Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


117. Радіологія-діагностика (спеціаліст)

1. "Фізико-технічні основи рентгенології"


1. Яке з тверджень щодо рентгенiвського випромiнювання невiрно?
2. Здатнiсть рентгенiвського випромiнювання проникати крiзь оптично непрозорi середовища залежить вiд:
3. Чим здебiльшого зумовлена iнтенсивнiсть випромiнювання рентгенiвської трубки?
4. Iнтенсивнiсть рентгенiвського випромiнювання, що досягає приймача реєстрацiї зображення здебiльшого залежить?
5. Який тип пiдсилювального екрана має максимальну радiацiйну чутливiсть:
6. Залежнiсть iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання вiд фокусної вiдстанi:
7. Для змiни iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання в 2 рази у випадку виконання рентгенограми у дiапазонi напруги на трубцi вiд 40 до 60 кВ необхiдно змiнити напругу на:
8. Яка величина напруги на трубцi еквiвалентна змiнi iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання в 2 рази у дiапазонi вiд 60 до 90 кВ?
9. Яка величина напруги на трубцi еквiвалентна змiнi iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання в 2 рази у дiапазонi вiд 90 до 150 кВ?
10. Коефiцiент корекцiї експозицiї у випадку рентгенографiї органiв i тканин (окрiм органiв грудної клiтки), якщо товщина об'єкта вiдрiзняється вiд стандартної товщини на 3 см?
11. Коефiцiент корекцiї експозицiї у випадку рентгенографiї органiв грудної клiтки, якщо товщина її вiдрiзняється вiд стандартної на 5 см?
12. Вiд яких параметрiв не залежить величина проекцiйного збiльшення об'єкта?
13. Чи можливо досягти мiнiмального проекцiйного збiльшення використанням:
14. Чи можливо уникнути проекцiйного викривлення форми рентгенiвського зображення об'єкта використанням:
15. Яка проекцiя призводить до максимального укорочення зображення об'єкта ?
16. Як слiд направити центральний рентгенiвський промiнь для отримання контуру краю об'єкта, що вивчається?
17. Як отримати однакове проекцiйне збiльшення об'єкта у випадку контрольного дослiдження?
18. Якими процесами супроводжується взаємодiя рентгенiвського випромiнювання з речовиною?
19. Вплив вторинного i розсiяного рентгенiвського випромiнювання призводить до:
20. Для зменшення впливу вторинного i розсiяного рентгенiвського випромiнювання на якiсть зображення необхiдно застосувати:
21. Який оптичний фокус рентгенiвської трубки створює мiнiмальну геометричну нечiткiсть?
22. Як впливає нечiткiсть рентгенiвської плiвки i пiдсилювального екрана на параметри зображення?
23. Що найчастiше впливає на якiсть рентгенiвського зображення?
24. Яка нечiткiсть призводить до найзначнiшого зниження якостi рентгенiвського зображення?
25. Що здебiльшого впливає на змiну контрастностi рентгенiвського зображення?
26. Як отримати нормально експонований знiмок, якщо попереднiй виявився значно переекспонованим?
27. Як зменшити iнтенсивнiсть рентгенiвського випромiнювання в 2 рази, змiнивши силу анодного струму в рентгенiвськiй трубцi у:?
28. Яка залежнiсть iнтенсивностi рентгенiвського випромiнювання вiд експозицiї (мАс)?
29. Додатковi алюмiнiєвi чи мiднi фiльтри застосовують для:
30. Який параметр вiдсiювального растра враховують у випадках використання пiдвищеної напруги струму для рентгенографiї?
31. Фiльтрацiя пучка рентгенiвського випромiнювання застосовується в основному для:
32. Найефективнiшi засоби зменшення кiлькостi вторинного i розсiяного рентгенiвського випромiнювання:
33. Чинники, що мало впливають на утворення вторинного i розсiяного рентгенiвського випромiнювання:
34. До значного збiльшення вторинного рентгенiвського випромiнювання призводить:
35. Дiафрагмування i екранування використовують:
36. Що не суттєво для вибору фiзико-технiчних умов томографiї?
37. Товщина томографiчного шару, що має чiтке зображення залежить вiд:
38. Пiд час томографiї найбiльше розмазуються анатомiчнi структури, що не пiдлягають вивченню, якщо їх довжина:
39. Дозиметричний контроль засобiв захисту вiд рентгенiвського випромiнювання проводиться через?
40. Чи слiд проводити дозиметричний контроль пiсля капiтального ремонту рентгенiвського апарата?
41. Вибiр кроку томографiї не залежить вiд:
42. Якi параметри рентгенiвської плiвки не змiнюються в процесi її зберiгання?
43. Температура води для приготування розчину проявника:
44. Температура води для приготування розчину фiксажу:
45. Оптимальний температурний режим ручного проявлення:
46. Оптимальнай температурний режим ручного фiксування:
47. Якими властивостями рентгенiвського випромiнювання не можна управляти?
48. Вiд якого електричного параметру залежить проникаюча спроможнiсть рентгенiвського випромiнювання?
49. Який електричний параметр найефективнiше збiльшує iнтенсивнiсть рентгенiвського випромiнювання з меншим тепловим навантаженням трубки?
50. Що не сприяє захисту рентгенiвської трубки вiд перевантаження?
51. Що не забезпечує контроль роботи рентгенолаборанта?
52. Основнi вимоги для виконання прицiльної рентгенографiї:
53. Виконання телерентгенографiї необхiдно для:
54. Максимальний час впливу свiтла фотолабораторного лiхтаря на рентгенiвську плiвку:
55. Максимальна потужнiсть лампочки розжарювання для фотолабораторного лiхтаря:
56. Мiнiмальна вiдстань вiд фотолабораторного лiхтаря до рентгенiвської плiвки в процесi її обробки:
57. Величина експозицiйного числа вiдсiювальних растрiв, що найчастiше використовуються:
58. Збiльшення якого електричного параметру найефективнiше пiдвищує радiацiйний вихiд рентгенiвської трубки з невеликим збiльшенням її потужностi?
59. Яка найчастiша причина виникнення артефактiв на рентгенiвському зображеннi?
60. Проявник необхiдно замiнити, якщо в 1л розчину оброблено плiвки (кв. м):
61. Фiксаж необхiдно замiнити, якщо в 1 л розчину оброблено плiвки (кв. м):
62. Пiдтримання якого середовища вимагає розчин фiксажу?
63. У якому середовищi найкраще працює проявник?
64. Який розчин є джерелом вiдходiв срiбла?
65. Корекцiя оптичної щiльностi у разi помилки експонування можлива внаслiдок:
66. Для запобiгання неправильного висновку щодо зображення, рентгенограми маркiрують:
67. Час повної темнової адаптацiї лiкаря-рентгенолога:
68. Свинцевий еквiвалент iндивiдуальних засобiв захисту персоналу рентгенодiагностичного кабiнету:
69. Стандартна фокусна вiдстань для виконання телерентгенографiї легень:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів