Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)

3. "Рентгенодіагностика захворювань органів дихання й середостіння"


270. Оптимальне положення хворого для дослiдження пiд час оглядової рентгеноскопiї органiв грудної порожнини
271. Внаслiдок асиметричної укладки на оглядовiй рентгенограмi легень:
272. Положення гiперлордозу пiд час дослiдження легень показане у випадках локалiзацiї патологiчного процесу в:
273. Латеропозицiя дозволяє уточнити:
274. Томографiя в бiчнiй проекцiї для лiвого кореня виконується донизу вiд лiнiї остистих вiдросткiв на:
275. Томографiя в бiчнiй проекцiї для правого кореня виконується донизу вiд лiнiї остистих вiдросткiв на:
276. Для уточнення ступеня об'ємного зменшення частки або сегмента легенi бiльше прийнятне використання методики:
277. Зонографiя показана у випадку:
278. Комп'ютерна томографiя найдоцiльнiша у разi:
279. Для розпiзнавання бронхоектатичної хвороби найiнформативнiша методика:
280. Дiагностичний пневмоторакс показаний для уточнення:
281. Проекцiя грудних м'язiв на передню грудну стiнку:
282. Смужка, що супроводжує верхнiй край ключицi, зумовлена:
283. Чим вiдрiзняються прикрiплення до ребер м'язових пучкiв дiафрагми вiд дiафрагмальних плевральних зрощень:
284. На оглядовiй рентгенограмi у прямiй переднiй проекцiї верхньою межею косої мiжчасткової щiлини правої легенi є:
285. Нижньою межею косої мiжчасткової щiлини правої легенi є:
286. Горизонтальна мiжчасткова щiлина розташовується на рiвнi:
287. В нормi плевра мiжчасткових щiлин у рентгенiвському зображеннi:
288. В нормi на оглядовiй рентгенограмi легень пристiнкова плевра:
289. Поперечний розмiр трахеї у нормi на рентгенограмi чи томограмi у прямiй переднiй проекцiї у дорослих дорiвнює:
290. Чим зумовлене в нормi вiдхилення грудного вiддiлу трахеї праворуч, що виявляється на рентгенограмi у прямiй переднiй проекцiї:
291. На рiвнi яких грудних хребцiв у дорослих у нормi проекцiюється бiфуркацiя трахеї?
292. Ширина правого головного бронха у дорослих у нормi дорiвнює:
293. Ширина лiвого головного бронха у дорослих у нормi:
294. Довжина правого головного бронха:
295. Довжина лiвого головного бронха:
296. Вiд якого бронха вiдходять язичковi сегментарнi бронхи?
297. Яка додаткова частка не зустрiчається у правiй легенi:
298. Яка додаткова частка не зустрiчається в лiвiй легенi:
299. Поперечний розмiр основної частини легеневої артерiї у правому коренi дорiвнює:
300. Легеневi вени в нормi надходять до:
301. В нормi поперечний розмiр лiвої легеневої артерiї над лiвим бронхом дорiвнює:
302. Коренi легень у рентгенiвському зображеннi створенi в нормi здебiльшого:
303. Довжина кореня легенi на рентгенограмi у прямiй переднiй проекцiї у нормi складає:
304. В лiвому коренi верхнiй частковий бронх розмiщений:
305. Як розмiщенi коренi легень щодо фронтальної площини?
306. Анатомiчна структура, що вiдмежовує переднє середостiння вiд заднього на рентгенограмi в бiчнiй проекцiї:
307. Тiнь загруднинної залози в нормi найчастiше простежується до:
308. Природжена вiдсутнiсть легенi за наявностi рудиментарного головного бронха називається:
309. Природжена вiдсутнiсть легенi i вiдповiдного головного бронха називається:
310. Проста часткова гiпоплазiя легенi характеризується:
311. Для неускладненої кiстозної гiпоплазiї характерно:
312. Хронiчний бронхiт характеризується:
313. У разi хронiчного бронхiту змiни дрiбних бронхiв виявляються на:
314. Для виявлення бронхоектазiв оптимальною методикою є:
315. Для гострої часткової пневмонiї на вiдмiну вiд ателектазу характерно:
316. Розмiри вогнищ у випадку вогнищевої пневмонiї дорiвнюють:
317. Бронхопневмонiя створює затемнення:
318. Переважна локалiзацiя бронхопневмонiї:
319. Основна диференцiйна ознака бронхопневмонiї вiд метастазiв:
320. Чiткий контур затемнення крупозної пневмонiї зумовлений:
321. Для часткової пневмонiї у стадiї iнфiльтрацiї характерне затемнення:
322. Лiнiйнi просвiтлення у випадку неускладненої часткової пневмонiї зумовленi:
323. Найчастiшi термiни розсмоктування гострої пневмонiї:
324. Iнтерстицiальна пневмонiя розвивається у випадку:
325. Найчастiшi термiни розсмоктування вiрусної пневмонiї:
326. Для стафiлококової чи стрептококової пневмонiї не характерно:
327. Що не спричиняє застiйну пневмонiю?
328. Для застiйної пневмонiї не характерно:
329. Iнфарктна пневмонiя розвивається у разi емболiї:
330. Рентгенологiчна ознака гострої абсцедуючої пневмонiї:
331. Аспiрацiйна пневмонiя у разi порушеннi акту ковтання локалiзується здебiльшого в:
332. Гострий абсцес легенi формується:
333. Для гострої абсцедуючої пневмонiї до прориву гнiйника у бронх характерно:
334. Для гострої абсцедуючої пневмонiї до прориву гнiйника у бронх не характерно:
335. Для хронiчної пневмонiї найхарактернiшим є ураження:
336. Порожнина хронiчного абсцесу характеризується:
337. Для диференцiальної дiагностики хронiчної пневмонiї й раку легенi необхiдно виконати:
338. Муковiсцедозу у дiтей не властиво:
339. Яка форма первинного туберкульозу зустрiчається у дiтей ?
340. Яка ознака дозволяє вiдрiзнити сегментарну туберкульозну пневмонiю вiд неспецифiчної пневмонiї?
341. Однобiчне збiльшення лiмфатичних вузлiв бронхо-легеневої групи у пiдлiтка бiльш характерно для:
342. Для яких процесiв найхарактернiше звапнення внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв?
343. Великовогнищевi несиметричнi затемнення з нечiткими контурами в легенях виникають унаслiдок дисемiнацiї:
344. З яких вiддiлiв легень починається розсмоктування вогнищ мiлiарного туберкульозу?
345. В яких сегментах легень найдовше зберiгаються вогнища у разi розсмоктування мiлiарного туберкульозу?
346. У випадку свiжої гематогенної дисемiнацiї у дiтей вогнища в легенях на вiдмiну вiд дорослих будуть:
347. До формування вогнища Гона минає не менше:
348. Яка поширенiсть вогнищ у разi вогнищевого туберкульозу?
349. Характерна локалiзацiя вогнищевого туберкульозу легень:
350. Кавернозний туберкульоз найчастiше розвивається з:
351. Для яких округлих утворiв легень найхарактернiше звапнення?
352. Розширення коренiв легень у разi фiброзно-кавернозного туберкульозу зумовлено:
353. Фiброзно-кавернозний туберкульоз вiдрiзняється вiд циротичного наявнiстю:
354. Циротичний туберкульоз вiдрiзняється вiд посттуберкульозного цирозу наявнiстю:
355. Яка форма туберкульозу поєднується з ознаками хронiчного легеневого серця?
356. Звуження мiжребрових промiжкiв спостерiгається у разi:
357. Для пневмоконiозiв характернi:
358. Особливостi звапнення лiмфатичних вузлiв у коренях легень характернi для пневмоконiозу:
359. Периферичний рак легенi виникає з бронхiв:
360. Центльный рак легенi найчастiше супроводжується:
361. Дорiжка до кореня легенi спостерiгається у разi:
362. "Культя часткового бронха на томограмi чи бронхограмi спостерiгається у разi:
363. Для кортико-плеврального раку характерно:
364. За периферичний рак легенi свiдчить контур округлої тiнi:
365. Множиннi округлi чiтко окресленi тiнi в нижнiх частках легень розмiром 1- 3 см характернi для:
366. Поштовхоподiбне змiщення органiв середостiння під час швидкого вдиху у бiк ураження спостерiгається у разi:
367. Який тип аденом бронхiв супроводжується порушенням бронхiальної прохiдностi:
368. Для аденоми бронху характерно:
369. Для доброякiсних пухлин легень характернi:
370. Рентгенологiчна ознака щiлиноподiбного просвiтлення верхнього полюса чiткої округлої тiнi характерно для:
371. Ехiнококоз легень характеризується:
372. Лiмфогрануломатоз найчастiше уражає:
373. Збiльшення лiмфатичних вузлiв середнього середостiння й коренiв за вiдсутнiстю клiнiки й змiн кровi характерно для:
374. Лiкування саркоїдозу призводить до зменшення лiмфатичних вузлiв через:
375. Найчастiша форма саркоїдозу:
376. Для саркоїдозу внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв найхарактернiше:
377. Для саркоїдозу характерним є ураження лiмфатичних вузлiв:
378. Саркоїдоз органiв дихання призводить до:
379. Якому дисемiнованому процесовi властива бiльша густота й злиття вогнищ у нижнiх вiддiлах легень?
380. Бронхiальна астма рентгенологiчно проявляється:
381. У разi емфiземи прозорiсть легень на вдиху й видиху:
382. Для пневмосклерозу характернi:
383. Найчастiша причина розвитку синдрому середньої частки легенi:
384. Рентгенологiчна ознака цирозу частки легенi:
385. Для уточнення внутрiшнєлегневої чи медiастiнальної локалiзацiї патологiчного процесу має значення:
386. Змiщення органiв середостiння у здоровий бiк спостерiгається у випадку:
387. Яке патологiчне утворення середостiння змiщується пiд час кашлю й ковтання?
388. Пульсацiя уздовж контуру розширеної серединної тiнi властива:
389. Тератома найчастiше локалiзується в:
390. Часточкова структура утворiв у середостiннi спостерiгається у випадку:
391. Целомiчнi кiсти перикарда найчастiше локалiзуються:
392. Бронхогеннi кiсти локалiзуються здебiльшого в:
393. Емфiзема середостiння ускладнює:
394. Рентгенологiчна методика, що дозволяє вiдрiзнити ексудативний плеврит вiд злипливого:
395. На початку ексудативного плевриту рiдина накопичується:
396. Вiдсутнiсть верхньої косої лiнiї вiльного випоту у плевральнiй порожнинi зумовлена:
397. В якому вiцi спостерiгається найвиразнiше змiщення органiв середостiння у здоровий бiк хворого на ексудативний плеврит?
398. Температура, бiль у груднiй клiтцi, змiни у кровi у випадку осумкованого плевриту характернi для:
399. Якi плеврити мають рецидивний характер:
400. Горизонтальний рiвень рiдини у плевральнiй порожнинi зумовлений:
401. Яка методика сприяє розпiзнаванню осумкованого мiжчасткового плевриту в косiй щiлинi?
402. Який осумкований плеврит може ускладнитися бронхiальною норицею?
403. Яке захворювання найчастiше призводить до утворення фiбротораксу:
404. Змiщення середостiння у здоровий бiк характерно для:
405. Вiдкритий пневмоторакс у першу добу пiсля травми:
406. Побiчна ознака неконтрастного стороннього тiла у бронху:
407. Стороннє тiло переважно локалiзується у бронху:
408. Органи середостiння у разi вентильного здуття легенi:
409. Бронхолiт найчастiше виявляється у:
410. Вогнища якого типу найшвидше розсмоктуються пiд впливом лiкування?
411. Найбiльш iмовiрною ознакою активностi туберкульозного вогнища є:
412. Яка форма туберкульозу зустрiчається найчастiше?
413. Первиннi туберкульоми вiдрiзняються вiд вторинних:
414. Спiввiдношення поперечних розмiрiв правої й лiвої половини серця на рентгенограмi у прямiй переднiй проекцiї у нормi:
415. Спiввiдношення висоти судинного пучка й серця на рентгенограмi у прямiй переднiй проекцiї уздовж правого контуру в нормi:
416. Лiва межа серця на рентгенограмi у прямiй проекцiї у нормi частiше розташовується:
417. Права межа серця у прямiй переднiй проекцiї у нормi розташовується назовнi вiд краю хребта на:
418. Який вiддiл серця у прямiй переднiй проекцiї праворуч не створює контуру в нормi?
419. Який вiддiл серця в нормi створює лiвий контур у прямiй проекцiї?
420. Який вiддiл серця в нормi не створює заднiй контур серця в бiчнiй проекцiї?
421. Який вiддiл серця в нормi створює переднiй контур серця в бiчнiй проекцiї?
422. Яка проекцiя є оптимальною для вивчення правого передсердя?
423. Оптимальна проекцiя для вивчення правого шлуночка:
424. Рентгенографiя серця в лiвiй переднiй косiй проекцiї виконується з поворотом хворого до екрану пiд кутом:
425. Оптимальна проекцiя для вивчення дуги i низхiдної аорти:
426. Чи вiдхиляється дугою аорти контрастований стравохiд у нормi в прямiй переднiй проекцiї:
427. Чи вiдхиляється контрастований стравохiд збiльшеним лiвим передсердям в прямiй переднiй проекцiї?
428. Чи вiдхиляється контрастований стравохiд лiвим передсердям в нормi в прямiй переднiй проекцiї ?
429. Оптимальна методика для розпiзнавання правобiчної аорти:
430. Уздовж контуру якого вiддiлу серця спостерiгається в нормi найбiльша амплiтуда скорочень?
431. Рентгенографiя серця в правiй переднiй косiй проекцiї виконується з поворотом хворого до екрану пiд кутом:
432. Розмiр лiвої легеневої артерiї бiльше 25 мм вiдповiдає:
433. Розмiр основної частини правої легеневої артерiї бiльше 15 мм вiдповiдає:
434. Кардiогенний пневмосклероз виникає внаслiдок:
435. Розширення часткових i сегментарних артерiй в коренях легень i збiднiння периферичного судинного малюнка характерно для:
436. Побiчний симптом артерiальної гiпертензiї:
437. Ознака ателектазу нижньої частки лiвої легенi на рентгенограмi в прямiй переднiй проекцiї:
438. Для центрального венозного застою характерно:
439. Центральний венозний застiй у малому колi кровообiгу найхарактернiший для:
440. У випадку якої вади серця спостерiгається збiднiння судинного малюнка легень?
441. Рентгенологiчна ознака "розсування" судин i бронхiв спостерiгається у випадку:
442. Мiж якими дугами лiвого контуру серця спостерiгається "коромислоподiбна пульсацiя" у разi мiтральної недостатностi:
443. У випадку якої набутої вади серця спостерiгається симптом "коромислоподiбної пульсацiї" мiж лiвим передсердям i лiвим шлуночком?
444. Чим зумовлений симптом "коромислоподiбної пульсацiї" у разi мiтральної недостатностi:
445. Чим зумовлений симптом "коромислоподiбної пульсацiї" на рiвнi дуги аорти i лiвого шлуночка?
446. Внутрiшньосерцевi звапнення спостерiгаються у випадку:
447. Ознакою якої вади серця є збiльшення лiвого передсердя?
448. Яке захворювання призводить до артерiальної гiпертензiї в легенях?
449. Для якої уродженої вади серця характернi узури ребер?
450. Яке захворювання серця не призводить до збiльшення лiвого шлуночка?
451. Яке захворювання серця спричиняє гiпертрофiю правого шлуночка?
452. Що лежить в основi рефлексу Китаєва?
453. Який радiус дуги вiдхилення контрастованого стравоходу характерний для недостатностi мiтрального клапана?
454. Яке захворювання призводить до вiдхилення стравоходу за дугою малого радiусу?
455. Який стан мiокарда супроводжується значним збiльшенням розмiрiв серця?
456. Первинна артерiальна гiпертензiя спостерiгається у випадку:
457. Зменшення розмiрiв ретрокардiального простору в нижньому вiддiлi в бiчний проекцiї характерно для:
458. Яке захворювання серця викликає гемосидероз легень:
459. Яка вада серця супроводжується значним збiльшенням амплiтуди пульсацiї аорти?
460. Змiна форми серцево-судинної тiнi пiд час змiни положення хворого найбiльш властива для:
461. Яка вада серця супроводжується гiпертрофiєю лiвого шлуночка?
462. Яке захворювання серця створює нерiвномiрнi i позубленi контури обабiч серцевої тiнi?
463. Яке захворювання створює додаткову тiнь з чiтким зовнiшнiм контуром в правому серцево-дiафрагмальному кутi?
464. Для якого захворювання властива швидка динамiка змiн розмiрiв серцево-судинної тiнi?
465. Яке захворювання легень спричиняє хронiчне легеневе серце?
466. Для якого захворювання характерна вiдсутнiсть пульсацiї уздовж контуру серця:
467. Яке захворювання призводить до звапнення уздовж контуру тiнi серця?
468. Яке захворювання серця чи судин спричиняє гiпертонiю на верхнiх i гiпотонiю на нижнiх кiнцiвках?
469. Для диференцiальної дiагностики кiсти середостiння i аневризми аорти найiнформативнiшою є методика:
470. Обмежена релаксацiя дiафрагми найчастiше виявляється на рiвнi:
471. Яка ознака характерна для аденозу молочної залози?
472. Яка ознака характерна для фiброзної мастопатiї?
473. Однобiчне розширення вен молочної залози бiльш характерне для:
474. Що сприяє диференцiальнiй дiагностицi фiброаденоми i кiсти молочної залози:
475. Iнфiльтрацiя премамарного простору характерна для:
476. Для iнфламативного /рожеподiбного/ раку молочної залози характерно:
477. Який симптом патогномонiчний для раку молочної залози за вiдсутностi вузловатої тiнi?
478. В яку групу внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв частiше метастазує пухлина молочної залози:
479. Найчастiшi змiни в груднiй порожнинi у випадку iнфiльтративного раку молочної залози?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів