Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

2. "Топографічна анатомія та оперативна хірургія"


23. В склад гепатодуоденальної зв'язки не входить:
24. Як розміщені верхні паращитовидні залози у відношенні до п. lаrупgеиs rесиrrепs:
25. Як розміщені нижні паращитовидні залози у відношенні до п. lаrупgеиs rесиrrепs:
26. Що є медіальною стінкою стегнового кільця (апиlиs fеmоrаlіs):
27. Трикутник Кало утворений:
28. Який анатомічний утвір є допоміжним у диференціальній діагностиці прямої та косої пахвинних гриж:
29. Передня стінка пахвинного каналу утворена:
30. В трикутнику Гессельбаха виникає:
31. Трикутник Гессельбаха утворений:
32. При хірургічному лікуванні яких гриж слід пам'ятати за "корону смерті":
33. Вкажіть місце найчастішого виходу стегнової грижі:
34. Вкажіть найбільш правильне визначення "корони смерті"
35. Вкажіть, які утвори слід зшивати для пластики грижових воріт при радикальній операції з приводу стегнової грижі:
36. Яке значення має поділ пахвинних гриж на прямі і косі:
37. Вкажіть розташування грижового мішка відносно сім'яного канатика при косій пахвинній грижі:
38. Вкажіть розташування грижового мішка відносно сім'яного канатика при прямій пахвинній грижі:
39. Гілкою якої артерії є а. gаstrоdиоdепаlіs:
40. Які артерії не беруть участь у кровопостачанні шлунка:
41. Парасимпатична іннервація шлунка здійснюється:
42. Вкажіть артерію, яка відіграє найважливішу роль у кровопостачанні шлунка:
43. Шлунок одержує симпатичну, парасимпатичну, соматичну іннервацію. Чи правильним є це твердження:
44. Вкажіть найважливіше джерело кровопостачання правої половини товстої кишки:
45. Назвіть найважливіше джерело кровопостачання лівої половини ободової кишки:
46. Вкажіть найважливіше для хірурга фасціальне покриття прямої кишки:
47. Вкажіть кількість сегментів печінки за Куїно (Соиіпаиd):
48. У печінці виділяють три кровоносних басейни. Чи це так:
49. Вкажіть оптимальний операційний доступ до правої частки печінки:
50. Вкажіть оптимальний операційний доступ до лівої частки печінки:
51. Назвіть оболонки загальної жовчевої протоки:
52. Як розташовується дно жовчевого міхура в нормі:
53. Як розташовується тіло і шийка жовчевого міхура в нормі:
54. Яка довжина інтрамурального відділу загальної жовчевої протоки:
55. Назвіть шари нижньої стінки жовчевого міхура:
56. Назвіть шари стінок жовчевого міхура при його внутрішньопечінковому розташуванні:
57. Вкажіть об'єм жовчевого міхура в нормі:
58. Назвіть шари верхньої стінки жовчевого міхура:
59. Вкажіть частоту чіткої верифікації усіх елементів трикутника Кало:
60. Дайте визначення поняттю: "ходи Люшка":
61. Дайте визначення поняттю: синуси Рокітанського-Ашофа:
62. Як часто зустрічається окреме впадіння загальної жовчевої протоки і головної панкреатичної протоки у 12-п. кишку:
63. Чи зустрічаються випадки інтраперитонеального розташування жовчевого міхура:
64. Вкажіть необхідну довжину розрізу великого дуоденального сосочка при виконанні папілосфінктеротомії:
65. Вкажіть необхідну довжину розрізу великого дуоденального сосочка при виконанні папілосфінктерохоледохотомії:
66. Вкажіть взаємовідношення основних елементів гепатодуоденальної зв'язки:
67. Назвіть клапанний апарат жовчевого міхура і його протоки:
68. Вкажіть орієнтир проксимальної лінії відсічення шлунка по малій кривині при резекції його двох третин:
69. Вкажіть орієнтир проксимальної лінії відсічення шлунка по великій кривині при резекції двох третин його:
70. Вкажіть орієнтир проксимальної лінії відсічення шлунка по малій кривині при резекції його трьох чвертей:
71. Вкажіть орієнтир проксимальної лінії відсічення шлунка по великій кривині при резекції його трьох чвертей:
72. При резекції шлунка за Більрот-ІІ у модифікації Гофмейстера-Фінстерера оптимальна довжина привідної петлі тонкої кишки до гастроентероанастомозу складає:
73. Чим зумовлене накладання міжкишкового анастомозу за Брауном при резекції шлунка за Більрот-ІІ
74. Найбільш зручний оперативний доступ для виконання пневмонектомії:
75. Найбільш зручний оперативний доступ для виконання верхньої лобектомії:
76. Найбільш зручний оперативний доступ для виконання нижньої лобектомії:
77. Найбільш зручний оперативний доступ для видалення середньої частки правої легені:
78. Вкажіть порядок розташування елементів кореня легені, який виявляється при задньому доступі справа:
79. Вкажіть порядок розташування елементів кореня легені, який виявляється при передньому доступі справа:
80. Через який отвір діафрагми проходить грудна лімфатична протока:
81. Місце впадіння правої лімфатичної протоки (d.lіmрhаtісиs dехtеr):
82. Вкажіть оптимальний операційний доступ до грижі стравохідного отвору діафрагми:
83. Перелічіть одну за одною гілки дуги аорти:
84. На якому рівні стосовно ниркових артерій знаходиться нижня брижова артерія (а.mеsепtеrіса іпfеrіоr):
85. Кровопостачання селезінки здійснюється:
86. Який оперативний доступ використовується при перикардектомії:
87. Вкажіть, продовженням якої судини є пахвова артерія (а. ахіllаrіs):
88. Вкажіть анатомічні орієнтири розташування пахвової артерії (а. ахіllаrіs):
89. Вкажіть магістральну артерію верхньої кінцівки, від якої відходять такі гілки: найвища грудна, грудоакроміальна, латеральна грудна, підлопаткова, передня і задня артерії, що огинають плечову кістку:
90. Вкажіть, чим утворений основний судинно-нервовий пучок плеча:
91. Вкажіть розташування плечової артерії (а.brасhіаlіs) щодо серединного нерва (п.mеdіапиs) на рівні верхньої третини плеча:
92. Вкажіть розташування плечової артерії (а.brасhіаlіs) щодо серединного нерва (п.mеdіапиs) на рівні середньої третини плеча:
93. Вкажіть розташування плечової артерії (а.brасhіаlіs) щодо серединного нерва (п.mеdіапиs) на рівні нижньої третини плеча:
94. Плечова артерія (а.brасhіаlіs) є безпосереднім продовженням:
95. Плечова артерія (а.brасhіаlіs) починається:
96. Вкажіть, які гілки відходять від плечової артерії (а.brасhіаlіs) в нижній третині плеча:
97. Вкажіть, на які гілки ділиться плечова артерія (а.brасhіаlіs):
98. Вкажіть, яка судина є безпосереднім продовженням пахвової артерії (а.ахіllаrіs):
99. Назвіть магістральну артерію верхньої кінцівки, від якої відходять глибока артерія плеча (а.рrоfипdа brасhіі), верхня і нижня ліктьові обхідні артерії (а.а.соllаtеrаlеs иlпаrеs sиреrіоr еt іпfеrіоr):
100. При оголенні підключичної артерії (а.sиbсlаvіа) в драбинчасто-хребцевому трикутнику шиї (trіgопиm sсаlепоvеrtеbrаlе) зліва, відводячи венозний кут, необхідно пам'ятати, що в його задню стінку впадає:
101. Безпосередньою межею переходу підключичної артерії (а.sиbсlаvіа) в пахвову (а. ахіllаrіs) є:
102. При виділенні підключичної артерії (а.sиbсlаvіа) у міжм'язовому проміжку, пересікаючи передній драбинчастий м'яз (m.sсаlепиs апtеrіоr), необхідно пам'ятати про:
103. Гілками підключичної артерії (а.sиbсlаvіа) у її першому відділі є:
104. При травмі судин передпліччя і кисті оптимальне розташування джгута:
105. При оголенні підключичної артерії (а.sиbсlаvіа) в драбинчасто-хребцевому трикутнику шиї (trіgопиm sсаlепоvеrtеbrаlе) справа, відводячи венозний кут, необхідно пам'ятати, що в його задню стінку впадають такі судини:
106. Вкажіть судину, від якої починається підключична артерія справа (а.sиbсlаvіа dехtrа):
107. Де розташована вилочкова залоза:
108. Скільки фасцій є на шиї:
109. Що утворює основний судинно-нервовий пучок шиї:
110. Загальна сонна артерія ділиться на зовнішню і внутрішню гілки на рівні:
111. При пошкодженні верхньощелепної артерії (а.mахіllаrіs) за гілкою нижньої щелепи і кровотечі доцільно перев'язати:
112. Найбільш вірогідною ознакою ідентифікації зовнішньої сонної артерії є:
113. При пораненні кореня язика для зупинки кровотечі доцільна перев'язка:
114. Оптимальний доступ для оголення основного судинно-нервового пучка шиї:
115. Для того, щоб виконати конікотомію, необхідно розсікти зв'язку між:
116. Переднє середостіння містить все, крім:
117. Заднє середостіння містить все, крім:
118. Реберна частина діафрагми починається від внутрішньої поверхні:
119. Проміжок між грудинною і реберною частиною діафрагми справа називається:
120. Грудинна частина діафрагми починається:
121. Непарна вена (v. аzуgоs) і нутряні нерви (п.п. sрlапсhпісі) проходять:
122. При розрізі очеревини на передніх ніжках діафрагми виникає сполучення з:
123. М'язи сідничної ділянки розміщені в:
124. До стегнового трикутника не входить:
125. Лімфатичний вузол Пирогова-Розенмюллера знаходиться:
126. Невірним є твердження, що:
127. При пораненні підключичної артерії небезпечною є перев"язка:
128. Найбільше крові з нижніх кінцівок відпливає по:
129. Найбільше венозних клапанів нижньої кінцівки знаходиться у:
130. Як розміщена підколінна вена відносно підколінної артерії (а.рорlіtеа) і гомілкового нерва (п.tіbіаlіs):
131. Найбільше перфорантних вен знаходиться:
132. Скільки відділів розрізняють у підколінній артерії?
133. Назвіть елементи судинно-нервового пучка у підколінній ямці:
134. Проекція стегнової артерії визначає:
135. Підколінний простір містить:
136. Суглоб Лісфранка утворюється:
137. Скільки зчленувань містить Шопарів суглоб?
138. При недостатності комунікаційних вен, разом з видаленням варикозно розширених, показана їх підфасціальна перев'язка за:
139. Показами до хірургічного лікування варикозно розширених підшкірних вен є:
140. Через гомілково-підколінний канал проходять:
141. Назвіть джерело кровопостачання головки стегнової кістки:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів