференцiюють з
184. Гострий дифузний пульпiт диференцiюють з
185. При диференцiальнiй дiагностицi гострих i загострених пульпiтiв враховують
186. Для хронiчного гангренозного пульпiту характернi
187. Гангренозний пульпiт необхiдно диференцiювати з
188. Характернi клiнiчнi ознаки хронiчного гiпертрофiчного пульпiту
189. Характернi клiнiчнi ознаки хронiчного гiпертрофiчного пульпiту
190. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт необхiдно диференцiювати з
191. Хронiчний гiпертрофiчний пульпiт диференцiюють з
192. Полiп пульпи може виникнути при
193. В завдання лiкування пульпiту не входить
194. При конкрементозному пульпiтi показана
195. При конкрементозному пульпiтi є показання до проведення
196. Найбiльш рацiональний метод лiкування хронiчного фiброзного пульпiту в молодому вiцi при закритiй порожнинi зуба i центрально розташованiй карiознiй порожнинi
197. Оптимальний метод лiкування при випадковому пораненнi пульпи багатокореневого зуба
198. Застосування бiологiчного методу лiкування пульпiту показане при локалiзацiї карiозної порожнини на
199. Оптимальний метод лiкування при випадковому пораненнi пульпи однокореневого зуба при локалiзацiї карiозної порожнини на контактнiй поверхнi
200. Найбiльш рацiональний метод лiкування гострого обмеженого пульпiту в молодому вiцi при наявностi карiозної порожнини 1 класу за Блеком
201. Показання до розкриття порожнини зуба при лiкуваннi пульпiту бiологiчним методом
202. Показання до розкриття порожнини зуба при лiкуваннi пульпiту бiологiчним методом
203. Для лiкування пульпи з випадково пораненим рогом пульпи при препаруваннi карiозної порожнини з приводу карiєсу у призовника показана
204. При ускладненому переломi коронки моляра зi значним оголенням пульпи у пiдлiтка застосовують
205. При переломi коронки зуба зi значним розкриттям порожнини зуба i не сформованiй верхiвцi кореня у практично здорових дiтей показана
206. Метод вiтальної ампутацiї пульпи проводять при
207. Метод вiтальної ампутацiї пульпи проводять при
208. Показання до вiтальної екстирпацiї пульпи
209. Протипоказання до проведення вiтальної екстирпацiї
210. Метод лiкування гострого гнiйного пульпiту
211. Метод лiкування гострого гнiйного пульпiту
212. Метод лiкування гострого обмеженого пульпiту у хворого, що страждає цукровим дiабетом i гiпертонiчною хворобою з тяжким перебiгом
213. Найбiльш рацiональний метод лiкування гострого дифузного пульпiту при нетиповiй анатомiчнiй формi щiчних каналiв зуба
214. Найменш травматично ампутацiю пульпи при ампутацiйному методi лiкування можна провести
215. Лiкарськi речовини, що застосовуються для лiкування пульпiту бiологiчним методом
216. Кортикостероїднi препарати використовують в ендодонтичнiй практицi для
217. Лiкарськi засоби, що справляють мумiфiкуючу дiю на пульпу
218. Вибiр резорцин-формалiнової пасти для лiкування пульпiту проводять з урахуванням
219. Пломбування кореневих каналiв резоцин-формалiновою пастою застосовують для лiкування пульпiту
220. При пульпiтi для дезинфiкування тяжкопрохiдних каналiв молярiв, якi лiкували девiтальним методом, використовують
221. Методи потенцiювання дiї анестетика при лiкуваннi пульпiту
222. Методи потенцiювання дiї анестетика при лiкуваннi пульпiту
223. Дiя, не характерна для паст, якi вмiщують кальцiй i застосовуються для лiкування пульпiту бiологiчним методом
224. При лiкуваннi пульпiту в зубi з карiозною порожниною, яка локалiзується в пришийковiй областi, виник опiк ясен миш"яковистою кислотою. Необхiдно
225. При вiдломi пульпекстрактора в кореневому каналi при лiкуваннi пульпiту необхiдно
226. При перфорацiї дна порожнини зуба при лiкуваннi пульпiту необхiдно
227. Пiсля лiкування пульпiту бiологiчним методом почав наростати бiль при накушуваннi на зуб, необхiдно
228. Пiсля вiтальної ампутацiї пульпи зуба при лiкуваннi гострого обмеженого пульпiту з"явилися болi вiд гарячого, необхiдно
229. При пульпiтi, який ранiше лiкували ампутацiйним методом, у випадку появи болю, необхiдно
230. Спонтанний бiль, що перiодично виникає в запломбованому з приводу пульпiту зубi, може бути зумовлений в першу чергу
231. При болю в зубi, що з"явився в результатi надлишкового виведення резорцин-формалiнової пасти за верхiвку кореня при лiкуваннi пульпiту, належить
232. При болю, що виник в результатi надлишкового виведення фосфат-цементу за верхiвковий отвiр i посилюється, необхiдно
233. Тактика лiкаря при розвитку токсичного перiодонтиту в результатi передозування миш"яковистого ангiдриду
234. Пiсля накладання миш"яковистої пасти при лiкуваннi гострого гнiйного пульпiту iнтенсивнiсть болю рiзко посилилася. Необхiдно
235. Посилення болю пiсля накладання миш"яковистої пасти може виникнути в результатi наростання набряку пульпи
236. Бiль при накушуваннi в лiкованому з приводу пульпiту зубi можлива через
237. При виникненнi болю при накушуваннi на зуб, запломбований пiсля лiкування пульпiту методом вiтальної екстирпацiї, необхiдно
238. Бiль вiд гарячого в ранiше лiкованому з приводу пульпiту зубi можлива у випадку
239. При лiкуваннi зуба з приводу пульпiту була накладена миш"яковиста паста. В зв"язку з неявкою хворого вчасно на лiкування у нього через тиждень з"явився бiль при накушуваннi на цей зуб. Дiагноз
240. При лiкуваннi зуба з приводу пульпiту була накладена миш"яковиста паста. В зв"язку з неявкою хворого вчасно на лiкування у нього через тиждень з"явився бiль при накусуваннi на цей зуб. Необхiдно провести
241. Фiзiотерапевтичнi методи, якi застосовують у випадку "миш"яковистого" перiодонтиту
242. У випадку "миш"яковистого" перiодинтиту необхiдно
243. У випадку "миш"яковистого" перiодонтиту в перiапiкальнi тканини необхiдно ввести
244. У випадку "миш"яковистого" перiодонтиту зуб пiдлягає негайному видаленню
245. Хворий скаржиться на майже безперервний бiль, що збiльшується вiд гарячого i трохи стихає вiд дiї холодного, в зубi, який запломбований композитним полiмерним матерiалом. В перiодонтi рентгенологiчних змiн не виявлено. Дiагноз
246. На нижнiй щелепi виникає спонтанний, переважно нiчний, приступоподiбний бiль, який вiддає у вухо. При оглядi - всi зуби iнтактнi, жувальнi поверхнi молярiв стертi. Рентгенологiчно - дентикл в одному з зубiв. Дiагноз
247. В зубi протягом доби турбує короткочасний, приступоподiбний бiль, що виникає при прийомi їжi i без причин. При оглядi: в карiознiй порожнинi розм"якшений дентин, рiзка болючiсть в однiй точцi при зондуваннi дна. Дiагноз
248. В лiкованому зубi протягом 2 мiс. Виникає ниючий бiль вiд гарячого. При оглядi - на жувально-апроксимальнiй поверхнi змiненого в кольорi зуба є цементна пломба, перкусiя безболiсна, показники ЕОМ = 60 мкА. Дiагноз
249. В зубi турбує приступоподiбн. бiль, що iррадiює, посилюється вiд температурн. подразн. i вночi. Об"єктивно: глибока карiозна порожн., дентин розм"якшений, дно не розкрите, болюче на всьому протязi при зондуваннi, бiль вiд холодн. Дiагноз
250. При прийомi їжi з"явл. бiль i видiл. кровi з зуба. Зуб частково зруйнов., iз центральної карiозної порожнини виступ. тканина, що розрослася, i легко кровоточить. Рентген.:Перфорацiї дна порожнини зуба i перiапiк. змiн не виявлено.Дiагноз
251. В зубi протягом мiсяця турбують спонтаннi болi, що тривають бiля пiвгодини i ранiше виникали тiльки вiд холодного. В зубi - карiозна порожнина, рiг пульпи розкритий. Перкусiя безболiсна. Показники ЕОД=50 мкА. Дiагноз
252. 2-3 днi тому з"явилося вiдчуття незручностi, тяжкостi у ранiше лiкованому зубi. Напередоднi виник приступоподiбний бiль, що iррадiює у вухо. Зондування карiозної порожнини виявляє розкритий рiг пульпи. Дiагноз
253. Нестерпний, пульсуючий бiль, що майже не припиняється i стихає вiд холодного. У зубi - карiозна порожнина, частково заповнена цементною пломбою, перкусiя болiсна незначно. Рентг.: Змiн в перiодонтi немає, показники ЕОМ=50 мкА. Дiагноз
254. В зубi декiлька мiсяцiв турбує ниючий бiль, що виникає вiд холодного, гарячого i спонтанно. В пришийковiй областi - пломба з композицiйного матерiалу. Рентгенологiчно виявляється сполучення карiозної порожнини зуба з пульпою. Дiагноз


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів