Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

9. "Епiдемiологiя i профiлактика гострих кишкових iнфекцiй"


1277. Домiнуючим механiзмом передачi збудникiв кишкових iнфекцiй є:
1278. При кишкових iнфекцiях кiнцевими чинниками передачi найчастiше бувають:
1279. Який iз перелiчених чинникiв не є обов'язковим для можливостi виникнення гострої кишкової iнфекцiї алiментарного походження?
1280. Для яких iз перелiчених захворювань алiментарний механiзм передачi не є основним?
1281. Який шлях поширення дизентерiї є основним?
1282. В сучасних умовах в Українi основними збудниками дизентерiї з харчовим фактором передачi є шигели:
1283. Серед харчових продуктiв найбiльше значення у розповсюдженнi дизентерiї мають:
1284. Молочнi спалахи дизентерiї вiд водяних не вiдрiзняються тiльки:
1285. Найнебезпечнiшим джерелом iнфекцiї при дизентерiї є:
1286. Найбiльш оперативно виявити шляхи та чинники поширення збудника дизентерiї i своєчасно вжити дiйових профiлактичних заходiв найкраще допоможуть:
1287. Провiдними протиепiдемiчними заходами по вiдношенню до дизентерiї, не дивлячись на труднощi у їх практичнiй реалiзацiї, залишаються:
1288. Основним джерелом iнфекцiї при сальмонельозi є:
1289. Найважливiшими чинниками передачi збудника при сальмонельозi є:
1290. На вiдмiну вiд харчових отруєнь, iнфекцiйна захворюванiсть на зоонозний сальмонельоз зумовлюється:
1291. З якою службою або вiдомством СЕС слiд в першу чергу погоджувати питання i дiї щодо профiлактики зоонозного сальмонельозу?
1292. Осiб з числа декретованих, якi перехворiли на сальмонельоз, виписують iз стацiонару тiльки пiсля отримання:
1293. Який шлях нинi є провiдним у поширеннi холери?
1294. Якi харчовi продукти нинi стали найбiльш небезпечним чинником передачi збудникiв холери?
1295. Провiдним напрямком протиепiдемiчних заходiв по вiдношенню до холери в останнi роки стали:
1296. Що означає комплекснiсть протиепiдемiчних заходiв?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів