Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)

6. "Фізика ультразвуку. Ультразвукові діагностичні прилади"


875. Яку частоту ультразвуку використовують для дослiдження паренхiматозних органiв черевної порожнини?
876. Яку частоту ультразвуку використовують для дослiдження в акушерствi i гiнекологiї?
877. Який вид розгортки використовується тiльки для реєстрацiї вiдбитих ехосигналiв при обстеженнi рухомих органiв?
878. Яка максимальна сила звуку використовується з дiагностичною метою?
879. Який вид розгортки використовується в двомiрних ультразвукових приладах для дослiдження нерухомих органiв?
880. Яку частоту ультразвуку доцiльно використовувати для дослiдження поверхнево розмiщених органiв i тканин?
881. Яка сила звуку має руйнiвний ефект на бiологiчнi тканини?
882. Який вид розгортки використовується в ультразвукових приладах, що працюють в реальному масштабi часу, для обстеження паренхiматозних органiв черевної порожнини?
883. Якi види розгорток доцiльнiше використовувати для обстеження серця?
884. Роздiльна здатнiсть ультразвуку збiльшиться, якщо:
885. Поглинання ультразвуку збiльшиться, якщо:
886. Якi ультразвуковi хвилi використовуються в УЗ дiагностичних приладах?
887. Ультразвук - це механiчнi коливання, що розповсюджуються в середовищi з пружними властивостями з частотою:
888. Вiдбивання ультразвуку iнтенсивнiше, якщо:
889. Вiд яких факторiв не залежить ступiнь вiдбивання ультразвукового променя?
890. В яких тканинах ультразвук поглинається бiльше?
891. Вiд яких iз перелiчених параметрiв не залежить ступiнь поглинання ультразвуку?
892. Ультразвуковий промiнь огинає перешкоду не вiдбиваючись, якщо розмiр її:
893. Ультразвук вiдбивається, поглинається i розсiюється, якщо розмiр перешкоди:
894. Iнтерференцiя виникає у разi накладання хвиль:
895. В дiагностичних приладах ультразвук подається iмпульсами, щоб:
896. До допплерографiї з використанням постiйної хвилi вiдноситься:
897. Яка частота перетворювача забезпечує оптимальне зображення об`єкта на глибинi 15-20 см?
898. Максимальне допплерiвське змiщення визначається при допплерiвському кутi:
899. Роздiльна здатнiсть ультразвукового приладу вища у разi:
900. Перевагою конвексного сканування є:
901. Середня глибина проникання ультразвуку в тканини при частотi 5 МГц:
902. Яку кiлькiсть п'єзоелементiв має електро-механiчний перетворювач?
903. Недолiком секторного сканування є:
904. П'єзоелементи в електронних перетворювачах:
905. Чим супроводжується розповсюдження ультразвукової хвилi?
906. Як змiнюється довжина ультразвукової хвилi при зменшеннi частоти?
907. При якiй iз перелiчених частот перетворювач має найбiльшу роздiльну здатнiсть?
908. При якiй iз перелiчених частот буде найбiльше поглинання ультразвуку?
909. В якому перетворювачі бiльша " мертва зона "?
910. Який iз перелiчених перетворювачiв доцiльнiше використовувати для дослiдження поверхнево розмiщених тканин?
911. Яка залежнiсть мiж частотою i довжиною ультразвукової хвилi?
912. Яка залежнiсть мiж частотою i перiодом коливання ультразвукової хвилi?
913. Що вiдбувається з частинками середовища, яке має пружнi властивостi, при поширеннi ультразвукового променя?
914. Яке iз перелiчених тверджень неправильне?
915. Яка швидкiсть розповсюдження УЗ хвиль у бiологiчних тканинах (в м/сек)?
916. Зона Френеля - це ультразвуковi променi, що розташованi в:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів