Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)

7. "Ультразвукова діагностика захворювань"


917. Який середнiй дiаметр супраренального сегмента аорти (в см)?
918. Який середнiй дiаметр середньої третини черевного вiддiлу аорти (в см)?
919. Який середнiй дiаметр аорти в дiлянцi бiфуркацiї (в см)?
920. Яка товщина стiнки аорти?
921. Який максимальний дiаметр селезiнкової вени в нормi?
922. Який максимальний дiаметр ворiтної вени у нормi?
923. Як розташована ворiтна вена вiдносно загальної жовчної протоки?
924. Як змiнюється дiаметр черевного вiддiлу аорти у напрямку до бiфуркацiї?
925. Яка судина розташована позаду тiла та хвоста пiдшлункової залози?
926. Що являється орiєнтиром межi головки i тiла пiдшлункової залози?
927. Який основний орiєнтир при виявленнi тiла пiдшлункової залози?
928. Якi ультразвуковi ознаки не характернi для гострого панкреатиту?
929. Яка ехогеннiсть пiдшлункової залози при жировiй iнфiльтрацiї?
930. Як розташоване тiло пiдшлункової залози вiдносно головки?
931. Як розташований хвiст пiдшлункової залози вiдносно тiла i головки?
932. Якi УЗ ознаки злоякiсної пухлини головки пiдшлункової залози?
933. У якому вiцi найбiльш iнтенсивний рiст пiдшлункової залози?
934. У якому вiцi найбiльш iнтенсивний рiст пiдшлункової залози?
935. У якому вiцi найбiльш iнтенсивний рiст пiдшлункової залози?
936. Яка в нормi структура та ехогеннiсть пiдшлункової залози?
937. Яка товщина головки пiдшлункової залози в нормi у дорослих?
938. Яка товщина тiла пiдшлункової залози в нормi у дорослих?
939. Яка товщина хвоста пiдшлункової залози в нормi у дорослих?
940. Який найчастiший наслiдок хронiчного панкреатиту?
941. Якi контури пiдшлункової залози частiше зустрiчаються при гострому панкреатитi?
942. Якi розмiри пiдшлункової залози при гострому панкреатитi?
943. Яка ехогеннiсть пiдшлункової залози при гострому панкреатитi?
944. Яка структура пiдшлункової залози при хронiчному панкреатитi в стадiї ремiсii?
945. У якому вiддiлi пiдшлункової залози частiше утворюються конкременти?
946. Чим вiдрiзняється псевдокiста вiд кiсти?
947. Яка найчастiша причина розвитку псевдокiст пiдшлункової залози?
948. Яка доброякiсна пухлина частiше зустрiчаються в пiдшлунковiй залозi?
949. У якому вiддiлi пiдшлункової залози частiше локалiзується аденома?
950. Яке УЗ-зображення характерне для кiст пiдшлункової залози?
951. Якi типовi контури характернi для злоякiсної пухлини пiдшлункової залози в УЗ-зображеннi?
952. Яка ехогеннiсть бiльш характерна для раку пiдшлункової залози?
953. Який метод (методика)є iнформативнiшим в дiагностицi раку пiдшлункової залози?
954. Для якого захворювання бiльш характерне рiвномiрне збiльшення пiдшлункової залози?
955. Пiдвищення ехогенностi пiдшлункової залози у всiх вiддiлах свiдчить про:
956. При яких захворюваннях в пiдшлунковiй залозi можуть виникати звапнення?
957. Чи впливає якiсна пiдготовка товстої кишки на вiзуалiзацiю пiдшлункової залози при УЗД?
958. Вiд яких чинникiв не залежить УЗ-зображення каменя жовчного мiхура?
959. Через який промiжок часу рацiонально проводити УЗД жовчного мiхура пiсля останнього прийому їжi?
960. Який у нормi об'єм жовчного мiхура у дорослих?
961. Яка у нормi довжина жовчного мiхура у дорослих?
962. Яка у нормi ширина жовчного мiхура у дорослих?
963. Яка у нормi товщина стiнки жовчного мiхура у дорослих?
964. Якi ультразвуковi ознаки гострого холециститу?
965. Якi контури жовчного мiхура при хронiчному холециститi в перiод ремiсiї?
966. Основною ознакою хронiчного холециститу є:
967. До основної прямої ознаки жовчо-кам`яної хвороби вiдносять:
968. Основною непрямою ознакою жовчо-кам`яної хвороби є:
969. Акустична тiнь виникає за вапняковими каменями жовчного мiхура, мiнiмальний розмiр яких:
970. Вiд яких чинникiв не залежить поява акустичної тiнi за каменем?
971. Що може симулювати каменi жовчного мiхура?
972. Якi причини утруднюють дiагностику жовчо-кам`яної хвороби?
973. Через який час пiсля прийому їжi доцiльно проводити УЗД жовчного мiхура у дiтей шкiльного вiку?
974. На яких стiнках жовчного мiхура локалiзуються полiпи?
975. Чи дають полiпи жовчного мiхура акустичну тiнь?
976. Який метод має перевагу при дiагностицi жовчокам`яної хвороби?
977. В якiй послiдовностi (спереду назад) розмiщенi анатомiчнi структури в воротах печiнки?
978. Акустична тiнь може не виникати за каменями, розмiр яких:
979. Чи з`являється акустична тiнь за пухлинами жовчного мiхура?
980. Потовщення стiнки жовчного мiхура не спостерiгається при:
981. Товщина правої частки печiнки по правiй середньо-ключичнiй лiнiї в нормi не повинна перевищувати:
982. Кут нижнього краю лiвої частки печiнки в нормi не перевищує:
983. Кут латерального краю лiвої частки печiнки в нормi не перевищує:
984. Кут нижнього краю правої частки печiнки в нормi не перевищує:
985. Ехоструктура печiнки утворюється за рахунок вiдбивання ультазвуку вiд межi мiж:
986. Якi УЗ ознаки хронiчного гепатиту в перiод загострення?
987. Для жирової дистрофiї печiнки не характерно:
988. До прямих УЗ ознак цирозу печiнки не належить:
989. До непрямих УЗ ознак цирозу печiнки не належать:
990. Природженi кiсти печiнки вiдрiзняються вiд псевдокiст:
991. До вогнищевих змiн печiнки з анехогенною структурою не вiдносяться:
992. УЗ ознакою альвеолярного ехiнокока печiнки є:
993. Яка iз вен ранiше розширюється при цирозi печiнки?
994. Який ехiнокок печiнки зустрiчається частiше?
995. Правий парамедiанний сектор печiнки включає:
996. Правий латеральний сектор печiнки включає:
997. Лiвий парамедiанний сектор печiнки включає:
998. Лiвий дорзальний сектор печiнки включає:
999. Збiльшення розмiрiв печiнки, розширення та звивистiсть внутрiшньопечiнкових вен, розширення нижньої порожнистої вени, вiдсутнiсть змiн просвiту нижньої порожнистої вени при диханнi характернi для:
1000. Розширення нижньої порожнистої вени та внутрiшньопечiнкових вен патогномонiчне для:
1001. Стiнки яких судин печiнки краще видно при УЗД?
1002. Будова судинної сiтки переважно гiлляста:
1003. Яка послiдовнiсть (згори донизу) вiдходження судин вiд аорти?
1004. Якi судини розширюються при цирозi печiнки?
1005. До прямих УЗ ознак цирозу печiнки належать:
1006. При цирозi печiнки ранiше зморщується:
1007. Чи в усiх випадках цироз печiнки супроводжується змiною її структури?
1008. Яка з гемангiом печiнки зустрiчається частiше?
1009. Ехогеннiсть вогнища при холангiоцелюлярному раку печiнки як правило:
1010. Ехогеннiсть при гепатоцелюлярному раку печiнки як правило:
1011. Жовтяниця частiше спостерiгається при:
1012. Поєднання вогнища пiдвищеної ехогенностi та розширення печiнкових протокiв i проточкiв є патогномонiчним для:
1013. Товщину правої частки печiнки визначають:
1014. Для яких захворювань печiнки УЗД є iнформативнiшим?
1015. При яких патологiчних процесах частiше збiльшується у розмiрах хвостата частка печiнки?
1016. Чи iснують специфiчнi УЗ ознаки ураження паренхiми печiнки при гострих та хронiчних гепатитах?
1017. Якi судини печiнки змiнюються при цирозi?
1018. Паренхiма, що оточує непаразитарну кiсту печiнки, як правило:
1019. Ехiнококовi кiсти печiнки можуть бути:
1020. Для дифузної жирової дистрофiї печiнки характерний розподiл ехосигналiв:
1021. Для раннiх стадiй цирозу печiнки характерне:
1022. Капiлярну гемангiому печiнки насамперед необхiдно диференцiювати з:
1023. Поєднання полiкистозу яких органiв зустрiчається частiше?
1024. Яка максимальна анатомiчна довжина нормальної селезiнки у дорослих?
1025. Яка максимальна товщина селезiнки у дорослих?
1026. З якими патологiчними процесами треба диференцiювати додаткову селезiнку?
1027. Де частiше локалiзується додаткова селезiнка?
1028. При яких патологiчних станах розвивається гострий спленiт?
1029. Якi УЗ ознаки найхарактернiшi для гострого спленiту?
1030. При яких патологiчних станах частiше бувають iнфаркти селезiнки?
1031. При яких рiзновидах злоякiсних пухлин частiше буває ураження селезiнки?
1032. По якiй лiнiї необхiдно проводити поздовжне сканування селезiнки?
1033. Який вигляд має центральний комплекс нирки при поперечному скануваннi?
1034. Який вигляд має центральний комплекс нирки при поздовжньому скануваннi?
1035. Якi УЗ ознаки гiпоплазiї нирки?
1036. В яких випадках подвоєння нирки слiд розцiнювати як повне?
1037. Яке в нормi спiввiдношення мiж паренхiмою нирки i центральним комплексом у дiтей молодшого вiку?
1038. Якi ультразвуковi ознаки кiсти нирки?
1039. Де частiше локалiзуються простi кiсти в нирцi?
1040. Для якого патологiчного процесу в нирках характерна наявнiсть у центральному комплексi поодиноких чи множинних гiперехогенних утворiв, що дають акустичну тiнь?
1041. Якi дистопiї нирок зустрiчаються частiше?
1042. Для якого патологiчного процесу характерне збiльшення нирки, горбкуватi контури, множиннi анехогеннi утвори iз товстими стiнками в паренхiмi, однобiчне ураження?
1043. При якому захворюваннi вiдзначається збiльшення розмiрiв обох нирок, горбкуватiсть контурiв, множиннi анехогеннi утвори рiзноманiтної форми i величини з товстими перегородками в паренхiмi?
1044. Якi ультразвуковi симптоми є патогномонiчними для пухлини нирки, що походить iз паренхiми?
1045. Який засiб ефектiвнiший у розпiзнаваннi пухлини ниркової миски малих розмiрiв?
1046. Який метод (методика) ефективнiший в дiагностицi гiпернефроми?
1047. Яка з перелiчених УЗ-ознак не характерна для гострого пiєлонефриту?
1048. Який ультразвуковий симптом є прямою ознакою хронiчного запального захворювання нирок в кiнцевих його стадiях?
1049. Для якого патологiчного стану нирок характерно зменшення їх розмiрiв, нерiвнi контури, зменшення спiввiдношення паренхiми до центрального комплексу, пiдвищення ехогенностi паренхiми?
1050. При яких мiнiмальних розмiрах конкремента в нирцi за ним визначається акустична тiнь?
1051. Ультразвукова картина сечового мiхура у дорослих при поперечному скануваннi:
1052. Для якого патологiчного процесу в нирцi характерне субкапсулярне розмiщення кiст?
1053. Для якого патологiчного процесу в нирках характерна наявнiсть безлiчi кiст рiзних розмiрiв у верхнiх шарах паренхiми?
1054. Пухлина Вiльмса частiше зустрiчається у:
1055. Яке iз зазначених порушень розвитку нирок завжди двобiчне?
1056. Утворення конкрементiв у кiстозних порожнинах характерне для:
1057. Якi УЗ ознаки гострого простатиту?
1058. Про наявнiсть патологiчних змiн у наднирнику свiдчить збiльшення його ширини понад:
1059. Ехогеннiсть наднирника у порiвняннi з ехогеннiстю сумiжних органiв (печiнки, паренхiми нирки) у нормi:
1060. Яку форму частiше мають наднирники в нормi за даними УЗД?
1061. Яка в нормi довжина наднирника за даними УЗД?
1062. В нормi товщина наднирника не перевищує:
1063. Ехографiчною ознакою злоякiсної пухлини наднирника є:
1064. Для УЗД щитоподiбної залози доцiльно використовувати перетворювачi з частотою:
1065. Ширина частки щитоподiбної залози в нормi не перевищує:
1066. Максимальна товщина частки щитоподiбної залози в нормi складає:
1067. Товщина перешийка щитоподiбної залози в нормi не перевищує:
1068. Ехогеннiсть щитоподiбної залози в нормi у порiвняннi з ехогеннiстю шкiри:
1069. Ехогеннiсть щитоподiбної залози у порiвняннi з ехогеннiстю м`язiв є:
1070. При дифузному ендемiчному зобi ехогеннiсть щитоподiбної залози частiше:
1071. При аутоiмунному тиреоїдитi Хашимото ехогеннiсть щитоподiбної залози:
1072. У щитоподiбнiй залозi кальцинати частiше виявляються при:
1073. УЗД ефективнiше у разi диференцiальної дiагностики слiдуючих захворювань молочної залози:
1074. Для якого захворювання молочної залози характерна наявнiсть дорзального пiдсилення ультразвуку?
1075. Ехогеннiсть залозистої тканини молочної залози у порiвняннi з ехогеннiстю пре- i ретромаммарного простору:
1076. Який розмiр злоякiсної пухлини молочної залози є домiнуючим?
1077. Як виглядає в УЗ зображеннi базальний шар ендометрiю?
1078. Яка ехогеннiсть незмiнених яєчникiв?
1079. Який середнiй передньо-заднiй розмiр (товщина) незмiненої матки в репродуктивному вiцi жiнки?
1080. Яка форма шийки матки в УЗ зображеннi?
1081. Який перетворювач доцiльнiше використовувати для дослiдження жiночих внутрiшнiх генiталiй?
1082. Якi середнi розмiри незмiнених яєчникiв у жiнок репродуктивного вiку?
1083. Який метод дослiдження найiнформативнiший при раку шийки матки?
1084. Яку iнформацiю можна одержати за допомогою УЗД при раку шийки матки?
1085. У якому вiддiлi порожнини матки частiше локалiзується злоякiсна пухлина?
1086. Яка УЗ-семiотика полiкистозу яєчникiв при синдромi Штейна-Левенталя?
1087. Яка УЗ-семiотика полiкистозу яєчникiв при синдромi Штейна-Левенталя?
1088. Для фолiкулярної кiсти яєчникiв характернi наступнi УЗ ознаки:
1089. Для раку яєчникiв найхарактернiшими УЗ-ознаками є:
1090. Яка форма незмiненої матки при поздовжньому скануваннi?
1091. Яка форма незмiненої матки при поперечному скануваннi?
1092. Яка структура незмiненої матки в УЗ зображеннi?
1093. У якi термiни доцiльно проводити ультразвукове дослiдження жiночих генiталiй?
1094. У яку фазу менструального циклу виявляється максимальна товщина ендометрiю?
1095. Яка максимальна товщина серединних маткових структур у пiзню секреторну фазу?
1096. Яке найчастiше розмiщення фолiкулярних кист яєчникiв?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів