Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


114. Загальна практика-сімейна медицина (спеціаліст)

1. "Охорона здоров'я"


1. Порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек визначений:
2. Скільки форм рецептурних бланків функціонує сьогодні в практичній діяльності сімейного лікаря?
3. Які форми рецептурних бланків є діючими в даний час?
4. Які лікарські засоби виписуються на бланку рецепту форми N 2 ?
5. Які лікарські засоби виписуються на бланку рецепту форми N 3 ?
6. В якому році прийнятий Верховною Радою України закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я"?
7. Назвіть статтю Основ законодавства України про охорону здоров'я, де оговорюється право громадянина на охорону здоров'я:
8. Назвіть статтю Основ законодавства України про охорону здоров'я, де визначені обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я:
9. Назвіть статтю Основ законодавства України про охорону здоров'я, де оговорюються обов'язки та права лікуючого лікаря:
10. В статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:
11. В статті 40 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:
12. В статті 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:
13. В статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:
14. В статті 36 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:
15. Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 41 передбачають:
16. Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 43 передбачають:
17. Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 54 передбачають:
18. Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 44 передбачають:
19. Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 60 передбачають:
20. В якому році прийнятий Верховною Радою Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"?
21. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 26 регламентує:
22. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 28 регламентує:
23. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 5 регламентує:
24. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 27 регламентує:
25. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 4 регламентує:
26. Яким нормативно-правовим документом в Україні зумовлені професійні обов'язки медичних і фармацевтичних працівників?
27. В якому нормативно-правовому документі в Україні дані визначення понять "здоров'я", "охорона здоров'я", "заклади охорони здоров`я"?
28. Яким нормативно-правовим документом в Україні оговорені професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників?
29. Яким нормативно-правовим документом в Україні оговорена присяга лікаря України?
30. В якому нормативно-правовому документі в Україні визначені основні принципи охорони здоров'я?
31. Яким нормативно-правовим документом в Україні визначене право громадянина на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування?
32. В якому нормативно-правовому документі в Україні зазначено, що "... перебудова первинної медико-санітарної допомоги передбачає впровадження принципів сімейної медицини ..."?
33. Яким наказом МОЗ України призупинено надання платних послуг в державних медичних закладах?
34. Лікарська спеціальність "Лікар загальної практики - сімейний лікар" в практичну діяльність закладів охорони здоров`я запроваджена:
35. Яким наказом МОЗ України введені в дію "Тимчасові кваліфікаційні характеристики фахівців з різних лікарських спеціальностей"?
36. Порядок проведення атестації лікарів визначає:
37. Посада "Лікаря загальної практики - сімейного лікаря" затверджена:
38. Охорона здоров'я - це:
39. Первинна профілактика захворювань включає:
40. Вторинна профілактика захворювань включає:
41. Зміст профілактичної спрямованості в діяльності системи охорони здоров'я передбачає:
42. Медико-санітарна допомога - це комплекс заходів, спрямованих на:
43. Закладами охорони здоров'я є:
44. Органами охорони здоров'я є:
45. Право громадян на охорону здоров'я забезпечується:
46. Поняття "здоров'я" з позицій індивідуального теоретичного підходу:
47. Поняття "здоров'я" з точки зору індивідуального практичного підходу:
48. Поняття "здоров'я" з точки зору популяційного підходу:
49. Медичними показниками здоров'я населення є:
50. Провідні групи чинників, які негативно впливають на здоров'я населення:
51. Рівень здоров'я населення залежить від способу життя (в %):
52. Від стану довкілля рівень здоров'я населення залежить (в %):
53. Медико-біологічні фактори впливають на рівень здоров'я населення (в %):
54. Обсяг, якість медичної допомоги та неефективність профілактичних заходів негативно впливають на рівень здоров'я населення (в %):
55. Що є фактором ризику хвороби чи смерті:
56. До ендогенних керованих факторів ризику захворювань належать:
57. До екзогенних керованих факторів ризику захворювань належать:
58. Скільки існує диспансерних груп спостереження серед населення?
59. Які категорії населення об'єднують в собі групи здоров'я?
60. Коефіцієнт життєстійкості населення будь-якої країни визначається з урахуванням:
61. Критичне значення коефіцієнта життєстійкості знаходиться на рівні (у балах):
62. Коефіцієнт життєстійкості на рівні чотирьох балів мають країни:
63. Коефіцієнт життєстійкості на рівні трьох балів мають країни:
64. В Україні коефіцієнт життєстійкості складає (у балах):
65. Назвіть етапи статистичного дослідження:
66. Які питання містить план статистичного дослідження:
67. Які є види відносних величин:
68. Що характеризує показник інтенсивності:
69. Що характеризує показник екстенсивності:
70. Показник співвідношення характеризується:
71. Показник наочності характеризує:
72. Вимоги, що ставляться до графічних зображень в статистиці:
73. Які види графіків можна використовувати для зображення інтенсивних показників:
74. Які види графіків можна використовувати для зображення екстенсивних показників:
75. Області практичного застосування середніх величин:
76. Демографія вивчає:
77. До демографічних належать показники:
78. До якої вікової категорії належить поняття "смертність немовлят":
79. Критерії живонародженості відповідно до рекомендацій ВООЗ:
80. Тип смертності немовлят визначається на підставі:
81. Смертність немовлят відноситься до типу А, якщо питома вага неонатальної смертності в її структурі складає (в %):
82. Смертність немовлят відноситься до типу В, якщо питома вага неонатальної смертності в її структурі складає (в %):
83. Смертність немовлят відноситься до типу С, якщо питома вага неонатальної смертності в її структурі складає (в %):
84. Мета вивчення захворюваності населення:
85. Основні види захворюваності:
86. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік "гострих" захворювань?
87. Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік "хронічних" захворювань?
88. Скільки класів захворювань включає міжнародна статистична класифікація захворювань, травм та причин смерті:
89. Найбільш повна інформація про захворюваність населення при впровадженні страхової та приватної медицини може бути отримана за даними:
90. Які рівні загальної захворюваності (поширеності) усіх хвороб за даними звертань по медичну допомогу характерні для населення України (в ():
91. Які рівні первинної захворюваності на усі хвороби за даними звертань по медичну допомогу характерні для населення України (в ():
92. У структурі захворюваності населення в Україні перше місце посідають:
93. Вкажіть показники, які характеризують захворюваність із тимчасовою втратою працездатності:
94. При якому виді захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих:
95. Обліковий документ для реєстрації і вивчення інфекційної захворюваності:
96. Обліковий документ для реєстрації і вивчення найважливіших неепідемічних захворювань:
97. Обліковий документ для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності:
98. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги:
99. Види лікувально-профілактичної допомоги:
100. Первинна лікувально-профілактична допомога передбачає:
101. Під вторинною лікувально-профілактичною допомогою розуміють:
102. Третинна лікувально-профілактична допомога надається лікарями або групою лікарів, що мають підготовку в галузі:
103. Основний обсяг амбулаторно-поліклінічної допомоги повинен здійснюватись:
104. Питома вага населення, що лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах, складає (в %):
105. Види профілактичних оглядів, що здійснюються в лікувально-профілактичних закладах:
106. Цільові медичні огляди проводяться для:
107. Попередні медичні огляди проводяться для:
108. Періодичні медичні огляди проводяться для:
109. Основним завданням медичної реабілітації є:
110. Категорійність стаціонару визначається:
111. Фактори, що впливають на терміни лікування у стаціонарі :
112. Медико-демографічні умови, що впливають на організацію медичної допомоги сільському населенню:
113. Основні особливості організації медичної допомоги сільському населенню:
114. Заклади, що входять до складу сільської лікарської дільниці:
115. Підходи до формування сільської лікарської дільниці:
116. За класифікацією ВООЗ країни, в яких до 5% населення є старшим за 60 років, відносяться до тих, що знаходяться у стадії демографічної:
117. За класифікацією ВООЗ країни, в яких 5-15% населення є старшим за 60 років, відносяться до тих, що знаходяться у стадії демографічної:
118. За класифікацією ВООЗ країни, в яких більш як 15% населення є старшим за 60 років, відносяться до тих, що знаходяться у стадії демографічної:
119. Україна відноситься до країн, де питома вага осіб, старших за 60 років, у структурі населення (%):
120. За класифікацією ВООЗ особи 60-74 років належать до:
121. За класифікацією ВООЗ особи 75-90 років належать до:
122. За класифікацією ВООЗ особи 90 років та старші належать до:
123. Перше місце в структурі захворюваності населення похилого та старечого віку займають захворювання:
124. Періодичність відвідування жіночої консультації вагітною жінкою, яка не має ускладнень вагітності:
125. Ризик материнської смертності найбільш значний в вікових групах:
126. Оцінка ступеня ризику патології у немовлят проводиться за:
127. Який показник діяльності закладів охорони здоров'я належить визначити, використовуючи моделі кінцевих результатів:
128. Який із перелічених показників містить медичну, соціальну та економічну ефективність роботи лікувально-профілактичних закладів:
129. Хто відповідає за заповнення талона амбулаторного пацієнта:
130. Що таке випадок поліклінічного обслуговування (ВПО):
131. Який випадок поліклінічного обслуговування вважається закінченим:
132. Який випадок поліклінічного обслуговування вважається первинним:
133. Що прийняте за основу оцінки діяльності системи охорони здоров'я в ринкових умовах:
134. Для оцінки кінцевих результатів використовують:
135. Для системи контролю якості медичної допомоги застосовують:
136. Хто проводить оцінку кінцевого результату на першому ступені контролю якості медичної допомоги ?
137. Хто проводить оцінку кінцевого результату на другому ступені контролю якості медичної допомоги ?
138. Управлінське рішення - це
139. "Запуск" рішення на виконання означає
140. Критеріями якості управлінського рішення є
141. Чи має рішення колегії (медичної ради) статус документа обов'язкового виконання ?
142. Розробка та прийняття управлінського рішення є
143. Прийняття рішень - це
144. Управління - це:
145. Найбільш прийнятним визначенням поняття "менеджмент" є:
146. Класична наукова школа розглядає менеджмент як управління:
147. Неокласична наукова школа розглядає менеджмент як управління:
148. Чи є медичне страхування частиною соціального страхування:
149. Поняття " страхова медицина" - це
150. Поняття "медичне страхування" - це
151. Мета страхової медицини полягає у
152. На чому базується страхова медицина ?
153. На яку категорію населення, в першу чергу, розраховано медичне страхування?
154. Які документи декларують сьогодні запровадження медичного страхування в Україні?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів