Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)

5. "Радiонуклiдна дiагностика"


676. Директивними i регламентуючими документами для лабораторiї радiонуклiдної дiагностики є:
677. Що визначає одиниця Грей?
678. Гамма-випромiнювання утворюється:
679. Що таке зиверт?
680. В яких одиницях вимiрюється активнiсть радiонуклiдiв?
681. В яких одиницях вимiрюється поглинута доза?
682. Що є одиницею активностi?
683. Що таке iзотопи?
684. Для чого використовується еквiвалентна доза?
685. Що вiдбувається з енергiєю жорсткого квантового випромiнювання пiсля його розсiювання?
686. В яких одиницях вимiрюється енергiя гама-випромiнювання?
687. Якi види випромiнювання викликають максимальну щiльнiсть iонiзацiї?
688. Заряд альфа-частинки дорiвнює:
689. Який вид випромiнювання має найбiльшу iонiзацiйну здатнiсть?
690. Яка залежнiсть мiж енергiєю i довжиною хвилi:
691. Електромагнiтне випромiнювання є одним iз видiв випромiнювання:
692. Радiацiйний зважувальний фактор iонiзуючого випромiнювання враховується в:
693. Що вiдноситься до високоенергетичного iонiзуючого випромiнювання?
694. Який iз нижчезазначених випромiнювачiв не може використовуватись як мiтка при проведеннi сцинтiграфiчного обстеження?
695. Який iз iзотопiв йоду має перевагу для використання, як мiтки при "in vitro" дослiдженнях?
696. В сцинтиляцiйних лiчильниках для реєстрацiї сполохiв свiтла, що виникають пiд дiєю iонiзуючого випромiнювання використовуються:
697. Використання короткоживучих iзотопiв зменшує променеве навантаження на пацiєнта:
698. Чистий гама-випромiнювач є "iдеальним" агентом для сцинтiграфiї:
699. Перевагою генератора 113м-In перед 99м-Тс є бiльший перiод напiврозпаду материнського продукту 113-Sn в першому з них:
700. Якi з перерахованих РФП можна використовувати як туморотропнi?
701. Ефективнiсть позитивної сцинтiграфiї з 67-Ga-цитратом вище:
702. Ефективнiсть позитивної сцинтiграфiї з 99м-Тс-пертехнетатом вище:
703. При радiометрiї зразкiв необхiдна настройка на фотопiк:
704. Твердження "Позитивна сцинтиграфiя з 67-Ga-цитратом є специфiчним методом виявлення злоякiсних пухлин":
705. Дозу якого виду iонiзуючого випромiнювання вимiрює прилад СРП-68:
706. Для захисту вiд гама-випромiнювання необхiднi екрани iз:
707. Основним ефектом дiї iонiзуючої радiацiї на воду є:
708. Специфiчною дiєю iонiзуючого випромiнювання на хромосоми клiтин є:
709. Який iз природних радiонуклiдiв вносить найбiльший вклад як внутрiшнє джерело опромiнення?
710. Найбiльше надходження природних радiонуклiдiв в органiзм з продуктами харчування обумовлено:
711. Одним iз пiзнiх ефектiв радiацiйного впливу є:
712. Якi нижче перерахованi вади частiше спостерiгаються при внутрiшньоутробному опромiненнi плоду?
713. Який найбiльш ефективний спосiб, що зменшує надходження в органiзм радiоактивного цезiю?
714. Якi фактори покладенi в основу класифiкацiї гострої променевої хвороби?
715. Вкажiть якi радiоiзотопнi мiтки найбiльш часто застосовуються в РIА:
716. Якi характеристики метода можна вiднести до переваг РIА?
717. Характер сцинтiграфiчних зображень IХС при використаннi 201-талiю хлориду має такi ознаки:
718. Чи можна метод сцинтiграфiї мiокарда з 201-талiєм використовувати повторно для динамiчного спостереження?
719. Якi РФП використовуються для оцiнки перфузiї мiокарда?
720. Який шлях введення 201-талiю хлориду використовується при проведеннi сцинтiграфiї мiокарду?
721. Який iнтервал часу мiж iн'єкцiєю 201-талiю хлориду i початком сцинтiграфiї мiокарду?
722. Введення 201-талiю хлориду при обстеженнi з використанням дозованого фiзичного навантаження проводиться:
723. Вкажiть якi РФП є кардiотропними i накопичуються в мiокардi пропорцiйно рiвню його васкуляризацiї:
724. При обстеженнi мiокарду з 201-талiєм хлоридом iшемiчнi дiлянки визначаються як:
725. Вкажiть методику для визначення фракцiї викиду:
726. Чи служить одноразова больова макрогематурiя при незмiнних ренограмах показанням до дообстеження пацiєнта (ангiонефросцинтiграфiя)?
727. В яких випадках показано визначення роздiльної функцiї нирок радiонуклiдними методамиi (РКП-рентгеноконтрастнi препарати)?
728. Якi iз наступних методик дають найбiльш точне уявлення про функцiональний стан окремо кожної нирки?
729. Якi з методiв найбiльш повно характеризують функцiональну можливiсть ниркової паранхiми i уродинамiку верхнiх сечових шляхiв?
730. Якi з методiв дозволяють оцiнити топографо-анатомiчнi особливостi нирок?
731. Якi методи дозволяють оцiнити уродинамiку нижнiх сечових шляхiв?
732. В яких випадках iнформативнiсть радiонуклiдної ренографiї висока?
733. В яких випадках iнформативнiсть радiонуклiдної ренографiї низька?
734. Чи показана радiонуклiдна ренографiя для диференцiальної дiагностики пiєлонефриту i гломерулонефриту?
735. Чи необхiдна проба на переносимiсть при виконаннi радiонуклiдних обстежень нирок?
736. Чи є дитячий вiк протипоказанням для проведення радiонуклiдної ренографiї?
737. При якому з методiв променеве навантаження на пацiєнта найменше?
738. Чи дозволяють радiонуклiднi методи вiзуалiзувати конкремент в нирках i сечоводах?
739. Якi методики найбiльш iнформативнi в дiагностицi пухлин нирок?
740. Яка фармакопроба при реносцинтiграфiї дозволяє вiдрiзнити непроходимiсть сечоводу вiд вже усуненої непроходимостi?
741. Чи дозволяють радiонуклiднi методи дiагностувати подвоєння нирки?
742. Якi радiофармацевтичнi препарати звичайно використовують для проведення сцинтiграфiї головного мозку?
743. Вкажiть рекомендований спосiб введення 99м-Тс-пертехнетату для виконання сцинтiграфiї головного мозку:
744. Вкажiть, в чому полягає унiкальнiсть сцинтiграфiчного дослiдження головного мозку:
745. Вкажiть основнi переваги сцинтiграфiї головного мозку у порiвняннi з вiдомими iнструментальними методами обстеження:
746. Найкращi результати при сцинтiграфiї головного мозку простежуються у випадках вiзуалiзацiї:
747. Чи може застосовуватись метод сцинтiграфiї для виявлення метастазiв пухлин у головний мозок?
748. Чи можна з допомогою радiонуклiдних методiв диференцiювати метастаз у головний мозок вiд метастазу у кiстки черепа?
749. Гормонами, якi синтезуються щитовидною залозою є:
750. При використаннi якого радiонуклiду променеве навантаження на щитовидну залозу мiнiмальне:
751. На якiй апаратурi проводиться вiзуалiзацiя кiсткової системи?
752. Який з методiв ранiше виявляє змiни в кiстковiй тканинi?
753. Чи можна судити про характер злоякiсної пухлини кiстки по сцинтiграфiчнiй картинi?
754. Iнтерпретацiя результатiв радiонуклiдного методу вiзуалiзацiї скелету повинна проводитись:
755. При обстеженнi онкологiчних хворих отримання зображення скелету в переднiй i заднiй проекцiях:
756. При ефективному лiкуваннi накопичення остеотропного РФП в дiлянцi ураження пiсля курса хiмiопроменевого лiкування вiдсутнє:
757. Для виключення хибно-позитивних результатiв при радiодiагностицi кiсткових метастазiв потрiбно враховувати старi переломи кiсток:
758. При остеомiєлiтi активнiсть накопичення РФП залежить вiд процесу:
759. Фосфатний комплекс 99m-Тс зв'язується з частиною кiсткової тканини:
760. Чи носить специфiчний характер пiдвищене накопичення остеотропних радiонуклiдiв?
761. Якi показання до проведення радiонуклiдного обстеження скелету?
762. Вкажiть основний недолiк радiонуклiдного методу вiзуалiзацiї скелету:
763. Назвiть основну сцинтiграфiчну ознаку метастазiв в кiстки:
764. При хворобi Бехтерева в областi больових точок накопичення РФП :
765. При хворобi Бехтерева особливо характернi такi змiни:
766. Який iз остеотропних РФП має найбiльшу специфiчнiсть до кiсткової тканини?
767. За даними лiтератури частота кiсткових метастазiв, що виявляються за допомогою сцинтiграфiї складає:
768. Остеобластичнi метастази в кiстках вiзуалiзуються з 99м-Тс-фосфатами як дiлянки:
769. Знижене накопичення в патологiчнiй дiлянцi при остеосцинтiграфiї з 99м-Тс-фосфатами вiдмiчається при:
770. Остеосцинтiграфiя з 85-Sr допомагає при диференцiальнiй дiагностицi:
771. На який апаратурi проводиться вiзуалiзацiя кiсткової системи?
772. Який iз методiв ранiше виявляє змiни в кiстковiй тканинi?
773. Iнтерпретацiя результатiв радiонуклiдного методу вiзуалiзацiї скелету повинна проводитися:
774. При обстеженнi онкологiчних хворих отримання зображення скелету в переднiй i заднiй проекцiях:
775. Для виключення хибнопозитивних заключень при радiодiагностицi кiсткових метастазiв чи потрiбно враховувати старi переломи кiсток?
776. Яку додаткову iнформацiю з допомогою радiонуклiдного методу можна отримати на етапi передпроменевої пiдготовки хворого з метастатичним ураженням скелету?
777. Якi показання до проведення радiонуклiдного обстеження лiмфатичної системи з колоїдами?
778. На чому оснований радiонуклiдний метод дослiдження лiмфатичної системи:
779. Який iз методiв ранiше виявляє змiни в лiмфатичнiй системi?
780. Основним недолiком радiонуклiдного методу вiзуалiзацiї лiмфатичної системи є:
781. Назвiть основну сцинтiграфiчну ознаку метастазiв в лiмфатичнi вузли при НРЛ:
782. Опишiть розподiл РФП у лiмфатичних вузлах при вiдсутностi патологiї:
783. Чи коректне дане твердження: "Лiмфосцинтiграфiя не виявляє латентнопротiкаючi ураження лiмфовузлiв"?
784. Який iз методiв найбiльш достовiрний при обстеженнi лiмфатичної системи?
785. Найбiльш достовiрна ознака трактовки результатiв непрямої лiмфографiї:
786. Чи носить специфiчний характер пiдвищене накопичення лiмфотропних радiонуклiдiв?
787. На якiй апаратурi проводиться вiзуалiзацiя лiмфатичної системи?
788. Чи потрiбна якась пiдготовка хворого при обстеженнi лiмфатичної системи з колоїдами?
789. Iнтерпретацiя результатiв радiонуклiдного методу вiзуалiзацiї лiмфатичної системи повинна проводитися:
790. Твердження "При обстеженнi пацiєнтiв, що вiдносяться до категорiї АД, можна застосовувати всi лiмфатропнi радiонуклiди":
791. Чи можна на основi результатiв непрямої лiмфографiї диференцiювати злоякiснi i запальнi процеси?
792. Основним показанням до непрямої лiмфографiї з колоїдним РФП є диференцiальна дiагностика злоякiсних i запальних процесiв в лiмфовузлах:
793. Найбiльш достовiрним методом радiонуклiдного обстеження лiмфовузлiв є:
794. Оптимальним методом введення радiоколоїдiв для вiзуалiзацiї шийних лiмфовузлiв є:
795. Оптимальним мiсцем введення радiоколоїдiв для вiзуалiзацiї парастернальних лiмфовузлiв є:
796. Iнформацiю про стан здорових груп лiмфовузлiв i коллатералей можна отримати з допомогою:
797. Найбiльш ефективним методом дiагностики уражень парастернальних лiмфовузлiв є:
798. Ознака "повна вiдсутнiсть накопичення РФП" в областi ураження лiмфовузлiв бiльш характерна для:
799. На якiй апаратурi проводиться вiзуалiзацiя лiмфатичної системи?
800. Чи потрiбна якась пiдготовка хворого при обстеженнi лiмфатичної системи з колоїдами?
801. Найбiльш ефективним методом дiагностики уражень лiмфавузлiв тазу є:
802. Найбiльш ефективним методом дiагностики ураження парастернальних лiмфовузлiв є:
803. Який "критерiй злоякiсностi" при обстеженнi з 32-Р є характерним у хворих з меланомою?
804. З якими процесами важче за все диференцiювати злоякiснi пухлини методом позитивної сцинтiграфiї?
805. Метод позитивної сцинтiграфiї пухлин рiзних локалiзацiй з 67-Ga-цитратом:
806. При яких пухлинах радiофосфорна дiагностика найбiльш ефективна?
807. Негативна сцинтiграфiя - це:
808. Позитивна сцинтiграфiя - це:
809. Якi РФП використовуються для визначення об'єму циркулюючої кровi?
810. Якими радiонуклiдами можна помiтити еритроцити для вiзуалiзацiї селезiнки?
811. Причиною помилок при вiзуалiзацiї селезiнки з 51-Cr еритроцитами часто є:
812. Зони iз зниженим включенням РФП або вогнищевими дефектами на зображеннi селезiнки можуть бути обумовленi:
813. В яких проекцiях проводиться вiзуалiзацiя селезiнки?
814. В якiй проекцiї проводиться оцiнка розмiрiв селезiнки?
815. Якi РФП застосовуються для отримання зображення селезiнки?
816. Який з радiонуклiдних методiв використовується при пiдозрi на метастази в печiнцi?
817. З якою метою у онкологiчних хворих виконують сцинтiграфiю печiнки з мiченими колоїдами:
818. Гепатографiя з мiченими фарбниками дозволяє отримати таку iнформацiю:
819. Чи є доцiльним проведення статичної сцинтiграфiї печiнки у хворого з дискинезiєю жовчного мiхура?
820. Показник рухальної функцiї жовчного мiхура скорiше за все пов'язаний з порушенням (патологiєю):
821. Дивертикул Меккеля у дiтей може бути виявлений з допомогою:
822. При гепатосцинтiграфiї у дiтей з яким РФП можна отримати також зображення нирок:
823. Чи потрiбне додаткове введення РФП для виконання ОФЕКТ печiнки пiсля планарної сцинтiграфiї?
824. Яка пiдготовка необхiдна для проведення реносцинтiграфiї?
825. Яка пiдготовка необхiдна для проведення сканування нирок?
826. З чим пов'язана недоцiльнiсть виконання рентгеноконтрасного i радiонуклiдного обстежень нирок в один i той же день:
827. Якi сцинтiграфiчнi ознаки характернi для пiдковоподiбної нирки?
828. Якi методи показанi при пiдозрi на рентгенологiчно неконтрасний конкремент в нирках?
829. Об'єм залишкової сечi при визначеннi радiонуклiдним методом у порiвняннi з катетеризацiєю сечового мiхура:
830. При яких захворюваннях вiдмiчається пiдвищений вмiст гормону росту у кровi?
831. Вкажiть при яких захворюваннях рiвень СТГ знижений:
832. Оцiнiть отриманi данi i вкажiть при яких захворюваннях зустрiчаються такi результати: ТТГ - пiдвищений, вiльний Т3 - знижений, вiльний Т4 - знижений, антитiла до ТГ - пiдвищенi:
833. Ким затверджуються Норми радiацiйної безпеки в нашiй країнi?
834. Вкажiть найбiльш ефективний принцип захисту при роботi з потужними джерелами iонiзуючих випромiнювань:
835. Що покладено в основу нацiональних Норм радiацiйної безпеки (НРБУ-97)?
836. Що забезпечує введення радiацiйно-гiгiєнiчних регламентiв?
837. На яких основних принципах грунтується радiацiйна безпека та протирадiацiйний захист?
838. Скiльки груп радiацiйно-гiгiєнiчних регламентiв встановлюють НРБУ-97?
839. Якому виду випромiнювання вiдповiдає радiацiйний фактор 20?
840. Якому виду випромiнювання вiдповiдає радiацiйний фактор 1?
841. Спiввiдношення мiж внесистемною одиницею поглинутої дози (РАД) i новою одиницею в системi Сi (ГРЕЙ) вiдповiдає:
842. Спiввiдношення мiж внесистемною одиницею еквiвалентної дози (БЕР) i новою одиницею в системi Сi (Зiверт) вiдповiдає:
843. Яку мету передбачає встановлення радiацiйно-гiгiєнiчних регламентiв першої групи?
844. Яку мету передбачає встановлення радiацiйно-гiгiєнiчних регламентiв другої групи?
845. Яку мету передбачає встановлення радiацiйно-гiгiєнiчних регламентiв третьої групи?
846. Яку мету передбачає встановлення радiацiйно-гiгiєнiчних регламентiв четвертої групи?
847. Для зниження рiвня випромiнювання бета-активних джерел, необхiднi захиснi контейнери iз матерiалiв з:
848. Чи обов'язково при роботi з низькоенергiйними бета-випромiнювачами використовувати гумовi рукавички?
849. Захиснi рукавички повиннi завжди використовуватися при роботi з радiоактивними матерiалами:
850. При роботi з гама-випромiнювачами необхiдно використовувати захиснi контейнери iз матерiалiв:
851. До категорiї А вiдносяться:
852. Контроль за станом здоров'я персоналу, що працює з джерелами iонiзуючих випромiнювань включає:
853. По розподiлу в органiзмi 131-I є нуклiдом:
854. Скiльки категорiй опромiнюваних осiб встановлюють НРБУ-97?
855. До якої категорiї належать особи, якi безпосередньо (постiйно чи тимчасово) працюють з ДIВ?
856. До якої категорiї можуть належати особи, якi безпосередньо не працюють з ДIВ?
857. До якої категорiї належать особи, якi безпосередньо не працюють з ДIВ, але в зв'язку з розташуванням їх робочих мiсць можуть отримувати додаткове опромiнення?
858. До якої категорiї вiдносяться дiти у вiцi до 18 рокiв?
859. Потужнiсть природного радiоактивного випромiнювання в мкр/год:
860. Потужнiсть "фону" в 20 мкр/год вiдповiдає поглинутiй дозi за рiк:
861. До якої категорiї вiдноситься все населення?
862. Згiдно НРБУ потенцiйно небезпечною є доза опромiнення всього тiла в:
863. При роботi з 32Р чи потрiбен захист свинцевими екранами?
864. До якої категорiї вiдноситься персонал рентгенодiагностичного кабiнету?
865. До якої категорiї вiдноситься персонал, що працює в сумiжних з рентгенодiагностичним кабiнетом примiщеннях?
866. До якої категорiї належить населення, що проходить рентгенологiчне профiлактичне обстеження?
867. Найбiльш радiотоксичним нуклiдом є:
868. Стохастичнi ефекти:
869. Нестохастичнi ефекти (детермiнованi):
870. По розподiлу в органiзмi 137-Cs є iзотопом:
871. Захиснi екрани при роботi з альфа-випромiнювачами:
872. Для захисту вiд бета-випромiнювачiв потрiбнi екрани з:
873. Iнкорпорацiя радiонуклiдiв в органiзмi вiдбувається в зв'язку з:
874. До якої категорiї вiдноситься персонал вiддiлення (лабораторiї) радiонуклiдної дiагностики?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів