Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

8. "Санiтарна мiкробiологiя в гiгiєнi харчування"


1257. Мiкробiологiчний аналiз в гiгiєнi харчування не має на метi:
1258. Завершальним етапом санiтарно-мiкробiологiчного аналiзу харчових продуктiв має бути:
1259. Для вiрної органiзацiї санiтарно-мiкробiiологiчних дослiджень лiкар з гiгiєни харчування не зобов'язаний:
1260. Якi з перелiчених мiкроорганiзмiв не вiдносяться до санiтарно показових?
1261. Якi з перелiчених мiкроорганiзмiв не вiдносяться до БГКП?
1262. Якi з перелiчених мiкроорганiзмiв не вiдносяться до потенцiйно-патогенних?
1263. Показниками мiкробiологiчної стабiльностi харчових продуктiв є:
1264. Яким вимогам не повиннi вiдповiдати санiтарно-показовi мiкроорганiзми?
1265. Якi мiкробiологiчнi тести призначенi для визначення невiдомого антигену?
1266. Якi мiкробiологiчнi тести дозволяють з'ясувати джерело та шляхи розповсюдження iнфекцiй?
1267. На якому принципi грунтуються серологiчнi методи мiкробiологiчних дослiджень?
1268. Яким чином оцiнюють результати серологiчних реакцiй при мiкробiологiчних дослiдженнях матерiалу вiд хворих?
1269. З допомогою яких серологiчних реакцiй можна виявити присутнiсть мiкробних токсинiв в органiзмi людини?
1270. З допомогою яких серологiчних реакцiй можна виявити присутнiсть мiкробних токсинiв в харчовому продуктi?
1271. Рiст протеїв, бацил та iнших протеолiтичних мiкроорганiзмiв найкраще вiдбувається у продуктах з бiльш високим вмiстом:
1272. Для найкращого розвитку БГКП, молочних бактерiй, кокiв, дрiжджiв необхiдно, щоб у харчовому продуктi переважно знаходились:
1273. Що означає для мiкроорганiзмiв показник "активнiсть води" у харчовому продуктi?
1274. Який iз видiв технологiчної обробки харчових продуктiв збiльшує можливiсть обсiменiння їжi i сприяє розмноженню в нiй мiкроорганiзмiв?
1275. На вiдмiну вiд санiтарно-хiмiчних дослiджень, проби для мiкробiологiчних дослiджень слiд вiдбирати:
1276. Укажiть метод лабораторного дослiдження харчових продуктiв, який не потрiбно застосовувати при розслiдуваннi харчових отруєнь:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів