Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


118. Терапевтична стоматологія (спеціаліст)

1. "Карiєс зубiв"


1. З якої частини зубного зачатка утворюється емаль?
2. Властивостi кутикули
3. Емалевi призми в областi жувальних бугрiв або рiжучого краю розташованi
4. Емалевi призми розташовуються стосовно емалево-дентинної межi
5. Лiнiї Ретцiуса
6. Лiнiї Ретцiуса
7. Структурнi одиницi, що не зустрiчаються в нормальнiй емалi зуба
8. Товщина емалi зуба
9. Найбiльш слабко мiнералiзована в зубi поверхня
10. Чи є в емалi вiльна вода /"емалева рiдина"/?
11. Чи здатна емаль до регенерацiї?
12. Чи є нервовi рецептори в емалi ?
13. Чи є емаль проникною тканиною ?
14. Фiзiологiчна властивiсть емалi, що забезпечує процеси iонного обмiну, демiнералiзацiю i ремiнералiзацiю
15. Проникнiсть емалi пiдвищена при
16. Ступiнь звапнення мiжпризменної речовини
17. Проникнiсть емалi з вiком
18. Проникнiсть емалi знижується пiд впливом
19. Шляхи проникностi емалi
20. Дозрiвання емалi вiдбувається
21. Емаль варто вважати
22. Ступiнь мiнералiзацiї емалi
23. З якої частини зубного зачатка утворюється дентин
24. Утворення дентину
25. Структурнi одиницi, не властивi дентину
26. Напрямок волокон дентину. Йдуть в напрямку
27. Напрямок дентинних канальцiв. Iдуть
28. Чи є дентин живою тканиною?
29. В нормi звапненню в дентинi пiдлягають
30. Чи звапненi колагеновi волокна дентину?
31. Ступiнь мiнералiзацiї дентину
32. Дентин, що виник при патологiї
33. Предентин - це
34. Взаємовiдносини мiж утворенням третинного дентину i карiозним процесом
35. Рiзницi мiж первинним i вторинним дентином
36. З якої частини зубного зачатка утворюється цемент?
37. Вмiст мiнеральних солей у цементi
38. Безклiтинний цемент локалiзується в
39. Клiтинний цемент локалiзується в
40. Процеси перебудови цементу в нормi
41. Живлення зуба здiйснюється з
42. Показники електроодонтометрiї в здорових зубах
43. Оптимальна норма вмiсту фтору в питнiй водi
44. Взаємозв"язок мiж кiлькiстю фтору у водi, флюорозом i карiєсом
45. Взаємозв"язок мiж кiлькiстю фтору у водi, флюорозом i карiєсом
46. Карiєсрезистентнi зони на поверхнi бiчних зубiв
47. Для виникнення карiозного процесу необхiдно
48. До мiсцевих карiєсогенних факторiв вiдносять
49. До факторiв ризику виникнення карiєсу варто вiднести
50. До факторiв ризику виникнення карiєсу не варто вiдносити
51. До факторiв ризику виникнення карiєсу не слiд вiдносити
52. Не варто вiдносити до карiєсогенних факторiв
53. Серед мiсцевих факторiв, що обумовлюють виникнення карiєсу зубiв, не доведений вплив
54. Додавання в їжу сахарози призводить до прискорення утворення зубної бляшки
55. Карiєсогеннi штами мiкроорганiзмiв порожнини рота
56. Карiєсогеннi штами мiкроорганiзмiв порожнини рота
57. В дiлянцi бiлої карiозної плями емалi виявлено
58. Карiєсрезистентнiсть емалi визначається за допомогою даних
59. Карiєсрезистентнiсть емалi визначається за допомогою даних
60. Мiкротвердiсть емалi при карiєсi в стадiї плями
61. Iнтенсивнiсть розчинностi гiдроксиапатиту емалi зубiв при зниженнi рН ротової рiдини
62. Загальнi чинники, що обумовлюють виникнення карiєсу зубiв
63. Вплив загальних захворювань на виникнення карiєсу зубiв
64. Вмiст i активнiсть лiзоциму кровi при карiєсi
65. Iнтенсивнiсть ураження зубiв карiєсом визначається
66. Для поверхневого карiєсу характерний
67. При середньому карiєсi порожнина
68. Морфологiчнi змiни, характернi для карiєсу в стадiї бiлої плями /початкового карiєсу/
69. Морфологiчнi змiни при поверхневому карiєсi
70. Виявленi при свiтловiй мiкроскопiї три зони: а/ розпаду; б/ прозорого i iнтактного дентину; в/ замiсного дентину i змiн у пульпi характернi для
71. Поверхневий карiєс диференцiюють з
72. Диференцiальну дiагностику мiж поверхневим i середнiм карiєсом проводять
73. Про ступiнь активностi карiєсу можна судити на пiдставi даних
74. Метод, що дозволяє провести диференцiальну дiагностику мiж початковим карiєсом у стадiї бiлої плями i плямистою формою гiпоплазiї
75. Процеси пiдповерхневої демiнералiзацiї емалi при початковому карiєсi
76. Ремiнералiзуюча терапiя ефективна при початковому карiєсi у виглядi
77. Ремiнералiзуючi засоби проникнiсть емалi зубiв
78. Не використовують для ремiнералiзуючої терапiї початкового карiєсу
79. Найбiльш оптимальний матерiал для пломбування карiозних порожнин в межах емалi
80. Ураження бiчних поверхонь рiзцiв i iклiв вiдносять за класифiкацiєю Блека до класу
81. Ураження карiєсом слiпої ямки бокових рiзцiв вiдносять до класу
82. Порожнини, розташованi на контактних поверхнях премолярiв i молярiв, вiдносять до класу
83. Порожнини, розташованi на контактних поверхнях рiзцiв i iклiв з порушенням кута i рiжучого краю, вiдносять до класу
84. Порожнини, розташованi на вестибулярнiй поверхнi молярiв, вiдносять до класу
85. Порожнини, розташованi в пришийковiй областi всiх груп зубiв, вiдносять до класу
86. Порожнини, розташованi в областi фiсур премолярiв i молярiв, вiдносять до класу
87. Данi ЕОМ при середньому карiєсi = 60 мкА?
88. Данi електроодонтометрiї при глибокому карiєсi
89. При глибокому карiєсi хворi скаржаться на бiль
90. Глибокий хронiчний карiєс диференцiюють з
91. Глибокий гострий карiєс диференцiюють з
92. При проведеннi електроодонтометрiї зуба з карiозною порожниною активний електрод прикладають до
93. При неможливостi вiддиференцiювати глибокий карiєс вiд пульпiту або перiодонтиту для уточнення дiагнозу пiсля препарування карiозної порожнини накладають тимчасову пломбу з дентину. Чи варто застосовувати лiкарськi препарати?
94. Основний принцип формування карiозних порожнин
95. Основний принцип препарування карiозних порожнин
96. Чи завжди заключним етапом препарування карiозної порожнини є фiнiрування?
97. Фiнiрування не проводять при постiйному пломбуваннi порожнини
98. Фальц на всю товщу емалi формують при пломбуваннi
99. Фiнiрування проводять при пломбуваннi
100. Парапульпарнi шрифти використовують при пломбуваннi порожнин якого класу за Блеком
101. Герметики використовують для
102. Правила накладання iзолюючої прокладки при карiєсi. Прокладка повинна
103. Iзолюючим прокладкам не властивi функцiї
104. До вiдстроченого методу пломбування карiозних порожнин прибiгають при
105. Препарати для лiкування глибокого карiєсу здiйснюють
106. Для лiкувальних прокладок при глибокому карiєсi використовують
107. Матерiалам для лiкувальних прокладок при глибокому карiєсi повинна бути властива
108. Основнi властивостi, необхiднi пломбувальним матерiалам для тимчасових пломб
109. Пломбувальнi матерiали для тимчасових пломб повиннi
110. Позитивнi якостi фосфат-цементу
111. Основнi позитивнi якостi цинк-фосфатних цементiв
112. Цинк-фосфатнi цементи використовують в якостi постiйних пломбувальних матерiалiв
113. Основнi недолiки цинк-фосфатних цементiв як постiйних пломбувальних матерiалiв
114. Полiкарбоксилатний цемент використовують для
115. Фосфат-цемент використовують для постiйних пломб
116. Застосування фосфатних цементiв в якостi матерiалу для постiйних пломб допускається
117. Недолiки силiкатних цементiв
118. Позитивнi якостi силiкатних цементiв
119. Основнi недолiки силiко-фосфатних цементiв
120. При карiєсi оптимальний матерiал для пломбування порожнин i класу за Блеком на молярах
121. Властивостi срiбної амальгами
122. Недолiки амальгами
123. Позитивнi якостi амальгами
124. Високий ступiнь адгезiї композитних пломбувальних матерiалiв з бондингом для емалi досягається за рахунок
125. В верхнiх центральних рiзцях карiознi порожнини четвертого класу. Коронки зубiв зруйнованi на 2/3, зуби депульпованi. Найбiльш оптимальний спосiб вiдновлення коронок зубiв - пломбування
126. В третьому i шостому зубах пришийковi порожнини. Якi пломбувальнi матерiали оптимальнi в першому i другому випадках вiдповiдно?
127. У пацiєнта 65 рокiв, що перенiс 2 мiсяцi тому iнфаркт мiокарда, виражена алергiчна реакцiя на новокаїн i його похiднi. Оптимальнi методи знеболювання твердих тканин при препаровцi карiозних порожнин у полiклiнiчних умовах
128. Хворому з множинним карiєсом призначають
129. Хворому з множинним карiєсом призначають
130. Помилки, що виникають при препаруваннi карiозних порожнин
131. Помилки, що виникають при препаруваннi карiозних порожнин
132. Найбiльш характернi помилки при препаруваннi карiозних порожнин i класу за Блеком
133. Ускладнення, що виникають при препаруваннi карiозної порожнини при карiєсi
134. Ускладнення, що виникають при препаруваннi карiозних порожнин 2 класу за Блеком
135. Ускладнення, що виникають при карiєсi в результатi неповної некротомiї дентину
136. Ускладнення, що виникають в результатi перегрiву зуба при препаруваннi карiозної порожнини
137. Помилки, що виникають при пломбуваннi карiозних поррожнин 2 класу за Блеком
138. Помилки, можливi при пломбуваннi карiозних порожнин
139. Помилки, можливi при пломбуваннi карiозних порожнин 2 класу за Блеком
140. Помилки, можливi при пломбуваннi карiозних порожнин


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів