Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)

2. "Рентгенодiагностика захворювань опорно-рухового апарату"


70. Який з компонентiв кiстки визначає iнтенсивнiсть її зображення на рентгенограмi?
71. Якi речовини, що входять до складу кiстки, превалюють в нормi?
72. В якому вiддiлi довгої кiстки в нормi кiркова речовина досягає максимальної товщини?
73. В якому елементi суглоба компактна речовина досягає максимальної товщини в нормi?
74. Якi кiстки не мають хрящової стадiї розвитку?
75. В яких кiстках перiост має найбiльшу остеобластичну активнiсть?
76. В яких вiддiлах довгих кiсток перiост має найбiльшу остеобластичну активнiсть?
77. Яка речовина кiстки має остеонну будову?
78. Який вiддiл довгої кiстки мiстить найменшу кiлькiсть губчастої речовини?
79. Якi кiстковi клiтини продукують кiсткову речовину?
80. Якi кiстковi клiтини розсмоктують кiсткову речовину?
81. Камбiальний шар перiосту є:
82. Який елемент суглоба виробляє синовiальну рiдину?
83. В якому перiодi розвитку починається осифiкацiя скелета?
84. Який вiддiл довгої кiстки костенiє внутрiшньоутробно?
85. Рельєф кiсток склепiння черепа зумовлений:
86. Яка загальна ознака ямочок грануляцiй i пальцеподiбних втиснень?
87. Максимальний сагiтальний розмiр турецького сiдла в нормi у дорослого на рентгенограмi в бiчнiй проекцiї складає:
88. Максимальний вертикальний розмiр турецького сiдла в нормi у дорослого на рентгенограмi в бiчнiй проекцiї складає:
89. Спiввiдношення яких розмiрiв визначає форму турецького сiдла?
90. Найчастiша форма турецького сiдла у дорослих у нормi:
91. Найчастiша форма турецького сiдла у дiтей дошкiльного вiку в нормi:
92. Яка проекцiя голови найiнформативнiша для одночасного вивчення стану приносових пазух?
93. Найiнформативнiша оглядова рентгенограма для вивчення склепiння черепа:
94. Найiнформативнiша оглядова рентгенограма для вивчення основи черепа:
95. В якiй проекцiї виявляються мiжхребцевi отвори шийного вiддiлу хребта?
96. Оптимальна проекцiя для вивчення I-II шийних хребцiв:
97. Яка проекцiя дозволяє оцiнити рухову функцiю шийних мiжхребцевих дискiв?
98. Оптимальна проекцiя для вивчення мiжхребцевих отворiв грудного вiддiлу хребта:
99. Оптимальна проекцiя для вивчення мiжхребцевих отворiв поперекового вiддiлу хребта?
100. Оптимальна проекцiя для вивчення груднини:
101. В якому вiддiлi хребта кiфоз завжди представляє патологiчне явище?
102. В якому направленнi в нормi збiльшується висота тiл хребцiв?
103. В якому направленнi в нормi збiльшується висота мiжхребцевих дискiв?
104. Оптимальна проекцiя для вивчення прехребцевих м'яких тканин шийного вiддiлу хребта:
105. Яка товщина прехребцевих м'яких тканин на рiвнi C1-C4 у нормi?
106. Оптимальна проекцiя для вивчення парахребцевих м'яких тканин поперекового вiддiлу хребта:
107. Анатомiчнi орiєнтири, що дозволяють визначити ширину хребтового каналу на рентгенограмi у прямiй заднiй проекцiї:
108. Анатомiчнi орiєнтири, що дозволяють визначити сагiтальний /переднє-заднiй/ розмiр хребтового каналу на рентгенограмi в бiчнiй проекцiї:
109. В якому вiддiлi хребта рухова функцiя мiжхребцевих дискiв найменша?
110. Особливiсть висоти тiл поперекових хребцiв на рентгенограмi в бiчнiй проекцiї:
111. Яка ознака свiдчить про правильнi спiввiдношення в акромiально-ключичному суглобi:
112. Яка кiстка вiдноситься до проксимального ряду кiсток зап'ястка?
113. Оптимальна проекцiя для вивчення фiзiологiчних просвiтлень колiнного суглоба:
114. Оптимальна проекцiя для вивчення фiзiологiчних просвiтлень у гомiлково-стопному суглобi:
115. Оптимальна проекцiя для вивчення склепiння стопи:
116. Яке положення хворого використовується для вимiру склепiння стопи?
117. Анатомiчний субстрат "конусоподiбного" просвiтлення на рентгенограмi таза у прямiй заднiй проекцiї:
118. Анатомiчний субстрат фiгури "сльози" на рентгенограмi таза у прямiй заднiй проекцiї:
119. Анатомiчний субстрат фiгури "напiвмiсяця" на рентгенограмi таза у прямiй заднiй проекцiї:
120. Ознака правильностi спiввiдношень у лобковому симфiзi на рентгенограмi у прямiй проекцiї:
121. Велична шийково-дiафiзарного кута в нормi у дорослих складає:
122. Якi переломи властивi для основи черепа?
123. Побiчна рентгенологiчна ознака лiнiйного перелому черепа:
124. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака компресiйного перелому тiла хребця:
125. Яка рентгенологiчна ознака не характерна для травматичного пошкодження мiжхребцевого диска?
126. В якому вiддiлi хребта виникають iзольованi вивихи?
127. Яке травматичне пошкодження найхарактернiше для L3-L5 хребцiв?
128. Який тип травматичного пошкодження хребта супроводжується порушенням спiввiдношень мiж хребцями?
129. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака переломо-вивихи у хребтi:
130. Найчастiше пошкодження зони росту кiсток у дiтей?
131. Першi рентгенологiчнi ознаки кiсткового мозоля пiсля перелому з'являються:
132. Рентгенологiчна ознака утворення псевдоартрозу:
133. Переломи проксимального кiнця плечової кiстки найчастiше локалiзуються у:
134. У разi вивиху в лiктьовому суглобi частiше вiдбувається:
135. Найчастiший тип пошкоджень кiсток зап'ястка:
136. Вивих якої кiстки зап'ястка зустрiчається найчастiше?
137. Яка ознака дозволяє вiдрiзнити "свiжий" вiдривний перелом вiд понадкомплектної кiстки зап'ястка?
138. Який перелом таза не супроводжується порушенням цiлостi тазового кiльця?
139. Яке травматичний вивих стегна супроводжується переломом краю кульшової западини?
140. Перелом шийки стегнової кiстки є:
141. Черезвертлюговий перелом стегнової кiстки є:
142. Перелом медiальної щиколотки великогомiлкової кiстки є:
143. Яка ширина мiжгомiлкового синдесмозу свiдчить про його розрив?
144. Найчастiша локалiзацiя лiнiйної перебудови кiсток вiд перевантаження:
145. Найчастiша локалiзацiя вогнищевої перебудови кiсток вiд перевантаження:
146. Вогнищева перебудова кiсток вiд перевантаження виникає в мiсцях прикрiплення:
147. Швидка динамiка рентгенологiчної картини характерна для:
148. Типова початкова локалiзацiя гематогенного остеомiєлiту в довгих кiстках:
149. Рання рентгенологiчна ознака гострого гематогенного остеомiєлiту:
150. Тип ранньої перiостальної реакцiї у разi гематогенного остеомiєлiту:
151. У випадку гострого гематогенного остеомiєлiту у дiтей остеолiтична деструкцiя вперше виявляється протягом:
152. У випадку гострого гематогенного остеомiєлiту у дiтей некроз виявляється протягом:
153. У разi гострого гематогенного остеомiєлiту остеосклероз з'являється через:
154. Для якої стадiї гематогенного остеомiєлiту характерний гiперостоз?
155. Рентгенологiчна ознака секвестру кiстки:
156. Найчастiше ускладнення гематогенного остеомiєлiту:
157. Рентгенологiчна ознака переходу гострого гематогенного остеомiєлiту в пiдгострий?
158. Найпереконливiша рентгенологiчна ознака загострення хронiчного гематогенного остеомiєлiту:
159. Який тип перiостальних нашарувань не характерний для гострого гематогенного остеомiєлiту?
160. Рентгенологiчна ознака переходу гострого гематогенного остеомiєлiту в пiдгострий:
161. В якому вiцi найчастiше виникає гематогенний остеомiєлiт?
162. Якi кiстки найчастiше уражаються гематогенним остеомiєлiтом?
163. Який тип секвестрiв не характерний для кiркового остеомiєлiту?
164. Яка рентгенологiчна ознака не характерна для хронiчного остеомiєлiту Гарре?
165. Найранiша рентгенологiчна ознака гострого гематогенного остеомiєлiту:
166. Який тип перiостальних нашарувань не характерний для запальних процесiв кiсток?
167. Для якої стадiї гематогенного остеомiєлiту характернi секвестри з гiперостозом?
168. Якi рентгенологiчнi ознаки не характернi для кiркового остеомiєлiту?
169. В яких кiстках частiше розвивається кiрковий остеомiєлiт?
170. В якому вiддiлi довгої кiстки локалiзується кiрковий остеомiєлiт?
171. В яких кiстках локалiзується хронiчний остеомiєлiт Гарре?
172. В якому вiддiлi довгої кiстки локалiзується хронiчний остеомiєлiт Гарре?
173. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака хронiчного остеомiєлiту Гарре:
174. Контури кiстки у разi хронiчного остеомiєлiту Гарре:
175. Контури вогнища деструкцiї у разi кiсткового абсцесу Бродi:
176. В яких кiстках розвивається абсцес Бродi?
177. В якому вiддiлi довгої кiстки локалiзується абсцес Бродi?
178. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака кiсткового абсцесу Бродi:
179. Рання рентгенологiчна ознака гематогенного остеомiєлiту хребта:
180. Характерний тип перiостальних нашарувань раннього природженого сифiлiсу:
181. Якi кiстки уражаються сифiлiтичним остеохондритом?
182. Характерна рентгенологiчна ознака I стадiї сифiлiтичного остеохондриту:
183. Характерна рентгенологiчна ознака II стадiї сифiлiтичного остеохондриту:
184. У разi раннього природженого сифiлiсу костенiння скелету:
185. Яка рентгенологiчна ознака не характерна для III стадiї сифiлiтичного остеохондриту?
186. Який вiддiл довгої кiстки уражається у разi сифiлiтичного остеохондриту?
187. На якому мiсяцi внутрiшньоутробного розвитку вiдбувається зараження плоду сифiлiсом?
188. Яка рентгенологiчна ознака не характерна для I стадiї сифiлiтичного остеохондриту?
189. Яка рентгенологiчна ознака вiдрiзняє III стадiю сифiлiтичного остеохондриту вiд II стадiї?
190. На якому мiсяцi життя дитини вiдбувається зворотнiй розвиток сифiлiтичного остеохондриту?
191. Якiй стадiї сифiлiтичного остеохондриту властиво виникнення внутрiшньометафiзарного перелому?
192. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака гiперостотичної форми гумозного сифiлiсу:
193. Якi кiстки найчастiше уражаються гумозним сифiлiсом?
194. В якому вiддiлi довгих кiсток найчастiше локалiзується гумозний сифiлiс?
195. Якi поверхнi кiсток найчастiше уражаються гумозним сифiлiсом?
196. Який тип перiостальних нашарувань, властивий гумозному сифiлiсу?
197. Яка форма сифiлiсу супроводжується викривленням вiсi довгих кiсток?
198. Якi кiстки найчастiше супроводжуються шаблеподiбною деформацiєю у разi пiзнього природженого сифiлiсу?
199. Яка рентгенологiчна ознака дозволяє вiдрiзнити сифiлiтичний остеомiєлiт вiд гнiйного?
200. Якi секвестри властивi туберкульозу кiсток?
201. В якому вiддiлi скелету туберкульоз, як правило, супроводжується перiостальною реакцiєю?
202. Розширення паравертебральних м'яких тканин не характерно для:
203. Початкова рентгенологiчна ознака туберкульозного спондилiту?
204. Якi рентгенологiчнi диференцiально-дiагностичнi ознаки свiдчать на користь неспецифiчного спондилiту?
205. В якому суглобi туберкульозний артрит протiкає як суха костоїда?
206. , В яких дiлянках кiсток плечового суглоба виникають вогнища деструкцiї у разi сухої костоїди?
207. В яких кiстках частiше розвивається дiафiзарна форма туберкульозу?
208. Яка рентгенологiчна ознака свiдчить про стабiлiзацiю процесу у випадку первинного кiсткового туберкульозного артриту?
209. Яка рентгенологiчна ознака свiдчить про стабiлiзацiю процесу у випадку синовiальної форми туберкульозного артриту?
210. Який суглоб найчастiше уражається туберкульозом?
211. Найхарактернiша локалiзацiя туберкульозного оститу в кульшовому суглобi:
212. Яка рентгенологiчна ознака не спостерiгається у разi синовiальної форми туберкульозного артриту?
213. Який вiддiл довгої кiстки частiше уражається туберкульозом?
214. Який тип остеопорозу характерний для гострої стадiї туберкульозного артриту?
215. Який вiддiл скелету найчастiше уражається туберкульозом?
216. Яка форма туберкульозного артриту зустрiчається частiше у кульшовому суглобi?
217. Яка рентгенологiчна ознака дозволяє вiдрiзнити кiстковий абсцес Бродi вiд туберкульозного оститу?
218. Яка рентгенологiчна ознака дозволяє вiдрiзнити запальний процес вiд пухлинного ураження хребта?
219. Чи характерний паравертебральний абсцес для гематогенного остеомiєлiту хребта?
220. Яка ознака дозволяє вiдрiзнити гематогенний остеомiєлiт хребта вiд туберкульозного спондилiту?
221. Найхарактернiший шлях поширення туберкульозного спондилiту?
222. Якi контури вогнищ деструкцiї у гостру стадiю туберкульозного артриту?
223. Якi контури вогнищ деструкцiї у стадiї затухання туберкульозного артриту?
224. Яка ознака дозволяє вiдрiзнити ревматоїдний артрит вiд туберкульозного?
225. Яка ознака дозволяє вiдрiзнити гемофiлiчне ураження колiнного суглоба вiд туберкульозного артриту?
226. Рентгенологiчна ознака ексудату у верхньощелепнiй пазусi у разi дослiдження хворого у вертикальному положеннi?
227. Характерна рентгенологiчна ознака кiсти приносової пазухи:
228. Характерна рентгенологiчна ознака полiпу верхньощелепної пазухи:
229. Рентгенологiчна структура остеоми:
230. Рентгенологiчнi ознаки остеоїд-остеоми:
231. Остеоїд-остеома найчастiше локалiзується в:
232. Яка рентгенологiчна ознака не характерна енхондромi?
233. Рентгенологiчна ознака остеохондроми:
234. Структура вогнища деструкцiї кiстки у разi гемангiоми:
235. Локалiзацiя гiгантоклiтинкової пухлини в довгiй кiстцi:
236. Характерна рентгенологiчна ознака лiтичної фази гiгантоклiтинкової пухлини:
237. Якi кiстки скелету найчастiше уражаються солiтарною кiстковою кiстою?
238. Структура вогнища ураження у разi солiтарної кiсткової кiсти:
239. Структура дiлянки деструкцiї аневризматичної кiсткової кiсти:
240. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака остеогенної змiшаної саркоми:
241. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака остеогенної остеолiтичної саркоми:
242. Найхарактернiша рентгенологiчна ознака остеогенної склерозуючої саркоми:
243. Яка ознака не характерна для параосальної остеосаркоми?
244. Яка структура вогнища ураження у випадку хондросаркоми?
245. Який перiостоз найчастiше спостерiгається у разi перiостальної фiбросаркоми?
246. У разi саркоми Юiнга спостерiгаються:
247. Особливостi остеолiтичної деструкцiї у разi ретикулосаркоми:
248. Яка доброякiсна пухлина зустрiчається у склепiннi черепа?
249. Найвiрогiднiша ознака злоякiсної пухлини приносової пазухи:
250. Яка локалiзацiя не характерна для остеохондропатiй?
251. Найранiша стадiя остеохондропатiї, що виявляється рентгенологiчно:
252. Як змiнюється рентгенiвська суглобова щiлина у разi остеохондропатiї?
253. Яка ознака не властива артрозу I стадiї?
254. Яка ознака не властива для деформуючого артрозу II стадiї?
255. Яка ознака не характерна для деформуючого артрозу III стадiї?
256. Яка ознака характерна для остеохондроматозу суглоба?
257. Рентгенологiчна ознака остеоартропатiї:
258. Яка ознака не характерна для деформуючого спондильозу?
259. Яка ознака не властива для грижi фiброзного кiльця мiжхребцевого диска?
260. Яка ознака не властива грижi тiла хребця /грижi Шморля/?
261. Яка ознака властива хондрозу мiжхребцевого диска?
262. Яка ознака не властива остеохондрозу мiжхребцевого диска?
263. Яка рентгенологiчна ознака властива фiксуючому лiгаментозу /хоробi Форестьє/?
264. Яка ознака не властива фiксуючому лiгаментоза /хворобi Форестьє/?
265. У разi якого патологiчного процесу не порушується рухова функцiя мiжхребцевого диска?
266. Яка дисплазiя характеризується симетричним ураженням кiсток?
267. Яка дисплазiя схильна до малiгнiзацiї?
268. Поблизу яких суглобiв найчастiше утворюються кiстково-хрящовi екзостози?
269. Яка рентгенологiчна ознака не властива недосконалому остеогенезу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів